[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
ตัวอย่างโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
    สอดคล้องนโยบาย/จุดเน้น
    นโยบายเร่งด่วนข้อ   : ๒ การจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพ ข้อ ๒.๔
    นโยบายต่อเนื่องข้อ  : ๑ ด้านการศึกษานอกระบบ ข้อ ๑.๓
    มาตรฐาน กศน. ที่    : ๓ การจัดการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาต่อเนื่อง ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑, ๓.๒, 
                                    ๓.๓ และ ๓.๕
๒. หลักการและเหตุผล
          การจัดการศึกษาอาชีพในปัจจุบันมีความสำคัญมาก เพราะจะเป็นการพัฒนาประชากรของประเทศให้ มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ เป็นการแก้ปัญหาการว่างงานและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดยุทธศาสตร์ ๒๕๕๕ ภายใต้กรอบเวลา ๒ ปี ที่จะพัฒนา๕ ศักยภาพของพื้นที่ใน ๕ กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ใน๕ ภูมิภาคหลักของโลก“รู้เขา รู้เรา เท่าทัน เพื่อแข่งขันได้ในเวทีโลก” และได้กำหนดภารกิจจะพัฒนายกระดับการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความ สามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ ที่มั่นคง โดยสำนักงาน กศน.ได้กำหนดหลักการในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำไว้ว่า ต้องเป็นการดำเนินงานที่มีความยืดหยุ่นด้านหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ใน ๕ กลุ่มอาชีพ ได้แก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมถึงกลุ่มจัดการและการบริการ โดยเน้นการบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่างๆ โดยมุ่งพัฒนาคนไทยให้ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานทำอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง
           กศน.อำเภอ.................... ได้นำนโยบายและยุทธศาสตร์ข้างต้นไปสู่การปฏิบัติเพื่อจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการจัดการเรียนการสอน การให้บริการในพื้นที่อำเภอ................ และใกล้เคียง ดำเนินตามนโยบายทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความสามารถเชิงการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล จึงดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนโดยจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในระดับตำบล ทั้ง.........ตำบลในพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการฝึก พัฒนา สาธิต และสร้างอาชีพของผู้เรียนและชุมชนโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นที่จัดเก็บแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้าและบริการของชุมชนอย่างเป็นระบบครบวงจร และเป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบใหม่ที่สร้างความมั่นคงให้แก่ ประชาชนและประเทศชาติต่อไป
 
๓.วัตถุประสงค์
          เพื่อเป็นศูนย์กลางในการฝึกอาชีพ พัฒนา สาธิต และสร้างอาชีพของผู้เรียนและชุมชนโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นที่จัดเก็บแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้าและบริการของชุมชนอย่างเป็นระบบครบวงจรต่อไป
  
 
๔. เป้าหมาย  
          เชิงปริมาณ  
๔.๑ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน                               จำนวน    .............    แห่ง
๔.๒ ประชาชนเป็นผู้เรียนอาชีพระยะสั้น            จำนวน    ..............   คน
๔.๓ ผู้รับความรู้ และบริการทั่วไป                    จำนวน    ..............   คน
          เชิงคุณภาพ  กศน.อำเภอ............ และกศน.ตำบลในสังกัดทั้ง ......... แห่งเป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอน ฝึกอาชีพ พัฒนา สาธิต และสร้างอาชีพของผู้เรียนและชุมชนโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นที่จัดเก็บแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้าและบริการของชุมชนอย่างเป็นระบบครบวงจรต่อไป
๕. วิธีดำเนินงาน
กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
พื้นที่ดำเนินการ
ระยะเวลา
งบประมาณ
 ๑.ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
 เพื่อแจงชี้กำหนดแผนการดำเนิน
บุคลากร กศน.อำเภอ.......... คน
กศน.อำเภอ.............
 ม.ค.๕๕
-
๒.พิจารณาสถานที่ที่จะใช้ในการจัดตั้งศูนย์
เพื่อความเหมะสมในการจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึก
บุคลากร กศน.               อำเภอ.............. คน
กศน.อำเภอ.....................และกศน.ตำบลในสังกัดทั้ง ....... แห่ง
ม.ค.๕๕
-
๓.จัดทำ/ขออนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
 เพื่อให้งานเป็นไปตามกระบวนการ
เจ้าหน้าที่งาน
กพ.๕๕
-
 ๔. ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
 ๔.๑ ดำเนินการประกาศจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
 ๔.๒ กิจกรรมจัดการศึกษา อาชีพเพื่อการมีงานทำ
 ๔.๓ กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 
 เพื่อแจงชี้ความเป็นมา/ความสำคัญของศูนย์ฝึกอาชีพ ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก และให้มีผู้เรียนผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง ชุมชนสามารถมีอาชีพ ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.กศน.อำเภอ.............. จำนวน ...... แห่ง
๒.กศน.ตำบลในสังกัดทั้ง ........ แห่ง
กพ.๕๕ เป็นต้นไป
 
