ประเภท : ประชาสัมพันธ์งานบุคลากร
เรื่อง : ขอเชิญชวนบุคลากร เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ กศน. (NFE Awards) ประจำปี พ.ศ.2564
ผู้เขียน : natchida
เข้าชม : 1092
อังคาร ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.
 เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ กศน. (NFE Awards) ประจำปี พ.ศ.2564 
          ด้วย สำนักงาน กศน. จะดำเนินการคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ กศน. (NFE Awards) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้บุคลากรในสังกัดได้พัฒนาตนเอง พัฒนางนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ มีความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
          ในการนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน โดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และมีความประสงค์เข้ารับการคัดเลือกฯ ให้ส่งผลงานพร้อมใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่กำหนด ด้วยหน้ากระดาษ A๔ พิมพ์ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร ๑๖ pt จำนวน ๑ เล่ม จัดส่งให้กลุ่มอำนวยการ งานบุคลากร และให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมผลงานในรูปแบบไฟล์ PDF ทางอีเมล์ lpn_nfedc@nfe.go.th ภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔
          จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป