[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
sRZHSk.jpg

 
 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรรายวิชาเลือก
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 
- สาระทักษะการเรียนรู้
- สาระความรู้พื้นฐาน
- ภาษาไทย
- ภาษาต่างประเทศ
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- สาระการประกอบอาชีพ
- สาระทักษะการดำเนินชีวิต
- สาระการพัฒนาสังคม
หลักสูตรรายวิชาเลือกสาระทักษะการเรียนรู้
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่ รหัส ชื่อรายวิชา จำนวน
หน่วยกิต ระดับการศึกษา หมายเหตุ
ประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
1 ทร02001 ข้อมูลนั้นสำคัญไฉน 1    รายวิชาเลือกสาระทักษะการเรียนรู้
ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ด้วยกันทั้งสามระดับ
2 ทร02002 เทคนิคการแก้ปัญหา 1   
3 ทร02003 ทักษะการตัดสินใจ 1   
4 ทร02004 ทักษะการคิด 1   
5 ทร02005 การรู้จักตนเอง 1   
6 ทร02006 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 3   
7 ทร02007 เทคนิคการวิเคราะห์งาน 1   
8 ทร02008 เทคนิคการจดบันทึก 1   
9 ทร02009 การอ่านเพื่อความเข้าใจ 1   
10 ทร02010 แผนพัฒนาความคิด
(Mind Map) 1   
11 ทร02011 ทักษะการพูด 1   
12 ทร02012 ทักษะการคิดหลายด้าน 1   
13 ทร02013 การเรียนรู้วิธีการกระบวนการกลุ่ม 1   
14 ทร02014 ทักษะการจำ 1   
15 ทร02015 แฟ้มสะสมงาน 1   
16 ทร02016 การสร้างวินัยตนเอง 1   
17 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้
ไร้พรมแดน 1   
18 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1   
19 ทร02019 เทคนิคการใช้
ห้องสมุดประชาชน 1   
20 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1   
21 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1   
22 ทร02022 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา 1   
23 ทร02023 เทคนิคการจัดเวทีชาวบ้าน 1   
24 ทร02024 ชุมชนนักปฏิบัติ 1   
25 ทร02025 การจัดการความรู้ใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 1   
26 ทร02026 ไดอารี่ออนไลน์ 1   
27 ทร02027 ตลาดความรู้ 1   
28 ทร02028 การบริหารเวลา 1   
29 ทร02029 คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1   
30 ทร02030 ต่อยอดงานอาชีพ 1   
31 ทร02031 เป็นคนคิดเป็น 1   
32 ทร03032 คิดอย่างไรให้เป็นสุข 1   
33 ทร02033 ศาสนาพาให้คิดเป็น 1   
34 ทร02034 ปัญหาก่อให้เกิดปัญญา 1   
35 ทร02035 สถิติง่าย ๆ เพื่อการวิจัย 1   
36 ทร02036 เครื่องมือการวิจัย 1   
37 ทร02037 การเขียนโครงการวิจัยอย่างง่าย ๆ 1   
38 ทร02038 วิจัยในอาชีพ 1   
39 ทร02039 วิจัยในบ้าน 1   
40 ทร02040 วิจัยในชุมชน 1   
41 ทร02041 วิจัยกับ IT 1   
42 ทร02042 การนำเสนอและ
เผยแพร่งานวิจัย 1   


หลักสูตรรายวิชาเลือก สาระความรู้พื้นฐาน (ภาษาไทย)
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่ รหัส ชื่อรายวิชา จำนวน
หน่วยกิต ระดับการศึกษา หมายเหตุ
ประถม
ศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
1 พท12001 สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 1 
2 พท12002 ฟัง ดู อย่างมีประสิทธิภาพ 1 
3 พท12003 การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1 
4 พท12004 บันทึกไว้ได้ประโยชน์ 1 
5 พท12005 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 1 
6 พท12006 วรรณกรรมท้องถิ่น 1 
7 พท12007 การเขียนประกาศ-โฆษณา-ข่าวในท้องถิ่น 1 
8 พท12008 พูดดีเป็นศรีแก่ปาก 1 
9 พท22001 การทำหน้าที่พิธีกร 1 
10 พท22002 พูดดี มีมิตรมาก 1 
11 พท22003 บันทึกไว้ได้ประโยชน์ 1 
12 พท22004 การเขียนข่าว 1 
13 พท22005 การเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ 1 
14 พท22006 การเขียนจดหมายสมัครงาน 1 
15 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 
16 พท22008 การพินิจวรรณกรรม 1 
17 พท22009 วรรณกรรมท้องถิ่น 1 
18 พท32001 การแต่งบทร้อยกรอง 1 
19 พท32002 การพูดเพื่อพัฒนาอาชีพ ผู้ประกาศ 1 
20 พท32003 การพินิจวรรณคดี และวรรณกรรม 1 
21 พท32004 มนุษยสัมพันธ์และศิลปะการใช้ภาษา 1 
22 พท32005 การศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่น 1 
23 พท32006 การอ่านเพื่อการเรียนรุ้ตลอดชีวิต 1 
24 พท32007 บันทึกไว้ได้ประโยชน์ 1 
25 พท32008 ประวัติวรรณคดี 1 
26 พท32009 การศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมปัจจุบัน 1 
27 พท32010 หลักการใช้ภาษาเพื่อความสำเร็จ 1 
28 พท32011 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 1 
29 พท32012 สื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 1 
30 พท32013 การเขียนรายงานการประชุม 1 
31 พท32014 การเขียนจดหมายสมัครงาน 1 
32 พท32015 การเขียนข่าว 1 
33 พท32016 กรอบแนวคิดในการนำเสนองานเขียนประเภทต่างๆ 1 
34 พท32017 การเขียนโครงการ 1 
35 พท32018 การเขียนบทความ 1 
36 พท32019 การเขียนสารคดี 1 


หลักสูตรรายวิชาเลือกสาระความรู้พื้นฐาน (ภาษาต่างประเทศ)
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่ รหัส ชื่อรายวิชา จำนวน
หน่วยกิต ระดับการศึกษา หมายเหตุ
ประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
1 พต12001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเบื้องต้น 2 
2 พต12002 ภาษาอังกฤษฟัง-พูดเบื้องต้น 2 
3 พต12003 ภาษาอังกฤษหรรษา 2 
4 พต12004 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 2 
5 พต12005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
6 พต12006 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษน่ารู้ 2 
7 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 
8 พต22002 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 
9 พต22003 ภาษาอังกฤษหรรษา 2 
10 พต22004 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 2 
11 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาต่อ 2 
12 พต22006 ภาษาอังกฤษมัคคุเทศก์ 2 
13 พต22007 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการในโรงงาน 2 
14 พต32001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
แบบเข้ม 2 
15 พต32002 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
แบบเข้ม 2 
16 พต32003 ภาษาอังกฤษหรรษา 2 
17 พต32004 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน
2 
18 พต32005 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการศึกษาต่อ 3 
19 พต32006 ภาษาอังกฤษ
สำหรับการท่องเที่ยว 3 
20 พต32007 ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจโรงแรม 3 
21 พต32008 ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจการบิน
และการบริการการบิน 3 
22 พต32009 ภาษาอังกฤษธุรกิจสปา 3 
23 พต32010 ภาษาอังกฤษสำหรับ
การนวดแผนไทย 2 


หลักสูตรรายวิชาเลือก สาระความรู้พื้นฐาน (คณิตศาสตร์)
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่ รหัส ชื่อรายวิชา จำนวน
หน่วยกิต ระดับการศึกษา หมายเหตุ
ประถม
ศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
1 พค12001 สมการ 1 
2 พค12002 เส้นตรงและมุม 1 
3 พค12003 แบบรูปและความสัมพันธ์ 1 
4 พค12004 ปัญหาพาเพลิน 2 
5 พค12005 การทำบัญชีอย่างง่าย 1 
6 พค22001 สมการ อสมการ
และระบบสมการ 1 
7 พค22002 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง 1 
8 พค22003 การแปลงทางเรขาคณิต 1 
9 พค22004 ทฤษฎีบทปีทาโกรัส 1 
10 พค22005 เส้นขนาน ความเท่ากันทุกประการและความคล้าย 1 
11 พค22006 พหุนาม 1 
12 พค22007 การแยกตัวประกอบพหุนาม 1 
13 พค22008 สมการกำลังสอง ตัวแปรเดียว 1 
14 พค22009 การแปรผัน 1 
15 พค22010 การประยุกต์ใช้อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ
ในชีวิตประจำวัน 1 
16 พค32001 รากที่ n ของจำนวนจริง 1 
17 พค32002 ช่วงและการแก้สมการ อสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง 1 
18 พค32003 ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น 1 

19 พค32004 ลำดับและอนุกรม 1 
20 พค32005 ความน่าจะเป็น 1 
21 พค32006 คณิตศาสตร์กับการเงิน 1 1 
22 พค32007 คณิตศาสตร์กับการเงิน 2 1 


