Language

ระบบสืบค้นหนังสือราชการ

สืบค้นหนังสือราชการ  Export to Excel

 Filters
เรื่อง contains
ผู้รับเรื่อง contains
   
Page  First Previous Next Last  of 1
     Records 1 to 6691 of 6691     
Records per page 
ที่
ที่ ศธ.
ลงวันที่
จาก
เรื่อง
ผู้รับเรื่อง
หมายเหตุ
1 0301/ว2931 30 ส.ค.56 เลขาธิการสำนักงาน กศน. ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้ากระฐินพระราชฐานประจำปี 2556 ธนพันธ์  
2 0210.121/4690 ก.ย. 2556 เลขาธิการสำนักงาน กศน. รายงานผลดำเนินงานการจัดการศึกษาบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย จักรพันธ์  
3 ลพ0028/ว3471 ก.ย. 2556 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน กำหนดงาน 27 อาชีพให้คนต่างด้าวทำได้ ธนพันธ์  
4 0210.35/1801 18 ก.ย. 56 กศน. นครพนม ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาทุนสร้างศูนย์ ศรช. แขวงคำม่วนของสาธารณรัฐ (สปป.ลาว) ธนพันธ์  
5 0522.0119/ว1587 26 ก.ย. 56 ศูนย์วิทย์พัฒนา มสธ.ลำปาง ขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ห้องสมุดประชาชน จ.ลพ.เพื่อจัดกิจกรรมรับสมัครนักศึกษา ภาค 2/2556 ธนพันธ์  
6 ลพ0017.3/ว16778 ต.ค.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน การประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ธนพันธ์  
7 0210.6805/0957 2 ต.ค. 56 ผอ.กศน.ป่าซาง ส่งหลักฐานเบิกค่ารักษาพยาบาล จันทนา  
8 0210.6807/1234 2 ต.ค. 56 ผอ.กศน.ลี้ รายงานข้อมูลสารสนเทศ EIS ปี 56 ไตรมาส 1-4 ธนากร  
9 0210.6802/1253 2 ต.ค. 56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง การจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR)ประจำปีงบประมาณ 2556 ธวัชชัย  
10 กค0404.6/32321 28 ส.ค. 56 อธิบดีกรมบัญชีกลาง การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (พงส) พัชรา  
11 ลพ00127/ว16213 23 ก.ย.56 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากระฐินพระราชทานประจำปีงบประมาณ 2556 ธนพันธ์  
12 0210.6802/1257 4 ต.ค. 56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ธนพันธ์  
13 0210.6802/1258 4 ต.ค. 56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ธนพันธ์  
14 สพศ.1109 27 ก.ย. 56 สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำ ขอเชิญอบรมหลักสูตรศิลปะการพูดในที่ชุมชนรุ่นที่ 132 ธนพันธ์  
15 0210.6803/334 30 ก.ย.56 ผอ.กศน.บ้านธิ การรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปี56 ธนากร  
16 0210.6803/336 4 ต.ค. 56 ผอ.กศน.บ้านธิ ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย พัชรา  
17 0210.6803/335 4 ต.ค. 56 ผอ.กศน.บ้านธิ ขออนุญาตไปราชการและให้ข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่ง พัชรา  
18 มท55110-20/5896 3 ต.ค. 56 ผจก.ประปาส่วนภูมิภาค จัดส่งใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาลำพูน ปุณิกา  
19 0210.120/4771 26 ก.ย. 56 เลขาธิการ กศน. การดำเนินการตามตัวชี้วัดระดับสำนักงานปีงบประมาณ 2556 ธวัชชัย  
20 0210.6804/2099 4 ต.ค. 56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง ขออนุญาตไปราชการและให้ข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่ง พัชรา  
21 0210.6804/2200 4 ต.ค. 56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา จักรพันธ์  
22 0210.6808/576 4 ต.ค. 56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง ขออนุญาตไปราชการและให้ข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่ง พัชรา  
23 0210.6808/574 1 ต.ค. 56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง ขอคืนเงินประกันสัญญาจ้างบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงหนองล่อง ปุณิกา  
24 0210.6808/577 4 ต.ค. 56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง ส่งรายงานการประเมินตนเองประจำปีงบประมาณ2556 (SAR) ธวัชชัย  
25 0210.6808/578 4 ต.ค. 56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง ส่งแบบปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ชญานิษฐ์  
26 0210.6808/579 4 ต.ค. 56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง ส่งเงินร่วมบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลในถวายผ้ากระฐินพระราชทานประจำปีงบประมาณ 2556 ธนพันธ์  
27 0210.6808/580 4 ต.ค. 56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง รายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได้สถานศึกษา ปุณิกา  
28 210.6808/582 4 ต.ค. 56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง รายงานใบเสร็จรับเงิน ปุณิกา  
29 0210.6808/583 4 ต.ค. 56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง ขอเบิกใบเสร็จรับเงิน ปุณิกา  
30 0210.6808/584 7 ต.ค. 56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง ส่งเงินประกันสัญญาจ้างบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงหนองล่อง ปุณิกา  
31 0210.6806/804 4 ต.ค. 56 ผอ.กศน.แม่ทา การประเมินผลการปฏิบัติงานครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน พัชรา  
32 0210.02/9902 24 ก.ย. 56 เลขาธิการสำนักงาน กศน. โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ชญานิษฐ์  
33 0210.6805/0945 1 ต.ค. 56 ผอ.กศน.ป่าซาง แบบติดตามผลกระบวนการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยปี56 ปราณี  
34 0210.6802/1263 7 ต.ค. 56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง ส่งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ชญานิษฐ์  
35 0210.6801/1332 8 ต.ค. 56 ผอ.กศน.เมือง การสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน พัชรา  
36 0210.03/4890 2 ต.ค. 56 เลขาธิการสำนักงาน กศน. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชุดา  
37 0210.03/4874 1 ต.ค. 56 เลขาธิการสำนักงาน กศน. รายงานผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่ 1ปี 2556 วิชุดา  
38 0032/ว16767 3 ต.ค. 56 ศาลากลางจังหวัดลำพูน แจ้งแผนการจัดกิจกรรม To Be Nuber One ประจำปงบประมาณ 2557 วิชุดา  
39 0210.122/4725 24 ก.ย. 56 เลขาธิการสำนักงานกศน. ติดตามการจัดส่งหนังสือโครงการบ้านหนังสือ"อัจฉริยะ" วิชุดา  
40 สอส.04/2506 16 ก.ย.56 ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยกรรมสยาม ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญชั้นความรู้เบื้องต้น (BTC) พัชรา  
41 0210.6804/2203 7 ต.ค. 56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการลุ่มแม่น้ำอาว) วิชุดา  
42 0210.6804/2201 7 ต.ค. 56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง ส่งแบบติดตามผลกระบวนการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน ธวัชชัย  
43 0210.6804/2202 7 ต.ค. 56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง ส่งเลขบัญชีธนาคาร ปุณิกา  
44 0210.6803/337 4 ต.ค. 56 ผอ.กศน.บ้านธิ จัดส่งแบบติดตามผลกระบวนการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบฯ ธวัชชัย  
45 ลพ0018(ศพส.จ.ลพ 4 ต.ค. 56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน คำขวัญต้านภัยยาเสพติดวาระของประชาชน16852 จักร์พันธ์  
46 ลพ0018.4/ว16293 24 ก.ย. 56 จังหวัดลำพูน จุลสารพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดปีที่ 1บับที่ 1ประจำปีงบประมาณ 2556 จักร์พันธ์  
47 ลพ0032/ว14728 22 ต.ค. 56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เชิญชวนสมาชิกTo Be Nuber One และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคเงินคนละ 1 บาทขึ้นไป จักร์พันธ์  
48 0210-12(สท)ว479 2 ต.ค. 56 ผอ.กศน.ภาคเหนือ เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมแข่งขัน สุดยอด กศน. ธนพันธ์  
49 04036.0610/ว034 20 ก.ย. 56 พระอธิการประสงค์ ขอขอบคุณจน ทาโส ธนพันธ์  
50 ลพ0017.2/ว1630 18 ก.ย.56 จังหวัดลำพูน ส่งหนังสือ 58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน 2558 ธนพันธ์  
51 0210.68/012 7 ต.ค. 56 ผอ.กศน.แม่ทา รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)ประจำปี 2556 ธวัชชัย  
52 0210.6806/805 7 ต.ค. 56 ผอ.กศน.แม่ทา ขออนุญาตลาพักผ่อน พัชรา  
53 0210.118/10386 3 ต.ค. 56 เลขาธิการ กศน. มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญา พัชรา  
54 0210.118/4984 8 ต.ค. 56 เลขาธิการ กศน. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พัชรา  
55 0210.6808/586 9 ต.ค. 56 ผอ. กศน.เวียงฯ รายงานข้อมูลบุคลากรรายบุคคลและข้อมูลสถานศึกษา(โปรแกรม e cittizen) ธวัชชัย  
56 0210.6808/585 9 ต.ค. 56 ผอ.กศน.เวียงฯ รายงานผลดำเนินงานการจัดการศึกษาบุคคลที่ไม่มหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย จักร์พันธ์  
57 1210.6801/1333 9 ต.ค. 56 ผอ.กศน.เมือง ขอส่งคืนรถมอเตอร์ไซด์ ชุติมา  
58 0210.6804/2204 8 ต.ค. 56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง รายงานการประเมินตนเองประจำปี พ.ศ. 2556 ธวัชชัย  
59 0210.6807/1250 9 ต.ค. 56 ผอ.กศน. ลี้ รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงปีงบประมาณ 2556 จักร์พันธ์  
60 0210.12(สจ)/ว48 10 ต.ค. 56 ผอ.กศน.ภาคเหนือ ขอเชิญประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบทดสอบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภาษาอังกฤษ จักร์พันธ์  
61 กค0415.1/1885 ต.ค. 56 สำนักงานคลังเขต 5 ส่งแฟ้มประวัติของนางเจติยา นนท์ธนา พัชรา  
62 0210.28/ว2728 8 ต.ค. 56 ผอ.กศน.จ.เชียงราย ขอเชิญร่วมงานเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนี ธนพันธ์  
63 ลพ51007/ว3383 10 ต.ค. 56 นายยกองค์การบริหาร ขอเชิญประชุมส่วนจังหวัดลำพูน ธนพันธ์  
64 ลพ0118/ว583 10 ต.ค. 56 นายอำเภอเมืองลำพูน เชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ให้อำเภอเมือง  
65 0210.6805/0963 10 ต.ค. 56 ผอ.กศน.ป่าซาง ส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานครูประจำ พัชรา  
66 0210.6802/1264 9 ต.ค. 56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง ขออนุญาตเดินทางไปราชการและให้ข้าราชการศูนย์การเรียนชุมชนรักษาการในตำแหน่ง พัชรา  
67 0210.6802/1251 1 ต.ค. 56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง ขออนุเคราะห์เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใน กศน.ตำบลบ้านปวงและกศน.ตำบลทุ่งหัวช้าง ชุติมา  
68 0210.6802/1259 4 ต.ค. 56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง ขอส่งแบบติดตามกระบวนการนิเทศติดตามฯ ธวัชชัย  
69 0210.6804/2206 10 ต.ค. 56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง นำส่งเงินรายได้สถานศึกษา จันทนา  
70 0210.6804/2207 10 ต.ค. 56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง ขอคืนเงินประกันสัญญาจ้างบรรณารักษ์ ปุณิกา  
71 0210.6804/2208 10 ต.ค. 56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง ขอรับรองหนังสือรับรองเงินเดือน ปุณิกา  
72 0210.6804/2210 10 ต.ค. 56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง ขอเบิกใบเสร็จรับเงิน ชุติมา  
73 0210.6801/1337 11 ต.ค. 56 ผอ.กศน. อำเภอเมือง แจ้งจำนวนนักศึกษากศน. หลักสูตร 51 เข้ารับการสอบซ่อม (วิชาบังคับ) จักร์พันธ์  
74 0210.6801/ว1334 10 ต.ค. 56 ผอ.กศน. เมือง รายงานรับ - จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ปุณิกา  
75 พิเศษ/2556 9 ต.ค. 56 สมาคมทหารตำรวจ ขอความอนุเคราะห์กิจกรรมพิเศษของสมาคมฯ ลาวัลย์  
76 0210.6807/1248 9 ต.ค. 56 ผอ.กศน.ลี้ แจ้งข้อมูลการใช้แบบทดสอบ (สอบซ่อม) ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2556 จักร์พันธ์  
77 0210.6807/1246 9 ต.ค. 56 ผอ.กศน.ลี้ ส่งเงินร่วมทำบุญกฐินพระราชทานสำนักงาน กศน. ชญานิษฐ์  
78 0210.6807/1244 8 ต.ค. 56 ผอ.กศน. ลี้ ขออนุญาตไปราชการและให้ข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่ง พัชรา  
79 0210.6807/1236 4 ต.ค. 56 ผอ.กศน. ลี้ รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน จันทนา  
80 0210.117/4822 30 ก.ย. 56 เลขาธิการ กศน. ลดยอดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 ชญานิษฐ์  
81 0210.117/4942 4 ต.ค. 56 เลขาธิการ กศน. การบันทึกข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของโครงการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยบนระบบ PMOC Flood ชญานิษฐ์  
82 0210.117/4939 4 ต.ค. 56 เลขาธิการ กศน. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2556 ไปพลางก่อน ชญานิษฐ์  
83 6393(12)/1774 1 ต.ค. 56 คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดศิลปกรรมปตท.เยาวชนภาคเหนือครั้งที่ 14 ธนพันธ์  
84 02114/10361 2 ต.ค. 56 ปลัดกระทรวงศึกษษธิการ ประกาศคณะกรรมการ พสธ ธนพันธ์  
85 5400/4026 1 ต.ค. 56 เลขาธิการสำนักงาน กำหนดการทอดกฐินสามัคคี คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำประจำปี 2556 ธนพันธ์  
86 0210.117/4892 2 ต.ค. 56 เลขาธิการสำนักงาน อัตราจ้างเหมาบริการ พัชรา  
87 0210.117/4902 3 ต.ค. 56 เลขาธิการสำนักงาน กศน. ซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนครูผู้สอนในสังกัดสำนักงาน กศน. จันทนา  
88 0210.04/1249 27 ก.ย. 56 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอส่งหนังสือคู่มือการฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาขั้นพื้นฐานสำหรับกลุ่มอาชีพ จักพันธ์  
89 0581.20/3943 2 ต.ค. 56 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวและจุลสารราชมงคลพระนคร ธนัพันธ์  
90 กค.0415.1/1986 11 ต.ค. 56 สำนักงานคลังเขต 5 ขอส่งสมุดแฟ้มประวัติที่สั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญ พัชรา  
91 0210.93/ว257 27 ก.ย. 56 ผอ.สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร ส่งวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพครู กศน. ปี 2556 พัชรา  
92 0210.118/5990 8 ต.ค. 56 เลขาธิการ กศน. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร กศน. ประจำปงบประมาณ 2557 พัชรา  
93 0210.72/ว1781 3 ต.ค. 56 ผอ. กศน. สงขลา การประชุมผู้บริหาร ธนพันธ์  
94 ลพ0017.3/ว16947 8 ต.ค. 56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือจำหน่ายเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100ปี สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังฆปรินายก ธนพันธ์  
95 0210.118/4984 8 ต.ค. 56 เลขาธิการ กศน. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ พัชรา  
96 0210.6801/1331 4 ต.ค. 56 ผอ.กศน.เมือง รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)ประจำปี 2556 ธวัชชัย  
97 0210.6805/0964 10 ต.ค. 56 ผอ.กศน.ป่าซาง รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ธวัชชัย  
98 0210.6801/1343 11 ต.ค 56 ผอ.กศน.เมือง แจ้งจำนวนผู้เข้าเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดฯ ที่ยังไม่ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎี จันทร์จิรา  
99 0210.6801/1344 14 ต.ค. 56 ผอ.กศน.เมือง ขอหนังสือรับรองเงินเดือนและการเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา พรวรา  
100 0210.6807/1251 11 ต.ค. 56 ผอ.กศน.ลี้ ส่งคำสั่งแต่งตั้งครูประจำกลุ่ม ปวช. พัชรา  
101 0210.5507/ว842 4 ต.ค. 56 ผอ.กศน.สูงเม่น ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคกศน. อำเภอสูงเม่น ธนพันธ์  
102 0210.122/5058 14 ต.ค. 56 เลขาธิการ กศน. เชิญประชุมกำหนดตัวชี้วัดและจัดทำเกณฑ์ในการประเมินโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ จักร์พันธ์  
103 0210.6801/1348 14 ต.ค. 56 ผอ.กศน.เมือง รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน (แบบเขียน) ประจำปงบประมาณ 2556 พรวรา  
104 ด่วนมาก 0210.04 16 ต.ค. 56 เลขาธิการ กศน. ขอเชิญร่วมงานสุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์ 5090 พัชรา  
105 0210.2409/1035 10 ต.ค. 56 ผอ. กศน. สัตหีบ ขอสนับสนุนโปรแกรมบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ธวัชชัย  
106 0210.04/4999 9 ต.ค. 56 เลขาธิการ กศน. รายงานผลการตรวจของชุดนิเทศการเรียนการสอนการจัดการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหารปี 56 วิชุดา  
107 ลพ0003/ว633 1 ต.ค. 56 คลังจังหวัดลำพูน แนวทางการตรวจสอบรายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างในแบบ GFMIS จันทนา  
108 0620.12/ว528 1 ต.ค. 56 ผอ.วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ขอความร่วมมือตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา วิชุดา  
109 รง0305.3/ว543 11 ต.ค. 56 หน.ศูนย์ข่าวสารตลาด ส่งเอกสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคเหนือแรงงาน จ.ลำพูน ธนพันธ์  
110 สทศ001/ว342 14 ต.ค. 56 ผอ.สทศ กำหนดการส่งข้อมูลผู้เข้าสอบการสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบม.6 ใน 8เดือน) วิชุดา  
112 0210.6805/0970 14 ต.ค. 56 ผอ.กศน.ป่าซาง แจ้งจำนวนนักศึกษา กศน. หลักสูตร 51 เข้ารับการสอบซ่อม (วิชาบังคับ) วิชุดา  
113 0210.6805/0972 14 ต.ค. 56 ผอ. กศน. ป่าซาง รายงานทรัพย์สินประจำ 2556 จันทนา  
114 0210.6805/0973 15 ต.ค. 56 ผอ.กศน.ป่าซาง ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) พัชรา  
115 0210.04/ว5955 7 ต.ค. 56 เลขาธิการ กศน. รายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยในหน่วยงาน/สถานศึกษา ธนพันธ์  
116 0235/3941 9 ต.ค. 56 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข วิชุดา  
117 0210.04/4952 7 ต.ค. 56 เลขาธิการ กศน. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ วิชุดา  
118 0210.04/1279 4 ต.ค. 56 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุภาพแห่งชาติ ธนพันธ์  
119 0210.04/4966 8 ต.ค. 56 เลขาธิการ กศน. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอรายชื่อสตรีบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นสาขาต่างๆ ธนพันธ์  
120 0210.04/4966 8 ต.ค. 56 เลขาธิการ กศน. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอรายชื่อสตรีบุคคล ธนพันธ์  
121 0210.6809/808 15 ต.ค. 56 ผอ.กศน.แม่ทา รายงานผลดำเนินงานการจัดการศึกษาบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย วิชุดา  
122 0210.118/10417 4 ต.ค. 56 เลขาธิการ กศน. แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู พัชรา  
123 0210.6801/1345 14 ต.ค. 56 ผอ.กศน.เมือง แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ต้องการเข้ารับการสอบ n-net วิชุดา  
124 0210.6801/1351 17 ต.ค. 56 ผอ.กศน. เมือง ส่งแบบติดตามผลกระบวนการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาฯ ปีงปม. 56 ปราณี  
125 0210.6801/1350 16 ต.ค. 56 ผอ.กศน.เมือง ส่งรายงานข้อมูลสารสนเทศ EIS ปี 2556 ไตรมาสที่ 4 ชญานิษฐ์  
126 0210.6804/2216 15 ต.ค. 56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง แจ้งจำนวนนักศึกษากศน.หลักสูตร 51 เข้ารับการสอบซ่อม(วิชาบังคับ) วิชุดา  
127 0210.6804/2211 11 ต.ค. 56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน พรวรา  
128 0210.6804/2213 14 ต.ค. 56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง นำฝากเงินประกันสัญญาจ้าง พรวรา  
129 0210.6808/617 16 ต.ค. 56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง รายงานทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 56 จันทนา  
130 0210.6808/616 16 ต.ค. 56 ผอ.กศน. เวียงหนองล่อง ส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 56 ชญานิษฐ์  
131   16 ต.ค. 56 ผอ.การสายงานพัฒนาองค์กร ขอความอนุเคราะห์ยืนยันการจบการศึกษาของเจ้าหน้าที่บริษัทเนชั่นแนลเฮลท์แคร์ซิสเท็มส์จำกัด วิชุดา  
132 0210.03/5089 16 ต.ค. 56 เลขาธิการ กศน. ชี้แจงการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มเติม วิชุดา  
133 0210.117/5067 15 ต.ค. 56 เลขาธิการ กศน. ซ้อมความเข้าใจหลักการและแนวปฏิบัติในการเดินทางไปราชการ พรวรา  
134 0210.04/5076 15 ต.ค. 56 เลขาธิการ กศน. โครงการรณรงค์ชำระหนี้ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 56-31 มี.ค.56 ธนพันธ์  
135 0210.117/10620 11 ต.ค. 56 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาลเอกชนที่ออกให้บริการตรวจสุขภาพ พรวรา  
136 0210.117/10420 4 ต.ค. 56 สำนักงานปลัดกระทรวง หลักเกณฑ์การได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรศึกษาธิการ พรวรา  
137 0210.6801/1354 17 ต.ค. 56 ผอ.กศน.เมือง แจ้งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่อe-lernning พัชรา  
138 0210.121/5059 14 ต.ค. 56 เลขาธิการ กศน. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนครูประจำกลุ่มที่ทำหน้าที่สอนบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย วิชุดา  
139 0534/พิเศษ 9 ต.ค. 56 ม.ราชภัฎลำปาง ขอขอบคุณ วิชุดา  
140 0210.6805/0978 17 ต.ค. 56 ผอ.กศน.ป่าซาง รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปีงบประมาณ 2556 ปุณิกา  
141 ลพ0022.3/1055 14 ต.ค. 56 โยธาธิการและผังเมืองจ.ลำพูน ขอความอนุเคราะห์ออกแบบพร้อมประมาณราคาการก่อสร้างโรงจอดรถโมบายส่งเสริมการอ่าน ชญานิษฐ์  
142 0210.118/3526 16 ต.ค. 56 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ปุณิกา  
143 0210.02/1375 2 ต.ค. 56 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอส่งวุฒิบัตรการอบรมบุคลากรตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรา  
144 กบข.3050/ว5704 10 ต.ค. 56 เลขาธิการคณะกรรมการ กบข ขอความอนุเคราะห์นำส่งข้อมูลสมาชิก กบข. ในสังกัด ปุณิกา  
145 0210.117/10671 14 ต.ค. 56 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ชุติมา  
146 0210.117/5075 15 ต.ค. 56 เลขาธิการ กศน. ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ปุณิกา  
147 0909.06/ว933 15 ต.ค. 56 ผอ.ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ขอส่งวารสารศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ธนพันธ์  
148 0210.6808/619 18 ต.ค. 56 ผอ.กศน.เวียง โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร กศน. ประจำปีงบประมาณ 2557 พัชรา  
149 0210.6808/618 18 ต.ค. 56 ผอ.กศน.เวียง ขอเชิญร่วมงานสุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์ พัชรา  
150 0210.6807/1258 10 ต.ค. 56 ผอ.กศน.ลี้ รายงานทรัพยสินประจำปีงบประมาณ 2556 ปุณิกา  
151 รง0631/ว2268 4 ต.ค. 56 สำนักงานประกันสังคม ชีวิตท่านกับประกันสังคม ธนพันธ์  
152 07/2556 15 ต.ค. 56 ประธานคณะทำงาน ขอเชิญประชุมเครือข่ายประชาสังคม อ.ดนัย  
153 0210.6803/339 14 ต.ค. 56 ผอ.กศน.บ้านธิ ขอเบิกใบเสร็จรับเงินรายได้สถานศึกษา ชุติมา  
154 0210.6805/0979 21 ต.ค. 56 ผอ.กศน.ป่าซาง ขออนุญาตไปราชการและแต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่ง พัชรา  
155 0210.6801/1355 21 ต.ค. 56 ผอ.กศน.เมือง ส่งหลักฐานเบิกเงิน 47,638 บาท พรวรา  
156 0210.6801/1356 21 ต.ค. 56 ผอ.กศน.เมือง ส่งหลักฐานเบิกเงิน 15,300 บาท พรวรา  
157 0210.6801/1357 20 ต.ค. 56 ผอ.กศน.เมือง ส่งหลักฐานประกอบเบิกเงิน 550 บาท พรวรา  
158 0210.6808/621 21 ต.ค. 56 ผอ.กศน.เวียง โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็คทรอนิกส์ e-learining พัชรา  
159 0210.6804/222 18 ต.ค. 56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง ขออนุญาตเดินทางไปราชการและแต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่ง พัชรา  
160 0210.6808/620 21 ต.ค. 56 ผอ.กศน.เวียง ขอส่งหลักฐานการเบิกเงิน 9,140 บาท พรวรา  
161 0210.04/5106 16 ต.ค. 56 เลขาธิการ กศน. จัดส่งภาพถ่ายผู้เข้ารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณวันที่ 8 กันยายน 2556 พัชรา  
162 0210.03/1127 16 ต.ค. 56 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติ วิชุดา  
163 0210.6804/2223 18 ต.ค. 56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง ขออนุญาตลาพักผ่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่ง พัชรา  
164 0210.6806/816 22 ต.ค. 56 ผอ.กศน.แม่ทา ขออนุญาตไปราชการ พัชรา  
165 0210.6801/1360 21 ต.ค. 56 ผอ.กศน.เมือง ขออนุญาตเดินทางไปราชการ พัชรา  
166 0210.6801/1364 22 ต.ค. 56 ผอ.กศน.เมือง แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่ง พัชรา  
167 0210.6802/1280 21 ต.ค.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง การส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานสุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์ พัชรา  
168 0210.6806/803 4 ต.ค. 56 ผอ.กศน.แม่ทา รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินปี 2556 จันทนา  
169 0210.6806/812 18 ต.ค.56 ผอ.กศน.แม่ทา รายงานทรัพย์สินประจำปี 2556 จันทนา  
170 0210.6803/344 18 ต.ค.56 ผอ.กศน.บ้านธิ รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน จันทนา  
171 0210.6803/345 21 ต.ค.56 ผอ.กศน.บ้านธิ โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์e-learning พัชรา  
172 0210.6803/345 21 ต.ค.56 ผอ.กศน.บ้านธิ โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์e-learning พัชรา  
173 0210.6803/346 21 ต.ค.56 ผอ.กศน.บ้านธิ โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร กศน.ประจำปี 2557 พัชรา  
174 0210.6803/347 21 ต.ค.56 ผอ.กศน.บ้านธิ ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานสุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์ พัชรา  
175 0210.6803/348 22 ต.ค.56 ผอ.กศน.บ้านธิ ขอส่งหลักฐานเบิกเงิน 9,140 บาท จันทนา  
176 0210.6803/342 14 ต.ค.56 ผอ.กศน.บ้านธิ ส่งแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 ธนากร  
177 0210.6807/1230 23 ก.ย. 56 ผอ.กศน.ลี้ จัดส่งผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วิชุดา  
178 ลพ0017.3/ว07541 22 ต.ค.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พระกฐินวัดเบญจมบพิตดุสิตวนาราม ธนพันธ์  
179 มนช203203/ว080 22 ต.ค.56 ม.นอร์ทเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูล ธนพันธ์  
180 0210.6801/1365 24 ต.ค. 56 ผอ.กศน.เมือง ขอส่งรายชื่อบุคลากรร่วมงานสุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์ พัชรา  
181 0210.12/ว496 21 ต.ค.56 ผอ.กศน.ภาคเหนือ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องในระบบออนไลน์รายวิชาเกี่ยวกับอาเซียน จักร์พันธ์  
182 0210.29(กอ)/661 21 ต.ค. 56 ผอ.กศน.จ.เชียงใหม่ การคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่ายที่จัดและหรือสนับสนุนกิจกรรมกศน.ดีเด่นระดับกลุ่มศูนย์หล่ายดอย ปี 2556 พัชรา  
183 0210.5502/ว253 19 ก.พ.56 ผอ.กศน.แพร่ สรุปผลโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำแบบบูรณาการปีงบประมาณ 2555 ธนากร  
184 ลพ0003/0684 16 ต.ค.56 คลังจังหวัดลำพูน สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2557 พัชรา  
185 ลพ0017.3/ว17388 18 ต.ค.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขอเชิญเข้าอบรมวิปัสสนากัมมัฎฐานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ธนพันธ์  
186 ลพ0017.3/ว17478 21 ต.ค.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินมหากุศลสามัคคีปี56 ธนพันธ์  
187 0210.6805/1980 24 ต.ค.56 ผอ.กศน.ป่าซาง โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกศน.ประจำปีงบประมาณ 2557 พัชรา  
188 0210.6805/0979 24 ต.ค.56 ผอ.กศน.ป่าซาง ส่งแบบรายงานผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จักร์พันธ์  
189 0210.6801/1366 24 ต.ค. 56 ผอ.กศน.เมือง รายงานผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จักร์พันธ์  
190 0210.6801/1367 24 ต.ค. 56 ผอ.กศน.เมือง ขอส่งแบบสำรวจบุคลากรตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกศน.ประจำปีงบประมาณ 2557 พัชรา  
191 0210.6804/2221 18 ต.ค.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง รายงานทรัพย์สินประจำปี 2556 จันทนา  
192 0210.6804/2225 18 ต.ค.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม พัชรา  
193 0210.6804/2233 22 ต.ค.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง แจ้งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการพัฒนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกศน.ปี 2557 พัชรา  
194 0210.6804/2234 22 ต.ค.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง ส่งแบบแสดงความจำนงบุคลากรในสังกัดเข้าโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร พัชรา  
195 0210.6804/2232 22 ต.ค.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง ส่งหลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ 7,371 บาท จันทนา  
196 0210.03/5149 21 ต.ค. 56 เลขาธิการ กศน. รับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 จันทนา  
197 0210.118/3328 9 ต.ค.56 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ/ค่าตอบแทนพิเศษและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พัชรา  
198 0210.6807/1263 25 ต.ค. 56 ผอ.กศน.ลี้ ขออนุญาตไปราชการและให้ข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่ง พัชรา  
199 0302.1/ว3404 24 ต.ค.56 เลขาธิการสภาการศึกษา ขอเชิญประชุม ธนพันธ์  
200 0210.11/ว0635 18 ต.ค.56 ผอ.สถาบันพัฒนาภาคใต้ นำส่งสื่อการศึกษาตามอัธยาศัย วิชุดา  
201 0210.117/5119 17 ต.ค. 56 เลขาธิการ กศน. โอนจัดสรรค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปีงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.2557 ธนากร  
202 0210.117/5126 17 ต.ค.56 เลขาธิการ กศน. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ธนากร  
203 0210.02/10828 17 ต.ค.56 เลขาธิการกศน. จัดสรร งปม.รายจ่ายประจำปี 57 แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงบบุคลากรเพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ ธนากร  
204 0210.02/10888 21 ต.ค.56 เลขาธิการ กศน. อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 ธนากร  
205 0210.117/5164 22 ต.ค.56 เลขาธิการ กศน. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 ธนากร  
206 0210.04/5160 22 ต.ค.56 เลขาธิการกศน. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติภัย ธนพันธ์  
207 0210.04/ว5033 11 ต.ค. 56 เลขาธิการ กศน. การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ธนากร  
208 - 21 ต.ค. 56 เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือในการทำกิจกรรมโตยฮอยครุูบาพัฒนาบ้านเมือง ธนพันธ์  
209 - 28 ต.ค. 56 นางวิไล เฮงฮะ ขอคืนหลักประกันสัญญา 1,625 บาท ชุติมา  
210 ลพ0017.3/ว17687 25 ต.ค. 56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูนนายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ธนพันธ์  
211 ลพ0017.3/ว17645 25 ต.ค.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญายกสิ้นพระชนม์ ธนพันธ์  
212 ลพ0017.2/ว7641 25 ต.ค. 56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน สรุปผลการประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบ ธนพันธ์  
213 ลพ003/ว0709 24 ต.ค. 56 คลังจังหวัดลำพูน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้บริการคำนวณเงินบำนาญตามร่างพรบ.การกลับไปใช้สิทธิ กบข. พรวรา  
214 0210.02/5182 22 ต.ค. 56 เลขาธิการ กศน. เร่งรัดดำเนินการจัดหาหนังสือเรียน ธนากร  
215 0210.6803/352 24 ต.ค. 56 ผอ.กศน.บ้านธิ โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร กศน.ประจำปี 57 (เพิ่มกลุ่มเป้าหมาย) พัชรา  
216 ลพ0010/ว17667 25 ต.ค.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ธนากร  
217 0210.122/5170 22 ต.ค.56 เลขาธิการกศน. การดำเนินงานห้องสมุดประชาชนสังกัดสำนักงาน กศน. วิชุดา  
218 0210.06/5056 14 ต.ค.56 เลขาธิการกศน. จัดส่งเอกสารรายงานการติดตามผลการใช้สือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปีงบประมาณ 2556 วิชุดา  
219 0210.6803/355 28 ต.ค. 56 ผอ.กศน.บ้านธิ จัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA/PR ภาคเรียนที่ 1/2556 ธวัชชัย  
220 0210.6803/354 28 ต.ค. 56 ผอ.กศน.บ้านธิ รายงานทรัพย์สินประจำปีะงบประมาณ 2556 จันทนา  
221 0210.6808/622 28 ต.ค. 56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง ขออนุญาตไปราชการ พัชรา  
222 0210.6801/1371 28 ต.ค.56 ผอ.กศน.เมือง ขออนุญาตเดินทางไปราชการ พัชรา  
223 0210.6801/1378 28 ต.ค. 56 ผอ.กศน.เมือง แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่ง พัชรา  
224 0210.6801/1377 28 ต.ค. 56 ผอ.กศน.เมือง รายงานทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2556 จันทนา  
225 0210.6808/623 28 ต.ค. 56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA/PR ภาคเรียนที่ 1/2556 หลักสูตร 51 ธวัชชัย  
226 0210.03/5148 21 ต.ค. 56 เลขาธิการ กศน. การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ จักรพันธ์  
227 ลพ51007/ว3488 24 ต.ค. 56 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอจัดส่งรายงานการประชุม ธนพันธ์  
228 0210.04/5161 22 ต.ค. 56 เลขาธิการ กศน. ขอคามร่วมมือคัดเลือกครูดีเด่นรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวานราชนครินทร์ ดนัย  
229 0210.04/5249 29 ต.ค. 56 เลขาธิการ กศน. ขอเชิญร่วมงานอนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน จักรพันธ์  
230 - 12 ต.ค. 56 กสจ. ขอนำส่งเอกสารการจ่ายเงินของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ ปุณิกา  
231 0210.6806/820 29 ต.ค. 56 ผอ.กศน.แม่ทา ขออนุญาตไปราชการ พัชรา  
232 2010.6806/817 22 ต.ค. 56 ผอ.กศน.แม่ทา โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร กศน.ประจำปีงบประมาณ 2557 พัชรา  
233 ลพ0018.1/ว17548 24 ต.ค. 56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขอความอนุเคราะห์บริจาคเงินหรือสิ่งของ ธนพันธ์  
234 - 29 ต.ค. 56 บ.ไอซ์แอนด์เอิร์นมาร์เกตติ้งจำกัด การส่งมอบเตาไฮเทคประหยัดพลังงานและการประชาสัมพันธ์ ธนพันธ์  
235 0210.6803/356 29 ต.ค. 56 ผอ.กศน.บ้านธิ ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านธิประจำปีงบประมาณ 56 จันทร์จิรา  
236 0210.6801/1387 28 ต.ค. 56 ผอ.กศน.เมือง ขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ปุณิกา  
237 0210.6807/1260 25 ต.ค. 56 ผอ.กศน.ลี้ ขอส่งหลักฐานเบิกค่าตอบแทนบรรณารักษ์ 9,140 บาท ปุณิกา  
238 0210.04/5191 24 ต.ค. 56 เลขาธิการ กศน. การจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา จันทร์จิรา  
239 0210.117/11047 24 ต.ค. 56 เลขาธิการ กศน. การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม ปุณิกา  
240 0210.118/5257 29 ต.ค. 56 เลขาธิการ กศน. สำรวจข้อมูลบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนฯประสงค์เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู พัชรา  
241 0210.6805/ว0983 28 ต.ค. 56 ผอ.กศน.ป่าซาง ส่งรายงานการรับ-จ่ายรายได้สถานศึกษา จันทนา  
242 0210.6805/0982 29 ต.ค. 56 ผอ.กศน.ป่าซาง แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อ กศน.ตำบล จันทร์จิรา  
243 0210.6805/0985 30 ต.ค. 56 ผอ.กศน.ป่าซาง รายงานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GRA/PR ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2556 ธวัชชัย  
244 0210.6805/0984 30 ต.ค. 56 ผอ.กศน.ป่าซาง การร่วมงานอนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน จันทร์จิรา  
245 0210.6802/1332 30 ต.ค. 56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม จันทร์จิรา  
246 0210.6807/1269 29 ต.ค. 56 ผอ.กศน.ลี้ แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน จันทร์จิรา  
247 ลพ0032/ว17821 29 ต.ค. 56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขอเชิญให้เกียรติร่วมชมการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2014 จันทร์จิรา  
248 ลพ0011/ว281 29 ต.ค. 56 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำพูน ปี 2556 จันทร์จิรา  
249 0210.120/5197 24 ต.ค. 56 เลขาธิการ กศน. รายงานผลการประชุมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน กศน. ดนัย  
250 0210.02/5315 31 ต.ค. 56 เลขาธิการ กศน. รายงานข้อมูลนักศึกษารายบุคคลภาคเรียนที่ 2/2556 ธวัชชัย  
251 0210.6802/1282 28 ต.ค. 56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง รายงานผลการเรียนเฉลี่ยGPA/PR นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ ม.ปลาย ธวัชชัย  
252 0210.6802/1270 14 ต.ค. 56 ผอ.กศน.ทุ่่งหัวช้าง รายงานทรัพย์สินประจำปี 2556 จันทนา  
253 0210.03/5250 29 ต.ค. 56 เลขาธิการ กศน. แผนปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จันทร์จิรา  
254 0210.03/5217 25 ต.ค. 56 เลขาธิการ กศน. ขยายเวลาการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ภาษาอังกฤษปลายภาคเรียนที่ 2 จันทร์จิรา  
255 0210.04/ว5057 14 ต.ค. 56 เลขาธิการ กศน. ประกาศบทบาทเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตของสำนักงาน กศน. จังหวัดทุกแห่ง จันทร์จิรา  
256 0210.04/5238 28 ต.ค. 56 เลขาธิการ กศน. การขอใช้อาคารของหน่วยงานอื่น ธนพันธ์  
257 0210.6801/1393 29 ต.ค. 56 ผอ.กศน.เมือง ส่งรายงานคะแนนเรียนเฉลี่ย GPA/PR ภาคเรียนที่ 1/2556 หลักสูตร 51 ธวัชชัย  
258 0210.118/11309 31 ต.ค. 56 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ข้าราชการไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ พัชรา  
259 0210.04/5292 30 ต.ค. 56 เลขาธิการ กศน. การคัดเลือกเยาวชนดีเด่นเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 จันทร์จิรา  
260 0210.04/5268 29 ต.ค. 56 เลขาธิการ กศน. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จันทร์จิรา  
261 0210.118/5176 22 ต.ค. 56 เลขาธิการ กศน. การให้ข้าราชการลาศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกติประจำปีการศึกษา 2557 พัชรา  
262 0210.117/5322 31 ต.ค. 56 เลขาธิการ กศน. การจำหน่ายสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน. 2557) ธนพันธ์  
263 ลพ0003/ว0725 31ต.ค.56 คลังจังหวัดลำพูน ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจรายชื่อข้าราชการและผู้รับบำนาญที่เป็นสมาชิกกบข.ของหน่วยงานท่าน พรวรา  
264 ลพ0018/ว17989 31ต.ค. 56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขอเชิญประชุม จักร์พันธ์  
