ชื่อ - สกุล :นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงาน
ที่อยู่ :สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน
Telephone :053511295
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานการศึกษาพื้นฐาน,การศึกษาต่อเนื่อง,เทียบโอน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มตรวจสอบภายใน
หน้าที่ในกลุ่ม : คณะทำงาน