[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
sRZHSk.jpg

 
 

ชื่อสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงหนองล่อง
หมู่ที่ 6 ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 51120
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5350-5007
Wiang 5212@hotmail.com.

สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา
         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงหนองล่อง ประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นสถานศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2539 ใช้ชื่อศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง ซึ่งขณะนั้นยังเป็นกิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน อยู่ในสังกัด กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการโดยให้ถือว่าเป็นสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการศึกษานอกระบบและอัธยาศัยเพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่ประชาชนผู้ด้อย/ พลาด/ ขาดโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูนโดยมี นายดำรงค์ องคะเส อาจารย์ 2 ระดับ 5 ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ 1 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง หัวหน้าศูนย์ 1 คน ต่อมาคือ นายทรงเดช สันติศิริ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงหนองล่อง ซึ่งในขณะนั้นไม่มีอาคารสำนักงานเป็นของตนเอง แต่ใช้อาคารสาธารณสุขมูลฐานชุมชนหรือที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน บ้านเวียงหนองล่อง หมู่ 6 ตำบลวังผาง เป็นอาคารที่ทำการในการให้บริการต่อมาได้ย้ายสถานที่ทำงานไปอยู่บนกิ่งอำเภอเวียงหนองล่องเป็นการชั่วคราว ก่อนที่จะสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงหนองล่อง แบบอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ซึ่งมีที่ตั้งสถานที่ทำงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเดือน ธันวาคม 2541 ต่อมาได้เปลี่ยนตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ 1 เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการต่อมาเปลี่ยนเป็น ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเวียงหนองล่อง และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงหนองล่อง ตามลำดับ โดยมีนายทรงเดช สันติศิริ ซึ่งย้ายกลับมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ตั้งแต่ วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2555 ปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงหนองล่องคือ นายอำไพ ข่าขันมะลี ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานของอำเภอเวียงหนองล่อง
ด้านกายภาพ
       อำเภอเวียงหนองล่อง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดลำพูน มีพื้นที่ประมาณ 34,850 ไร่ หรือ 5,576 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต
แผนที่ตั้งอำเภอเวียงหนองล่อง

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลน้ำดิบ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่


ภูมิประเทศ
         พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีแม่น้ำลี้และแม่น้ำปิงไหลผ่าน ราษฎรส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ตามแนวที่ราบลุ่มแม่น้ำ ประมาณ 4,063 ไร่ ที่ดินสาธารณประโยชน์ 6,437 ไร่ ป่าจำแนก 546 ไร่ พื้นที่การเกษตร 23,804 ไร่

ประชากร
ประชากรภายในอำเภอเวียงหนองล่อง  3  ตำบล
ที่ ชื่อตำบล ประชากรทั้งหมด คน
1. ตำบลวังผาง 7,986 คน
2. ตำบลหนองล่อง 5,927 คน
3. ตำบลหนองยวง 3,852 คน
รวม  17,765 คน

สภาพภูมิอากาศ
          เป็นแบบมรสุม ฤดูร้อนอยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน และฤดูหนาวประมาณเดือนตุลาคม ถึงเดือน มกราคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 28 องศาเชลเซียส

ด้านการปกครอง
อำเภอเวียงหนองล่องแบ่งการปกครองท้องถิ่นออกเป็น 3 เทศบาลตำบล ดังนี้
1. เทศบาลตำบลวังผาง มีจำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน

หมู่ที่  บ้าน จำนวนประชากร คน
1. บ้านเหล่าแมว 1,165 คน
2. บ้านเหล่าปงเสือ 841 คน
3. บ้านร้องธาร - ท่าลี่ 267 คน
4. บ้านวังผาง 730 คน
5. บ้านดงหลวง 1,542 คน
6. บ้านเวียงหนองล่อง 1,712 คน
7. บ้านวังหมุ้น 297 คน
8. บ้านดงเหนือ 437 คน
9. บ้านกลางทุ่ง 352 คน
10. บ้านดงเจริญ 643 คน
รวม  7,986 คน

2. เทศบาลตำบลหนองล่อง มีจำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน

หมู่ที่  บ้าน จำนวนประชากร คน
1. บ้านหนองล่อง 959 คน
2. บ้านต้นผึ้ง 600 คน
3. บ้านวังสะแกง 581 คน
4. บ้านท่าหลุก 677 คน
5. บ้านสันเหมือง 507 คน
6. บ้านท่าช้าง 723 คน
7. บ้านแพะใต้  417 คน
8. บ้านต้นผึ้งหล่ายลี้ 837 คน
9. บ้านวังสะแกงใต้  626 คน
รวม  5,927 คน
 

3. เทศบาลตำบลหนองยวง มีจำนวนหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน

