ประเภท : ประชาสัมพันธ์งานบุคลากร
เรื่อง : ประกาศ / ระเบียบ
ผู้เขียน : Phatchara
เข้าชม : 14807
จันทร์ ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2558
พิมพ์ 

ประกาศ / ระเบียบ 
1. การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
    ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560  

2. การลงโทษลดขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
    บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค.(2)  

3. พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
     พ.ศ. 2494  พ.ศ. 2557  

4. ระเบียบว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย  
5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555  
6. ระเบียบการจ้างเหมาเอกชน สำนักงาน กศน.  
7. รายละเอียดการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
8. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับโอน ย้าย  
9. หลักเกณฑ์และวิธีการคืนเงินข้าราชการที่กลับเข้ามารับราชการใหม่  

10. การรายงานสรุปภาระงานสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ที่ยื่นคำขอเลื่อนวิทยฐานะ  
11. การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
12. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ
      พ.ศ. 2559  
13. แนวปฏิบัติเรื่องการให้บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน. ไปเข้ารับการฝึกอบรม 
14. การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ
      พ.ศ 2561 - 2563 

15. แนวปฏิบัติในการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนไปฝึกอบรม
       เพื่อพัฒนาวิชาชีพ  

16. การกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนบรรจุใหม่เข้ารับราชการ 

17. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
      ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืื่นตามมาตรา 38ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ 

18. การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด  แบบประเมิน และคะแนนการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย 
      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ฯ