หลักสูตรรายวิชาเลือก สาระความรู้พื้นฐาน(วิทยาศาสตร์)
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่ รหัส ชื่อรายวิชา จำนวน
หน่วยกิต ระดับการศึกษา หมายเหตุ
ประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
ฟิสิกส์
1 พว02001 อิเล็กทรอนิกส์และวงจรไฟฟ้า 3   
2 พว02002 เทคโนโลยีเครื่องกลและไฟฟ้า 1   
3 พว02003 พลังงานทดแทน 1   
4 พว32001 มวล แรงและกฎการเคลื่อนที่ 1 
5 พว32002 งานและพลังงาน 1 
6 พว32003 คลื่นกล 1 
7 พว32004 แม่เหล็กไฟฟ้า 1 
8 พว32005 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 1 
9 พว32006 ของไหล 1 
10 พว32007 นิวเคลียร์และกัมมันตรังสี 1 
11 พว32008 ปฎิบัติการฟิสิกส์ 1 
เคมี
12 พว02004 สบู่สมุนไพร 1   
13 พว02005 การทำแชมพู ครีมนวดผมและน้ำยาล้างจาน 1   
14 พว02006 ยาหม่อง ยาหม่องน้ำ และน้ำมันหอมระเหย 1   
15 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1   
16 พว02008 อาหารเสริมและเครื่องประทินผิว 1   
17 พว02009 สารปรุงแต่งสารเจือจางและสารปนเปื้อน 1   
18 พว02010 การเลือกและการเลือกใช้สารเคมีและผลิตภัณฑ์ 1   
19 พว02011 สีและสีสังเคราะห์ 1   

20 พว02012 พลาสติก 1   
21 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1   
22 พว02014 ปิโตรเลียมและกรีนเทคโนโลยี 1   
23 พว02015 การทำน้ำให้เหมาะกับการใช้งาน 1   
24 พว02016 เคมีกับเศรษฐกิจพอเพียง 1   
25 พว32009 เคมีพื้นฐาน 1 
26 พว32010 สถานะของสารและปริมาณสารสัมพันธ์ 1.5 
27 พว32011 พันธะเคมี 1 
28 พว32012 สารละลายกรด - เบสและการหาค่า pH 1 
29 พว32013 สารประกอบคาร์บอนและไฮโดรคาร์บอน 1 
30 พว32014 สารชีวโมเลกุล 1 
31 พว32015 ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี 1 
32 พว32016 ปฏิบัติการเคมี 1.5 
ชีววิทยา
33 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2   
34 พว02018 สภาวะโลกร้อน 1   
35 พว02019 น้ำกับชีวิต 1   
36 พว02020 การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต 1   
37 พว02021 สมุนไพรใกล้ตัว 1   
38 พว02022 การปลูกพืชไร้ดิน 1   
39 พว02023 ร่างกายของเรา 1   
40 พว02024 จุลินทรีย์น่ารู้ 1   
41 พว02025 แมงและแมลงน่ารู้ 1   
42 พว32017 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 2 
43 พว32018 รักษ์ท้องถิ่น 2 

44 พว32019 พันธุกรรม 1 
45 พว32020 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 


หลักสูตรรายวิชาเลือก สาระการประกอบอาชีพ
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่ รหัส ชื่อรายวิชา จำนวน
หน่วยกิต ระดับการศึกษา หมายเหตุ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
1 อช12001 การพัฒนาแผนและ โครงการอาชีพ 3 
2 อช22001 การพัฒนาแผนและ โครงการอาชีพ 3 
3 อช32001 การพัฒนาแผนและ โครงการอาชีพ 3 
4 อช02001 การทำนา 3   
5 อช02002 การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง 3   
6 อช02003 การทำสวนยางพารา 3   
7 อช02004 การปลูกผักคะน้า 3   
8 อช02005 การทำแผ่นยางพารา 3   
9 อช02006 การเพาะเห็ดฟาง 3   
10 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2   
11 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1   
12 อช02009 สมุนไพรป้องกันและกำจัดศัตรูพืช 1   
13 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1   
14 อช02011 การเลี้ยงไก่ไข่ 3   
15 อช02012 การเลี้ยงสุกร 3   
16 อช02013 การเลี้ยงปลาดุก 3   
17 อช02014 การทำสวนมดแดง 2   
18 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2   
19 อช02016 การทำปลาร้า 1   
20 อช02017 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ 1   
21 อช02018 การขายและการตลาด 2   

22 อช02019 สินเชื่อการเกษตร 1   
23 อช02020 การทำสีรถยนต์ 2   
24 อช02021 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 2   
25 อช02022 การเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 2   
26 อช02023 งานบำรุงรักษารถยนต์ 2   
27 อช02024 การขับรถยนต์ 2   
28 อช02025 การทำเบเกอรี่ 2   
29 อช02026 ธุรกิจขายเครื่องดื่ม 2   
30 อช02027 ธุรกิจขายอาหาร 2   
31 อช02028 การตัดเย็บเสื้อสตรี 2   
32 อช02029 การตัดเย็บกระโปรง 2   
33 อช02030 การตัดกางเกงสตรี 2   
34 อช02031 การตัดเย็บเสื้อบุรุษ 2   
35 อช02032 การตัดเย็บกางเกงบุรุษ 2   
36 อช02033 การสระผม เซทผม 2   
37 อช02034 การซอยผม ดัดผม 2   
38 อช02035 การเกล้าผม 2   
39 อช02036 การเปลี่ยนสีผม ยืดผม 2   
40 อช02037 การนวดหน้าและแต่งหน้า 2   
41 อช02038 การแต่งเล็บ 2   
42 อช02039 การตัดผมชาย 2   
43 อช02040 การทำผ้าบาติก 2   
44 อช02041 การแกะสลักผัก ผลไม้ 2   
45 อช02042 การจัดดอกไม้สด 2   
46 อช02043 การประดิษฐ์ดอกไม้จัน 2   หลักสูตรรายวิชาเลือก สาระทักษะการดำเนินชีวิต
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่ รหัส ชื่อรายวิชา จำนวน
หน่วยกิต ระดับการศึกษา หมายเหตุ
ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
1 ทช02001 บัญชีชาวบ้าน 1   
2 ทช02002 วิสาหกิจชุมชน 1   
3 ทช02003 การดูแลเด็กก่อนวัยเรียน 1   
4 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1   
5 ทช02005 ลีลาศเพื่อสุขภาพ 1   
6 ทช02006 เพศศึกษาสำหรับพ่อแม่กับ
ลูกวัยรุ่น 1   
7 ทช12001 เอกลักษณ์ไทยกับนาฎศิลป์พื้นเมือง 1  - -
8 ทช12002 จิตรกรรมพื้นบ้าน 1  - -
9 ทช12003 ประติมากรรมพื้นบ้าน 1 
10 ทช12004 สถาปัตยกรรมพื้นบ้าน 1 
11 ทช22001 ระบำ รำ ฟ้อน 1 -  -
12 ทช22002 จิตรกรรมไทย 1 -  -
13 ทช22003 ประติมากรรมไทย 1 -  -
14 ทช22004 สถาปัตยกรรม 1 -  -
15 ทช32001 จิตรกรรมสากล 1 - - 
16 ทช32002 ประติมากรรมสากล 1 - - 
17 ทช32003 สถาปัตยกรรมสากล 1 - - 


หลักสูตรรายวิชาเลือก สาระการพัฒนาสังคม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่ รหัส ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต ระดับการศึกษา หมายเหตุ
ประถม
ศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
1 สค12001 ภัยแล้ง 1 
2 สค12002 อุทกภัย 1 
3 สค12003 ไฟป่า 1 
4 สค12004 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 
5 สค12005 การปกครองในท้องถิ่นของเรา 1 
6 สค12006 วีรบุรุษ/วีระสตรีไทยในประวัติศาสตร์ 1 
7 สค12007 สหกรณ์ชุมชน 1 
8 สค12008 ประเพณีการแต่งงาน 1 
9 สค12009 การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ
ภาคต่าง ๆ 1 
10 สค12010 ประชาธิปไตยในชุมชน 1 
11 สค12011 การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 1 
12 สค12012 กระบวนการกลุ่ม 1 
13 สค12013 การเขียนโครงงาน 1 
14 สค12014 การสร้างบำเหน็จ
ด้วยป่าไม้ 1 
15 สค22001 ทรัพยากรของประเทศ ต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2 
16 สค22002 เสรีภาพในการชุมนุม 1 
17 สค22003 ภาวะการว่างงาน 1 
18 สค22004 การพัฒนาจิต และปัญญา 2 
19 สค22005 สถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา 1 
20 สค22006 พุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์ไทย 1 
21 สค22007 บุคคลสำคัญทางศาสนาต่าง ๆ 1 
22 สค22008 การสร้างสันติภาพ ในโลก 1 
23 สค22009 พุทธศาสนาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 1 
24 สค22010 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 1 
25 สค32001 แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของโลก 1 
26 สค32002 บุคคลสำคัญของโลก 1 
27 สค32003 ประวัติประเทศมหาอำนาจของโลก 2 
28 สค32004 สงครามเศรษฐกิจ 1 
29 สค32005 สงครามนิวเคลียร์ 1 
30 สค32006 เส้นทางการค้าโลก 1 
31 สค32007 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 1 
32 สค32008 เศรษฐศาสตร์เกษตร 2 
33 สค32009 กฎหมายลิขสิทธิ์ไทย 1 
34 สค32010 การละเมิดสิทธิ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 1 

35 สค32011 ธรรมาภิบาลสร้างสังคมสงบสุข 1 
36 สค32012 รูปแบบการเมืองการปกครองของประเทศมหาอำนาจในโลก 1 
37 สค32013 การค้ามนุษย์ 1 
38 สค32014 ปัญหาชนกลุ่มน้อย 1 
39 สค32015 วัฒนธรรม ประเพณี ของประเทศต่าง ๆ ในโลก กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1 
40 สค32016 นักปรัชญาที่สำคัญ ของโลก 1 
41 สค32017 การพัฒนาสังคมฐานความรู้ 1
42 สค32018 การพัฒนาบุคลิกภาพ สู่ความเป็นเลิศ 1 


