หน่วยงาน/สถานศึกษา
บทความ (Thailand Knowledge Portol :TKP)
หมวดหมู่บทความ
พื้นที่บทความ
ได้รางวัล
1. กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง แหล่งเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์ (Organic) แหล่งเรียนรู้ ตำบลทุ่งหัวช้าง  
2. กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง Flower Hill Cafe & Farm แหล่งท่องเที่ยว ตำบลบ้านปวง  
3. กศน.อำเภอแม่ทา การออมทรัพย์บ้านผาด่าน ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน แหล่งเรียนรู้ ศศช.บ้านผาด่าน  
4. กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านห้วยไร่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลตะเคียนปม  
5. กศน.อำเภอบ้านธิ เล่าขานตำนานไตลื้อบ้านธิ ผ่านมุมมอง “พิพิธภัณฑ์ชุมชน” แหล่งเรียนรู้ ตำบลบ้านธิ  
6. กศน.อำเภอบ้านธิ ตุ๊กตาไทลื้อ อาชีพ ตำบลบ้านธิ  
7. กศน.อำเภอบ้านธิ ข้าวแคบไทลื้อ อาชีพ ตำบลบ้านธิ  
8. กศน.อำเภอบ้านธิ น้ำหนังควาย ภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น กลิ่นอายความเป็นพื้นบ้าน อาชีพ ตำบลห้วยยาบ  
9. กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง วัดดอยตุงซาววา แหล่งท่องเที่ยว ศศช.บ้านสัญชัย  
10. กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง ผ้าทอมือกะเหรี่ยง"กระเป๋า" อาชีพ ศศช.บ้านสัญชัย  
11. กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง ผ้าทอกะเหรี่ยง อาชีพ ศศช.บ้านดอยวงค์  
12. กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง วัดม่วงคำ แหล่งท่องเที่ยว ศศช.บ้านดอยวงค์  
13. กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง ผ้าทอกี่เอวบ้านหนองผำ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศศช.บ้านหัวข้อ-หนองผำ  
14. กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง จักสาน..ตาหล้า อาชีพ ศศช.บ้านหัวข้อ-หนองผำ  
15. กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง สืบชะตาหลวง ไหว้สาป๋าระมีพระเจ้าทันใจ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลหนองยวง  
16. กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง K-ness เสื้อพื้นเมืองแฟชั่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลหนองยวง  
17. กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง ชาติพันธ์ุกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ศิลปวัฒนธรรม ศศช.บ้านป่าก่อ  
18. กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง แหล่งเรียนรู้ชุมชน"วัดป่าก่อ แหล่งเรียนรู้ ศศช.บ้านป่าก่อ  
19. กศน.อำเภอแม่ทา อ่างเก็บน้ำแม่เส้า แหล่งท่องเที่ยว ห้องสมุดประชาชน อ.แม่ทา  
20. กศน.อำเภอแม่ทา เพาะเห็ด อาชีพ ตำบลทาแม่ลอบ  
21. กศน.อำเภอแม่ทา ข้าวซ้อมมือ อาชีพ ตำบลทาแม่ลอบ  
22. กศน.อำเภอแม่ทา อาหารไทยเพื่อการค้า อาชีพ ตำบลทาแม่ลอบ  
23. กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง การจักสาน อาชีพ ตำบลวังผาง  
24. กศน.อำเภอแม่ทา อ่างเก็บน้ำแม่เมย แหล่งท่องเที่ยว ห้องสมุดประชาชน อ.แม่ทา ระดับภาค
25. กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก อาชีพ ตำบลหนองยวง ระดับภาค
26. กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง เกษตรทฤษฏีใหม่ แหล่งเรียนรู้ ตำบลหนองยวง  
27. กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง วัดหนองยวง แหล่งท่องเที่ยว ตำบลหนองยวง  
28. กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง บ้านท่าหลุกชุมชนต้นแบบการจัดการขยะในชุมชนและครัวเรือน แหล่งเรียนรู้ ตำบลหนองล่อง ระดับจังหวัด
29. กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง ฝายวังปาน แหล่งท่องเที่ยว ตำบลหนองล่อง  
30. กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง แม่หญิงล้านนา งดงามล้ำค่า...สู่ตุ๊กตาดินเผา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลวังผาง ระดับจังหวัด
31. กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง กาดนัดบ้านเวียง แหล่งท่องเที่ยว ตำบลวังผาง  
32. กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง วัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ รื่นรมย์ศิลป์ถิ่นล้านนา แหล่งท่องเที่ยว ห้องสมุดประชาชน อ.เวียงหนองล่อง ระดับจังหวัด
33. กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง วัดเก่าท่าช้าง แหล่งท่องเที่ยว ห้องสมุดประชาชน อ.เวียงหนองล่อง  
34. กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง กาละแมลำไยต้าจ๊าง อาชีพ ห้องสมุดประชาชน อ.เวียงหนองล่อง  
35. กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง กระติบข้าวขวัญเวียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลหนองล่อง  
36. กศน.อำเภอป่าซาง แข่งเรือยาว ประเพณีออกพรรษา ศิลปวัฒนธรรม ตำบลปากบ่อง ระดับจังหวัด
37. กศน.อำเภอป่าซาง การสานใบมะพร้าวและไม้ไผ่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลปากบ่อง  
38. กศน.อำเภอป่าซาง ประเพณีใส่ขันดอก ศิลปวัฒนธรรม ตำบลป่าซาง  
39. กศน.อำเภอป่าซาง วัดป่าซางงาม แหล่งท่องเที่ยว ตำบลป่าซาง  
40. กศน.อำเภอป่าซาง ผ้าบาติก อาชีพ ตำบลป่าซาง  
41. กศน.อำเภอป่าซาง หมู่บ้านบริหารจัดการขยะในชุมชน แหล่งเรียนรู้ ตำบลม่วงน้อย  
42. กศน.อำเภอป่าซาง การจัดการบริหารหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งเรียนรู้ ตำบลม่วงน้อย  
43. กศน.อำเภอป่าซาง สานสวิง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลม่วงน้อย  
44. กศน.อำเภอป่าซาง โบราณสถานเวียงเกาะกลาง แหล่งเรียนรู้ ตำบลบ้านเรือน  
45. กศน.อำเภอป่าซาง วัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว แหล่งท่องเที่ยว ตำบลบ้านเรือน  
46. กศน.อำเภอป่าซาง ผ้าทอพื้นเมือง อาชีพ ตำบลบ้านเรือน  
47. กศน.อำเภอป่าซาง พิพิธภัณฑ์ไทยอง แหล่งเรียนรู้ ตำบลแม่แรง  
48. กศน.อำเภอป่าซาง ฟ้าสางที่กลางใจ แหล่งเรียนรู้ ตำบลมะกอก  
49. กศน.อำเภอป่าซาง วัดพระพุทธบาทตากผ้า ตำนานแห่งล้านนา แหล่งท่องเที่ยว ตำบลมะกอก  
50. กศน.อำเภอป่าซาง ลูกประคบสมุนไพร อาชีพ ตำบลนครเจดีย์  
    จำนวนที่พบ: 50