ชื่อ - สกุล :นางปราณี อร่ามดิลกรัตน์
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา
ที่อยู่ :178 หมู่ 11 ถ.ลำพูน-ริมปิง ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
Telephone :053511295
Email :aramdilokrat_1@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มศึกษานิเทศก์
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มศึกษานิเทศก์
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มตรวจสอบภายใน
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มตรวจสอบภายใน