หลักสูตรรายวิชาเลือก
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

- สาระทักษะการเรียนรู้
- สาระความรู้พื้นฐาน
- ภาษาไทย
- ภาษาต่างประเทศ
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- สาระการประกอบอาชีพ
- สาระทักษะการดำเนินชีวิต
- สาระการพัฒนาสังคม

หลักสูตรรายวิชาเลือกสาระทักษะการเรียนรู้
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่ รหัส ชื่อรายวิชา จำนวน
หน่วยกิต ระดับการศึกษา หมายเหตุ
ประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
1 ทร02001 ข้อมูลนั้นสำคัญไฉน 1    รายวิชาเลือกสาระทักษะการเรียนรู้
ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ด้วยกันทั้งสามระดับ
2 ทร02002 เทคนิคการแก้ปัญหา 1   
3 ทร02003 ทักษะการตัดสินใจ 1   
4 ทร02004 ทักษะการคิด 1   
5 ทร02005 การรู้จักตนเอง 1   
6 ทร02006 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 3   
7 ทร02007 เทคนิคการวิเคราะห์งาน 1   
8 ทร02008 เทคนิคการจดบันทึก 1   
9 ทร02009 การอ่านเพื่อความเข้าใจ 1   
10 ทร02010 แผนพัฒนาความคิด
(Mind Map) 1   
11 ทร02011 ทักษะการพูด 1   
12 ทร02012 ทักษะการคิดหลายด้าน 1   
13 ทร02013 การเรียนรู้วิธีการกระบวนการกลุ่ม 1   
14 ทร02014 ทักษะการจำ 1   
15 ทร02015 แฟ้มสะสมงาน 1   
16 ทร02016 การสร้างวินัยตนเอง 1   
17 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้
ไร้พรมแดน 1   
18 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1   
19 ทร02019 เทคนิคการใช้
ห้องสมุดประชาชน 1   
20 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1   
21 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1   
22 ทร02022 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา 1   
23 ทร02023 เทคนิคการจัดเวทีชาวบ้าน 1   
24 ทร02024 ชุมชนนักปฏิบัติ 1   
25 ทร02025 การจัดการความรู้ใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 1   
26 ทร02026 ไดอารี่ออนไลน์ 1   
27 ทร02027 ตลาดความรู้ 1   
28 ทร02028 การบริหารเวลา 1   
29 ทร02029 คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1   
30 ทร02030 ต่อยอดงานอาชีพ 1   
31 ทร02031 เป็นคนคิดเป็น 1   
32 ทร03032 คิดอย่างไรให้เป็นสุข 1   
33 ทร02033 ศาสนาพาให้คิดเป็น 1   
34 ทร02034 ปัญหาก่อให้เกิดปัญญา 1   
35 ทร02035 สถิติง่าย ๆ เพื่อการวิจัย 1   
36 ทร02036 เครื่องมือการวิจัย 1   
37 ทร02037 การเขียนโครงการวิจัยอย่างง่าย ๆ 1   
38 ทร02038 วิจัยในอาชีพ 1   
39 ทร02039 วิจัยในบ้าน 1   
40 ทร02040 วิจัยในชุมชน 1   
41 ทร02041 วิจัยกับ IT 1   
42 ทร02042 การนำเสนอและ
เผยแพร่งานวิจัย 1   


หลักสูตรรายวิชาเลือก สาระความรู้พื้นฐาน (ภาษาไทย)
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่ รหัส ชื่อรายวิชา จำนวน
หน่วยกิต ระดับการศึกษา หมายเหตุ
ประถม
ศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
1 พท12001 สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 1 
2 พท12002 ฟัง ดู อย่างมีประสิทธิภาพ 1 
3 พท12003 การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1 
4 พท12004 บันทึกไว้ได้ประโยชน์ 1 
5 พท12005 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 1 
6 พท12006 วรรณกรรมท้องถิ่น 1 
7 พท12007 การเขียนประกาศ-โฆษณา-ข่าวในท้องถิ่น 1 
8 พท12008 พูดดีเป็นศรีแก่ปาก 1 
9 พท22001 การทำหน้าที่พิธีกร 1 
10 พท22002 พูดดี มีมิตรมาก 1 
11 พท22003 บันทึกไว้ได้ประโยชน์ 1 
12 พท22004 การเขียนข่าว 1 
13 พท22005 การเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ 1 
14 พท22006 การเขียนจดหมายสมัครงาน 1 
15 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 
16 พท22008 การพินิจวรรณกรรม 1 
17 พท22009 วรรณกรรมท้องถิ่น 1 
18 พท32001 การแต่งบทร้อยกรอง 1 
19 พท32002 การพูดเพื่อพัฒนาอาชีพ ผู้ประกาศ 1 
20 พท32003 การพินิจวรรณคดี และวรรณกรรม 1 
21 พท32004 มนุษยสัมพันธ์และศิลปะการใช้ภาษา 1 
22 พท32005 การศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่น 1 
23 พท32006 การอ่านเพื่อการเรียนรุ้ตลอดชีวิต 1 
24 พท32007 บันทึกไว้ได้ประโยชน์ 1 
25 พท32008 ประวัติวรรณคดี 1 
26 พท32009 การศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมปัจจุบัน 1 
27 พท32010 หลักการใช้ภาษาเพื่อความสำเร็จ 1 
28 พท32011 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 1 
29 พท32012 สื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 1 
30 พท32013 การเขียนรายงานการประชุม 1 
31 พท32014 การเขียนจดหมายสมัครงาน 1 
32 พท32015 การเขียนข่าว 1 
33 พท32016 กรอบแนวคิดในการนำเสนองานเขียนประเภทต่างๆ 1 
34 พท32017 การเขียนโครงการ 1 
35 พท32018 การเขียนบทความ 1 
36 พท32019 การเขียนสารคดี 1 


หลักสูตรรายวิชาเลือกสาระความรู้พื้นฐาน (ภาษาต่างประเทศ)
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่ รหัส ชื่อรายวิชา จำนวน
หน่วยกิต ระดับการศึกษา หมายเหตุ
ประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
1 พต12001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเบื้องต้น 2 
2 พต12002 ภาษาอังกฤษฟัง-พูดเบื้องต้น 2 
3 พต12003 ภาษาอังกฤษหรรษา 2 
4 พต12004 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 2 
5 พต12005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
6 พต12006 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษน่ารู้ 2 
7 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 
8 พต22002 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 
9 พต22003 ภาษาอังกฤษหรรษา 2 
10 พต22004 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 2 
11 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาต่อ 2 
12 พต22006 ภาษาอังกฤษมัคคุเทศก์ 2 
13 พต22007 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการในโรงงาน 2 
14 พต32001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
แบบเข้ม 2 
15 พต32002 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
แบบเข้ม 2 
16 พต32003 ภาษาอังกฤษหรรษา 2 
17 พต32004 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน
2 
18 พต32005 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการศึกษาต่อ 3 
19 พต32006 ภาษาอังกฤษ
สำหรับการท่องเที่ยว 3 
20 พต32007 ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจโรงแรม 3 
21 พต32008 ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจการบิน
และการบริการการบิน 3 
22 พต32009 ภาษาอังกฤษธุรกิจสปา 3 
23 พต32010 ภาษาอังกฤษสำหรับ
การนวดแผนไทย 2 


หลักสูตรรายวิชาเลือก สาระความรู้พื้นฐาน (คณิตศาสตร์)
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่ รหัส ชื่อรายวิชา จำนวน
หน่วยกิต ระดับการศึกษา หมายเหตุ
ประถม
ศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
1 พค12001 สมการ 1 
2 พค12002 เส้นตรงและมุม 1 
3 พค12003 แบบรูปและความสัมพันธ์ 1 
4 พค12004 ปัญหาพาเพลิน 2 
5 พค12005 การทำบัญชีอย่างง่าย 1 
6 พค22001 สมการ อสมการ
และระบบสมการ 1 
7 พค22002 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง 1 
8 พค22003 การแปลงทางเรขาคณิต 1 
9 พค22004 ทฤษฎีบทปีทาโกรัส 1 
10 พค22005 เส้นขนาน ความเท่ากันทุกประการและความคล้าย 1 
11 พค22006 พหุนาม 1 
12 พค22007 การแยกตัวประกอบพหุนาม 1 
13 พค22008 สมการกำลังสอง ตัวแปรเดียว 1 
14 พค22009 การแปรผัน 1 
15 พค22010 การประยุกต์ใช้อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ
ในชีวิตประจำวัน 1 
16 พค32001 รากที่ n ของจำนวนจริง 1 
17 พค32002 ช่วงและการแก้สมการ อสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง 1 
18 พค32003 ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น 1 

19 พค32004 ลำดับและอนุกรม 1 
20 พค32005 ความน่าจะเป็น 1 
21 พค32006 คณิตศาสตร์กับการเงิน 1 1 
22 พค32007 คณิตศาสตร์กับการเงิน 2 1 


