ชื่อ - สกุล :นายนรงฤทธิ์ นันทวงค์
ตำแหน่ง :พนักงานขับรถโมบาย
หน้าที่หลัก :งานยานพาหนะ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอัตราจ้างเหมาบริการ
หน้าที่ในกลุ่ม : พนักงานขับรถโมบาย