[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
sRZHSk.jpg

 
 
ปรัชญา

คิดเป็น ทำเป็น สู่สังคมแห่งการเรียนรู้บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 
คำขวัญ

ให้คิด ให้รู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


วิสัยทัศน์

ประชาชนอำเภอเวียงหนองล่องเป็นบุคคลใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การดำรงชีวิตบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


พันธกิจ

     1. ยกระดับการศึกษาให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามความต้องการอย่างต่อเนื่องได้แก่ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
     2. พัฒนาการเรียนรู้ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีคุณธรรมนำความรู้ และมีทักษะการดำรงชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
     4. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากสื่อเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ให้ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
   

 
เป้าประสงค์

     ประชากรวัยแรงงาน ได้รับการยกระดับการศึกษาที่สูงขึ้น และเป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะในการดำเนินชีวิตในสังคมบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้กลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วนในสังคม


 กลยุทธ์
     
     1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย โดยการสำรวจกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป็นรายบุคคล รายกลุ่มเป้าหมาย ตามแบบสำรวจข้อมูลประชากรวัยแรงงาน
เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานความต้องการทางการศึกษา มาใช้ในการบริหารจัดการ และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
     2. สร้างกระแสความสำคัญ ความต้องการทางการศึกษา เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ ภาคีเครือข่าย มีความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมจัดกิจกรรม โดยเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเป็นค่าจัดกิจกรรมแหล่งการเรียนรู้ให้ประชาชนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
     3. ขยายและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เป็นการขยายและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน ศูนย์การเรียนชุมชน (กศน.ตำบล) และศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อให้บริการแก่ประชาชน และกลุ่มเป้าหมาย และเป็นสถานที่บริการให้คำปรึกษาแนะแนว บริการข้อมูล ข่าวสาร เผยแพร่สื่อ และประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมาย และประชาชน ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนมีชีวิต พัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนตำบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต


อัตลักษณ์

การเรียนรู้ตลอดชีวิต  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


เอกลักษณ์ของสถานศึกษา


สร้างโอกาสทางการศึกษา  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


เข้าชม : 999
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงหนองล่อง  จังหวัดลำพูน
ถนนท่าลี่- ม่วงโตน 412 หมู่ที่ 6  ตำบลวังผาง   อำเภอเวียงหนองล่อง  จังหวัดลำพูน 51120
โทรสาร  0-5350-5007  wiang5212@hotmail.com 

http://lpn.nfe.go.th/nfe_wiangnonglong/
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   กศน.ลำพูน