หลักสูตรรายวิชาเลือก สาระความรู้พื้นฐาน(วิทยาศาสตร์)
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่ รหัส ชื่อรายวิชา จำนวน
หน่วยกิต ระดับการศึกษา หมายเหตุ
ประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
ฟิสิกส์
1 พว02001 อิเล็กทรอนิกส์และวงจรไฟฟ้า 3   
2 พว02002 เทคโนโลยีเครื่องกลและไฟฟ้า 1   
3 พว02003 พลังงานทดแทน 1   
4 พว32001 มวล แรงและกฎการเคลื่อนที่ 1 
5 พว32002 งานและพลังงาน 1 
6 พว32003 คลื่นกล 1 
7 พว32004 แม่เหล็กไฟฟ้า 1 
8 พว32005 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 1 
9 พว32006 ของไหล 1 
10 พว32007 นิวเคลียร์และกัมมันตรังสี 1 
11 พว32008 ปฎิบัติการฟิสิกส์ 1 
เคมี
12 พว02004 สบู่สมุนไพร 1   
13 พว02005 การทำแชมพู ครีมนวดผมและน้ำยาล้างจาน 1   
14 พว02006 ยาหม่อง ยาหม่องน้ำ และน้ำมันหอมระเหย 1   
15 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1   
16 พว02008 อาหารเสริมและเครื่องประทินผิว 1   
17 พว02009 สารปรุงแต่งสารเจือจางและสารปนเปื้อน 1   
18 พว02010 การเลือกและการเลือกใช้สารเคมีและผลิตภัณฑ์ 1   
19 พว02011 สีและสีสังเคราะห์ 1   

20 พว02012 พลาสติก 1   
21 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1   
22 พว02014 ปิโตรเลียมและกรีนเทคโนโลยี 1   
23 พว02015 การทำน้ำให้เหมาะกับการใช้งาน 1   
24 พว02016 เคมีกับเศรษฐกิจพอเพียง 1   
25 พว32009 เคมีพื้นฐาน 1 
26 พว32010 สถานะของสารและปริมาณสารสัมพันธ์ 1.5 
27 พว32011 พันธะเคมี 1 
28 พว32012 สารละลายกรด - เบสและการหาค่า pH 1 
29 พว32013 สารประกอบคาร์บอนและไฮโดรคาร์บอน 1 
30 พว32014 สารชีวโมเลกุล 1 
31 พว32015 ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี 1 
32 พว32016 ปฏิบัติการเคมี 1.5 
ชีววิทยา
33 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2   
34 พว02018 สภาวะโลกร้อน 1   
35 พว02019 น้ำกับชีวิต 1   
36 พว02020 การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต 1   
37 พว02021 สมุนไพรใกล้ตัว 1   
38 พว02022 การปลูกพืชไร้ดิน 1   
39 พว02023 ร่างกายของเรา 1   
40 พว02024 จุลินทรีย์น่ารู้ 1   
41 พว02025 แมงและแมลงน่ารู้ 1   
42 พว32017 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 2 
43 พว32018 รักษ์ท้องถิ่น 2 

44 พว32019 พันธุกรรม 1 
45 พว32020 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 


หลักสูตรรายวิชาเลือก สาระการประกอบอาชีพ
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่ รหัส ชื่อรายวิชา จำนวน
หน่วยกิต ระดับการศึกษา หมายเหตุ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
1 อช12001 การพัฒนาแผนและ โครงการอาชีพ 3 
2 อช22001 การพัฒนาแผนและ โครงการอาชีพ 3 
3 อช32001 การพัฒนาแผนและ โครงการอาชีพ 3 
4 อช02001 การทำนา 3   
5 อช02002 การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง 3   
6 อช02003 การทำสวนยางพารา 3   
7 อช02004 การปลูกผักคะน้า 3   
8 อช02005 การทำแผ่นยางพารา 3   
9 อช02006 การเพาะเห็ดฟาง 3   
10 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2   
11 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1   
12 อช02009 สมุนไพรป้องกันและกำจัดศัตรูพืช 1   
13 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1   
14 อช02011 การเลี้ยงไก่ไข่ 3   
15 อช02012 การเลี้ยงสุกร 3   
16 อช02013 การเลี้ยงปลาดุก 3   
17 อช02014 การทำสวนมดแดง 2   
18 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2   
19 อช02016 การทำปลาร้า 1   
20 อช02017 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ 1   
21 อช02018 การขายและการตลาด 2   

22 อช02019 สินเชื่อการเกษตร 1   
23 อช02020 การทำสีรถยนต์ 2   
24 อช02021 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 2   
25 อช02022 การเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 2   
26 อช02023 งานบำรุงรักษารถยนต์ 2   
27 อช02024 การขับรถยนต์ 2   
28 อช02025 การทำเบเกอรี่ 2   
29 อช02026 ธุรกิจขายเครื่องดื่ม 2   
30 อช02027 ธุรกิจขายอาหาร 2   
31 อช02028 การตัดเย็บเสื้อสตรี 2   
32 อช02029 การตัดเย็บกระโปรง 2   
33 อช02030 การตัดกางเกงสตรี 2   
34 อช02031 การตัดเย็บเสื้อบุรุษ 2   
35 อช02032 การตัดเย็บกางเกงบุรุษ 2   
36 อช02033 การสระผม เซทผม 2   
37 อช02034 การซอยผม ดัดผม 2   
38 อช02035 การเกล้าผม 2   
39 อช02036 การเปลี่ยนสีผม ยืดผม 2   
40 อช02037 การนวดหน้าและแต่งหน้า 2   
41 อช02038 การแต่งเล็บ 2   
42 อช02039 การตัดผมชาย 2   
43 อช02040 การทำผ้าบาติก 2   
44 อช02041 การแกะสลักผัก ผลไม้ 2   
45 อช02042 การจัดดอกไม้สด 2   
46 อช02043 การประดิษฐ์ดอกไม้จัน 2   หลักสูตรรายวิชาเลือก สาระทักษะการดำเนินชีวิต
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่ รหัส ชื่อรายวิชา จำนวน
หน่วยกิต ระดับการศึกษา หมายเหตุ
ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
1 ทช02001 บัญชีชาวบ้าน 1   
2 ทช02002 วิสาหกิจชุมชน 1   
3 ทช02003 การดูแลเด็กก่อนวัยเรียน 1   
4 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1   
5 ทช02005 ลีลาศเพื่อสุขภาพ 1   
6 ทช02006 เพศศึกษาสำหรับพ่อแม่กับ
ลูกวัยรุ่น 1   
7 ทช12001 เอกลักษณ์ไทยกับนาฎศิลป์พื้นเมือง 1  - -
8 ทช12002 จิตรกรรมพื้นบ้าน 1  - -
9 ทช12003 ประติมากรรมพื้นบ้าน 1 
10 ทช12004 สถาปัตยกรรมพื้นบ้าน 1 
11 ทช22001 ระบำ รำ ฟ้อน 1 -  -
12 ทช22002 จิตรกรรมไทย 1 -  -
13 ทช22003 ประติมากรรมไทย 1 -  -
14 ทช22004 สถาปัตยกรรม 1 -  -
15 ทช32001 จิตรกรรมสากล 1 - - 
16 ทช32002 ประติมากรรมสากล 1 - - 
17 ทช32003 สถาปัตยกรรมสากล 1 - - 


หลักสูตรรายวิชาเลือก สาระการพัฒนาสังคม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่ รหัส ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต ระดับการศึกษา หมายเหตุ
ประถม
ศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
1 สค12001 ภัยแล้ง 1 
2 สค12002 อุทกภัย 1 
3 สค12003 ไฟป่า 1 
4 สค12004 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 
5 สค12005 การปกครองในท้องถิ่นของเรา 1 
6 สค12006 วีรบุรุษ/วีระสตรีไทยในประวัติศาสตร์ 1 
7 สค12007 สหกรณ์ชุมชน 1 
8 สค12008 ประเพณีการแต่งงาน 1 
9 สค12009 การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ
ภาคต่าง ๆ 1 
10 สค12010 ประชาธิปไตยในชุมชน 1 
11 สค12011 การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 1 
12 สค12012 กระบวนการกลุ่ม 1 
13 สค12013 การเขียนโครงงาน 1 
14 สค12014 การสร้างบำเหน็จ
ด้วยป่าไม้ 1 
15 สค22001 ทรัพยากรของประเทศ ต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2 
16 สค22002 เสรีภาพในการชุมนุม 1 
17 สค22003 ภาวะการว่างงาน 1 
18 สค22004 การพัฒนาจิต และปัญญา 2 
19 สค22005 สถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา 1 
20 สค22006 พุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์ไทย 1 
21 สค22007 บุคคลสำคัญทางศาสนาต่าง ๆ 1 
22 สค22008 การสร้างสันติภาพ ในโลก 1 
23 สค22009 พุทธศาสนาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 1 
24 สค22010 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 1 
25 สค32001 แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของโลก 1 
26 สค32002 บุคคลสำคัญของโลก 1 
27 สค32003 ประวัติประเทศมหาอำนาจของโลก 2 
28 สค32004 สงครามเศรษฐกิจ 1 
29 สค32005 สงครามนิวเคลียร์ 1 
30 สค32006 เส้นทางการค้าโลก 1 
31 สค32007 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 1 
32 สค32008 เศรษฐศาสตร์เกษตร 2 
33 สค32009 กฎหมายลิขสิทธิ์ไทย 1 
34 สค32010 การละเมิดสิทธิ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 1 

35 สค32011 ธรรมาภิบาลสร้างสังคมสงบสุข 1 
36 สค32012 รูปแบบการเมืองการปกครองของประเทศมหาอำนาจในโลก 1 
37 สค32013 การค้ามนุษย์ 1 
38 สค32014 ปัญหาชนกลุ่มน้อย 1 
39 สค32015 วัฒนธรรม ประเพณี ของประเทศต่าง ๆ ในโลก กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1 
40 สค32016 นักปรัชญาที่สำคัญ ของโลก 1 
41 สค32017 การพัฒนาสังคมฐานความรู้ 1
42 สค32018 การพัฒนาบุคลิกภาพ สู่ความเป็นเลิศ 1 


หลักสูตรรายวิชาเลือก
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

- สาระทักษะการเรียนรู้
- สาระความรู้พื้นฐาน
- ภาษาไทย
- ภาษาต่างประเทศ
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- สาระการประกอบอาชีพ
- สาระทักษะการดำเนินชีวิต
- สาระการพัฒนาสังคม