หมู่ที่  บ้าน จำนวนประชากร คน
1. บ้านเหล่าดู่ 826 คน
2. บ้านห้วยปันจ๊อย 1,226 คน
3. บ้านหนองยวง 1,027 คน
4. บ้านหัวห้วย 209 คน
5. บ้านล้องเครือกวาว 675 คน
รวม  3,963 คน
  
เป็นหมู่บ้าน อพป. จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านสันเหมือง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองล่อง และ บ้านหัวห้วย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองยวง

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน 1 แห่ง ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้
ด้านประปา ในพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่องมีระบบประปาหมู่บ้านครบทุก
หมู่บ้านโดยได้รับการสนับสนุนจาก อบจ. กรมโยธาธิการ
โครงการ กสช. สาธารณสุข
ด้านการสื่อสาร ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 2 แห่ง
สถานีวิทยุชุมชน จำนวน 1 แห่ง
หอกระจายข่าว จำนวน 24 แห่ง
โทรศัพท์สาธารณะทุกตำบล

ด้านการคมนาคม
มีการคมนาคมทางบกเป็นหลัก มีถนนสายหลักที่สำคัญได้แก่
- ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1031(สายสันห้างเสือ-บ้านเวียงหนองล่อง)
- ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1031(สายท่าลี่-บ้านม่วงโตน)
- ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1032(สายสบทา-ท่าลี่)

ด้านแหล่งน้ำ
แหล่งน้ำสำคัญคือ
1. แม่น้ำลี้ ซึ่งมีกำเนิดจากขุนป่าแม่ลี้ ทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้านหนองหลัก หมู่ที่ 8 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง มีความยาวประมาณ 198 กิโลเมตร ไหลผ่านพื้นที่ 4 อำเภอ คืออำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอลี้อำเภอบ้านโฮ่ง และไหลมาบรรจบกับแม่น้ำปิงที่อำเภอเวียงหนองล่อง
2. แม่น้ำปิง มีฝายวังปานกั้นลำน้ำปิง อยู่ในเขตพื้นที่บ้านท่าหลุก หมู่ 4 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง ลักษณะเป็นฝายคอนกรีต พื้นที่รับน้ำได้แก่ ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน พื้นที่เขตอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รวมพื้นที่รับน้ำกว่า 4,000 ไร่

ด้านการเกษตร
        ประชากรในเขตอำเภอเวียงหนองล่องปลูกพืชหลักที่สำคัญ คือ ลำไย มะม่วง มะละกอ กล้วยน้ำว้า กะหล่ำปลี ถั่วเหลือง กระเทียม หอมแบ่ง หอมแดง ข้าว ข้าวโพด

ด้านการพาณิชย์
         มีลักษณะเป็นแหล่งผลิตและขนส่งไปยังจังหวัดใกล้เคียง มีแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ส่งออก และมีตลาดค้าวัวควายที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือที่บ้านเวียงหนองล่อง หมู่ 6 ตำบลวังผาง มีธนาคารพาณิชย์ 1 แห่ง คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีตู้เอ ที เอ็ม จำนวน 3 ตู้ ได้แก่ของธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธกส. )

ด้านการท่องเที่ยว
1. ฝายวังปาน ตั้งอยู่หมู่ 4 บ้านท่าหลุก ตำบลหนองล่อง เป็นฝายคอนกรีตกั้นลำน้ำปิง เป็นจุดที่ มองเห็นทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่งดงาม สายธารน้ำใส ไหลผ่านลดหลั่นเป็นระดับสวยงามและเป็น แหล่งหาซื้อปลาจากลำน้ำปิงอีกด้วย
2. ตลาดนัดบ้านเวียง เป็นตลาดนัดที่ใหญ่และคึกคักที่สุดในภาคเหนือ ไม่เฉพาะแต่เพียงการซื้อขายวัวควายเท่านั้น เป็นตลาดที่มีทั้งการซื้อขายสินค้าทางด้านการเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภคทุกอย่าง
3. อินทนนท์ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท เป็นสถานที่พักผ่อนเอกชน จัดสร้างเป็นสถานที่อาศัยชั่วคราว เป็น สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยง ประชุมสัมมนาต่างๆ
4. ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ พื้นที่หนองปลิง บ้าน เหล่าแมว หมู่ที่ 1 ตำบลวังผาง เป็นสถานที่ฝึกวิชาชีพทางด้านการเกษตร เช่น การทำนา ปลูก ลำไย ฯลฯ โดยไม่ใช้สารเคมี

ด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
       สภาพอากาศโดยทั่วไปของอำเภอเวียงหนองล่อง ไม่มีมลพิษทางอากาศ ฝนตกต้องตามฤดูกาล ไม่แห้งแล้ง เนื่องจากพื้นที่อยู่ติดกับลำน้ำปิง ลำน้ำลี้ และอยู่ใกล้ดอยอินทนนท์ ช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศ ที่หนาวเย็น