265 0210.6803/357 1พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านธิ ขออนุญาตไปราชการและให้ข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่ง พัชรา  
266 0210.04/5362 1พ.ย.56 เลขาธิการกศน. ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จักร์พันธ์  
267 ลพ51007/ว3602 4พ.ย.56 ประธานคณะกรรมการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัด ขอเชิญประชุมการจัดทำระบบฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ชญานิษฐ์  
268 0210.02/5376 4พ.ย.56 เลขาธิการ กศน. รายงานข้อมูลครูกศน.รายบุคคล พัชรา  
269 0210.6806/882 29ต.ค.56 ผอ.กศน.แม่ทา รายงานผลการเรียนเฉลี่ยGPA/PR ภาคเรียนที่ 1/2556 ธวัชชัย  
270 0210.117/5305 31ต.ค.56 เลขาธิการกศน. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 ชญานิษฐ์  
271 0210.117/5311 31ต.ค.56 เลขาธิการ กศน. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ชญานิษฐ์  
272 0210.117/5280 30ต.ค.56 เลขาธิการกศน. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ชญานิษฐ์  
273 0210.117/11204 29ต.ค.56 เลขาธิการกศน. แนวทางการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาสำหรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ จันทนา  
274 0210.117/11223 29ต.ค.56 เลขาธิการกศน. การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในกรณีเด็กแรกเกิด จันทนา  
275 0210.03/5272 29ต.ค.56 เลขาธิการกศน. สถานศึกษาที่ต้องรับการประเมินคุณภาพโดยต้นสังกัด ปราณี  
276 0210.118/3417 29ต.ค.56 สำนักงานกศน. โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู พัชรา  
277 0210.118/3531 30ต.ค.56 สำนักงานกศน. แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นาถชิดา  
278 0210.04/5237 28ต.ค.56 เลขาธิการกศน. การสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในกำกับสำนักงาน กศน. (โรงเรียนผู้ใหญ่)และสถานศึกษาภาคีเครือข่าย จักรพันธ์  
279 0210.07/2518 21ต.ค.56 ผอ.สถาบันการศึกษาทางไกล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล จักรพันธ์  
280 0210.100/ว333 29ต.ค.56 ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร ขอเชิญร่วมโครงการประชุมสัมมนาการดำเนินงานของศูนย์ฝึกฯมุกดาหารและเครือข่ายและตรวจเยี่ยมแปลงสาธิตในรูปแบบ"บ้านพอเพียง" ธนพันธ์  
281 022/2556 21ต.ค.56 บ.เสริมปัญญาจำกัด ขอความอนุเคราะห์ใช้โรงเรียนเป็นศูนย์สอบและรับสมัครนักเรียนร่วมโครงการทดสอบความรู้คณิศาสตร์ จักรพันธ์  
282 0017.3/ว18144 4พ.ย.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มารดาของรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเสียชีวิต ธนพันธ์  
283 0210.04/5386 5พ.ย.56 เลขาธิการกศน. ขอความอนุเคราะห์จัดช่าง"ช่อมสร้าง ล้างใหม่ จากใจพี่ช่วยน้อง กศน.ทำให้" ธนพันธ์  
284 0210.04/5393 5พ.ย.56 เลขาธิการ กศน. การเข้ารับการอบรมหลักสูตร"การพัฒนาครูบัญชีต้นแบบ" พัชรา  
285 0210.02/4884 2ต.ค.56 เลขาธิการกศน. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดที่ 1.3รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ธนากร  
286 0017.3/ว18154 5พ.ย.56 จังหวัดลำพูน ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักยกรัฐมนตรีว่าด้วยรัชราชการพ.ศ. 2523 ธนพันธ์  
287 0210.04/5398 5พ.ย.56 เลขาธิการกศน. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ธนพันธ์  
288 0210.6802/1352 5พ.ย.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง ขอตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและเจ้าหน้าที่เวร-ยาม พัชรา  
289 0210.6802/1303 21ต.ค.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง ส่งหลักฐานเบิกเงินค่าจ้างเหมาบรรณารักษ์ 9,140 บาท ปุณิกา  
290 0210.6802/1353 31ต.ค.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง ส่งแบบรายงานการนิทศ/แบบรายงานการจัดกิจกรรมของครู ศศช. และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2557 ธนากร  
291 0210.03/1142 22ต.ค.56 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่งสื่อเสริมความรู้ จันทร์จิรา  
292 55110-20/6833 4พ.ย.56 การประปาจังหวัดลำพูน ส่งใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา ปุณิกา  
293 6393/ว683 5พ.ย.56 ผอ.คลิกนิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยใหม่ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท)ประปี 2556 จันทร์จิรา  
294 0210.6801/1405 5พ.ย.56 ผอ.กศน.เมือง การตรวจสอบพัสดุ/ครุภัณฑ์ประจำปี 2556 นาถชิดา  
295 1918/2556 28ต.ค.56 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ประกาศการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ประจำปี 2556-2557 ธนพันธ์  
296 1981/2556 4พ.ย.56 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ธนพันธ์  
297 0210.6807/1259 21ต.ค.56 ผอ.กศน.ลี้ แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกศน.ประจำปีงบประมาณ 2557 พัชรา  
298 0210.6807/1264 28ต.ค.56 ผอ.กศน.ลี้ จัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA/PR และแผ่น Backup ข้อมูล ITW51 ทุกระดับชั้น ธวัชชัย  
299 04135/ว4045 6พ.ย.56 ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ลำพูนเขต1 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงานแสดงความยินดีและอำลาอาลัย ธนพันธ์  
300 0210.02/11265 30ต.ค.56 เลขาธิการกศน. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2557งบเงินอุดหนุนเพื่อสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ชญานิษฐ์  
301 0210.02/11235 29ต.ค.56 เลขาธิการกศน. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2557โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชญานิษฐ์  
302 0210.02/11264 30ต.ค.56 เลขาธิการกศน. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2557สำรองเพื่อจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ชญานิษฐ์  
303 0210.04/ว5262 29ต.ค.56 เลขาธิการ กศน. รายงานความเสียหาและการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาประสบอุทภัย ธนพันธ์  
304 0210.04/5402 7พ.ย.56 เลขาธิการ กศน. การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำชั้นความรู้ชั้นสูง พัชรา  
305 0210.6805/0988 6พย.56 ผอ.กศน.ป่าซาง บริจาคสิ่งของเพื่อเป็นรางวัลร้ารมัจฉากาชาด ธนพันธ์  
306 0210.6805/0987 6พ.ย.56 ผอ.กศน.ป่าซาง สำรวจข้อมูลบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนฯประสงค์เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู พัชรา  
307 0210.6805/0986 30ต.ค56 ผอ.กศน.ป่าซาง ส่งหลักฐานเบิกเงินงบประมาณค่าจ้างบรรณารักษ์ 9,140 บาท พรวรา  
308 0210.6806/836 6พ.ย.56 ผอ.กศน.แม่ทา สำรวจข้อมูลบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนฯประสงค์เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู พัชรา  
309 0210.6806/824 4พ.ย.56 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าตอบแทนครู ศรช. เดือนต.ค. จำนวนเงิน 11,680 บาท พรวรา  
310 0210.6806/823 4พ.ย.56 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าเงินประกันสังคมครู ศรช. เดือน ต.ค. จำนวนเงิน 467 บาท พรวรา  
311 0210.6806/828 6พ.ย.56 ผอ.กศน.แม่ทา ขอส่งหลักฐานการอนุมัติเบิกภารโรงเดือน ต.ค. จำนวนเงิน 6,500 บาท พรวรา  
312 0210.6806/827 6พ.ย.56 ผอ.กศน.แม่ทา ขอส่งหลักฐานเบิกค่าบรรณารักษ์เดือนต.ค. จำนวน 9,140 บาท พรวรา  
313 0210.6806/826 5พ.ย.56 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 12,800 บาท พรวรา  
314 0210.6806/825 5พ.ย.56 ผอ.กศน.แม่ทา ส่งหลักฐานเบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 2,640 พรวรา  
315 0210.6808/624 1 พ.ย.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง ขออนุญาตไปราชการ พัชรา  
316 0210.6808/629 7พ.ย.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง เบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ 9,884 บาท พรวรา  
317 0210.6808/626 7พ.ย.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง เบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ 9,160บาท พรวรา  
318 0210.6808/627 7พ.ย.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง เบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ 360บาท พรวรา  
319 0210.6808/628 7พ.ย.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง เบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ 520 บาท พรวรา  
320 0210.6808/625 7พ.ย.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง เบิกค่าไฟฟ้าเดือน ก.ย.-ต.ค. 56 จำนวน 2,682.64 บาท พรวรา  
321 สวพส/ว2615 7พ.ย.56 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จักร์พันธ์  
322 สวพส/ว2602 6พ.ย.56 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง การอบรมครูนิเทศก์เรื่องเทคนิคการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย จักร์พันธ์  
323 0210.6802/1362 7ต.ค.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง การรายงานการจัดกิจกรรมประจำเดือนตุลาคม2556 ธนากร  
324 0210.6802/1366 8พ.ย.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง การแจ้งการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ธนากร  
325 0210.6802/1367 7พ.ย.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม พัชรา  
326 0210.6802/1333 30ต.ค.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง ส่งหลักฐานเบิกค่าสาธารณูปโภค 3,845.10 บาท พรวรา  
327 0210.6802/1334 30ต.ค.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าสาธารณูปโภค 1,000 บาท พรวรา  
328 0210.6802/1361 7พ.ย.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าเดินทางไปราชการ 965 บาท พรวรา  
329 0210.6802/1277 14ต.ค.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าเดินทางไปราชการ 1,040 บาท พรวรา  
330 0210.6802/1278 14ต.ค.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าเดินทางไปราชการ 840 บาท พรวรา  
331 0210.6801/1406 8พ.ย.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง ขอส่งข้อมูลบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนฯประสงค์เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร พัชรา  
332 510904357/382 7พ.ย.56 คุรุสภาเขต 2 การสรรหาคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต2 พัชรา  
333 0210.6808/631 8พ.ย.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง ส่งแบบปฏิทินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 5ธันวาคม 2556 ธนพันธ์  
334 0210.6808/633 8พ.ย.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา พรวรา  
335 0210.6808/630 8พ.ย.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง ส่งแบบประเมินความพึงพอใจ พัชรา  
336 0210.6808/632 8พ.ย.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง อนุมัติเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการคุมสอบซ่อมปลายภาคเรียนที่ 1/56 จำนวน 1,800 บาท พรวรา  
337 0210.6804/2252 8พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่ จักร์พันธ์  
338 0210.04/5454 7พ.ย.56 เลขาธิการกศน. การก่อสร้างศูนย์การเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระจางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ชุติมา  
339 ลพ51007/ว3728 11พ.ย.56 อบจ. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและตวจสอบระบบควบคุมภายในintimai Colntrot ผ้าไหมยกดอกลำพูนครั้งที่ 3/56 ธนพันธ์  
340 สรอลพ119/56 11พ.ย.56 โรงเรียนเอกชน ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอกชนสัมพันธ์ปีการศึกษา56 ธนพันธ์  
341 0210.6807/2278 8พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ อนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนศรช. พรวรา  
342 0210.6807/1277 8พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ อนุมัติเบิกเงิน 469บาท พรวรา  
343 0210.114/3605 2พ.ย.56 กลุ่มเจ้าหน้าที่ เรื่องแก้ไขคำสั่งนางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์ ชญานิษฐ์  
344 0210.117/5344 31ต.ค.56 สำนักปลัดกระทรวงศึกษา การโอนเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 54 พรวรา  
345 ลพ0017.3/ว18484 11พ.ย.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พิธีทุบุญตักบาตรถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ธนพันธ์  
346 0210.117/5366 1พ.ย.56 เลขาธิการ กศน. การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2556 ธนพันธ์  
347 0210.117/11549 6พ.ย.56 เลขาธิการ กศน. การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน พรวรา  
348 0210.117/5397 5พ.ย.56 เลขาธิการ กศน. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2557 ชญานิษฐ์  
349 0210.03/5400 5พ.ย.56 เลขาธิการ กศน. แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปราณี  
350 0210.6808/635 11พ.ย.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง ขอความอนุเคราะห์รถนิทรรศการเคลื่อนที่พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำรถ จักร์พันธ์  
351 ลพ0003/ว18403 8พ.ย.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขอเชิญประชุมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณพ.ศ. 2557 ชญานิษฐ์  
352 0522.08(1)/ว237 14ต.ค.56 ผอ.สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร ธนพันธ์  
353 ลพ0017.3/ว18482 11พ.ย.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5ธ.ค56 ธนพันธ์  
354 - - ผจก.โรงแรมเครือสวัสดี เสนอราคาห้องพักโรงแรมเครือสวัสดี ธนพันธ์  
355 0210.6801/1413 11พ.ย.56 ผอ.กศน.เมือง ขอส่งเบิกค่าตอบแทนครูศรช.เดือนต.ค.56จำนวน 11,680บาท พรวรา  
356 0210.6801/1412 11พ.ย.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าประกันสังคมเดือนต.ค.56จำนวน 467 บาท พรวรา  
357 0210.6801/1411 11พ.ย.56 ผอ.กศน.เมือง ขอเบิกค่าตอบแทนครู ศรช.ต.บ้านกลาง เดือนต.ค.56 จำนวน 11,680บาท พรวรา  
358 0210.6801/1410 11พ.ย.56 ผอ.กศน.เมือง ค่าจ้างเหมาเอกชนบรรณารักษ์เดือน ต.ค. 56 จำนวน 9,140 บาท พรวรา  
359 0210.6801/1409 11พ.ย.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าประกันสังคมครู ศรช. ต.บ้านกลาง เดือนต.ค.56จำนวน 467บาท พรวรา  
360 0210.6801/1407 11พ.ย.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าตอบแทนครูศรช.ต.เหมืองง่าเดือนต.ค.56จำนวน 11,680บาท พรวรา  
361 0210.6801/1408 11พ.ย.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าประกันสังคมครูศรช.ต.เหมืองง่าเดือน ต.ค.56จำวน 467บาท พรวรา  
362 0210.6805/0990 11พ.ย.56 ผอ.กศน.ป่าซาง ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจ พัชรา  
363 0210.6806/831 6พ.ย.56 ผอ.กศน.แม่ทา จัดส่งหลักฐานเพื่อเบิกค่าน้ำประปา จำนวน 1059.30บาท พรวรา  
364 0210.6806/833 6พ.ย.56 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าไฟฟ้าห้องสมุด จำนวน 706.62บาท พรวรา  
365 0210.6806/834 6พ.ย.56 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าโทรศัพท์ห้องสมุดเดือนส.ค.-ก.ย.56เป็นเงิน 307.09บาท พรวรา  
366 0210.6806/835 6พ.ย.56 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าเดินทางไปราชการจำนวน 9,220 บาท พรวรา  
367 0210.6806/ 8พ.ย.56 ผอ.กศน.แม่ทา การเข้ารับอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูบัญชีต้นแบบ พัชรา  
368 - 12พ.ย.56 กป ขอให้ตัดเลือกผอ.อำเภอ/ครูกศน.(เน้นด้านเกษตร)เข้ารับการอบรมโครงการค่ายผู้นำนักพัฒนาการศึกษาอาเซียน พัชรา  
369 0210.6805/0996 12พ.ย.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกค่าตอบแทนครูศรช.บ้านผาเงิบเดือนต.ค.56เป็นเงิน11,680บาท จันทนา  
370 0210.6805/0997 12พ.ย.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกค่าประกันสังคมครูศรช.เดือนต.ค.จำนวน 468บาท จันทนา  
371 02028/2556 11พ.ย.56 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ส่งบัญชีชื่อผู้มีสิทธิไปลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ธนากร  
372 0210.03/5425 6พ.ย.56 เลขาธิการ กศน. แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2556 วิชุดา  
373 0210.119/5379 4พ.ย.56 เลขาธิการกศน. การปรับปรุงปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ธนากร  
374 520753/ว884 7พ.ย.56 สนง.สกสค. ขอความอนุเคราะห์เบิกเงินสงเคราะห์รายศพ ชพค./ชพส.งวด11/56 จันทนา  
375 520753/ว902 11พ.ย56 สกสค.ลพ ขอความอนุเคราะห์หักเงินกู้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ชพค./ชพส จันทนา  
376 0017.3/ว18610 13พ.ย.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กำหนดวัดหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ธนพันธ์  
377 ลพ0022.2/18301 6พ.ย.56 สนง.โยธาธิการ การสรวจข้อมูลสินทรัพย์ของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ชุติมา  
378 ลพ0011/ว18570 12พ.ย.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขอส่งผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2556โครงการพัฒนาพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำพน ธนากร  
379 0210.6801 13พ.ย.56 ผอ.กศน.เมือง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมเดินขบวนประเพณียี่เป็ง จักร์พันธ์  
380 0210.6801/1420 13พ.ย.56 ผอ.กศน.เมือง แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่ง พัชรา  
381 0017.1/ว18220 5พ.ย.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน การปรับปรุงข้อมูลบรรยายสรุปจังหวัดลำพูนปีงบประมาณ2557 ธวัชชัย  
382 ลพ0006/ว18466 11พ.ย.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เชิญร่วมงานถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ธนพันธ์  
383 ลพ0018.1/ว18547 12พ.ย.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายภารกิจหน้าที่ปฏิบัติประจำกองอำนวยการ ธนพันธ์  
384 ลพ0019.2/ว14864 11พ.ย.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน การดำเนินงานโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่ 3 ธนพันธ์  
385 0210.6802/0419 13พ.ย56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง สั่งจองสมุดบันทึก(ไดอารี กศน.57) ธนพันธ์  
386 0210.6805/0975 12พ.ย.56 ผอ.กศน.ป่าซาง อนุมัติเบิกเงินจำนวน 3,600บาท พรวรา  
387 0210.6805/0994 12พ.ย.56 ผอ.กศน.ป่าซาง อนุมัติเบิกเงินเป็นเงิน 450 บาท พรวรา  
388 0210.6805/0998 12พ.ย.56 ผอ.กศน.ป่าซาง อนุมัติเบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 7,800บาท พรวรา  
389 0210.6808/636 13พ.ย.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุครุภัณท์ประจำปี56 ชุติมา  
390 0210.6806/866 13พ.ย.56 ผอ.กศน.แม่ทา ขอความร่วมมือตามแบบประเมินความพึงพอใจ พัชรา  
391 0210.6806/855 13ส.ค.56 ผอ.กศน.แม่ทา ขอความร่วมมือบริจาคเงินหรือสิ่งของ ธนพันธ์  
392 0210.6806/ 11พ.ย.56 ผอ.กศน.แม่ทา อนุมัติเบิกค่าโทรศัพท์ 113.42บาท พรวรา  
