ประเภท : คู่มือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง : การทบทวนและปรับปรุงแก้ไขหนังสือเรียน กศน. รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก
ผู้เขียน : natchida
เข้าชม : 2394
พุธ ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

               ตามที่สำนักงาน กศน. ได้มีหนังสือทบทวนและปรับปรุงแก้ไขหนังสือเรียน กศน. รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ถูกต้อง เหมาะสม เป็นปัจจุบัน และได้แจ้งแนวทางปฏิบัติโดยสามารถดำเนินการดาวน์โหลด ต้นฉบับหนังสือเรียนได้จาก www.nfe.go.th/pattana