ด้านการศึกษา
อำเภอเวียงหนองล่องมีโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 2 จำนวน 12 แห่งดังนี้
โรงเรียนที่ตั้งอยู่ตำบลวังผาง
1. โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง (ประถมศึกษา)
2. โรงเรียนวัดร้องธาร (ประถมศึกษา)
3. โรงเรียนวัดบ้านดง (โรงเรียนขยายโอกาส)
4. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังผาง ( ประถมศึกษา )

โรงเรียนที่ตั้งอยู่ตำบลหนองล่อง
1. โรงเรียนวัดวังสะแกง (ประถมศึกษา)
2. โรงเรียนบ้านท่าหลุก (ประถมศึกษา)
3. โรงเรียนบ้านท่าช้าง (ประถมศึกษา)
4. โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง (โรงเรียนขยายโอกาส)

โรงเรียนที่ตั้งอยู่ตำบลหนองยวง
1. โรงเรียนบ้านเหล่าดู่ (ประถมศึกษา)
2. โรงเรียนวัดหนองยวง (ประถมศึกษา)
3. โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว (ประถมศึกษา)
4. โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย (ประถมศึกษา)

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จำนวน 1 แห่ง
1. โรงเรียนสุทธิวงศ์ศึกษา ( อนุบาล )
โรงเรียนพระปริยัติธรรม
มี 1 แห่ง คือ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าช้าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 6 แห่ง
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังผาง มีจำนวน 1 แห่ง
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองล่อง มีจำนวน 1 แห่ง
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองยวง มีจำนวน 4 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าดู่
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยวง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านล้องเครือกวาว
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยปันจ๊อย

ด้านสังคมและวัฒนธรรม
สภาพสังคมโดยรวมของอำเภอเวียงหนองล่อง เป็นสังคมเกษตรชนบท มีความสงบเรียบร้อย มีวิถีชีวิตที่เคร่งครัดในประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาแต่โบราณที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เช่น การแห่ไม้ค้ำโพธิ์ การสรงน้ำพระธาตุ ฯลฯ มีบางหมู่บ้านที่พูดภาษายอง 

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1. ข้อมูลบุคลากร

ครูและบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงหนองล่อง
ที่ ชื่อ - สกุล บรรจุ / เข้าปฏิบัติงานเมื่อ ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา
1. นายอำไพ ข่าขันมะลี พ.ศ.2555 ผู้อำนวยการ      ค.บ คณิตศาสตร์&วัดผลการศึกษา ค.ม การบริหารการศึกษา
2. นายศักดิ์สิทธิ์ จินะกาศ พ.ศ. 2538 ครูชำนาญการ .บ การประถมศึกษา
3. นางสาวกาญจนา ไชยประสพ พ.ศ. 2549 ครูอาสาสมัคร ศษ.บ สุขศึกษา
4. นางสาวสุทธิณีย์ อำไพศรี พ.ศ. 2553 ครู กศน.ตำบลวังผาง  ศศ.บ การพัฒนาชุมชน
5 นางสาวเพชรไพลิน สายพนัส พ.ศ. 2553 ครู กศน.ตำบลหนองยวง ค.บ การศึกษานอกระบบ
6 นางสาวอมรรัตน์ ตันเส้า พ.ศ. 2554 ครู กศน.ตำบลหนองล่อง    วท.บ สถิติ
7 นายศิลปชัย ปันทะช้าง พ.ศ. 2554 บรรณารักษ์ ค.บ การศึกษานอกระบบ

2. ข้อมูลผู้เรียน/ผู้รับบริการ
ตารางแสดงจำนวนผู้เรียน/ผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2555

กิจกรรม จำนวนผู้เรียน/ผู้รับบริการ     ภาคเรียนที่   2/54 , 1/55 รวม
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ชาย หญิง  ชาย หญิง
2/54 1/55 2/54 1/55 2/54 1/55
1. ระดับประถมศึกษา   7 7 16 23 15 
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 38 39 65 72 103 111
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 57 68 38 58 95 126 
รวม 102 114 119 138 221 252


 

กิจกรรม จำนวนผู้เรียน/ผู้รับบริการ  ชาย  หญิง รวม
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 21 101 122
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 54  62
 
การจัดการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 344 326 670
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 51 ตำบล 58  22 80
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 31 112 143
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ( สส. ) -   80 80
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายพิเศษ ( ผู้สูงอายุ )  68  92 160
เข้าชม : 6360
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงหนองล่อง  จังหวัดลำพูน
ถนนท่าลี่- ม่วงโตน 412 หมู่ที่ 6  ตำบลวังผาง   อำเภอเวียงหนองล่อง  จังหวัดลำพูน 51120
โทรสาร  0-5350-5007  lpn.awl_nfedc@nfe.go.th 
http://lpn.nfe.go.th/nfe_wiangnonglong/
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   กศน.ลำพูน