393 0210.6804/ 11พ.ย.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง อนุมัติเบิกเงิน 2,673.48บาท พรวรา  
394 0210.6804/2564 11พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง อนุมัติเบิกเงินเป็นเงิน711.55บาท พรวรา  
395 0210.6806/840 11พ.ย.56 ผอ.กศน.แม่ทา อนุมัติเบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 2,640บาท พรวรา  
396 0210.6804/2566 11พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง อนุมัติเบิกเงิน จำนวน 708.34บาท พรวรา  
397 0210.6804/2569 11พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ รายงานข้อมูลการเรียนเฉลี่ยGpa/prภาคเรียนที่1/2556หลักสูตร51 ธวัชชัย  
398 0210.6804 11พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง อนุมัติเบิกเงิน 1,623.73บาท พรวรา  
399 0210.6804/2570 11พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง รายงานผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่ 1/56 จันทร์จิรา  
400 0210.6804/2580 13พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง ส่งแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ พัชรา  
401 0210.6804/1387 13พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง อนุมัติเบิกค่าล่วงเวลาบรรณารักษ์ห้องสมุดจำนวน 500บาท พรวรา  
402 0210.6802/1323 28ต.ค.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง อนุมัติเบิกค่าเดินทางไปราชการจำนวน 1,700บาท พรวรา  
403 0210.6802/1363 7พ.ย.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง อนุมัติเบิกค่าหนังสือพิมพ์ห้องสมุดเดือนตุลาคม 2556 จำนวน 620บาท พรวรา  
404 0210.6802/1364 7พ.ย.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง อนุมัติเบิกค่าวารสารห้องสมุดประชาชนเดือนตุลาคม56 จำนวน 680บาท พรวรา  
405 0210.6802/1400 12พ.ย.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง การแจ้งขอใช้อาคารของหน่วยงานอื่น ธนพันธ์  
406 0210.6802/1329 8พ.ย.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง อนุมัติเบิกค่าเดินทางไปราชการจำนวน 13,696.70บาท พรวรา  
407 0210.6802/1370 8พ.ย.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง อนุมัติเบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 12,000บาท พรวรา  
408 0210.6802/1407 12พ.ย.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง การส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้นิเทศโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ จันทร์จิรา  
409 0210.6802/1420 12พ.ย.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง การส่งแบบประเมินความพึงพอใจ พัชรา  
410 0210.6807/1282 8พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูบัญชีต้นแบบ พัชรา  
411 0210.6807/1274 7พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ แจ้งรายชื่อผู้ความประสงค์เข้าเริ่่มการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู พัชรา  
412 0210.6807/1275 8พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ อนุมัติเบิกค่าการศึกษาบุตรจำนวน 1,702บาท พรวรา  
413 ลชลพ.ขว189 14พ.ย.56 สำนักงานเหล่ากาชาด ขอขอบคุณ ธนพันธ์  
414 ลชลพ/ว190 14พ.ย.56 สำนักงานเหล่ากาชาด ขอขอบคุณ ธนพันธ์  
415 0210.6807/1288 13พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ ส่งแบบสำรวจข้อมูลผู้เข้ารับการเทียบระดับการศึกษาประกอบการโอนเงินงบประเมิน 57 จันทร์จิรา  
416 0210.6807/1287 13พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ การขอใช้อาคารของหน่วยงานอื่น ธนพันธ์  
417 0210.2914/1271 6พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ คำขวัญต้านภัยยาเสพติดวารของประชาชน จันทร์จิรา  
418 0210.6807/ 12พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ รายงานการคัดกรองการเรียนผู้พิการ จันทร์จิรา  
419 0210.6807/1270 6พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกเงินโครงการยกระดับการศึกษาเพื่อพัฒนากลุ่มสตรีของอำเภอลี้ จำนวน 2,625บาท พรวรา  
420 0210.6803/1286 12พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ อนุมัติเบิกเงินจำนวน 450บาท พรวรา  
421 0210.6807/1268 5พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ อนุมัติเบิกค่าเดินทางไปราชการจำนวน 8,670บาท พรวรา  
422 0210.6807/1229 5พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ อนุมัติเบิกเงินค่าเดินทางไปราชการจำนวน 1,350บาท พรวรา  
423 0210.6801/1398 13พ.ย.56 ผอ.กศน.เมือง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ The road of Sneyessfull to happy lifeเส้นทางแห่งความสู่ความสุขในชีวิต พัชรา  
424 0210.6801/1418 13พ.ย.56 ผอ.กศน.เมือง อนุมัติเบิกค่าน้ำประปา จำนวน 435บาท พรวรา  
425 0210.6801/1424 13พ.ย.56 ผอ.กศน.เมือง อนุมัติเบิกเงิน จำนวน 9,264.70บาท พรวรา  
426 0210.6802/1348 11พ.ย.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าเดินทางไปราชการจำนวน 13,150บาท พรวรา  
427 0210.6802/1439 15พ.ย.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าเดินทางไปราชการ 5,040บาท พรวรา  
428 0210.6802/1347 11พ.ย.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 13,200บาท พรวรา  
429 0210.06/5363 1พ.ย.56 เลขาธิการ กศน. แผ่นซีดี "กศน.ยุคใหม่ยกระดับการศึกษาสู่สากล" ชญานิษฐ์  
430 ลพ0003/ว0748 6พ.ย.56 คลังจังหวัดลำพูน แต่งตั้งอนุคณะทำงานการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดลำพูน (GPP) แบบ Bottom up ธนพันธ์  
431 หกม.3367/2556 1ต.ค.56 ผอ.โรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียล การให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ พัชรา  
432 หกม.3680/2556 6พ.ย.56 ผอ.โรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียล การให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่(เพิ่มเติม) พัชรา  
433 0210.04/5362 1พ.ย.56 เลขาธิการ กศน. ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ วิชุดา  
434 0210.04/5343 31ต.ค.56 เลขาธิการ กศน. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ วิชุดา  
435 ลพ0019.4/ว18085 31ต.ค.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ส่งเอกสารรายงานคุณภาพชีวิตคนไทยในชนบทจากข้อมูล จปฐ.ปี 2556 ชญานิษฐ์  
436 ลพ0019.2/ว17445 21ต.ค.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน การเผยแพร่สรุปรายงานผลการดำเนินงาน "พูดจาหาทางออกประเทศไทย 108เวที" ชญานิษฐ์  
437 0306/ว3357 16ต.ค.56 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอมอบเอกสารรายงาน จำนวน 2 เรื่อง ชญานิษฐ์  
438 0210.68/ 11พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านธิ การขอใช้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยไชเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์กศน.ตำบลห้วยยาบ ธนพันธ์  
439 0210.6806/846 13พ.ย.56 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าเดินทางไปราชการ 3,840บาท ปุณิกา  
440 0210.6806/847 13พ.ย.56 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าเดินทางไปราชการจำนวน 6,400 บาท ปุณิกา  
441 0210.38/ว1382 31ต.ค.56 ผอ.กศน.จ.นครสวรรค์ ส่งสื่อหนังสือเรียนหลักสูตรรายวิชาเลือกวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 02027 จักร์พันธ์  
442 0210.118/3698 14พ.ย.56 สำนักงานกศน. ขอส่งสำเนาหนังสือชมรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชน ธนพันธ์  
443 0210.118/5510 12พ.ย.56 เลขาธิการ กศน. โครงการทุนการศึกษาข้าราชการ ณ. ม.ห้วเฉลียวสาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 10 พัชรา  
444 0210.04/5546 14พ.ย.56 เลขาธิการ กศน. การดำเนินการสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการศึกษา/กิจกรรมการเรียนรู้ของประชากรไทยและการประเมินระดับการรู้หนังสือของประชากรไทยวัยแรงงาน ชญานิษฐ์  
445 0210.121/5235 28ต.ค.56 เลขาธิการกศน. การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติปี 57 ชญานิษฐ์  
446 0210.121/5465 8พ.ย.56 เลขาธิการ กศน. ติดตามรายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ56 ชญานิษฐ์  
447 inet0169/2013 11พ.ย.56 บ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด ขอเข้าจัดอบรมการใช้งานเชิงปฏิบัติงานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่ กศน.จังหวัดลำพูน ธนพันธ์  
448 กบข6010/ว6344/2 5พ.ย.56 กบข. แจ้งชื่อผู้ใช้งานระบบ MCS-WEB ปุณิกา  
449 - 10ก.ย.56 ข้าราชการบำนาญ ขอมอบหนังสือพุทธประวัติประกอบเพลง จักร์พันธ์  
450 0210.118/3908 15พ.ย.56 สำนักงาน กศน. ขอส่งสำเนาหนังสือคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสภาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ธนพันธ์  
451 0210.118/3709 15พ.ย.56 สำนักงานกศน. ส่งสำเนาหนังสือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ธนพันธ์  
452 0210.03/5504 12พ.ย.56 เลขาธิการ กศน. แนวนโยบายจุดเน้นการปฏิบัติในการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ธวัชชัย  
453 0210.72/ว1901 29ต.ค.56 ผอ.กศน.สงขลา การถวายผ้าพระกระฐินพระราชทานของสำนักงาน กศน. ประจำปี 2556 ธนพันธ์  
454 0210.4/11472 7พ.ย.56 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. พรวรา  
455 0210.04/5451 7พ.ย.56 เลขาธิการ กศน. การมอบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. ประจำปีงบประมาณ 2557 พัชรา  
456 0210.02/1502 8พ.ย.56 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอส่งสรุปผลการประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ชญานิษฐ์  
457 0210.117/5523 13พ.ย.56 เลขาธิการ กศน. การจำหน่ายสินค้าสวัสดิการสำนักงาน กศน. ธนพันธ์  
458 0210.03/5496 11พ.ย.56 เลขาธิการ กศน. การขับเคลื่อนนโยบายการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายวิชาชีพ ธนพันธ์  
459 WBM_DPR/2556 11พ.ย.56 ผจก.สุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์ ขอแก้ไขเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ. ที่จ่าย พรวรา  
460 สทศ0001/ว379 15พ.ย.56 ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กำหนดการรับ-ส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบการสอบเทียบระดับฯครั้งที่ 2/2556 วิชุดา  
461 สทศ0001/ว378 15พ.ย.56 ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดสอบเทียบระดับการศึกษาครั้งที่ 2/2556 วิชุดา  
462 0210.03/5579 15พ.ย.56 เลขาธิการ กศน. การรายงานข้อมูลผู้ผ่านการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิชุดา  
463 0210.04/5568 15พ.ย.56 เลขาธิการ กศน. ขอเชิญร่วมประชุม ธนพันธ์  
464 0210.03/5571 15พ.ย.56 เลขาธิการ กศน. การนิเทศสนามสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคทฤษฎีครั้งที่ 2 วิชุดา  
465 ลพ0034/18899 19พ.ย.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภวานาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ธนพันธ์  
466 ลพ0017.3/ว18902 19พ.ย.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูนประจำปี 2556 ธนพันธ์  
467 ลพ0017.3/ว18805 19พ.ย.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ธนพันธ์  
468 ลพ0003/ว 18พ.ย.56 จังหวัดลำพูน ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 11 เรื่อง ปุณิกา  
469 0210.118/5576 15พ.ย.56 เลขาธิการ กศน. การเตรียมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2557 พัชรา  
470 0210.6802/1421 13พ.ย.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าสอบซ่อมปลายภาคเรียนที่ 1 จำนวน 9,600 บาท ปุณิกา  
471 0210.6802/1467 20พ.ย.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าจ้างบรรณรักษ์เดือน พ.ย. 56 จำนวน 9,140 บาท ปุณิกา  
472 0210.6802/1368 8พ.ย.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 12,000 บาท ปุณิกา  
473 0210.6802/1458 18พ.ย.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าโทรศัพท์เดือนต ต.ค. 56 จำนวน 251.08 บาท ปุณิกา  
474 ลพ0018.1/ว18906 19พ.ย.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน แนวทางการกลั่นกรองโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มเติม ชญานิษฐ์  
475 ลพ0003/ว0726 31ต.ค.56 คลังจังหวัดลำพูน ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐทางด้านการเงินการคลัง พรวรา  
476 0210.04/1443 15พ.ย.56 กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ การประกวดวาดภาพเนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2557 ธนพันธ์  
477 0523.13/ว217 5พ.ย.56 คณบดีสารสนเทศม.แม่โจ้ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ธนพันธ์  
478 ลพ0018.1/ว18547 12พ.ย.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายภารกิจหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำกองอำนวยการฯ ธนพันธ์  
479 0210.20/ว2406 13พ.ย.56 ผอ.กศน.กำแพงเพชร ส่งเอกสารเผยแพร่ ธวัชชัย  
480 0210.04/5624 20พ.ย.56 เลขาธิการ กศน. บทบาทภารกิจของครูอาสาสมัคร กศน. วิชุดา  
481 0210.03/5621 20พ.ย.56 เลขาธิการ กศน. การรับแบบทดสอบและส่งกระดาษคำตอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วิชุดา  
482 0210.68/861 19พ.ย.56 ผอ.กศน.แม่ทา การจำหน่ายสมุดบันทึก(ไดอารี่) ธนพันธ์  
483 0210.68/855 18พ.ย.56 ผอ.กศน.แม่ทา รายงานรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได้สถานศึกษา พรวรา  
484 0210.6806/856 18พ.ย.56 ผอ.กศน.แม่ทา ขอความอนุเคราะห์เก็บเครื่องมือแบบสอบถามของคณะกรรมการศูนย์การเรียน ธนพันธ์  
485 0210.6806/850 18พ.ย.56 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าจ้างเหมาภารโรงเดือนพ.ย.56 จำนวน 6,500บาท พรวรา  
486 0210.6806/849 18พ.ย.56 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าจ้างบรรณารักษ์ห้องสมุดเดือนพ.ย.56จำนวน 9,140 บาท พรวรา  
487 0210.6805/1010 19พ.ย.56 ผอ.กศน.ป่าซาง ส่งรายงานการรับ-จ่ายรายได้สถานศึกษา พรวรา  
488 0210.6808/637 18พ.ย.56 ผอ.กศน.เวียง เบิกค่าโทรศัพท์มือถือ เดือนตุลาคม-กันยายน 2556 จำนวน 1,067 บาท พรวรา  
489 0210.6808/638 18พ.ย.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 2,620 บาท พรวรา  
490 0210.6808/642 19พ.ย.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง เบิกค่าจ้างบรรณารักษ์ห้องสมุดเดือน พ.ย.56 จำนวน 9,140 บาท พรวรา  
491 0210.6808/644 20พ.ย.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง เบิกค่าไฟฟ้าห้องสมุดเดือน พ.ย. 56 จำนวน 940.96 บาท พรวรา  
492 0210.6808/643 19พ.ย.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง ส่งเงินค่าสมุดบันทึกประจำวัน (ไดอารี่ กศน.) ธนพันธ์  
493 0210.6808/640 19พ.ย.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูนจำกัด ธนพันธ์  
494 0210.6808/641 19พ.ย.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง รายงานผลการดำเนินงานงบเงินอุดหนุนหนังสือเรียน(ภาคเรียนที่ 2/2556) ชญานิษฐ์  
495 ลพ0018/ว18933 20พ.ย.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูนและคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด วิชุดา  
496 0210.6804/5282 15พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง ส่งเบิกค่าอาหารงานอนาคตเศรษฐกิจไทย จำนวน 2,400 บาท พรวรา  
497 0210.6804/2595 18พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง ขอเบิกค่ารักษาพยาบาล จำนวน 1,033 บาท พรวรา  
498 0210.6804/2595 18พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง ขอเบิกค่ารักษาพยาบาล จำนวน 1,033 บาท พรวรา  
499 0210.6804/2573 12พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกค่าน้ำดื่ม จำนวน 303 บาท พรวรา  
500 0210.6804/2578 13พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกเงินค่าวัสดุ จำนวน 4,169 บาท พรวรา  
501 0210.6804/2584 15พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง จองสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน.) จำนวน 4,800 บาท ธนพันธ์  
502 0210.6804/2583 15พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง ส่งรายชื่อ กศน. ตำบลที่ใช้อาคารหน่วยงานอื่น ธนพันธ์  
503 0210.6804/2602 18พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง ตอบรับการรายงานตัวครูศูนย์การเรียนชุมชน พัชรา  
504 0210.6804/2571 11พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อ กศน. ตำบล จันทร์จิรา  
505 0210.6804/2598 18พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง ส่งแบบสอบถามของคณะกรรมการศูนย์การเรียนชุมชน ธนพันธ์  
506 ลพ0017.3/ว18942 20พ.ย.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูนและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 11/56 ธนพันธ์  
507 0210.6807/1290 18พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าดำเนินการสอบซ่อมภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,300 บาท พรวรา  
508 0210.6807/1292 18พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าไฟฟ้าเดือนตุลาคม 56 จำนวน 4,877.76 บาท พรวรา  
509 0210.6807/1294 18พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าโทรศัพท์เดือนกันยายน56 จำนวน 526.76 บาท พรวรา  
510 0210.6807/1295 18พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าอินเตอร์รายเดือนกันยายน56 จำนวน 904.69 บาท พรวรา  
511 0210.6807/1306 19พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ รายงานการรับและนำฝากเงินนอกงบประมาณเดือนตุลาคม56 พรวรา  
512 0210.29(กอ)/717 19พ.ย.56 ผอ.กศน.เชียงใหม่ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศเรื่องผลการคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่ายที่จัดและหรือสนับสนุนกิจกรรมกศน.ดีเด่น พัชรา  
513 0210.6807/1213 18พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าไฟฟ้าเดือนกันยายน จำนวน 3,374.99 บาท พรวรา  
514 0210.6804/2588 18พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ธนพันธ์  
515 0210.6804/2616 20พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง รายงานค่าสาธารณูปโภค ลาวัลย์  
516 0210.6804/2587 15พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง ส่งเบิกค่าน้ำดื่ม จำนวน 253 บาท ปุณิกา  
517 0210.6804/2602 18พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์เดือนตุลาคม 56 จำนวน 500 บาท ปุณิกา  
518 0210.6804/2604 18พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกค่าเดินทางไปราชการ 2,800 บาท ปุณิกา  
519 0210.6804/2593 18พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกค่าสอบซ่อมภาคเรียนที่ 1 จำนวน 1,800 บาท ปุณิกา  
520 0210.6804/2597 18พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 5,000 บาท ปุณิกา  
521 0210.6803/377 21พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกค่าล่วงเวลาบรรณารักษ์เดือนตุลาคม 2556 จำนวน 500 บาท พรวรา  
522 0210.6803/376 20พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกค่าวารสารหนังสือพิมพ์เดือนตุลาคม 2556 จำนวน 440 บาท พรวรา  