..............
๕.การนิเทศติดตาม
เพื่อเป็นการหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
คณะกรรมการนิเทศติดตามงาน
กพ.- ก.ย.๕๕
-
๖. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน/นำผลที่ได้ปรับปรุง แก้ไขต่อไป
กศน.อำเภอ.............
 
ก.ย.๕๕
-
 
 


๖. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
          ใช้งบประมาณ แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา งาน/โครงการผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ รหัสบัญชี ๐๔๐๐๔ ประเภทงบ ดำเนินงาน จำนวน ...........................บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
           ๖.๑ ค่าวัสดุฝึก                                จำนวน.....................บาท  
           ๖.๒ ค่าตอบแทนวิทยากร                  จำนวน.....................บาท
 
๗. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมหลัก
ไตรมาส ๑
(ต.ค. –ธ.ค๒๕๕๔)
ไตรมาส ๒
(ม.ค.–มี.ค.๒๕๕๕)
ไตรมาส ๓
(เม.ย.–มิ.ย.๒๕๕๕)
ไตรมาส ๔
(ก.ค. – ก.ย. ๒๕๕๕)
๔.๑ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
 ๔.๒ กิจกรรมจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
 ๔.๓ กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
                
..............................
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
๘.ผู้รับผิดชอบโครงการ  
          กศน.อำเภอ.................. และกศน.ตำบลในสังกัดทั้ง ........... แห่ง
๙.เครือข่าย      
           - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
        - ผู้นำชุมชน
 - ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
๑๐.โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
          -โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
          -โครงการการจัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และพัฒนาสังคมและชุมชน                        
          -โครงการการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

             -โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย
 
๑๑. ผลลัพธ์ (Outcome)
          มีศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ จำนวน ............ แห่ง
 
 
๑๒. ดัชนีตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 
         ๑๒.๑)ตัวชี้วัดผลผลิต ( Output)
             
มีศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เป็นศูนย์กลางการสร้างงานสร้างอาชีพ และเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงของผู้เรียนผู้รับบริการไม่ต่ำกว่า ............ คน
  ๑๒.๒)ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ( Outcome)
                     ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อเป็นศูนย์กลางในการฝึกอาชีพ พัฒนา สาธิต และสร้างอาชีพของผู้เรียนและชุมชน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นที่จัดเก็บแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้าและบริการของชุมชนอย่างเป็นระบบครบวงจรต่อไป
๑๓. การติดตามประเมินผลโครงการ
          ๑๓.๑ แบบนิเทศติดตามงาน
          ๑๓.๒ แบบสำรวจความพึงพอใจ
                  
 
 
                                                                 ลงชื่อ....................................... ผู้เสนอโครงการ       
                                                                      (..........................................)  
      
 
                                                                 ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                      (...........................................)
 
                                                                                     ผู้อนุมัติโครงการ
 
 
                           (............................................)
 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ.................
 


เข้าชม : 6947
 
 
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดลำพูน
ถนนลำพูน-ริมปิง ตำบลต้นธง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูนโทรศัพท์ 0-5351-1295 

โทรสาร  0-5356-1255 
aramdilokrat_1@hotmail.com  pranee@lpn.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05  Update by   _SCRIPT2