หลักสูตรรายวิชาเลือกสาระทักษะการเรียนรู้
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่ รหัส ชื่อรายวิชา จำนวน
หน่วยกิต ระดับการศึกษา หมายเหตุ
ประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
1 ทร02001 ข้อมูลนั้นสำคัญไฉน 1    รายวิชาเลือกสาระทักษะการเรียนรู้
ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ด้วยกันทั้งสามระดับ
2 ทร02002 เทคนิคการแก้ปัญหา 1   
3 ทร02003 ทักษะการตัดสินใจ 1   
4 ทร02004 ทักษะการคิด 1   
5 ทร02005 การรู้จักตนเอง 1   
6 ทร02006 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 3   
7 ทร02007 เทคนิคการวิเคราะห์งาน 1   
8 ทร02008 เทคนิคการจดบันทึก 1   
9 ทร02009 การอ่านเพื่อความเข้าใจ 1   
10 ทร02010 แผนพัฒนาความคิด
(Mind Map) 1   
11 ทร02011 ทักษะการพูด 1   
12 ทร02012 ทักษะการคิดหลายด้าน 1   
13 ทร02013 การเรียนรู้วิธีการกระบวนการกลุ่ม 1   
14 ทร02014 ทักษะการจำ 1   
15 ทร02015 แฟ้มสะสมงาน 1   
16 ทร02016 การสร้างวินัยตนเอง 1   
17 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้
ไร้พรมแดน 1   
18 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1   
19 ทร02019 เทคนิคการใช้
ห้องสมุดประชาชน 1   
20 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1   
21 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1   
22 ทร02022 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา 1   
23 ทร02023 เทคนิคการจัดเวทีชาวบ้าน 1   
24 ทร02024 ชุมชนนักปฏิบัติ 1   
25 ทร02025 การจัดการความรู้ใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 1   
26 ทร02026 ไดอารี่ออนไลน์ 1   
27 ทร02027 ตลาดความรู้ 1   
28 ทร02028 การบริหารเวลา 1   
29 ทร02029 คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1   
30 ทร02030 ต่อยอดงานอาชีพ 1   
31 ทร02031 เป็นคนคิดเป็น 1   
32 ทร03032 คิดอย่างไรให้เป็นสุข 1   
33 ทร02033 ศาสนาพาให้คิดเป็น 1   
34 ทร02034 ปัญหาก่อให้เกิดปัญญา 1   
35 ทร02035 สถิติง่าย ๆ เพื่อการวิจัย 1   
36 ทร02036 เครื่องมือการวิจัย 1   
37 ทร02037 การเขียนโครงการวิจัยอย่างง่าย ๆ 1   
38 ทร02038 วิจัยในอาชีพ 1   
39 ทร02039 วิจัยในบ้าน 1   
40 ทร02040 วิจัยในชุมชน 1   
41 ทร02041 วิจัยกับ IT 1   
42 ทร02042 การนำเสนอและ
เผยแพร่งานวิจัย 1   


หลักสูตรรายวิชาเลือก สาระความรู้พื้นฐาน (ภาษาไทย)
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่ รหัส ชื่อรายวิชา จำนวน
หน่วยกิต ระดับการศึกษา หมายเหตุ
ประถม
ศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
1 พท12001 สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 1 
2 พท12002 ฟัง ดู อย่างมีประสิทธิภาพ 1 
3 พท12003 การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1 
4 พท12004 บันทึกไว้ได้ประโยชน์ 1 
5 พท12005 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 1 
6 พท12006 วรรณกรรมท้องถิ่น 1 
7 พท12007 การเขียนประกาศ-โฆษณา-ข่าวในท้องถิ่น 1 
8 พท12008 พูดดีเป็นศรีแก่ปาก 1 
9 พท22001 การทำหน้าที่พิธีกร 1 
10 พท22002 พูดดี มีมิตรมาก 1 
11 พท22003 บันทึกไว้ได้ประโยชน์ 1 
12 พท22004 การเขียนข่าว 1 
13 พท22005 การเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ 1 
14 พท22006 การเขียนจดหมายสมัครงาน 1 
15 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 
16 พท22008 การพินิจวรรณกรรม 1 
17 พท22009 วรรณกรรมท้องถิ่น 1 
18 พท32001 การแต่งบทร้อยกรอง 1 
19 พท32002 การพูดเพื่อพัฒนาอาชีพ ผู้ประกาศ 1 
20 พท32003 การพินิจวรรณคดี และวรรณกรรม 1 
21 พท32004 มนุษยสัมพันธ์และศิลปะการใช้ภาษา 1 
22 พท32005 การศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่น 1 
23 พท32006 การอ่านเพื่อการเรียนรุ้ตลอดชีวิต 1 
24 พท32007 บันทึกไว้ได้ประโยชน์ 1 
25 พท32008 ประวัติวรรณคดี 1 
26 พท32009 การศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมปัจจุบัน 1 
27 พท32010 หลักการใช้ภาษาเพื่อความสำเร็จ 1 
28 พท32011 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 1 
29 พท32012 สื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 1 
30 พท32013 การเขียนรายงานการประชุม 1 
31 พท32014 การเขียนจดหมายสมัครงาน 1 
32 พท32015 การเขียนข่าว 1 
33 พท32016 กรอบแนวคิดในการนำเสนองานเขียนประเภทต่างๆ 1 
34 พท32017 การเขียนโครงการ 1 
35 พท32018 การเขียนบทความ 1 
36 พท32019 การเขียนสารคดี 1 


หลักสูตรรายวิชาเลือกสาระความรู้พื้นฐาน (ภาษาต่างประเทศ)
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่ รหัส ชื่อรายวิชา จำนวน
หน่วยกิต ระดับการศึกษา หมายเหตุ
ประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
1 พต12001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเบื้องต้น 2 
2 พต12002 ภาษาอังกฤษฟัง-พูดเบื้องต้น 2 
3 พต12003 ภาษาอังกฤษหรรษา 2 
4 พต12004 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 2 
5 พต12005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
6 พต12006 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษน่ารู้ 2 
7 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 
8 พต22002 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 
9 พต22003 ภาษาอังกฤษหรรษา 2 
10 พต22004 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 2 
11 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาต่อ 2 
12 พต22006 ภาษาอังกฤษมัคคุเทศก์ 2 
13 พต22007 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการในโรงงาน 2 
14 พต32001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
แบบเข้ม 2 
15 พต32002 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
แบบเข้ม 2 
16 พต32003 ภาษาอังกฤษหรรษา 2 
17 พต32004 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน
2 
18 พต32005 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการศึกษาต่อ 3 
19 พต32006 ภาษาอังกฤษ
สำหรับการท่องเที่ยว 3 
20 พต32007 ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจโรงแรม 3 
21 พต32008 ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจการบิน
และการบริการการบิน 3 
22 พต32009 ภาษาอังกฤษธุรกิจสปา 3 
23 พต32010 ภาษาอังกฤษสำหรับ
การนวดแผนไทย 2 


หลักสูตรรายวิชาเลือก สาระความรู้พื้นฐาน (คณิตศาสตร์)
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่ รหัส ชื่อรายวิชา จำนวน
หน่วยกิต ระดับการศึกษา หมายเหตุ
ประถม
ศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
1 พค12001 สมการ 1 
2 พค12002 เส้นตรงและมุม 1 
3 พค12003 แบบรูปและความสัมพันธ์ 1 
4 พค12004 ปัญหาพาเพลิน 2 
5 พค12005 การทำบัญชีอย่างง่าย 1 
6 พค22001 สมการ อสมการ
และระบบสมการ 1 
7 พค22002 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง 1 
8 พค22003 การแปลงทางเรขาคณิต 1 
9 พค22004 ทฤษฎีบทปีทาโกรัส 1 
10 พค22005 เส้นขนาน ความเท่ากันทุกประการและความคล้าย 1 
11 พค22006 พหุนาม 1 
12 พค22007 การแยกตัวประกอบพหุนาม 1 
13 พค22008 สมการกำลังสอง ตัวแปรเดียว 1 
14 พค22009 การแปรผัน 1 
15 พค22010 การประยุกต์ใช้อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ
ในชีวิตประจำวัน 1 
16 พค32001 รากที่ n ของจำนวนจริง 1 
17 พค32002 ช่วงและการแก้สมการ อสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง 1 
18 พค32003 ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น 1 

19 พค32004 ลำดับและอนุกรม 1 
20 พค32005 ความน่าจะเป็น 1 
21 พค32006 คณิตศาสตร์กับการเงิน 1 1 
22 พค32007 คณิตศาสตร์กับการเงิน 2 1 


หลักสูตรรายวิชาเลือก สาระความรู้พื้นฐาน(วิทยาศาสตร์)
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่ รหัส ชื่อรายวิชา จำนวน
หน่วยกิต ระดับการศึกษา หมายเหตุ
ประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
ฟิสิกส์
1 พว02001 อิเล็กทรอนิกส์และวงจรไฟฟ้า 3   
2 พว02002 เทคโนโลยีเครื่องกลและไฟฟ้า 1   
3 พว02003 พลังงานทดแทน 1   
4 พว32001 มวล แรงและกฎการเคลื่อนที่ 1 
5 พว32002 งานและพลังงาน 1 
6 พว32003 คลื่นกล 1 
7 พว32004 แม่เหล็กไฟฟ้า 1 
8 พว32005 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 1 
9 พว32006 ของไหล 1 
10 พว32007 นิวเคลียร์และกัมมันตรังสี 1 
11 พว32008 ปฎิบัติการฟิสิกส์ 1 
เคมี
12 พว02004 สบู่สมุนไพร 1   
13 พว02005 การทำแชมพู ครีมนวดผมและน้ำยาล้างจาน 1   
14 พว02006 ยาหม่อง ยาหม่องน้ำ และน้ำมันหอมระเหย 1   
15 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1   
16 พว02008 อาหารเสริมและเครื่องประทินผิว 1   
17 พว02009 สารปรุงแต่งสารเจือจางและสารปนเปื้อน 1   
18 พว02010 การเลือกและการเลือกใช้สารเคมีและผลิตภัณฑ์ 1   
19 พว02011 สีและสีสังเคราะห์ 1   