523 0210.6803/375 20พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกค่าวารสารหนังสือพิมพ์เดือนตุลาคม 2556 จำนวน 1,519 บาท พรวรา  
524 0210.6803/374 20พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิค่าวารสารหนังสือพิมพ์โครงการบ้านอัฉริยะเดือนตุลาคม56 จำนวน 11,160บาท พวรา  
525 0210.6803/372 19พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกค่าอาหารโครงการอนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน จำนวน 2,400 บาท พรวรา  
526 0210.6803/371 19พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกค่าอาหารงานสุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์จำนวน 2,400 บาท พรวรา  
527 0210.6803/370 19พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกค่าจ้างเหมารถยนต์เข้าร่วมโครงการอนาคตประเทศไทยภายใต้ประชาคม จำนวน 12,000 บาท พรวรา  
528 0210.6803/369 18พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 6,750 บาท พรวรา  
529 0210.6803/368 18พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกค่าจ้างเหมารถยนต์งานสุดยอดการเรียนรู้ภาษาและคิดวิเคราะห์ จำนวน 12,000 บาท พรวรา  
530 0210.6803/367 15พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 9,300 บาท พรวรา  
531 0210.6803/366 15พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกค่าจ้างเหมาบรรณารักษ์เดือนพ.ย.56 จำนวน 9,140 บาท พรวรา  
532 0210.6803/365 15พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 10,750 บาท พรวรา  
533 0210.6803/360 15พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกค่าเดินทางไปราชการ 2,100 บาท พรวรา  
534 0210.6803/379 20พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกค่าโทรศัพท์ห้องสมุดเดือนพ.ย.56 จำนวน 190.46 บาท พรวรา  
535 0210.6803/378 20พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกค่าไฟฟ้าห้องสมุดเดือนพ.ย.56 จำนวน 1,151.44 บาท พรวรา  
536 0210.6803/364 15พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกค่าไฟฟ้าห้องสมุดเดือนตุลาคม จำนวน 1,284.13 บาท พรวรา  
537 0210.6803/363 15พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกค่าไฟฟ้า กศน.ตำบลห้วยหยาบเดือนส.ค.-ต.ค.56 จำนวน 179.81 บาท พรวรา  
538 0210.6803/362 15พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกค่าไฟฟ้าห้องสมุดเดือนก.ย.56 จำนวน 1,375.62 บาท พรวรา  
539 0210.6803/361 15พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกค่าโทรศัพท์ห้องสมุดเดือนก.ย.56 จำนวน 206.51 บาท พรวรา  
540 0210.6804/2591 18พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกค่าจ้างเหมาบรรณารักษ์เดือนพ.ย.56 จำนวน 9,140 บาท พรวรา  
541 0210.6808/647 20พ.ย.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง ส่งเอกสารขอรับโอนที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของ กศน. อำเภอเวียงหนองล่อง พัสดุ  
542 มท5305.5/ลพ1742 20พ.ย.56 ผจก.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน กิ่งไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงสูง สมพร  
543 6393(12)/1963 30ต.ค.56 คณะวิจิตรศิลป์ม.เชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิจิตรศิลป์ ธนพันธ์  
544 ลพ0017.1/ว19039 21พ.ย.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน การปรับปรุงข้อมูลทำเนียบส่วนราชการจังหวัดลำพูนประจำปีงบประมาณ 2557 ธนพันธ์  
545 ลพ0032/ว18952 20พ.ย.56 ผูู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขัน To Be Nuber One Teen Dancercise Thailand ธนพันธ์  
546 ลพ0017.3/ว18912 19พ.ย.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ธนพันธ์  
547 0210.07/5569 15พ.ย.56 เลขาธิการ กศน. การดำเนินโครงการจัดการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาบุคลากร กศน. ด้านอาเซียนศึกษา พัชรา  
548 ลพ0018/ว18892 19พ.ย.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน การรายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดปี 2557 วิชุดา  
549 ปณท.ปข.5(51000) 21พ.ย.56 หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดลำพูน ขอให้นำเงินค่าฝากส่งมาชำระ (เร่งรัดหนี้ค้างชำระ) ธนพันธ์ ค่าไปรษณีย์เป็นของอำเภอเมือง
550 0210.6806/865 21พ.ย.56 ผอ.กศน.แม่ทา การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ชญานิษฐ์  
551 0210.6806/864 20พ.ย.56 ผอ.กศน.แม่ทา แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษากศน.อำเภอแม่ทา วิชุดา  
552 0210.118/5670 21พ.ย.56 เลขาธิการกศน. การจ่ายในประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีพ.ศ. 2557-25550และปีพ.ศ.2555ชั้นสายสะพาย พัชรา  
553 0210.06/1379 21พ.ย.56 ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา วิชุดา  
554 0210.118/5577 15พ.ย.56 เลขาธิการกศน. การจ่ายในประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีพ.ศ.2557,2548และ2549(เพิ่มเติม) พัชรา  
555 ลพ0017.3/ว18917 19พ.ย.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ธนพันธ์  
556 พิเศษ/2556 24พ.ย.56 นายประเสริฐกันธิวงศ์ เบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ปุณิกา  
557 0210.6805/1014 19พ.ย.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกค่าวัสดุจำนวน 2,846 บาท ปุณิกา  
558 0210.6805/1000 18พ.ย.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกค่าซื้อหมึกเครื่องพิมพ์จำนวน 4,400 บาท ปุณิกา  
559 0210.6805/1018 22พ.ย.56 ผอ.กศน.ป่าซาง รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อหนังสือแบบเรียนโดยวิธีพิเศษภาคเรียนที่ 2/2556 ชญานิษฐ์  
560 0210.6804/1022 22พ.ย.56 ผอ.กศน.ป่าซาง ขอความอนุเคราะห์เก็บเครื่องมือแบบสอบถามของคณะกรรมการศูนย์การเรียนชุมชน ธนพันธ์  
561 0210.6801/1417 13พ.ย.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าการศึกษาบุตร จำนวน 10,000บาท ปุณิกา  
562 0210.118/3800 22พ.ย.56 สำนักงานกศน. ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้ารับการอบรม/สัมมนาศิษย์เก่า สจว.ระดับนโยบาย รุ่นที่ 6 ธนพันธ์  
563 0210.02/11746 15พ.ย.56 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2557แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงบบุคลากรเพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ ชญานิษฐ์  
564 0210.02/11780 18พ.ย.56 เลขาธิการกศน. จัดสรรงบประมาณ2557ค่าดำเนินการจัดสอบและค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินภาคประสบการณ์สำหรับกลุ่มเป้าหมายเข้าเทียบระดับการศึกษา ชญานิษฐ์  
565 0210.02/11780 18พ.ย.56 เลขาธิการกศน. จัดสรรงบประมาณ2557ค่าดำเนินการจัดสอบและค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินภาคประสบการณ์สำหรับกลุ่มเป้าหมายเข้าเทียบระดับการศึกษา ชญานิษฐ์  
566 0210.118/3735 19พ.ย.56 สำนักงานกศน. ขอส่งคำสั่งมอบหมายให้นางสาวอังคณา วสุวรวงศ์ พัชรา  
567 0210.118/5601 18พ.ย.56 เลขาธิการกศน. การเบิกค่าตอบแทนของพนักงานราชการและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พัชรา  
568 มท5305.5/ลพ0061 21พ.ย.56 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน แจ้งค่าไฟฟ้า ธนพันธ์  
569 0210.03/5579 15พ.ย.56 เลขาธิการกศน. การรายงานข้อมูลผู้ผ่านการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จักร์พันธ์  
570 0210.6808/645 20พ.ย.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง เบิกค่าจ้างพิมพ์หนังสือเรียน จำนวน 51,754 บาท ปุณิกา  
571 0210.6808/644 20พ.ย.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง เบิกค่าจ้างเหมารถยนต์ตู้ จำนวน 10,000 บาท ปุณิกา  
572 0210.6808/646 20พ.ย.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง เบิกค่าเหมารถยนต์ตู้ จำนวน 10,000 บาท ปุณิกา  
573 ตกช./56 20พ.ย.56 กรรมการบริหาร ขอรับการสนับสนุนโครงการ NGO พบประชาชน ธนพันธ์  
574 0210.02/5631 20พ.ย.56 เลขาธิการ กศน. ขอให้ดำเนินการตอบแบบสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชญานิษฐ์  
575 0210.02/2549 22พ.ย.56 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเอกสารหลักฐานสัญญาเช่าและใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่ดินวัดฉางข้าวน้อยใต้ อ.ธวัชชัย วันที่25อ.ธวัชชัยไปอบรม
576 ลพ0003/19106 22พ.ย.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน การรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุนประจำปีงบประมาณพ.ศ.2557 ปุณิกา  
577 ลพ0003/ว19133 22พ.ย.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน การอบรมโครงการหลักสูตร"การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำปีงบประมาณ2557 พัชรา  
578 ลพ0017.1/ว19069 22พ.ย.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน การดำเนินรายการวิทยุ"ผู้ว่าพบประชาชน อ้ายคำอู้ม่วน" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ธนพันธ์  
579 ลพ0017.1/ว19123 22พ.ย.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน การนำ Line Application มาใช้ในการติดต่อประสานงานระหว่างกลุ่มหัวหน้าส่วนราชการ ธนพันธ์  
580 0210.6802/1468 20พ.ย.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ธนพันธ์  
581 0210.6801/1428 18พ.ย.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 5,760 บาท จันทนา  
582 0210.6801/1434 18พ.ย.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกเงินค่าวัสดุ จำนวน 12,000 บาท จันทนา  
583 0210.6801/1433 18พ.ย.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 18,150 บาท จันทนา  
584 0210.6801/1432 18พ.ย.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าอาหารและอาหารว่างจำนวน 18,150 บาท จันทนา  
585 0210.6801/1431 18พ.ย.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 30,000 บาท จันทนา  
586 0210.6801/1430 18พ.ย.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 4,800 บาท จันทนา  
587 0210.6801/1427 18พ.ย.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าจ้างเหมารถยนต์ จำนวนเงิน 9,500 บาท จันทนา  
588 0210.6801/1426 18พ.ย.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าจ้างเหมารถยนต์ จำนวนเงิน 10,000 บาท จันทนา  
589 0210.6801/1429 18พ.ย.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 4,320 บาท จันทนา  
590 0210.6807/1267 5พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าจ้างเหมารถจำนวน 10,500 บาท ปุณิกา  
591 0210.6807/1317 20พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าInternet รายเดือน ตุลาคม จำนวน 904.69บาท ปุณิกา  
592 0210.6807/1280 8พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าพนักงานทำความสะอาดเดือนตุลาคม จำนวน 4,880 บาท ปุณิกา  
593 0210.6807/1305 20พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการเดือนพ.ย.56 จำนวน 17,080 บาท ปุณิกา  
594 0210.6807/1279 8พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ เดือน ตุลาคม 2556 จำนวน 19,520 บาท ปุณิกา  
595 0210.6806/862 20พ.ย.56 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าตอบแทนครู ศรช.เดือนพ.ย.56 จำนวน 11,680 บาท ปุณิกา  
596 0210.6806/863 20พ.ย.56 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าประกันสังคมครู ศรช. เดือน พ.ย.56 จำนวน 467 บาท ปุณิกา  
597 0210.6806/866 22พ.ย.56 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าตอบแทนครูประจำกลุ่มเดือนพ.ย.56 จำนวน 9,600 บาท ปุณิกา  
598 0210.6806/867 25พ.ย.56 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าล่วงเวลาบรรณารักษ์เดือนพ.ย.56จำนวน 500 บาท ปุณิกา  
599 0210.6806/848 18พ.ย.56 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าล่วงเวลาบรรณารักษ์เดือน ตุลาคม 56 จำนวน 500 บาท ปุณิกา  
600 0210.6806/869 21พ.ย.56 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าจ้างซ่อมปริ้นท์เตอร์ จำนวน 800 บาท ปุณิกา  
601 0210.6806/866 21พ.ย.56 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าซื้อครุภัณฑ์อาคารเรียนสภาผู้แทนราษฎรเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 488,308.16 บาท ปุณิกา  
602 0210.29/7298 25พ.ย.56 ผอ.กศน.เชียงใหม่ ขอเชิญประชุมการคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษาเครือข่าย ที่จัดและหรือสนับสนุนดีเด่นประจำปี 2556 ธนพันธ์  
603 0210.6802/1304 21ต.ค.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 600 บาท จันทนา  
604 0210.6802/1478 21พ.ย.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 840 บาท จันทนา  
605 0210.02/ พ.ย.56 เลขาธิการ กศน. การประชุมจัดทำงบประมาณการต้นทุนมาตรฐานต่อหน่วยประสิทธิภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชญานิษฐ์  
606 0210.118/3803 22พ.ย.56 กองการเจ้าหน้าที่ ทุนการอบรมของศูนย์ภาษา ซีมีโอ ประจำปี 2557-2558 พัชรา  
607 0210.6802/1469 20พ.ย.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกเงินค่าสาธารณูปโภค ไฟฟ้า จำนวน 2,695 บาท จันทนา  
608 0210.6802/1477 21พ.ย.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าวัสดุห้องสมุดจำนวน 700 บาท จันทนา  
609 0210.6802/1476 21พ.ย.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกเงินค่าวัสดุ จำนวน 220 บาท จันทนา  
610 0210.6802/1475 21พ.ย.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าวัสดุ จำนวน 400 บาท จันทนา  
611 0210.6802/1496 25พ.ย.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง แจ้งบุคลากรครู กศน. ตำบลลาออก พัชรา  
612 0210.6802/1482 25พ.ย.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง ขอพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์ กศน.อำเภอทุ่ง..ใหม่ จักร์พันธ์  
613 0210.6802/1487 25พ.ย.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง ส่งรายงานการรับ-จ่ายรายได้สถานศึกษา จันทนา  
614 0210.6802/1489 25พ.ย.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง ส่งข้อมูลเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกครูดีเด่น ดนัย  
615 0210.6802/1488 25พ.ย.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง ส่งรายงานการรับ-จ่ายรายได้สถานศึกษา จันทนา  
616 0210.6802/1465 19พ.ย.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าพนักงานทำความสะอาด จำนวน 6,500 บาท จันทนา  
617 0210.6802/1495 25พ.ย.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด จำนวน 6,500 บาท จันทนา  
618 0210.6802/1479 19พ.ย.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง การเก็บเครื่องมือแบบสอบถามของคณะกรรมการศูนย์การเรียนชุมชน ธนพันธ์  
619 0210.6801/1440 25พ.ย.56 ผอ.กศน.เมือง ส่งแบบสอบถามของคณะกรรมการศูนย์การเรียนชุมชน ธนพันธ์  
620 0018/ว19207 26พ.ย.56 ศพส.จ.ลำพูน แจ้งเลื่อนประชุมอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.ลำพูน จักร์พันธ์  
621 0210.117/5635 20พ.ย.56 เลขาธิการ กศน. แนวทางการยกเลิกการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual) ปุณิกา  
622 0210.117/5637 20พ.ย.56 เลขาธิการ กศน. วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักพัทวิทย์และพิพากษาล้มละลาย ในระบบบำเหน็จบำนาญ (E-Pension) ปุณิกา  
623 0210.117/5642 20พ.ย.56 เลขาธิการ กศน. โอนจัดสรรค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ 2557 เพิ่มเติม ชญานิษฐ์  
624 0210.6805/1031 26พ.ย.56 ผอ.กศน.ป่่าซาง ขออนุญาตไปราชการและแต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่ง พัชรา  
625 0210.6801/1 26พ.ย.56 ผอ.กศน.เมือง ขออนุญาตเดินทางไปราชการ พัชรา  
626 0210.6801/1442 26พ.ย.56 ผอ.กศน.เมือง แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่ง พัชรา  
627 0210.5711/ว030 7พ.ย.56 กศน.ยางสีสุราช ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ธนพันธ์  
628 0210.6801/1443 26พ.ย.56 ผอ.กศน.เมือง แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่ง พัชรา  
629 0210.6803/383 25พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกค่ามิเตอร์น้ำและค่าติดตั้ง จำนวน 1,050 บาท ปุณิกา  
630 0210.6803/382 25พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 2,400 บาท ปุณิกา  
631 0210.6803/381 25พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกค่าโทรศัพท์ จำนวน 2,054.04 บาท ปุณิกา  
632 0210.6806/873 27พ.ย.56 ผอ.กศน.แม่ทา รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสรชนครินทร์ ดนัย  
633 0210.6806/868 25พ.ย.56 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 4,200 บาท ปุณิกา  
634 0210.6806/872 25พ.ย.56 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกเงินค่าตอบแทน จำนวน 3,200 บาท ปุณิกา  
635 0210.6804/2635 25พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อหนังสือเรียน(ภาคเรียนที่2/2556) ธนากร  
636 0210.6804/2634 25พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกเงินค่าวัสดุ จำนวน 111,000 บาท ปุณิกา  
637 0210.6804/2630 25พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง ส่งสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2556 ธนากร  
638 0210.6804/2638 25พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง รายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได้สถานศึกษา ปุณิกา  
639 0210.6804/2609 18พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกเงินค่าเช่ารถตู้ จำนวน 10,400 บาท ปุณิกา  
640 0210.6804/2629 20พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 10,300 บาท ปุณิกา  
641 0210.6804/2610 18พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกเงินค่าเช่ารถตุ็ จำนวน 10,400 บาท ปุณิกา  
642 0210.6804/2572 12พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกเงินค่าหนังสือพิมพ์ จำนวน 23,745 บาท ปุณิกา  
643 510904134/087 27พ.ย.56 สพฐเขต1 เชิญประชุม (นายพีระพงษ์ มหาวงศนันท) ธนพันธ์  
644 สวพส/ว2767 26พย.56 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ขอเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อการโอนเงินงบประมาณปีพ.ศ.2557 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่ จันทนา  
645 0210.6807/1324 25พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 1,600 บาท จันทนา  
646 0210.6807/1323 20พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 2,620 บาท จันทนา  
647 0210.6807/1321 25พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานทำความสะอาด จำนวน 4,880 บาท จันทนา  
648 0210.6807/1325 25พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกเงินค่าประกันสังคม จำนวน 468 บาท จันทนา  
649 0210.6807/1297 18พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 1,440 บาท จันทนา  
650 0210.6807/1296 18พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกเงินค่าเช่ารถจำนวน 10,500 บาท จันทนา  
651 0210.6807/1326 25พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกเงินค่าตอบแทนครูศรช.จำนวน 11,680 บาท จันทนา  
