ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสำนักงาน กศน. เรื่อง การใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา\"แม่ฟ้าหลวง\" (ศศช.) (Database System of Mae Fah Luang Hill Area Community Learning Center (DM-HACLC)
ผู้เขียน : natchida
เข้าชม : 694
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เรื่อง การใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.)
(Database System of Mae Fah Luang Hill Area Community Learning Center (DM-HACLC)
---------------------------------------------------------
         ด้วยสำนักงาน กศน. เป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้แก่ กลุ่มเด็กและเยาวชนที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทั้งในระบบและนอกระบบ มีพื้นที่เป้าหมายที่เป็นพื้นที่ถิ่นทุรกันดารบนพื้นที่สูงและเกาะแก่ง ที่อยู่ตามบริเวณชายแดนห่างไกลการคมนาคม รวม ๑๔ จังหวัด โดยดำเนินการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. ในพื้นที่ภาคเหนือ รวม ๑๓ จังหวัด ได้แก่ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" และภาคใต้ ๑ จังหวัด ได้แก่ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยมอแกน หมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา และเพื่อให้การดำเนินงานจัดการศึกษาในพื้นที่ดังกล่าวมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนไปจนถึงข้อมูลชุมชนที่เป็นปัจจุบัน สำนักงาน กศน. จึงได้จัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.) เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต่อไป

สามารถดาวน์โหลดประกาศฯได้ที่นี้