สถานศึกษาประจำเดือนค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาค่าน้ำมันค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตค่ามือถือค่าไปรษณีย์ค่าใช้จ่ายอื่นรวมทั้งสิ้น
ห้องสมุด/ตำบล จังหวัดตุลาคม0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ห้องสมุด/ตำบล จังหวัดพฤศจิกายน0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ห้องสมุด/ตำบล จังหวัดธันวาคม0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ห้องสมุด/ตำบล จังหวัดมกราคม0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ห้องสมุด/ตำบล จังหวัดกุมภาพันธ์0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ห้องสมุด/ตำบล จังหวัดมีนาคม0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ห้องสมุด/ตำบล จังหวัดเมษายน0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ห้องสมุด/ตำบล จังหวัดพฤษภาคม0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ห้องสมุด/ตำบล จังหวัดมิถุนายน0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ห้องสมุด/ตำบล จังหวัดกรกฎาคม0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ห้องสมุด/ตำบล จังหวัดสิงหาคม0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ห้องสมุด/ตำบล จังหวัดกันยายน0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ห้องสมุด/ตำบล เมืองตุลาคม1229.86192.600.00101.650.000.000.000.001524.11
ห้องสมุด/ตำบล เมืองพฤศจิกายน1454.48325.280.00101.650.000.000.000.001881.41
ห้องสมุด/ตำบล เมืองธันวาคม1318.54428.000.00101.650.000.000.000.001848.19
ห้องสมุด/ตำบล เมืองมกราคม625.97570.800.00101.650.000.000.000.001298.42
ห้องสมุด/ตำบล เมืองกุมภาพันธ์713.24666.610.00101.65749.000.000.000.002230.50
ห้องสมุด/ตำบล เมืองมีนาคม842.68643.610.00101.65749.000.000.000.002336.94
ห้องสมุด/ตำบล เมืองเมษายน687.56492.200.00101.65749.000.000.000.002030.41
ห้องสมุด/ตำบล เมืองพฤษภาคม0.00643.610.00101.65749.000.000.000.001494.26
ห้องสมุด/ตำบล เมืองมิถุนายน454.08325.280.00107.75749.000.000.000.001636.11
ห้องสมุด/ตำบล เมืองกรกฎาคม0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ห้องสมุด/ตำบล เมืองสิงหาคม0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ห้องสมุด/ตำบล เมืองกันยายน0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ห้องสมุด/ตำบล ป่าซางตุลาคม1653.15165.000.00111.282762.600.000.000.004692.03
รวม: 8979.56รวม: 4452.99รวม: 0.00รวม: 1032.23รวม: 6507.60รวม: 0.00รวม: 0.00รวม: 0.00รวม: 20972.38