652 0210.6807/1444 26พ.ย.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล จำนวน 1,770 บาท จันทนา  
653 0210.6801/1439 25พ.ย.56 ผอ.กศน.เมือง รายงานผลการดำเนินงานงบอุดหนุนหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 ธนากร  
654 0210.6807/1333 27พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ แจ้งยอดการสั่งจองไดอารี่ กศน. 2557 ธนพันธ์  
655 0210.6807/862 26พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ ขออนุญาตไปราชการ พัชรา  
656 0210.6807/1310 20พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ ส่งแบบสอบถามของคณะกรรมการศูนย์การเรียนชุมชน ธนพันธ์  
657 0210.6803/384 28พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านธิ การมอบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน.ประจำปีงบประมาณ 2557 พัชรา  
658 0210.01/2562 13พ.ย.56 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอส่งเอกสาร"เล่าเรื่องการศึกษาตลอดชีวิต:ผลงานที่คัดสรร ธนากร  
659 0210.6802/1497 26พ.ย.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง ขออนุญาตเดินทางไปราชการและให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง พัชรา  
660 0210.12(สส)/ว56 28พ.ย.56 ผอ.สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบฯภาคเหนือ เชิญประชุมพิจารณาตัดสินผลงานวิชาการ"แนวปฏิบัติที่ดี ปี 2557" ธนพันธ์  
661 ลพ0031/ว19294 27พ.ย.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน โครงการเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ธนพันธ์  
662 0210.6802/1501 27พ.ย.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง การส่งแบบสำรวจข้อมูลพนักงานราชการในการขอรับมอบเข็มเชิดชูเกียนรติครู กศน. ประจำปี 2557 พัชรา  
663 ลพ0019.4/ว19305 27พ.ย.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน การดำเนินงานโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการชี้เป้าชีวิตจังหวัดเข็มทิศชีวิตบริหารจัดการชีวิต ดนัย  
664 ปฃ0034/ว0038 27พ.ย.56 ผอ.สำนักงาน ปปช. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนร่วมตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดลำพูน ธนพันธ์  
665 04007.771/ว514 11พ.ย.56 ผอ.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีร่วมพลังสร้างโดมแฝดอเนกประสงค์" ธนพันธ์  
666 ลพ0004/157 29พ.ย.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประกวดรำวงย้อนยุคงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว ธนพันธ์  
667 ลช.ลพ192/2556 18พ.ย.56 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือจำหน่ายบัตรมัจฉากาชาดล่วงหน้า ธนพันธ์  
668 ลช.ลพ207/2556 27พ.ย.56 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดร้านมัจฉากาชาดในงานพระนางจามเทวี ธนพันธ์  
669 0210.6801/1446 29พ.ย.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเดือน พ.ย. 56 จำนวน 6,500 บาท พรวรา  
670 0210.6801/1450 29พ.ย.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าตอบแทนครู ศรช. เดือน พ.ย. 56 จำนวน 11,680 บาท พรวรา  
671 0210.6801/1450 29พ.ย.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าประกันสังคมครูศรช.เดือน พ.ย.56 จำนวน 467 บาท พรวรา  
672 0210.6801/1448 29พ.ย.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1,550 บาท พรวรา  
673 0210.6801/1449 29พ.ย.56 ผอ.กศน.เมือง รายงานข้อมูลผู้ผ่านการเทียบระดับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นสุงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิชุดา  
674 0210.68804/5707 29พ.ย.56 เลขาธิการ กศน. การคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ประเทศญี่ปุ่น พัชรา  
675 0210.12/ว550 28พ.ย.56 ผอ.กศน.ภาคเหนือ รายงานการประชุมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2556 พัชรา  
676 0210.6801/1447 29พ.ย.56 ผอ.กศน.เมือง การมอบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน.ตำบลประจำปีงบประมาณ 2557 พัชรา  
677 ลพ.บ252/2556 29พ.ย.56 ผจก.ธ.ออมสินสาขาบ้านโฮ่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน พรวรา  
678 0210.6805/1033 29พ.ย.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกค่าตอบแทนครู ศรช. เดือน พ.ย.56 จำนวน 11,680 บาท พรวรา  
679 0210.6805/1032 29พ.ย.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกค่าประกันสังคม ครู ศรช. เดือน พ.ย.56 จำนวน 468 บาท พรวรา  
680 0210.6805/1009 19พ.ย.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 400 บาท พรวรา  
681 0210.6805/1008 19พ.ย.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกค่าสถานที่ จำนวน 1,000 บาท พรวรา  
682 0210.6805/1006 19พ.ย.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกค่าจ้างเหมารถยนต์ตู้ จำนวน 13,000 บาท พรวรา  
683 0210.6805/1005 19พ.ย.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกค่าจ้างเหมารถยนต์ตู้ จำนวน 13,000 บาท พรวรา  
684 0210.6805/1004 19พ.ย.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 5,000 บาท พรวรา  
685 0210.6805/1003 18พ.ย.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกค่าจ้างร้านเหมียวลำพูนโฆษณา จำนวน 450 บาท พรวรา  
686 0210.6805/1002 18พ.ย.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก จำนวน 5,000 บาท พรวรา  
687 0210.6805/1001 18พ.ย.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 8,650 บาท พรวรา  
688 0210.6805/1003 19พ.ย.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกค่าจ้างทำป้ายไวนิว จำนวน 7,425 บาท พรวรา  
689 0210.6801/1461 29พ.ย.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าจ้างทำป้าย จำนวน 450 บาท พรวรา  
690 0210.6801/1459 29พ.ย.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าตอบแทนครู ศรช. จำนวน 11,680 บาท พรวรา  
691 0210.6801/1458 29พ.ย.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าประกันสังครู ศรช. จำนวน 467 บาท พรวรา  
692 0210.6801/1457 29พ.ย.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าประกันสังคม ครู ศรช. จำนวน 249 บาท พรวรา  
693 0210.6801/1456 29พ.ย.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าประกันสังคม ครู ศรช. จำนวน 249 บาท พรวรา  
694 0210.6801/1455 29พ.ย.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าตอบแทนครู ศรช. จำนวน 6,229 บาท พรวรา  
695 0210.6801/1454 29พ.ย.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าตอบแทนครู ศรช. จำนวน 6,229 บาท พรวรา  
696 0210.6801/1453 29พย.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าประกันสังคมครู ศรช. จำนวน 249 บาท พรวรา  
697 0210.6801/1452 29พ.ย.56 ผอ.กศน.เมือง ค่าตอบแทนครู ศรช. เดือน พ.ย.56 จำนวน 6,229 บาท พรวรา  
698 0210.6801/1460 29พ.ย.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าตอบแทนครูประจำกลุ่มเดือน พ.ย.56 จำนวน 9,600 บาท พรวรา  
699 0210.6807/1316 20พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 10,184.70 บาท พรวรา  
700 0210.6807/1315 20พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 1,000 บาท พรวรา  
701 0210.6807/1273 6พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าตอบแทนครูประจำกลุ่ม ปวช. เดือน ตุลาคม 56 จำนวน 35,040 บาท พรวรา  
702 0210.6807/1272 6พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าประกันสังคมเดือนตุลาคม 56 จำนวน 1,401 บาท พรวรา  
703 0210.6807/1334 26พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าตอบแทนครู ศรช. เดือน พ.ย.56 จำนวน 11,680 บาท พรวรา  
704 0210.6807/1335 26พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าประกันสังคม ครู ศรช. เดือน พ.ย. 56 จำนวน 467 บาท พรวรา  
705 0210.6807/1320 25พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ รายงานการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 งบอุดหนุนค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556 พรวรา  
706 0210.6805/1035 29พ.ย.56 ผอ.กศน.ป่าซาง การมอบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. ประจำปี งบประมาณ 2557 พัชรา  
707 0210.6804/2656 29พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกค่าล่วงเวลาบรรณารักษ์เดือน พ.ย. 56 จำนวน 500 บาท ปุณิกา  
708 0210.6804/2651 28พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 600 บาท ปุณิกา  
709 0210.6804/2649 28พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกค่าโทรศัพท์มือถือ เดือน พ.ย. 56 จำนวน 876.33 บาท ปุณิกา  
710 0210.6804/2647 28พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกค่าไฟฟ้าเดือนพ.ย.56 จำนวน 1,055.34 บาท ปุณิกา  
711 0210.6804/2626 20พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกค่าวัสดุ จำนวน 554 บาท ปุณิกา  
712 0210.6806/875 2ธ.ค.56 ผอ.กศน.แม่ทา เชิญบุคลากรเข้าประชุม ธนากร  
713 2105/2556 27พ.ย.56 ผจก.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ส่งวารสารสหกรณ์ฯ ธนพันธ์  
714 ปช.0001.25/ว001 22พ.ย.56 เลขาธิการคณะกรรมการ ปปช. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ธนพันธ์  
715 ลพ0017.3/ว18967 20พ.ย.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขอมอบหนังสือ"120ปี กระทรวงมหาดไทย" ธนพันธ์  
716 5101.2/3229 27ก.ย.56 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอมอบหนังสือ "รายงานประจำปี 2555 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ธนพันธ์  
717 ลพ0019.4/ว18476 29พ.ย.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน การประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด ธนากร  
718 ลช.ลพ215/2556 2ธ.ค.56 นายยกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติร่วมพิธีเปิดฯและเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตฯ ธนพันธ์  
719 0210.6803/373 22พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านธิ ยกเลิกผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) และตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ (PR) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ของนักศึกษาระดับมัธยาศึกษาตอนปลาย ธวัชชัย  
720 0210.6805/1039 2ธ.ค.56 ผอ.กศน.ป่าซาง ตอบรับการเข้าร่วมประชุม ชญานิษฐ์  
721 0210.6805/1019 22พ.ย.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 10,750 บาท ปุณิกา  
722 0210.6808/649 21พ.ย.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง เบิกค่าหนังสือพิมพ์ เดือน ตุลาคม 2556 จำนวน 9,840 บาท ปุณิกา  
723 0210.6808/659 2ธ.ค.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 384 บาท ปุณิกา  
724 0210.6808/658 2ธ.ค.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 384 บาท ปุณิกา  
725 0210.6808/657 2ธ.ค.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 384 บาท ปุณิกา  
726 0210.6808/656 2ธ.ค.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 384 บาท ปุณิกา  
727 0210.6804/655 2ธ.ค.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 1,050 บาท ปุณิกา  
728 0210.6808/653 2ธ.ค.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 1,920 บาท ปุณิกา  
729 0210.6808/652 26พ.ย.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 9,160 บาท ปุณิกา  
730 0210.6808/651 21พ.ย.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง เบิกค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบล เดือน ตุลาคม 2556 จำนวน 660 บาท ปุณิกา  
731 0210.6808/650 21พ.ย.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง เบิกค่าหนังสือพิมพ์ห้องสมุดเดือนตุลาคม 2556 จำนวน 1,625 บาท ปุณิกา  
732 0210.6807/1332 26พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 2,120 บาท ปุณิกา  
733 0210.6807/1322 25พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 1,240 บาท ปุณิกา  
734 0210.6807/1325 25พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าประกันสังคมครู ศรช. เดือน พ.ย. 56 จำนวน 498 บาท ปุณิกา  
735 0210.6807/1326 25พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าตอบแทนครู ศรช. เดือน พ.ย.56 จำนวน 12,458 บาท ปุณิกา  
736 0210.6807/1299 20พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าตอบแทนบรรณารักษ์ห้องสมุดเดือนพ.ย.56 จำนวน 9,140 บาท ปุณิกา  
737 0210.6807/1313 20พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 1,836 บาท ปุณิกา  
738 0210.6807/1314 20พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 1,160 บาท ปุณิกา  
739 0210.6807/1331 26พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าหนังสือพิมพ์ห้องสมุดเดือน ตุลาคม 56 จำนวน 1,275 บาท ปุณิกา  
740 0210.6807/1255 20พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกเงินค่าวัสดุ จำนวน 7,500 บาท ปุณิกา  
741 0210.6807/1298 20พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกเงินค่าวัสดุ จำนวน 627 บาท ปุณิกา  
742 0210.6807/1300 20พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกเงินค่าวัสดุ จำนวน 430 บาท ปุณิกา  
743 0210.6805/1032 29พ.ย.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกเงินค่าประกันสังคมครู ศรช. เดือน พ.ย.56 จำนวน 467 บาท ปุณิกา  
744 0210.6808/654 2ธ.ค.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง เบิกค่าโทรศัพท์มือถือ เดือน พ.ย.56 จำนวน 447.80 บาท ปุณิกา  
745 0210.6807/1329 26พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าไฟฟ้า จำนวน 3,496.27 บาท ปุณิกา  
746 0210.6807/1304 26พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าโทรศัพท์ จำนวน 1,408.12 บาท ปุณิกา  
747 0210.6807/1327 25พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าโทรศัพท์สำนักงาน เดือนตุลาคม 56 จำนวน 294.84 บาท ปุณิกา  
748 0210.6807/1328 25พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าโทรศัพท์สำนักงานเดือนสิงหาคม 56 จำนวน 362.89 บาท ปุณิกา  
749 0210.6806/874 26พ.ย.56 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าไฟฟ้าห้องสมุดเดือน พ.ย.56 จำนวน 268.50 บาท ปุณิกา  
750 0210.6801/1462 2ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าจ้างเหมาบรรณารักษ์ห้องสมุดเดือน พ.ย.56 จำนวน 4,265 บาท ปุณิกา  
751 0210.6801/1465 2ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าจ้างพิมพ์สื่อแบบเรียน จำนวน 350,000 บาท ปุณิกา  
752 0210.6801/1463 2ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าตอบแทนครู ศรช. เดือน พ.ย. 56 จำนวน 11,680 บาท ปุณิกา  
753 0210.6801/1464 2ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกเงินค่าประกันสังคม ครู ศรช. เดือน พ.ย. 56 จำนวน 467 บาท ปุณิกา  
754 0210.6807/1338 2ธ.ค.56 ผอ.กศน.ลี้ แจ้งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมประชุม ชญานิษฐ์  
755 0210.6806/875 2ธ.ค.56 ผอ.กศน.แม่ทา เชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม ชญานิษฐ์  
756 0210.6806/876 2ธ.ค.56 ผอ.กศน.แม่ทา ส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 ชญานิษฐ์  
757 0210.6804/2563 28พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 720 บาท ปุณิกา  
758 0210.6804/2627 20พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกเงินค่าวัสดุ จำนวน 878 บาท ปุณิกา  
759 0210.6804/2645 28พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกค่าตอบแทนครู ศรช. ประจำเดือน พ.ย. 56 จำนวน 6,229 บาท ปุณิกา  
760 0210.6804/2658 29พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกเงินค่าประกันสังคม ครู ศรช. เดือน พ.ย. 56 จำนวน 249 บาท ปุณิกา  
761 0210.6804/2660 2ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกค่าโทรศัพท์เดือนพ.ย.56 จำนวน 331.70 บาท ปุณิกา  
762 0210.6806/868 25พ.ย.56 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 3,000 บาท พรวรา  
763 0210.6802/1512 29พ.ย.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง ขอความอนุเคราะห์เรียนเชิญประธานเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติและคำสั่งแต่งตั้ง กศน. อำเภอในสังกัดร่วมพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชญานิษฐ์  
764 ลพ0005/5584 28พ.ย.56 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญร่วมประชุมหารือการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดลำพูนประจำปี 56 ธนพันธ์  
765 สวพส./ว2820 29พ.ย.56 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง การติดตามงานโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ดนัย  
766 0210.118/5576 15พ.ย.56 เลขาธิการ กศน. การเตรียมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2557 พัชรา  
767 ลพ0019.3/ว18693 14พ.ย.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและรับรองหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบประจำปี 2556 ธนพันธ์  
768 0210.04/5715 2ธ.ค.56 เลขาธิการ กศน. ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการการวิชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ ธนพันธ์  
769 0210.6802/1519 2ธ.ค.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าเดินทางไปาชการ จำนวน 1,780 บาท จันทนา  
770 0222/1435 29พ.ย.56 ผอ.สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ส่งเอกสารรายงานการตรวจราชการกรณีปกติกระทรวงศึกษาธิการงวดที่ 2 ประจำปี2556 ธนากร  
771 041/2556 21พ.ย.56 ผู้จัดการทั่วไป ท่านลูกค้า True Leasin ทุกท่าน นาถชิดา  
772 0210.29(ภค)7451 4ธ.ค.56 ผอ.กศน.ชม. ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ธนพันธ์  
773 - 4ธ.ค.56 นางนิชาภา วิจันทร์ตา ขอเบิกค่ารักษาพยาบาล จันทนา  
774 0210.118/3799 22พ.ย.56 สำนักงาน กศน. การคัดเลือกผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2556 พัชรา  
775 5307.1 4ธ.ค.56 ผอ.สาขาพสวทและสควค. ขอเชิญประชุมระดมความคิดเพื่อเตรียมยกระดับเป็นศูนย์แม่ข่าย Stem Education ธนพันธ์  
776 0210.12/ว573 4ธ.ค.56 ผอ.สถาบันกศน.ภาคเหนือ ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินเชิงประจักษ์การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่ายที่จัดและหรือสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาดีเด่นระดับประเทศ ธนพันธ์  
777 0210.6802/1458 18พ.ย.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าโทรศัพท์สำนักงาน 251.08 บาท พรวรา  
778 0210.6802/1517 2ธ.ค.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 440 บาท พรวรา  
779 0210.6802/1516 2ธ.ค.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 990 บาท พรวรา  
780 0210.6802/1459 18พ.ย.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 750 บาท พรวรา  
781 0210.6802/1521 3ธ.ค.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าโทรศัพท์มือถือเดือน พ.ย. 56 จำนวน 1,000 บาท พรวรา  
