ประเภท : ประชาสัมพันธ์งานบุคลากร
เรื่อง : แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียน/การต่ออายุุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผู้เขียน : phatchara
เข้าชม : 5164
จันทร์ ที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

 การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว
    ♦ คส.09.10 แบบคำขอหนังสือขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว  
    ♦ คส.09.20 แบบคำขอหนังสือขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
         เป็นการชั่วคราว  
    ♦ บันทึกถ้อยคำหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   
        ก
รณีชำรุด/สูญหาย/ขอแก้ไข 
    ♦ ตัวอย่าง ตารางสอนรายบุคคล  
    
♦ หนังสือรับรองการจ้าง   

 ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
     ♦ คส.04 แบบคำขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  

 ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
     ♦ คส.01.10 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
     ♦ คส.01.20 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  
     ♦ คส.01.30 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา  
     ♦ คส.01.40 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์  
     ♦ แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู  
     ♦ เอกสารสำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
     ♦ แบบคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหม่ กรณีแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
     ♦ แบบคำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  

 ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
     ♦ คส.02.10 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
     ♦ คส.02.20 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  
    ♦ คส.02.30 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา  
    ♦ คส.02.40 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์  
    ♦ แบบคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหม่ กรณีแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
    ♦ แบบคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหม่ กรณีชำรุด/สูญหาย  
    ♦ แบบคำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา