ชื่อ - สกุล :น.ส.วิชุดา จินะกันต์
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก :งานส่งเสริมการศึกษาฯ
ที่อยู่ :178 หมู่ 11 ถ.ลำพูน-ริมปิง ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
Telephone :053511295
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานการศึกษาพื้นฐาน,การศึกษาต่อเนื่อง,การศึกษาตามอัธยาศัย,ภาคีเครือข่าย,เทียบโอน