[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัด

          ดำเนินการตามนโยบายการจัดการศึกษาชุมชนเพื่อมุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต โดยการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อการจัดการศึกษาอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน โดยเร่งสำรวจความต้องการฝึกอาชีพของกลุ่มเป้าหมายและจัดลำดับอาชีพยอดนิยมในแต่ละภาค จัดทำหลักสูตรอาชีพและเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ online  Tablet และจัดการศึกษาอาชีพตามความต้องการของประชาชน รวมทั้งจัดเทียบโอนความรู้ผู้ที่ผ่านหลักสูตรการศึกษาอาชีพเข้าสู่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
กิจกรรม
          ๑. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพจังหวัด
          ๒. สำรวจความต้องการฝึกอาชีพของกลุ่มเป้าหมายและจัดลำดับอาชีพยอดนิยม
          ๓. จัดทำแผนความต้องการการฝึกอาชีพและเสนอแผนการฝึกอาชีพให้คณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพของสำนักงาน กศน. จังหวัด
          ๔. จัดทำหลักสูตรอาชีพจำนวน ๘๐ เรื่อง
          ๕. จัดพิมพ์เผยแพร่หลักสูตรอาชีพ ๘๐ เรื่อง และเผยแพร่ใน Tablet
          ๖. จัดทำคู่มือการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
          ๗. เปิดตัวโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน *
          ๘. จัดสอนอาชีพตามความต้องการตามแผน
          ๙. ดำเนินการเทียบโอนความรู้
          ๑๐. ติดตาม ประเมินผล รายงานผล
 
          ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการฝึกอาชีพ  พัฒนา สาธิต และสร้างอาชีพของผู้เรียนและชุมชน  รวมทั้งเป็นที่จัดเก็บ แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้าและบริการของชุมชนอย่างเป็นระบบครบวงจร และยังจะจัดให้มีการฝึกอาชีพในชุมชนตามความสนใจ และความถนัด ของประชาชนต่อไป


เข้าชม : 177
 
 
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดลำพูน
ถนนลำพูน-ริมปิง ตำบลต้นธง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูนโทรศัพท์ 0-5351-1295 

โทรสาร  0-5356-1255 
aramdilokrat_1@hotmail.com  pranee@lpn.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05  Update by   _SCRIPT2