ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ประจำปี 2564
ผู้เขียน : natchida
เข้าชม : 1684
พุธ ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

          สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาสำนักงาน กศน. ประจำปี 2564 เพื่อให้ข้าราชการครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ ในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสาธารณะที่พร้อมเป็นอาสาสมัครในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และเกิดความรักชาติ เกิดความสามัคคี ร่วมกันปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และสามารถขยายผลโครงการสู่ประชาชนในพื้นที่อันจะเป็นการสร้างรากฐานที่เหนียวแน่นในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญมั่นคงสืบไป