ชื่อ - สกุล :น.ส.พัชรา รับมา
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก :งานบริหารบุคลากร
ที่อยู่ :178 หมู่ 11 ถ.ลำพูน-ริมปิง ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
Telephone :053511295
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง,งานสรรหาและบรจุแต่งตั้ง,งานบำเหน็จ,ความดีความชอบและทะเบียนประวัติ