20 พว02012 พลาสติก 1   
21 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1   
22 พว02014 ปิโตรเลียมและกรีนเทคโนโลยี 1   
23 พว02015 การทำน้ำให้เหมาะกับการใช้งาน 1   
24 พว02016 เคมีกับเศรษฐกิจพอเพียง 1   
25 พว32009 เคมีพื้นฐาน 1 
26 พว32010 สถานะของสารและปริมาณสารสัมพันธ์ 1.5 
27 พว32011 พันธะเคมี 1 
28 พว32012 สารละลายกรด - เบสและการหาค่า pH 1 
29 พว32013 สารประกอบคาร์บอนและไฮโดรคาร์บอน 1 
30 พว32014 สารชีวโมเลกุล 1 
31 พว32015 ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี 1 
32 พว32016 ปฏิบัติการเคมี 1.5 
ชีววิทยา
33 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2   
34 พว02018 สภาวะโลกร้อน 1   
35 พว02019 น้ำกับชีวิต 1   
36 พว02020 การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต 1   
37 พว02021 สมุนไพรใกล้ตัว 1   
38 พว02022 การปลูกพืชไร้ดิน 1   
39 พว02023 ร่างกายของเรา 1   
40 พว02024 จุลินทรีย์น่ารู้ 1   
41 พว02025 แมงและแมลงน่ารู้ 1   
42 พว32017 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 2 
43 พว32018 รักษ์ท้องถิ่น 2 

44 พว32019 พันธุกรรม 1 
45 พว32020 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 


หลักสูตรรายวิชาเลือก สาระการประกอบอาชีพ
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่ รหัส ชื่อรายวิชา จำนวน
หน่วยกิต ระดับการศึกษา หมายเหตุ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
1 อช12001 การพัฒนาแผนและ โครงการอาชีพ 3 
2 อช22001 การพัฒนาแผนและ โครงการอาชีพ 3 
3 อช32001 การพัฒนาแผนและ โครงการอาชีพ 3 
4 อช02001 การทำนา 3   
5 อช02002 การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง 3   
6 อช02003 การทำสวนยางพารา 3   
7 อช02004 การปลูกผักคะน้า 3   
8 อช02005 การทำแผ่นยางพารา 3   
9 อช02006 การเพาะเห็ดฟาง 3   
10 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2   
11 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1   
12 อช02009 สมุนไพรป้องกันและกำจัดศัตรูพืช 1   
13 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1   
14 อช02011 การเลี้ยงไก่ไข่ 3   
15 อช02012 การเลี้ยงสุกร 3   
16 อช02013 การเลี้ยงปลาดุก 3   
17 อช02014 การทำสวนมดแดง 2   
18 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2   
19 อช02016 การทำปลาร้า 1   
20 อช02017 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ 1   
21 อช02018 การขายและการตลาด 2   

22 อช02019 สินเชื่อการเกษตร 1   
23 อช02020 การทำสีรถยนต์ 2   
24 อช02021 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 2   
25 อช02022 การเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 2   
26 อช02023 งานบำรุงรักษารถยนต์ 2   
27 อช02024 การขับรถยนต์ 2   
28 อช02025 การทำเบเกอรี่ 2   
29 อช02026 ธุรกิจขายเครื่องดื่ม 2   
30 อช02027 ธุรกิจขายอาหาร 2   
31 อช02028 การตัดเย็บเสื้อสตรี 2   
32 อช02029 การตัดเย็บกระโปรง 2   
33 อช02030 การตัดกางเกงสตรี 2   
34 อช02031 การตัดเย็บเสื้อบุรุษ 2   
35 อช02032 การตัดเย็บกางเกงบุรุษ 2   
36 อช02033 การสระผม เซทผม 2   
37 อช02034 การซอยผม ดัดผม 2   
38 อช02035 การเกล้าผม 2   
39 อช02036 การเปลี่ยนสีผม ยืดผม 2   
40 อช02037 การนวดหน้าและแต่งหน้า 2   
41 อช02038 การแต่งเล็บ 2   
42 อช02039 การตัดผมชาย 2   
43 อช02040 การทำผ้าบาติก 2   
44 อช02041 การแกะสลักผัก ผลไม้ 2   
45 อช02042 การจัดดอกไม้สด 2   
46 อช02043 การประดิษฐ์ดอกไม้จัน 2   หลักสูตรรายวิชาเลือก สาระทักษะการดำเนินชีวิต
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่ รหัส ชื่อรายวิชา จำนวน
หน่วยกิต ระดับการศึกษา หมายเหตุ
ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
1 ทช02001 บัญชีชาวบ้าน 1   
2 ทช02002 วิสาหกิจชุมชน 1   
3 ทช02003 การดูแลเด็กก่อนวัยเรียน 1   
4 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1   
5 ทช02005 ลีลาศเพื่อสุขภาพ 1   
6 ทช02006 เพศศึกษาสำหรับพ่อแม่กับ
ลูกวัยรุ่น 1   
7 ทช12001 เอกลักษณ์ไทยกับนาฎศิลป์พื้นเมือง 1  - -
8 ทช12002 จิตรกรรมพื้นบ้าน 1  - -
9 ทช12003 ประติมากรรมพื้นบ้าน 1 
10 ทช12004 สถาปัตยกรรมพื้นบ้าน 1 
11 ทช22001 ระบำ รำ ฟ้อน 1 -  -
12 ทช22002 จิตรกรรมไทย 1 -  -
13 ทช22003 ประติมากรรมไทย 1 -  -
14 ทช22004 สถาปัตยกรรม 1 -  -
15 ทช32001 จิตรกรรมสากล 1 - - 
16 ทช32002 ประติมากรรมสากล 1 - - 
17 ทช32003 สถาปัตยกรรมสากล 1 - - 


หลักสูตรรายวิชาเลือก สาระการพัฒนาสังคม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่ รหัส ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต ระดับการศึกษา หมายเหตุ
ประถม
ศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
1 สค12001 ภัยแล้ง 1 
2 สค12002 อุทกภัย 1 
3 สค12003 ไฟป่า 1 
4 สค12004 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 
5 สค12005 การปกครองในท้องถิ่นของเรา 1 
6 สค12006 วีรบุรุษ/วีระสตรีไทยในประวัติศาสตร์ 1 
7 สค12007 สหกรณ์ชุมชน 1 
8 สค12008 ประเพณีการแต่งงาน 1 
9 สค12009 การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ
ภาคต่าง ๆ 1 
10 สค12010 ประชาธิปไตยในชุมชน 1 
11 สค12011 การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 1 
12 สค12012 กระบวนการกลุ่ม 1 
13 สค12013 การเขียนโครงงาน 1 
14 สค12014 การสร้างบำเหน็จ
ด้วยป่าไม้ 1 
15 สค22001 ทรัพยากรของประเทศ ต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2 
16 สค22002 เสรีภาพในการชุมนุม 1 
17 สค22003 ภาวะการว่างงาน 1 
18 สค22004 การพัฒนาจิต และปัญญา 2 
19 สค22005 สถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา 1 
20 สค22006 พุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์ไทย 1 
21 สค22007 บุคคลสำคัญทางศาสนาต่าง ๆ 1 
22 สค22008 การสร้างสันติภาพ ในโลก 1 
23 สค22009 พุทธศาสนาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 1 
24 สค22010 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 1 
25 สค32001 แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของโลก 1 
26 สค32002 บุคคลสำคัญของโลก 1 
27 สค32003 ประวัติประเทศมหาอำนาจของโลก 2 
28 สค32004 สงครามเศรษฐกิจ 1 
29 สค32005 สงครามนิวเคลียร์ 1 
30 สค32006 เส้นทางการค้าโลก 1 
31 สค32007 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 1 
32 สค32008 เศรษฐศาสตร์เกษตร 2 
33 สค32009 กฎหมายลิขสิทธิ์ไทย 1 
34 สค32010 การละเมิดสิทธิ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 1 

35 สค32011 ธรรมาภิบาลสร้างสังคมสงบสุข 1 
36 สค32012 รูปแบบการเมืองการปกครองของประเทศมหาอำนาจในโลก 1 
37 สค32013 การค้ามนุษย์ 1 
38 สค32014 ปัญหาชนกลุ่มน้อย 1 
39 สค32015 วัฒนธรรม ประเพณี ของประเทศต่าง ๆ ในโลก กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1 
40 สค32016 นักปรัชญาที่สำคัญ ของโลก 1 
41 สค32017 การพัฒนาสังคมฐานความรู้ 1
42 สค32018 การพัฒนาบุคลิกภาพ สู่ความเป็นเลิศ 1 


หลักสูตรรายวิชาเลือก
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

- สาระทักษะการเรียนรู้
- สาระความรู้พื้นฐาน
- ภาษาไทย
- ภาษาต่างประเทศ
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- สาระการประกอบอาชีพ
- สาระทักษะการดำเนินชีวิต
- สาระการพัฒนาสังคม

