ชื่อ - สกุล :นางสาวทรัสตี สุวรรณทา
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
ที่อยู่ :178 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ถ.ลำพูน-ริมปิง ต.ต้นธง อ.เมือง
Telephone :0824812264
Email :trustee_suwanta@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มตรวจสอบภายใน
หน้าที่ในกลุ่ม :