ชื่อ - สกุล :นางสาวนภาวัลย์ ฝั้นพรม
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงาน
ที่อยู่ :สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน
Telephone :0863722400
Email :lpn_nfedc@nfe.go.th
กลุ่ม / แผนก : งานบริหารการเงิน/บัญชี
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มตรวจสอบภายใน
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมกาเรียนรู้ตลอดชีวิต
หน้าที่ในกลุ่ม :