[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 182.53.128.33     
เมนูหลัก
เว็บไซต์กลุ่มงาน
กลุ่มยุnธศาสตร์และการพัฒนา
นิเทศออนไลน์
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มงานการเงิน
 
  ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
  พนักงานราชการ
 
 ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
 พนักงานราชการ
   

ระบบงบประมาณออนไลน์

พยากรณ์อากาศ
 
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 36 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   ความพึ่งพอใจ


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้
  4. ปรับปรุง


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 9/ม.ค./2555
ผู้ใช้งานขณะนี้ 0 IP
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
38 คน
สถิติปีนี้
82 คน
สถิติทั้งหมด
402897 คน
IP ของท่านคือ 182.53.128.33
(Show/hide IP)
ค้นหาจาก google

  

  ประเภท : รับสมัครพนักงานราชการ ครู กศน.ตำบล
เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ผู้เขียน : natchida
เข้าชม : 1119
ศุกร์ ที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
……………………………..……………….
 
                    ด้วย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๕๓๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจ ข้อ ๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
 
                   .  ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
                             กลุ่มงาน            บริหารทั่วไป                   
                             ชื่อตำแหน่ง       บรรณารักษ์
                             จำนวน               ๑   อัตรา
                             ปฏิบัติงานที่       ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดลำพูน
 
                             ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
                             ปฏิบัติงานที่เกี่ยวการจัดหาและคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่หนังสือ ทำบัตรรายการ ทำบรรณานุกรม ทำดรรชนี ทำสาระสังเขป จัดทำคู่มือการศึกษาค้นคว้าหนังสือในห้องสมุด ให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า การจัดระบบงานที่เหมาะสมของห้องสมุด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
                            
                   ๒.  ค่าตอบแทน   ๑๘,๐๐๐  บาท
 
                   ๓.  สิทธิประโยชน์
                   ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 
                   ๔.  ระยะเวลาการจ้าง
ผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปจะทำสัญญาจ้างเพื่อทดลองปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา ๑ ปี และจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน หากพนักงานราชการผู้นั้นผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานราชการ (คพร.) กำหนดแล้ว
จึงจะต่อสัญญาจ้าง ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ตามกรอบอัตรากำลังที่ คพร.กำหนด          
     
                   ๕.  คุณสมบัติทั่วไป
                        ๑) มีสัญชาติไทย
                        ๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๖๐ ปีนับถึงวันที่สมัคร  
                        ๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
                        ๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
                        ๕) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
                        ๖) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
                        ๗) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
                        ๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                        ๙) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ                                                    
                        ๑๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
                        ๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายต่าง ๆ
                        ๑๒) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
 
                   . คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
                        ๖.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์ ที่ ก.ค.ศ.รับรอง
                        ๖.๒ มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
 
                   . การรับสมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
                                    ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
                   รายละเอียดปรากฏในไฟล์ประกาศด้านล่างนี้ 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี้
1. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง บรรณารักษ์ โหลดที่นี้
2. ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป ไฟล์ Word 
 โหลดที่นี้
3. ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป ไฟล์ PDF โหลดที่นี้
2 stars เฉลี่ย : 2 จาก 1 ครั้ง.

รับสมัครพนักงานราชการ ครู กศน.ตำบล 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศรายชื่อผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล 28/ธ.ค./2563
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล 18/ธ.ค./2563
      ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เพิ่มเติม) ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล 14/ธ.ค./2563
      ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล 30/พ.ย./2563
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง บรรณารักษ์ 9/พ.ย./2563