หลักสูตรรายวิชาเลือกสาระทักษะการเรียนรู้
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่ รหัส ชื่อรายวิชา จำนวน
หน่วยกิต ระดับการศึกษา หมายเหตุ
ประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
1 ทร02001 ข้อมูลนั้นสำคัญไฉน 1    รายวิชาเลือกสาระทักษะการเรียนรู้
ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ด้วยกันทั้งสามระดับ
2 ทร02002 เทคนิคการแก้ปัญหา 1   
3 ทร02003 ทักษะการตัดสินใจ 1   
4 ทร02004 ทักษะการคิด 1   
5 ทร02005 การรู้จักตนเอง 1   
6 ทร02006 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 3   
7 ทร02007 เทคนิคการวิเคราะห์งาน 1   
8 ทร02008 เทคนิคการจดบันทึก 1   
9 ทร02009 การอ่านเพื่อความเข้าใจ 1   
10 ทร02010 แผนพัฒนาความคิด
(Mind Map) 1   
11 ทร02011 ทักษะการพูด 1   
12 ทร02012 ทักษะการคิดหลายด้าน 1   
13 ทร02013 การเรียนรู้วิธีการกระบวนการกลุ่ม 1   
14 ทร02014 ทักษะการจำ 1   
15 ทร02015 แฟ้มสะสมงาน 1   
16 ทร02016 การสร้างวินัยตนเอง 1   
17 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้
ไร้พรมแดน 1   
18 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1   
19 ทร02019 เทคนิคการใช้
ห้องสมุดประชาชน 1   
20 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1   
21 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1   
22 ทร02022 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา 1   
23 ทร02023 เทคนิคการจัดเวทีชาวบ้าน 1   
24 ทร02024 ชุมชนนักปฏิบัติ 1   
25 ทร02025 การจัดการความรู้ใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 1   
26 ทร02026 ไดอารี่ออนไลน์ 1   
27 ทร02027 ตลาดความรู้ 1   
28 ทร02028 การบริหารเวลา 1   
29 ทร02029 คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1   
30 ทร02030 ต่อยอดงานอาชีพ 1   
31 ทร02031 เป็นคนคิดเป็น 1   
32 ทร03032 คิดอย่างไรให้เป็นสุข 1   
33 ทร02033 ศาสนาพาให้คิดเป็น 1   
34 ทร02034 ปัญหาก่อให้เกิดปัญญา 1   
35 ทร02035 สถิติง่าย ๆ เพื่อการวิจัย 1   
36 ทร02036 เครื่องมือการวิจัย 1   
37 ทร02037 การเขียนโครงการวิจัยอย่างง่าย ๆ 1   
38 ทร02038 วิจัยในอาชีพ 1   
39 ทร02039 วิจัยในบ้าน 1   
40 ทร02040 วิจัยในชุมชน 1   
41 ทร02041 วิจัยกับ IT 1   
42 ทร02042 การนำเสนอและ
เผยแพร่งานวิจัย 1   


หลักสูตรรายวิชาเลือก สาระความรู้พื้นฐาน (ภาษาไทย)
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่ รหัส ชื่อรายวิชา จำนวน
หน่วยกิต ระดับการศึกษา หมายเหตุ
ประถม
ศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
1 พท12001 สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 1 
2 พท12002 ฟัง ดู อย่างมีประสิทธิภาพ 1 
3 พท12003 การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1 
4 พท12004 บันทึกไว้ได้ประโยชน์ 1 
5 พท12005 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 1 
6 พท12006 วรรณกรรมท้องถิ่น 1 
7 พท12007 การเขียนประกาศ-โฆษณา-ข่าวในท้องถิ่น 1 
8 พท12008 พูดดีเป็นศรีแก่ปาก 1 
9 พท22001 การทำหน้าที่พิธีกร 1 
10 พท22002 พูดดี มีมิตรมาก 1 
11 พท22003 บันทึกไว้ได้ประโยชน์ 1 
12 พท22004 การเขียนข่าว 1 
13 พท22005 การเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ 1 
14 พท22006 การเขียนจดหมายสมัครงาน 1 
15 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 
16 พท22008 การพินิจวรรณกรรม 1 
17 พท22009 วรรณกรรมท้องถิ่น 1 
18 พท32001 การแต่งบทร้อยกรอง 1 
19 พท32002 การพูดเพื่อพัฒนาอาชีพ ผู้ประกาศ 1 
20 พท32003 การพินิจวรรณคดี และวรรณกรรม 1 
21 พท32004 มนุษยสัมพันธ์และศิลปะการใช้ภาษา 1 
22 พท32005 การศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่น 1 
23 พท32006 การอ่านเพื่อการเรียนรุ้ตลอดชีวิต 1 
24 พท32007 บันทึกไว้ได้ประโยชน์ 1 
25 พท32008 ประวัติวรรณคดี 1 
26 พท32009 การศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมปัจจุบัน 1 
27 พท32010 หลักการใช้ภาษาเพื่อความสำเร็จ 1 
28 พท32011 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 1 
29 พท32012 สื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 1 
30 พท32013 การเขียนรายงานการประชุม 1 
31 พท32014 การเขียนจดหมายสมัครงาน 1 
32 พท32015 การเขียนข่าว 1 
33 พท32016 กรอบแนวคิดในการนำเสนองานเขียนประเภทต่างๆ 1 
34 พท32017 การเขียนโครงการ 1 
35 พท32018 การเขียนบทความ 1 
36 พท32019 การเขียนสารคดี 1 


หลักสูตรรายวิชาเลือกสาระความรู้พื้นฐาน (ภาษาต่างประเทศ)
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่ รหัส ชื่อรายวิชา จำนวน
หน่วยกิต ระดับการศึกษา หมายเหตุ
ประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
1 พต12001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเบื้องต้น 2 
2 พต12002 ภาษาอังกฤษฟัง-พูดเบื้องต้น 2 
3 พต12003 ภาษาอังกฤษหรรษา 2 
4 พต12004 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 2 
5 พต12005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
6 พต12006 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษน่ารู้ 2 
7 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 
8 พต22002 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 
9 พต22003 ภาษาอังกฤษหรรษา 2 
10 พต22004 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 2 
11 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาต่อ 2 
12 พต22006 ภาษาอังกฤษมัคคุเทศก์ 2 
13 พต22007 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการในโรงงาน 2 
14 พต32001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
แบบเข้ม 2 
15 พต32002 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
แบบเข้ม 2 
16 พต32003 ภาษาอังกฤษหรรษา 2 
17 พต32004 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน
2 
18 พต32005 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการศึกษาต่อ 3 
19 พต32006 ภาษาอังกฤษ
สำหรับการท่องเที่ยว 3 
20 พต32007 ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจโรงแรม 3 
21 พต32008 ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจการบิน
และการบริการการบิน 3 
22 พต32009 ภาษาอังกฤษธุรกิจสปา 3 
23 พต32010 ภาษาอังกฤษสำหรับ
การนวดแผนไทย 2 


หลักสูตรรายวิชาเลือก สาระความรู้พื้นฐาน (คณิตศาสตร์)
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่ รหัส ชื่อรายวิชา จำนวน
หน่วยกิต ระดับการศึกษา หมายเหตุ
ประถม
ศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
1 พค12001 สมการ 1 
2 พค12002 เส้นตรงและมุม 1 
3 พค12003 แบบรูปและความสัมพันธ์ 1 
4 พค12004 ปัญหาพาเพลิน 2 
5 พค12005 การทำบัญชีอย่างง่าย 1 
6 พค22001 สมการ อสมการ
และระบบสมการ 1 
7 พค22002 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง 1 
8 พค22003 การแปลงทางเรขาคณิต 1 
9 พค22004 ทฤษฎีบทปีทาโกรัส 1 
10 พค22005 เส้นขนาน ความเท่ากันทุกประการและความคล้าย 1 
11 พค22006 พหุนาม 1 
12 พค22007 การแยกตัวประกอบพหุนาม 1 
13 พค22008 สมการกำลังสอง ตัวแปรเดียว 1 
14 พค22009 การแปรผัน 1 
15 พค22010 การประยุกต์ใช้อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ
ในชีวิตประจำวัน 1 
16 พค32001 รากที่ n ของจำนวนจริง 1 
17 พค32002 ช่วงและการแก้สมการ อสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง 1 
18 พค32003 ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น 1 

19 พค32004 ลำดับและอนุกรม 1 
20 พค32005 ความน่าจะเป็น 1 
21 พค32006 คณิตศาสตร์กับการเงิน 1 1 
22 พค32007 คณิตศาสตร์กับการเงิน 2 1 


หลักสูตรรายวิชาเลือก สาระความรู้พื้นฐาน(วิทยาศาสตร์)
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่ รหัส ชื่อรายวิชา จำนวน
หน่วยกิต ระดับการศึกษา หมายเหตุ
ประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
ฟิสิกส์
1 พว02001 อิเล็กทรอนิกส์และวงจรไฟฟ้า 3   
2 พว02002 เทคโนโลยีเครื่องกลและไฟฟ้า 1   
3 พว02003 พลังงานทดแทน 1   
4 พว32001 มวล แรงและกฎการเคลื่อนที่ 1 
5 พว32002 งานและพลังงาน 1 
6 พว32003 คลื่นกล 1 
7 พว32004 แม่เหล็กไฟฟ้า 1 
8 พว32005 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 1 
9 พว32006 ของไหล 1 
10 พว32007 นิวเคลียร์และกัมมันตรังสี 1 
11 พว32008 ปฎิบัติการฟิสิกส์ 1 
เคมี
12 พว02004 สบู่สมุนไพร 1   
13 พว02005 การทำแชมพู ครีมนวดผมและน้ำยาล้างจาน 1   
14 พว02006 ยาหม่อง ยาหม่องน้ำ และน้ำมันหอมระเหย 1   
15 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1   
16 พว02008 อาหารเสริมและเครื่องประทินผิว 1   
17 พว02009 สารปรุงแต่งสารเจือจางและสารปนเปื้อน 1   
18 พว02010 การเลือกและการเลือกใช้สารเคมีและผลิตภัณฑ์ 1   
19 พว02011 สีและสีสังเคราะห์ 1   

