[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

รัฐบาลมุ่งยกระดับการศึกษาของประเทศไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนทุกระดับ ทุกอาชีพให้มีการศึกษาที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน
(25/4/2012)
         นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กษ. – ศธ. นำอาสาสมัครเกษตรกรเข้าเรียนหลักสูตรพิเศษยกระดับการศึกษาพัฒนาศักยภาพ ''ครูหมอดิน ครูบัญชี ครูยาง''
         วันนี้ (25 เม.ย. 55) เวลา 14.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อยกระดับการศึกษา และการพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถของ "ครูหมอดิน ครูบัญชี ครูยาง" ระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง โดยมี ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ นายวิทย์ ประทักษ์ใจ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ครูหมอดิน ครูบัญชี ครูยาง กศน. ทั่วประเทศ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งเกษตรกร จำนวน 500 คน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย
         รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายในการยกระดับการศึกษาประชาชนให้สูงขึ้น ให้คนไทยมีความรู้ มีประสบการณ์ มีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ โดยในเบื้องต้นจะเน้นกลุ่มผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบอาชีพต่างๆ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน ให้สามารถนำความรู้ หลักฐาน หรือสิ่งที่พิสูจน์ตนเองว่ามีความรู้ความสามารถจากการประกอบอาชีพนั้นๆ มาประเมินเทียบระดับการศึกษาจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดังนั้น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดำเนินงานโครงการยกระดับการศึกษาประชาชนให้ จบ ม.6 อย่างมีคุณภาพ และโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการยกระดับทักษะอาชีพ รวมถึงการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน จากนโยบายและเป้าหมายดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนชาวไทย รวมถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ดูแลและรับผิดชอบการพัฒนาภาคการเกษตรรวมถึงเกษตรกร ได้ร่วมมือในการนำนโยบายด้านการศึกษาและการพัฒนาการเกษตรที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกัน เพื่อยกระดับการศึกษาการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของ "ครูหมอดิน ครูบัญชี และครูยาง" ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี โดยให้ทุกหน่วยงานให้มีการวางแผน กำหนดเป้าหมายและกลไกการดำเนินงานร่วมกันต่อไป
         รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้มีนโยบายที่จะพัฒนาความรู้ ขีดความสามารถ ศักยภาพและยกระดับหมอดินอาสา ซึ่งเป็นเสมือนปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีความรู้ ความชำนาญ ในเรื่องดินของแต่ละพื้นที่จำนวน 82,935 คน ทั่วประเทศ ให้เป็น "ครูหมอดิน" ที่สามารถไปถ่ายทอดหรือสอนให้ความรู้เรื่องดินแก่เยาวชนได้ศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์หรือการพัฒนาดินให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด เนื่องจากเห็นว่าจะมีเยาวชนในท้องถิ่นจำนวนหนึ่ง เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว จะไปประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร ดังนั้น ความรู้เรื่องดินจะเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรในอนาคตได้ ซึ่งสอดคล้องต่อนโยบายของรัฐบาลในการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ นอกจากนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มี "ครูบัญชี" และสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางมี "ครูยาง" ซึ่งเป็นเกษตรกรในระดับพื้นที่ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะในเรื่องบัญชีครัวเรือนและเรื่องยางตามลำดับซึ่งหากได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเหมือนกับ "ครูหมอดิน" ก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากบุคลากรที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเหล่านี้ในฐานะ "ครูหรือวิทยากรภูมิปัญญา" ที่สามารถไปถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
         โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลมุ่งจะยกระดับการศึกษาของประเทศไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถของประชาชนทุกระดับ ทุกอาชีพให้มีการศึกษาที่เสมอภาคเท่าเทียมกันและกระจายไปสู่ประชาชน โดยขอชื่นชมครูที่มีใจอาสาสมัคร ครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูที่แท้จริงที่ได้ร่วมกันทำงานทางด้านนี้อย่างเต็มที่ และรัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเข้มแข็งสามารถก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ได้อย่างสมบูรณ์ โดยการยกระดับสินค้าเกษตรและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตร อีกทั้งการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียนอีกด้วย

         นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลต้องเข้ามามีบทบาทในการร่วมกันบูรณาการจากทุกกระทรวงและทุกภาคส่วนที่จะส่งเสริมการยกระดับภาคเกษตรกรรมให้มีการพัฒนามากขึ้น ดังนั้น ในการปรับปรุงด้านการเกษตร นอกจากจะต้องมีความรู้ทางด้านของพืชเศรษฐกิจแล้ว จะต้องทำให้การปลูกสามารถนำกลับมาเป็นรายได้ของประชาชน และการปลูกก็ต้องอาศัยความเข้าใจโครงสร้างของพื้นผิวดิน เข้าใจธรรมชาติของน้ำ รวมทั้ง ภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ หรือน้ำ ที่มีอิทธิพลต่อการปลูกด้วย ซึ่งไม่สามารถที่จะละเลยได้
"ต้องขอขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงศึกษาธิการที่ได้นำนโยบายของรัฐบาลที่จะให้โอกาสในการยกระดับการศึกษาในทุกอาชีพ ทุกสาขา ซึ่งเชื่อว่าทุกคนมีประสบการณ์ที่ยาวนานเพียงแต่ขาดโอกาสในเรื่องของการศึกษา ดังนั้น โครงการนี้ต้องนำครูอาสาทุกคนโดยการรับรองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ามาอบรมภายใน 8 เดือน เพื่อรับรองวุฒิจบระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการต่อยอดการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือนำวุฒิที่มีอยู่ไปสร้างเสริมอาชีพในอนาคต และที่สำคัญทุกคนคือตัวแทนของประชาชนและตัวแทนในการเชื่อมโยงนโยบายของรัฐบาลในการถ่ายทอดภูมิความรู้ ภูมิปัญญาที่กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมเพิ่มให้ บวกกับภูมิปัญญาของตนเองที่มีอยู่ไปขยาย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ไปยังทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย" นายกรัฐมนตรีกล่าว
         จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง และเลขาธิการ กศน.


เข้าชม : 152
 
 
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดลำพูน
ถนนลำพูน-ริมปิง ตำบลต้นธง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูนโทรศัพท์ 0-5351-1295 

โทรสาร  0-5356-1255 
aramdilokrat_1@hotmail.com  pranee@lpn.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05  Update by   _SCRIPT2