ชื่อ - สกุล :น.ส.นาถชิดา เขตโชติสิน
ตำแหน่ง :นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่หลัก :ผู้ช่วยงานพัสดุ/เครือข่ายคอมฯ/ICT
ที่อยู่ :178 หมู่ 11 ถ.ลำพูน-ริมปิง ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
Telephone :053511295
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์
หน้าที่ในกลุ่ม : จัดซื้อ/จัดจ้าง,จัดหาพัสดุ,หลักประกันสัญญา,การควบคุมพัสดุ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร