ชื่อ - สกุล :นายธวัชชัย อร่ามดิลกรัตน์
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานโสตฯ ชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงาน
ที่อยู่ :178 หมู่ 11 ถ.ลำพูน-ริมปิง ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
Telephone :053511295
Email :aramdilokrat@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานพัสดุ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มตรวจสอบภายใน
หน้าที่ในกลุ่ม : คณะทำงาน