ชื่อ - สกุล :นายจรัญ จงรักษ์
ตำแหน่ง :พนังานบริการ
หน้าที่หลัก :งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ :178 หมู่ 11 ถ.ลำพูน-ริมปิง ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
Telephone :053511295
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : วางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่,จัดภูมิทัศน์