20 พว02012 พลาสติก 1   
21 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1   
22 พว02014 ปิโตรเลียมและกรีนเทคโนโลยี 1   
23 พว02015 การทำน้ำให้เหมาะกับการใช้งาน 1   
24 พว02016 เคมีกับเศรษฐกิจพอเพียง 1   
25 พว32009 เคมีพื้นฐาน 1 
26 พว32010 สถานะของสารและปริมาณสารสัมพันธ์ 1.5 
27 พว32011 พันธะเคมี 1 
28 พว32012 สารละลายกรด - เบสและการหาค่า pH 1 
29 พว32013 สารประกอบคาร์บอนและไฮโดรคาร์บอน 1 
30 พว32014 สารชีวโมเลกุล 1 
31 พว32015 ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี 1 
32 พว32016 ปฏิบัติการเคมี 1.5 
ชีววิทยา
33 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2   
34 พว02018 สภาวะโลกร้อน 1   
35 พว02019 น้ำกับชีวิต 1   
36 พว02020 การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต 1   
37 พว02021 สมุนไพรใกล้ตัว 1   
38 พว02022 การปลูกพืชไร้ดิน 1   
39 พว02023 ร่างกายของเรา 1   
40 พว02024 จุลินทรีย์น่ารู้ 1   
41 พว02025 แมงและแมลงน่ารู้ 1   
42 พว32017 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 2 
43 พว32018 รักษ์ท้องถิ่น 2 

44 พว32019 พันธุกรรม 1 
45 พว32020 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 


หลักสูตรรายวิชาเลือก สาระการประกอบอาชีพ
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่ รหัส ชื่อรายวิชา จำนวน
หน่วยกิต ระดับการศึกษา หมายเหตุ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
1 อช12001 การพัฒนาแผนและ โครงการอาชีพ 3 
2 อช22001 การพัฒนาแผนและ โครงการอาชีพ 3 
3 อช32001 การพัฒนาแผนและ โครงการอาชีพ 3 
4 อช02001 การทำนา 3   
5 อช02002 การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง 3   
6 อช02003 การทำสวนยางพารา 3   
7 อช02004 การปลูกผักคะน้า 3   
8 อช02005 การทำแผ่นยางพารา 3   
9 อช02006 การเพาะเห็ดฟาง 3   
10 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2   
11 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1   
12 อช02009 สมุนไพรป้องกันและกำจัดศัตรูพืช 1   
13 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1   
14 อช02011 การเลี้ยงไก่ไข่ 3   
15 อช02012 การเลี้ยงสุกร 3   
16 อช02013 การเลี้ยงปลาดุก 3   
17 อช02014 การทำสวนมดแดง 2   
18 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2   
19 อช02016 การทำปลาร้า 1   
20 อช02017 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ 1   
21 อช02018 การขายและการตลาด 2   

22 อช02019 สินเชื่อการเกษตร 1   
23 อช02020 การทำสีรถยนต์ 2   
24 อช02021 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 2   
25 อช02022 การเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 2   
26 อช02023 งานบำรุงรักษารถยนต์ 2   
27 อช02024 การขับรถยนต์ 2   
28 อช02025 การทำเบเกอรี่ 2   
29 อช02026 ธุรกิจขายเครื่องดื่ม 2   
30 อช02027 ธุรกิจขายอาหาร 2   
31 อช02028 การตัดเย็บเสื้อสตรี 2   
32 อช02029 การตัดเย็บกระโปรง 2   
33 อช02030 การตัดกางเกงสตรี 2   
34 อช02031 การตัดเย็บเสื้อบุรุษ 2   
35 อช02032 การตัดเย็บกางเกงบุรุษ 2   
36 อช02033 การสระผม เซทผม 2   
37 อช02034 การซอยผม ดัดผม 2   
38 อช02035 การเกล้าผม 2   
39 อช02036 การเปลี่ยนสีผม ยืดผม 2   
40 อช02037 การนวดหน้าและแต่งหน้า 2   
41 อช02038 การแต่งเล็บ 2   
42 อช02039 การตัดผมชาย 2   
43 อช02040 การทำผ้าบาติก 2   
44 อช02041 การแกะสลักผัก ผลไม้ 2   
45 อช02042 การจัดดอกไม้สด 2   
46 อช02043 การประดิษฐ์ดอกไม้จัน 2   หลักสูตรรายวิชาเลือก สาระทักษะการดำเนินชีวิต
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่ รหัส ชื่อรายวิชา จำนวน
หน่วยกิต ระดับการศึกษา หมายเหตุ
ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
1 ทช02001 บัญชีชาวบ้าน 1   
2 ทช02002 วิสาหกิจชุมชน 1   
3 ทช02003 การดูแลเด็กก่อนวัยเรียน 1   
4 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1   
5 ทช02005 ลีลาศเพื่อสุขภาพ 1   
6 ทช02006 เพศศึกษาสำหรับพ่อแม่กับ
ลูกวัยรุ่น 1   
7 ทช12001 เอกลักษณ์ไทยกับนาฎศิลป์พื้นเมือง 1  - -
8 ทช12002 จิตรกรรมพื้นบ้าน 1  - -
9 ทช12003 ประติมากรรมพื้นบ้าน 1 
10 ทช12004 สถาปัตยกรรมพื้นบ้าน 1 
11 ทช22001 ระบำ รำ ฟ้อน 1 -  -
12 ทช22002 จิตรกรรมไทย 1 -  -
13 ทช22003 ประติมากรรมไทย 1 -  -
14 ทช22004 สถาปัตยกรรม 1 -  -
15 ทช32001 จิตรกรรมสากล 1 - - 
16 ทช32002 ประติมากรรมสากล 1 - - 
17 ทช32003 สถาปัตยกรรมสากล 1 - - 


หลักสูตรรายวิชาเลือก สาระการพัฒนาสังคม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่ รหัส ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต ระดับการศึกษา หมายเหตุ
ประถม
ศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
1 สค12001 ภัยแล้ง 1 
2 สค12002 อุทกภัย 1 
3 สค12003 ไฟป่า 1 
4 สค12004 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 
5 สค12005 การปกครองในท้องถิ่นของเรา 1 
6 สค12006 วีรบุรุษ/วีระสตรีไทยในประวัติศาสตร์ 1 
7 สค12007 สหกรณ์ชุมชน 1 
8 สค12008 ประเพณีการแต่งงาน 1 
9 สค12009 การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ
ภาคต่าง ๆ 1 
10 สค12010 ประชาธิปไตยในชุมชน 1 
11 สค12011 การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 1 
12 สค12012 กระบวนการกลุ่ม 1 
13 สค12013 การเขียนโครงงาน 1 
14 สค12014 การสร้างบำเหน็จ
ด้วยป่าไม้ 1 
15 สค22001 ทรัพยากรของประเทศ ต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2 
16 สค22002 เสรีภาพในการชุมนุม 1 
17 สค22003 ภาวะการว่างงาน 1 
18 สค22004 การพัฒนาจิต และปัญญา 2 
19 สค22005 สถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา 1 
20 สค22006 พุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์ไทย 1 
21 สค22007 บุคคลสำคัญทางศาสนาต่าง ๆ 1 
22 สค22008 การสร้างสันติภาพ ในโลก 1 
23 สค22009 พุทธศาสนาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 1 
24 สค22010 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 1 
25 สค32001 แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของโลก 1 
26 สค32002 บุคคลสำคัญของโลก 1 
27 สค32003 ประวัติประเทศมหาอำนาจของโลก 2 
28 สค32004 สงครามเศรษฐกิจ 1 
29 สค32005 สงครามนิวเคลียร์ 1 
30 สค32006 เส้นทางการค้าโลก 1 
31 สค32007 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 1 
32 สค32008 เศรษฐศาสตร์เกษตร 2 
33 สค32009 กฎหมายลิขสิทธิ์ไทย 1 
34 สค32010 การละเมิดสิทธิ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 1 

35 สค32011 ธรรมาภิบาลสร้างสังคมสงบสุข 1 
36 สค32012 รูปแบบการเมืองการปกครองของประเทศมหาอำนาจในโลก 1 
37 สค32013 การค้ามนุษย์ 1 
38 สค32014 ปัญหาชนกลุ่มน้อย 1 
39 สค32015 วัฒนธรรม ประเพณี ของประเทศต่าง ๆ ในโลก กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1 
40 สค32016 นักปรัชญาที่สำคัญ ของโลก 1 
41 สค32017 การพัฒนาสังคมฐานความรู้ 1
42 สค32018 การพัฒนาบุคลิกภาพ สู่ความเป็นเลิศ 1 
เข้าชม : 32969
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงหนองล่อง  จังหวัดลำพูน
ถนนท่าลี่- ม่วงโตน 412 หมู่ที่ 6  ตำบลวังผาง   อำเภอเวียงหนองล่อง  จังหวัดลำพูน 51120
โทรสาร  0-5350-5007  wiang5212@hotmail.com 

http://lpn.nfe.go.th/nfe_wiangnonglong/
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   กศน.ลำพูน