ประเภท : ประชาสัมพันธ์งานบุคลากร
เรื่อง : แบบฟอร์ม
ผู้เขียน : Phatchara
เข้าชม : 5612
พุธ ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

1. แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  
2. แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
    2.1 ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ    
    2.2 ข้าราชการบำนาญ    
3.แบบใบลาพักผ่อน    
4. แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว    
5. แบบใบขอยกเลิกวันลา    
6. แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ    
7. แบบใบลาอุปสมบท    
8. แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาคลอดบุตร    
9. แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย    
10. แบบคำขอหนังสือรับรอง    
11. แบบฟอร์มการขอปฏิบัติงานนอกเขตพื้นที่กำหนดในสัญญาของพนักงานราชการ