782 0210.6802/1511 29พ.ย.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าล่วงเวลาบรรณารักษ์ห้องสมุดเดือน พ.ย. 56 จำนวน 500 บาท พรวรา  
783 0210.6802/1354 5พ.ย.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าหนังสือพิมพ์โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ เดือนตุลาคม56 จำนวน 15,480 บาท พรวรา  
784 0210.6802/1518 2ธ.ค.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าหนังสือพิมพ์โครงการบ้านหนังสืออัฉริยะ เดือน พ.ย. 56 จำนวน 15,120 บาท พรวรา  
785 0210.6802/1523 2ธ.ค.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าวัสดุ จำนวน 40,000 บาท พรวรา  
786 0210.6802/1493 25พ.ย.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าวัสดุ จำนวน 9,000 บาท พรวรา  
787 0210.6802/1499 26พ.ย.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าจ้างเหมาอาหารกลางวัน จำนวน 42,500 บาท พรวรา  
788 ลพ51007/ว4007 4ธ.ค.56 นายกอบจ.ลพ. ขอเชิญร่วมโครงการและศึกษาดูงาน จักร์พันธ์  
789 0210.03/5775 4ธ.ค.56 เลขาธิการ กศน. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของกาดรศึกษาขั้นพื้นฐาน วิชุดา  
790 0210.6805/1016 20พ.ย.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 1,440 บาท พรวรา  
791 0210.6805/1023 22พ.ย.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกค่าไฟฟ้าเดือนกันยายน-ตุลาคม 2556 จำนวน 8,379.89 บาท พรวรา  
792 0210.6805/1046 2ธ.ค.56 ผอ.กศน.ป่าซาง ส่งรายงานการรับ-จ่ายรายได้สถานศึกษา พรวรา  
793 0210.6805/1043 2ธ.ค.56 ผอ.กศน.ป่าซาง ขอความอนุเคราะห์รถโมบายเคลื่อนที่ วิชุดา  
794 0210.6805/1042 2ธ.ค.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกค่าไฟฟ้าห้องสมุดเดือนพ.ย.56 จำนวน 643.55 บาท พรวรา  
795 0210.6805/1041 2ธ.ค.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกค่าไฟฟ้าสำนักงาน เดือนพ.ย.56 จำนวน 3,208.11 บาท พรวรา  
796 0210.6805/1027 22พ.ย.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกค่าอินเตอร์เน็ต กศน.ตำบลแม่แรง เดือน ส.ค.-ต.ค.56 จำนวน 1,893.90 บาท พรวรา  
797 0210.6805/1026 22พ.ย.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกค่าโทรศัพท์ห้องสมุดเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2556 จำนวน 831.39 บาท พรวรา  
798 0210.6805/1025 22พ.ย.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกค่าโทรศัพท์สำนักงานเดือน ส.ค.-ต.ค.56 จำนวน 695.29 บาท พรวรา  
799 0210.6805/1024 20พ.ย.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกค่าไฟฟ้าห้องสมุดเดือนก.ย.-ต.ค.56 เป็นเงิน 937.88 บาท พรวรา  
800 ลพ0031/ว19690 4ธ.ค.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เชิญเข้าร่วมงานในพิธีมอบสลุงหลวงให้แก่จังหวัดลำพูน ธนพันธ์  
801 ลพ00181/ว9077 22พ.ย.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2557 จักร์พันธ์  
802 ลพ0011/ว300 29พ.ย.56 ปฎิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน ขอทราบแผนงานปีงบประมาณ 2557 จักร์พันธ์  
803 0210.12(สจ)/ว56 2 ธ.ค.56 ผอ.สถาบันกศน.ภาคเหนือ การแจ้งข้อมูลเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จักร์พันธ์  
804 รง0305.3/ว0664 4ธ.ค.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ส่งเอกสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคเหนือ ธนพันธ์  
805 0210.57/ว613 2ธ.ค.56 ผอ.กศน.จ.มหาสารคาม ขอเชิญร่วมพิธีเปิดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อ.เมืองมหาสารคาม ธนพันธ์  
806 0210.6807/1336 2ธ.ค.56 ผอ.กศน.ลี้ การสั่งซื้อหลักฐานการศึกษาการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จักร์พันธ์  
807 0210.6806/891 6ธ.ค.56 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 1,160 บาท พรวรา  
808 0210.6806/890 6ธ.ค.56 ผอ.กศน.แม่ทา ขอยืมเงินเพื่อทดรองจ่าย จำนวน20,000 บาท พรวรา  
809 0210.6806/882 4ธ.ค.56 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกเงินค่าวัสดุ จำนวน 19,320 บาท พรวรา  
810 0210.6806/888 4ธ.ค.56 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศจำนวน 12,000 บาท พรวรา  
811 0210.6806/889 4ธ.ค.56 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศจำนวน 12,000 บาท พรวรา  
812 0210.6806/881 4ธ.ค.56 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าวัสดุจำนวน 10,320 บาท พรวรา  
813 0210.6806/880 4ธ.ค.56 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าวัสดุโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะจำนวน 19,780 บาท พรวรา  
814 0210.6806/883 4ธ.ค.56 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าวัสดุโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะเดือนพ.ย.56 จำนวน 10,080 บาท พรวรา  
815 0210.6806/878 4ธ.ค.56 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1,000 บาท พรวรา  
816 0210.6806/887 4ธ.ค.56 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าวัสดุจำนวน 13,859 บาท พรวรา  
817 0210.6806/884 4ธ.ค.56 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าวัสดุ จำนวน 8,100 บาท พรวรา  
818 0210.6806/879 4ธ.ค.56 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าวัสดุ จำนวน 29,400 บาท พรวรา  
819 0210.6806/886 4ธ.ค.56 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าวารสารห้องสมุดเดือนพ.ย.56 จำนวน 1,140 บาท พรวรา  
820 0210.6806/885 4ธ.ค.56 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าวารสารห้องสมุดเดือน พ.ย.56 จำนวน 600 บาท พรวรา  
821 0210.6806/892 6ธ.ค.56 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 บาท พรวรา  
822 0210.6806/877 4ธ.ค.56 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าน้ำประปาเดือนพ.ย.56 จำนวน 1,139.55 บาท พรวรา  
823 ลพ00193/19772 6ธ.ค.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขอเชิญเป็นวิทยากร ธนพันธ์  
824 0210.6808/670 6ธ.ค.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง รายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได้สถานศึกษา พรวรา  
825 0210.118/3828 6ธ.ค.56 สำนักงาน กศน. คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ธนพันธ์  
826 0210.119/5789 4ธ.ค.56 เลขาธิการกศน. รายงานผลการตรวจสอบการบริหารงบประมาณในส่วนของงบลงทุน จันทนา  
827 0210.119/5787 4ธ.ค.56 เลขาธิการกศน. รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ จักร์พันธ์  
828 0210.119/5785 4ธ.ค.56 เลขาธิการกศน. รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จักร์พันธ์  
829 - 7ธ.ค.56 นางดวงจันทร์ ขอเบิกค่ารักษาพยาบาล จำนวน 8,650 บาท จันทนา  
830 0210.06/1379 21พ.ย.56 ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ธวัชชัย  
831 0210.06/1376 21พ.ย.56 ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ขอเชิญเป็นวิทยากร ธนพันธ์  
832 0210.02/11888 21พ.ย.56 เลขาธิการกศน. อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2557 งบลงทุน ชญานิษฐ์  
833 0210.118/3801 22พ.ย.56 สำนักงานกศน. ส่ง CD เรื่อวการบริหารงานการเงินบัญชีและพัสดุ จันทนา  
834 กสจ.002/ว246 9ก.ย.56 ผจก.กสจ. ขอนำส่งของที่ระลึก กสจ.ประจำปี57 ธนพันธ์  
835 0210.6807/862 26พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ ขออนุญาตไปราชการ พัชรา  
836 0210.6807/1319 25พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าสถานที่และค่าอาหารเครื่องดื่ม จำนวน 2,000 บาท พรวรา  
837 2ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านธิ ผอ.กศน.บ้านธิ ขอลาป่วย พัชรา  
838 0210.6801/1475 9ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 132,600 บาท พรวรา  
839 0210.6801/1476 9ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 92,240 บาท พรวรา  
840 0210.6801/1477 9ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าน้ำประปาเดือนตุลาคม 2556 จำนวน 270 บาท พรวรา  
841 0210.6801/1478 9ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกเงินค่าไฟฟ้าเดือนกันยายน56จำนวน 6,067.39 บาท พรวรา  
842 0210.6801/1479 9ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกเงินค่าไฟฟ้าเดือนตุลาคม56 จำนวน 8,083.74 บาท พรวรา  
843 0210.6801/1480 9ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกเงินค่าไฟฟ้าเดือนพ.ย.56 จำนวน 5,353.77 บาท พรวรา  
844 0210.6806/897 11ธ.ค.56 ผอ.กศน.แม่ทา ส่งหลักฐานการยืมเงินงบประมาณ พรวรา  
845 6393(2)9/ว077 9ธ.ค.56 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณา"ร่าง"แผนแม่บทพืชผักปลอดภัยฯ ชญานิษฐ์  
846 0210.29/7479 4ธ.ค.56 ผอ.กศน.เชียงใหม่ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว ธนพันธ์  
847 0210.6808/666 11ธ.ค.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง ส่งรายชื่อคณะกรรมการระดับสนามสอบ N-Net ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จักร์พันธ์  
848 0210.6808/663 11ธ.ค.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง เบิกค่าหนังสือพิมพ์ กศน. ตำบล เดือน พ.ย.56 จำนวน 630 บาท พรวรา  
849 0210.6808/664 11ธ.ค.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง เบิกค่าหนังสือพิมพ์ห้องสมุดเดือนพ.ย.56 จำนวน 1,645 บาท พรวรา  
850 0210.6808/665 11ธ.ค.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง เบิกค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 560 บาท พรวรา  
851 ลพ0003/ว0813 3ธ.ค.56 คลังจังหวัดลำพูน แจ้งระงับการอบรมโครงการหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2557 พัชรา  
852 0210.118/3851 11ธ.ค.56 สำนักงาน กศน. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการและบุคลากรทางการศึกษา ธนพันธ์  
853 ลพ0017.3/ว19941 11ธ.ค.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน การจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ 50 วันและ 100 วัน ธนพันธ์  
854 ลพ0017.3/ว ธ.ค.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขอให้ดำเนินการปกป้องสถานที่ราชการ ธนพันธ์  
855 ลพ0017.3/ว ธ.ค.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน การสัมมนาอนาคตท้องถิ่นไทยก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ธนพันธ์  
856 ลพ0017.3/ว19949 11ธ.ค.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายการกิจหน้าที่ในการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ ธนพันธ์  
857 - 9ธ.ค.56 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตรอบรมการดูแลผู้สูงอายุ จักร์พันธ์  
858 0210.07/5735 3ธ.ค.56 เลขาธิการ กศน. แนวปฏิบัติการดำเนินงานการเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จักร์พันธ์  
859 0210.02/12188 4ธ.ค.56 เลขาธิการ กศน. อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 ชญานิษฐ์  
860 0210.02/12195 4ธ.ค.56 เลขาธิการ กศน. อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 ชญานิษฐ์  
861 0210.02/12187 4ธ.ค.56 เลขาธิการ กศน. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557งบเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา กศน.คนพิการ ชญานิษฐ์  
862 0210.07/5717 2ธ.ค.56 เลขาธิการ กศน. การชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกล "หลักสูตรอาเซียนศึกษา" ธนพันธ์  
863 0210.118/3786 22พ.ย.56 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่งคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 ชุด พัชรา  
864 0210.32(สค)/252 6ธ.ค.56 ผอ.กศน.ตาก เชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ธนพันธ์  
865 - - บริษัทนานมีบุ๊คส์ เสนอหนังสือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน 2554 ชุติมา  
866 0210.67(05)/ว64 12ธ.ค.56 ผอ.กศน.ลำปาง ขอความร่วมมือส่งชุดการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่ากิจกรรมประกอบการประชุมวิชาการ กพต. ปี 2557 จักร์พันธ์  
867 0210.6801/1473 9ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าหนังสือพิมพ์วารสารเดือนพ.ย.56 จำนวน 1,505 บาท พรวรา  
868 0210.6801/1474 9ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าน้ำประปาของเดือนพ.ย.56 จำนวน 270 บาท พรวรา  
869 0210.6801/1481 11ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกเงินค่าน้ำประปา เดือน กันยายน56 จำนวน 192.60 บาท พรวรา  
870 0210.6801/1482 11ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าน้ำประปาเดือนตุลาคม 56 จำนวน 192.60 บาท พรวรา  
871 0210.6801/1483 11ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าไฟฟ้าเดือนกันยายน56 จำนวน 1,325.30 บาท พรวรา  
872 0210.6801/1488 11ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าไฟฟ้าเดือนตุลาคม56 จำนวน 1,261.25 บาท พรวรา  
873 0210.6801/1485 11ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าไฟฟ้าเดือนพ.ย.56 จำนวน 1,101.10 บาท พรวรา  
874 0210.6801/ว1487 11ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง รายงานรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา พรวรา  
875 0210.38/1584 9ธ.ค.56 ผอ.กศน.นครสวรรค์ การประเมินเชิงประจักษ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 56 ธนพันธ์  
876 คต0008/018 12ธ.ค.56 ผอ.รร.ครีสเตียน ขอความอนุเคราะห์ยืมพื้นเวทีพร้อมขาตั้ง ธนพันธ์  
877 0210.6807/1344 11ธ.ค.56 ผอ.กศน.ลี้ ขออนุญาตไปราชการ พัชรา  
878 0210.6803/388 11ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านธิ ขอความอนุเคราะห์เก็บเครื่องมือแบบสอบถามของคณะกรรมการศูนย์การเรียนชุมชน(เพิ่มเติม) ธนพันธ์  
879 0210.6807/1343 9ธ.ค.56 ผอ.กศน.ลี้ รายงานค่าสาธารณูปโภค ลาวัลย์  
880 0210.6807/1341 4ธ.ค.56 ผอ.กศน.ลี้ ส่งเบิกค่าโทรศัพท์มือถือจำนวน 747.93 บาท พรวรา  
881 0210.6802/1560 12ธ.ค.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง ตอบรับเข้าร่วมพิธีเปิดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอเมืองมหาสารคาม ธนพันธ์  
882 0210.6802/1562 12ธ.ค.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง ขออนุญาตเดินทางไปราชการและให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง พัชรา  
883 0210.6803/394 11ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านธิ ส่งหลักฐานเบิกเงินค่าล่วงเวลาบรรณารักษ์เดือนพ.ย.56 จำนวน 500 บาท ปุณิกา  
884 0210.6803/393 11ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 1,180 บาท ปุณิกา  
885 0210.6803/392 11ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4,800 บาท ปุณิกา  
886 0210.6803/391 11ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกค่าจ้างเหมานักการภารโรงเดือน พ.ย.56 จำนวน 6,500 บาท ปุณิกา  
887 0210.6803/390 11ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกค่าจ้างเหมานักการภารโรงเดือน ต.ค.56 จำนวน 6,500 บาท ปุณิกา  
888 0210.6803/389 11ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 464 บาท ปุณิกา  
889 ลพ0003/ว0822 6ธ.ค.56 คลังจังหวัดลำพูน โครงการฝึกอบรมการกำกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับผู้บริหารในส่วนภูมิภาค ปุณิกา  
890 วธ0601/1230 28พ.ย.56 ผอ.สำนักงานศิลป์วัฒนธรรมร่วมสมัย ขอขอบคุณ ธนพันธ์  
891 0210.6802/1355 5พ.ย.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง รายงานค่าสาธารณูปโภค ลาวัลย์  
892 0210.6802/ 4ธ.ค.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 890 บาท ปุณิกา  
893 0210.6802/1561 12ธ.ค.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าวัสดุครุภัณฑ์อาคารเรียนสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 497,000 บาท ปุณิกา  
894 0210.6802/1545 9ธ.ค.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง การรายงานผลการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 56 ธนพันธ์  
895 0210.6801/1500 12ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าน้ำประปาห้องสมุดเดือน พ.ย.56 จำนวน 192.60 บาท ปุณิกา  
896 0210.6801/1501 12ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าน้ำประปาห้องสมุดเดือนธ.ค.56 จำนวน 192.60 บาท ปุณิกา  
897 0210.6801/1504 12ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าขยะมูลฝอย เดือนก.ย.-ต.ค.56 จำนวน 320 บาท ปุณิกา  
898 ลพ0017.1/ว20062 13ธ.ค.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน โครงการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน จักร์พันธ์  
899 0210.6806/907 13ธ.ค.56 ผอ.กศน.แม่ทา ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด"อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราธิราชและบรมราชินีนาถ" ชญานิษฐ์  
900 0210.6806/901 12ธ.ค.56 ผอ.กศน.แม่ทา ขอความอนุเคราะห์ยืมวัสดุอุปกรณ์และรถโมบาย จักร์พันธ์  
901 0210.6806/908 13ธ.ค.56 ผอ.กศน.แม่ทา ขออนุมัติเงินเพื่อทดรองจ่าย จำนวน 30,000 บาท พรวรา  
902 0210.6806/890 6ธ.ค.56 ผอ.กศน.แม่ทา ขออนุมัติยืมเงินเพื่อทพรองจ่าย จำนวน 20,000 บาท พรวรา  
903 04134/ว20082 12ธ.ค.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว จักร์พันธ์  
904 สวพส/ว2901 11ธ.ค.56 ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง แจ้งการโอนเงินงบประมาณโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชน ชญานิษฐ์  
905 0210.6807/1330 25พ.ย.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกเงินค่าหนังสือพิมพ์เดือนตุลาคม 56 จำนวน 41,570 บาท พรวรา  
906 0210.6801/1515 13ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง การสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ ชญานิษฐ์  
907 0210.6805/1055 13ธ.ค.56 ผอ.กศน.ป่าซาง รายงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสปัมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา ลาวัลย์ ธนพันธ์ลาพักผ่อนมาวันที่ 19ธ.ค.56
908 0210.6807/1352 13ธ.ค.56 ผอ.กศน.ลี้ ส่งแบบสอบถาม ลาวัลย์ ธนพันธ์ลาพักผ่อนมาวันที่ 19ธ.ค.56
909 0210.6801/1514 13ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกเงินค่าน้ำดี่มเดือนพ.ย.56 จำนวน 420 บาท พรวรา  
910 0210.6801/1511 13ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกเงินค่าไปรษณีย์เดือนสิงหาคม-กันยายน2556 จำนวน 299 บาท พรวรา  
911 0210.6801/1510 13ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 3,120 บาท พรวรา  
912 0210.6801/1507 13ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าโทรศัพท์มือถือเดือนกันยายน2556 จำนวน 966.21 บาท พรวรา  
913 0210.6801/1505 13ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าโทรศัพท์มือถือเดือนตุลาคม2556 จำนวน 983.34 บาท พรวรา  
914 0210.6801/1503 13ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าโทรศัพท์ห้องสมุดเฉลิมราชเดือนส.ค.-ต.ค.56 จำนวน 304.95 บาท พรวรา  
915 0210.6801/1502 13ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าโทรศัพท์ห้องสมุดเฉลิมราชเดือน ส.ค.-ต.ค.56 จำนวน 314.10 บาท พรวรา  
