ประเภท : คู่มือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง : พระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ผู้เขียน : natchida
เข้าชม : 1913
อังคาร ที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
พิมพ์