916 0210.6801/1499 13ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าโทรศัพท์สำนักงาน เดือน ต.ค.56 จำนวน 133.75 บาท พรวรา  
917 0210.6801/1498 13ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าโทรศัพท์สำนักงานเดือนกันยายน56 จำนวน 316.72 บาท พรวรา  
918 0210.6801/1497 13ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าโทรศัพท์สำนักงานเดือนส.ค.56 จำนวน 341.12 บาท พรวรา  
919 0210.6801/1496 13ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าโทรศัพท์สำนักงานเดือนต.ค.56 จำนวน 333.41 บาท พรวรา  
920 0210.6801/1495 13ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าโทรศัพท์สำนักงานเดือนก.ย.56 จำนวน 516.38 บาท พรวรา  
921 0210.6801/1494 13ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าโทรศัพท์สำนักงานเดือนส.ค.56จำนวน 656.66 บาท พรวรา  
922 0210.6801/1409 13ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าโทรศัพท์มือถือเดือนพ.ย.56จำนวน 1,000 บาท พรวรา  
923 0210.6804/2676 2ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกค่าหนังสือเดือนต.ค.56 จำนวน 2,320 บาท พรวรา  
924 0210.6804/2685 2ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกค่าน้ำประปาเดือนธ.ค.56 จำนวน 557.80 บาท พรวรา  
925 0210.6804/2690 9ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 1,800 บาท พรวรา  
926 0210.6804/2693 11ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกค่าจ้างเหมารถ จำนวน 600 บาท พรวรา  
927 0210.6804/2696 11ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกค่าหนังสือพิมพ์เดือนพ.ย.56 จำนวน 2,400 บาท พรวรา  
928 0210.6804/2703 13ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง โครงการเก็บข้อมูลอัตรากำลังการรู้หนังสือของประชากรไทยวัยแรงงานและความต้องการทางการศึกษา ชญานิษฐ์  
929 0210.6808/670 13ธ.ค.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง รายงานผลดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูลอัตราการรู้หนังสือของประชากรไทยวัยแรงงาน ชญานิษฐ์  
930 0210.6803/395 13ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านธิ ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจ พัชรา  
931 0210.6803/400 13ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านธิ ขออนุมัติโครงการ ชญานิษฐ์  
932 0210.01/5919 13ธ.ค.56 เลขาธิการ กศน. ขอเชิญประชุม ลาวัลย์ ธนพันธ์ลาพักผ่อนมา19ธ.ค.56
933 0210.118/5794 4ธ.ค.56 เลขาธิการ กศน. การคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ดีเด่นสำนักงาน กศน. พัชรา  
934 0210.6802/1564 12ธ.ค.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเก็บข้อมูลอัตราการรู้หนังสือ ชญานิษฐ์  
935 0210.6802/1547 9ธ.ค.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 3,920 บาท พรวรา  
936 0210.6802/1551 9ธ.ค.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 500 บา พรวรา  
937 0210.04/5903 12ธ.ค.56 เลขาธิการ กศน. ประชาสัมพันธ์"โครงการรณรงค์ชำระหนี้กองทุน กยศ." จักร์พันธ์  
938 ลพ0018.1/ว19945 11ธ.ค.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน การเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่"ประจำปี งปม.2557 จักร์พันธ์  
939 ลพ0030/ว294 9ธ.ค.56 ประกันสังคมจังหวัดลำพูน การให้ผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาลกรณีสถานพยาบาลเดิมออกจากระบบประกันสังคมในปี2557 และแนวปฏิบัติในการเปลี่ยนสถานพยาบาลปี2557 ลาวัลย์ ธนพันธ์ลาพักผ่อนมา19ธ.ค.56
940 ลพ0013.2/ว20024 12ธ.ค.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน การเตรียมการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ9จังหวัด จักร์พันธ์  
941 6393(2)/ว078 11ธ.ค.56 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณา "ร่าง" แผนแม่บทสินค้าพืชผักปลอดภัยฯกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 ชญานิษฐ์  
942 ลพ0003/ว0837 13ธ.ค.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน สัมมนาโครงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พรวรา  
943 0210.6801/1517 16ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่ารักษาพยาบาล จำนวน 4,080 บาท จันทนา  
944 0210.6801/1516 16ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง ขออนุมัติโครงการ ชญานิษฐ์  
945 ลพ0017.3/ว ธ.ค.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน การดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ลาวัลย์ ธนพันธ์ลาพักผ่อนมา 19ธ.ค.56
946 ลพ001801/ว20155 16ธ.ค.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขอขอบคุณการจัดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ลาวัลย์ ธนพันธ์ลาพักผ่อนมา19ธ.ค.56
947 0210.6801/1518 16ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง ขอยกเลิกการใช้เบอร์โทรศัพท์ ลาวัลย์ ธนพันธ์ลาพักผ่อนมา19ธ.ค.56
948 0210.118/5843 6ธ.ค.56 เลขาธิการ กศน. การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2553-2555 พัชรา  
949 0210.6806/902 13ธ.ค.56 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าตอบแทนครู ศรช.เดือน ธ.ค.56 จำนวน 11,680 บาท จันทนา  
950 0210.6806/903 13ธ.ค.56 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าประกันสังคมครูศรช.เดือนธ.ค.56 จำนวน 467 บาท จันทนา  
951 0210.6806/904 13ธ.ค.56 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าตอบแทนครูประจำกลุ่มเดือนธ.ค.56 จำนวน 9,600 บาท จันทนา  
952 0210.6806/905 13ธ.ค.56 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าจ้างเหมาบรรณารักษ์ เดือนธ.ค.56 จำนวน 9.140 บาท จันทนา  
953 0210.6806/906 13ธ.ค.56 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าจ้างเหมานักการภารโรงเดือนธ.ค.56 จำนวน 6,500 บาท จันทนา  
954 0210.6808/662 11ธ.ค.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง เบิกค่าหนังสือพิมพ์บ้านหนังสืออัจฉริยะเดือนพ.ย.56 จำนวน 9,600 บาท จันทนา  
955 0210.6807/1355 16ธ.ค.56 ผอ.กศน.ลี้ ขออนุมัติโครงการ ชญานิษฐ์  
956 0210.6807/1356 16ธ.ค.56 ผอ.กศน.ลี้ ขออนุมัติโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (งบ ส.ส.) ชญานิษฐ์  
957 0210.6806/917 16ธ.ค.56 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าน้ำประปาเดือนก.ย.-ธ.ค.56 จำนวน 2,791.10 บาท จันทนา  
958 0210.6806/916 16ธ.ค.56 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าโทรศัพท์สำนักงานเดือน ส.ค.-พ.ย.56 จำนวน 2,489.46 บาท จันทนา  
959 0210.6806/915 16ธ.ค.56 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าไฟฟ้าเดือนก.ย.-พ.ย.56 จำนวน 4,175.67 บาท จันทนา  
960 0210.6806/914 16ธ.ค.56 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าไฟฟ้าเดือน ส.ค.56 จำนวน 1,319.59 บาท จันทนา  
961 0210.6806/918 16ธ.ค.56 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าสื่อหนังสือจำนวน 30,000 บาท จันทนา  
962 0210.6806/893 9ธ.ค.56 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าจ้างพิมพ์สื่อแบบเรียน จำนวน 173,000 บาท จันทนา  
963 0210.6806/900 11ธ.ค.56 ผอ.กศน.แม่ทา รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน (ภาคเรียนที่ 2/2556) ชญานิษฐ์  
964 0210.6806/896 11ธ.ค.56 ผอ.กศน.แม่ทา จัดส่งรายงานค่าสาธารณูปโภค ลาวัลย์  
965 0210.6806/920 11ธ.ค.56 ผอ.กศน.แม่ทา แบบรายงานการประเมินการรู้หนังสือของประชากรไทย ปราณี  
966 0210.6801/1468 9ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าหนังสือพิมพ์บ้านหนังสืออัจฉริยะ จำนวน 63,640 บาท จันทนา  
967 0210.6801/1492 12ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าอาหารและค่าที่พักจำนวน 110,050 บาท จันทนา  
968 0210.6801/1493 11ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าอาหารและที่พัก จำนวน 22,550 บาท จันทนา  
969 0210.6807/1350 13ธ.ค.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 4,800 บาท จันทนา  
970 0210.6807/1312 20ธ.ค.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 960 บาท จันทนา  
971 0210.6804/2704 13ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง รายงานสรุปยอดรวมและใบปะหน้าการประเมินการรู้หนังสือของประชากรไทยและความต้องการภารกิจกรรม กศน.ระดับอำเภอ ธนากร  
972 0210.6804/ 16ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง รายงานค่าสาธารณูปโภค ลาวัลย์  
973 0210.6804/2707 16ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง ขออนุญาตลาพักผ่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่ง พัชรา  
974 0210.6801/1519 17ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง ขออนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา กศน.อำเภอเมือง ธนากร  
975 0210.4/12336 11ธ.ค.56 ประธานกรรมการ พสธ. ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. ลาวัลย์ ธนพันธ์ลาพักผ่อนมา19ธ.ค.56
976 0005/25561212 12ธ.ค.56 เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. ขอนำส่งรหัสเฉาพะบุคคลเพื่อเข้าใช้ระบบ MCS-WEB สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน กบข. จันทนา  
977 0210.04/5781 4ธ.ค.56 เลขาธิการ กศน. รายงานการติดตามการดำเนิน กศน.ตำบลของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จันทร์จิรา  
978 0210.04/ว5878 11ธ.ค.56 เลขาธิการ กศน. ซักซ้อมความเข้าใจการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปราณี  
979 0210.03/5890 11ธ.ค.56 เลขาธิการ กศน. แนวนโยบายจุดเน้นแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ จันทร์จิรา  
980 0210.120/709 11ธ.ค.56 สำนักงาน กศน. ส่งสำเนาคำสั่งสำนักงาน กศน. ที่ 256/2556 ปราณี  
981 0210.03/5872 11ธ.ค.56 เลขาธิการ กศน. การประเมินคุณภาพกายนอกรอบสี่ ปราณี  
982 0210.118/5887 11ธ.ค.56 เลขาธิการ กศน. การมอบอำนาจลงนามหนังสือรับรองให้กับผู้ประสงค์จะใช้สิทธิสวัสดิการการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย จันทนา  
983 0210.63/290 15พ.ย.56 ผอ.สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิริธร ส่งเอกสรสรุปรายงานผลและวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนา พัชรา  
984 ลพ0018/ว20251 17ธ.ค.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูนและคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด จันทร์จิรา  
985 ลพ51007/4144 16ธ.ค.56 ประธานคณะกรรมการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัด เชิญประชุุมแนวทางในการจัดเก็บและรวบรวมฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ธนากร  
986 0210.118/5853 6ธ.ค.56 เลขาธิการ กศน. มอบอำนาจให้ทำบันทึกข้อตกลง จันทร์จิรา  
987 ลพ0017.3/ว ธ.ค.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูนนายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 12/56 ลาวัลย์ ธนพันธ์ลาพักผ่อนมา19ธ.ค.56
988 0210.6802/1563 12ธ.ค.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าหนังสือเรียนหลักสูตร 51 จำนวน 69,000 บาท ปุณิกา  
989 0210.6803/402 16ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกค่านักการภารโรงเดือน ธ.ค.56 จำนวน 6,500 บาท ปุณิกา  
990 0210.6803/401 16ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกค่าจ้างบรรณารักษ์เดือนธ.ค.56 จำนวน 9,140 บาท ปุณิกา  
991 0210.6803/399 13ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกค่าหนังสือพิมพ์กศน.ตำบลเดือนพ.ย.56 จำนวน 420 บาท ปุณิกา  
992 0210.6803/398 13ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกค่าจ้างเหมาจำนวน 550 บาท ปุณิกา  
993 0210.6803/397 13ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกค่าหนังสือพิมพ์วารสารเดือนพ.ย.56 จำนวน 1,845 บาท ปุณิกา  
994 0210.6803/396 13ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกค่าหนังสือพิมพ์วารสารเดือนพ.ย.56 จำนวน 15,120 บาท ปุณิกา  
995 0210.6801/1469 9ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าวารสารหนังสือบ้านอัจฉริยะ จำนวน 13,760 บาท ปุณิกา  
996 0210.6801/1470 9ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าหนังสือบ้านอัจฉริยะเดือนพ.ย.56 จำนวน 62,160 บาท ปุณิกา  
997 0210.6801/1471 9ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าหนังสือพิมพ์บ้านหนังสืออัจฉริยะเดือนพ.ย.56 จำนวน 13,440 บาท ปุณิกา  
998 0210.6801/1472 9ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าซื้อหนังสือแบบเรียน จำนวน 7,500 บาท ปุณิกา  
999 0210.6801/1489 12ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าแฟ้มบันทึกจำนวน 90,000 บาท ปุณิกา  
1000 ลพ0005/ว4765 12ธ.คซ56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหัวดลำพูน ครั้งที่ 1/57 ลาวัลย์ ธนพันธ์ลาป่วย
1001 0210.04/5996 18ธ.ค56 เลขาธิการ กศน. กำหนดการพิธีเปิดและร่วมงานอาคารเรียนสำหรับนักเรียนชาวเขาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ลาวัลย์ ธนพันธ์ลาป่วย
1002 ลพ0017.3/ว20142 16ธ.ค.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมสภากาแฟ ลาวัลย์ ธนพันธ์ลาป่วย
1003 ลพ0017.3/ ธ.ค.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมสภากาแฟและงานเลี้ยงขอบคุณของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ลาวัลย์ ธนพันธ์ลาป่วย
1004 0210.6805/1057 17ธ.ค.56 ผอ.กศน.ป่าซาง ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดเก็บข้อมูลอัตรากำลังการรู้หนังสือ ธนากร  
1005 0210.117/5840 6ธ.ค.56 เลขาธิการ กศน. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ชญานิษฐ์  
1006 0210.117/5701 26พ.ย.56 เลขาธิการ กศน. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ชญานิษฐ์  
1007 0210.117/5721 3ธ.ค.56 เลขาธิการ กศน. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 ชญานิษฐ์  
1008 0210.117/5720 3ธ.ค.56 เลขาธิการกศน. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ชญานิษฐ์  
1009 0210.117/5729 3ธ.ค.56 เลขาธิการกศน. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ชญานิษฐ์  
1010 0210.28/ว3197 17ธ.ค.56 ผอ.กศน.จ.เชียงใหม่ ขอรายชื่อครูศศช.ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร วิชุดา  
1011 0210.6805/1028 22พ.ย.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกค่าหนังสือพิมพ์เดือนตุลาคม56 จำนวน 1,840 บาท จันทนา  
1012 0210.6805/1029 22พ.ย.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกค่าหนังสือพิมพ์บ้านหนังสืออัจฉริยะเดือนตุลาคม56 จำนวน 36,900 บาท จันทนา  
1013 0210.6805/1030 22พ.ย.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกค่าหนังสือพิมพ์ห้องสมุดเดือนตุลาคม56 จำนวน 1,340 บาท จันทนา  
1014 0210.6805/1017 21พ.ย.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกเงินค่าหมึกจำนวน 5,000 บาท จันทนา  
1015 0210.6805/1036 พ.ย.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกค่าซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 1,800 บาท จันทนา  
1016 0210.6805/1034 29พ.ย.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกค่าจ้างเหมาบุคคลจำนวน 5,000 บาท จันทนา  
1017 0210.6805/1038 2ธ.ค.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกค่าจ้างเหมาบรรณารักษ์เดือนพ.ย.56 จำนวน 9,140 บาท จันทนา  
1018 0210.6805/1061 19ธ.ค.56 ผอ.กศน.ป่าซาง แจ้งข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วิชุดา  
1019 0210.6805/1062 19ธ.ค.56 ผอ.กศน.ป่าซาง รายงานการดำเนินงานสำรวจผู้ไม่รู้หนังสือและจำนวนประชากรในพื้นที่ ธนากร  
1020 0210.6803/403 18ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกเงินค่าสื่อจำนวน 30,000 บาท จันทนา  
1021 0210.6803/404 18ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกค่าโทรศัพท์มือถือ 2,377.54 บาท จันทนา  
1022 0210.6803/406 19ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกค่าไฟฟ้าห้องสมุดเดือนธ.ค.56 จำนวน 1,206.34 บาท จันทนา  
1023 0210.6803/407 19ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านธิ รายงานการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ5ธันวา56 ลาวัลย์ ธนพันธ์ลาป่วย
1024 0210.6808/672 19ธ.ค.56 ผอ.กศน.เวียงฯ เบิกค่าโทรศัพท์สำนักงาน ก.ย.-ธ.ค.56 จำนวน 835.75 บาท จันทนา  
1025 0210.6808/671 19ธ.ค.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง เบิกค่าจ้างเหมาบรรณารักษ์เดือนธ.ค.56 จำนวน 9,140 บาท จันทนา  
1026 0210.6808/673 19ธ.ค.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง ขออนุมัติโครงการศูนย์อาเซียนศึกษา กศน.เวียงหนองล่อง ประจำปีงบประมาณ 2557 ธนากร  
1027 0210.117/5972 18ธ.ค.56 เลขาธิการ กศน. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ชญานิษฐ์  
1028 0210.6804/2708 18ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง ส่งโครงการพัฒนาความพร้อมสู่อาเซียน ชญานิษฐ์  
1029 0210.117/12629 19ธ.ค.56 เลขาธิการ กศน. การขอผ่อนผันเปิดงวดบัญชี ปุณิกา  
1030 ลพ0007.3/ว20386 19ธ.ค.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขอเลื่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูนนายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 12/56 ลาวัลย์ ธนพันธ์ลาป่วย
1031 ลพ0003/ว 19ธ.ค.56 คลังจังหวัดลำพูน ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 11 เรื่อง นาถชิดา  
1032 0210.6808/1355 11ธ.ค.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าวัสดุ จำนวน 139 บาท ปุณิกา  
1033 0210.6808/1346 11ธ.ค.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าน้ำดื่ม จำนวน 357 บาท ปุณิกา  
1034 0210.6807/1347 11ธ.ค.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าน้ำดื่มจำนวน 428 บาท ปุณิกา  
1035 0210.6807/1388 18ธ.ค.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2,976 บาท ปุณิกา  
1036 0210.6807/1348 11ธ.ค.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกเงินค่าวัสดุ จำนวน 600 บาท ปุณิกา  
1037 0210.6807/1363 17ธ.ค.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกเงินค่าวัสดุ จำนวน 370 บาท ปุณิกา  
1038 0210.6807/1389 19ธ.ค.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าตอบแทนพนักงานทำความสะอาดเดือน ธ.ค.56 จำนวน 4,880 บาท ปุณิกา  
1039 0210.6807/1390 19ธ.ค.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน 14,640 บาท ปุณิกา  
1040 0210.02/12373 11ธ.ค.56 เลขาธิการ กศน. อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 ธนากร  
1041 ลพ0030/ว294 9ธ.ค.56 ประกันสังคมจังหวัดลำพูน การให้ผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบายกรณีสถานพยาบาลเดิมออกจากระบบประกันสังคมในปี 57 ลาวัลย์ ธนพันธ์ลาป่วย
1042 ลพ0005/ว4765 12ธ.ค.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดลำพูนครั้งที่ 1/57 ลาวัลย์ ธนพันธ์ลาป่วย
1043 0210.119/5789 4ธ.ค.56 เลขาธิการ กศน. รายงานผลการตรวจสอบการบริหารงบประมาณในส่วนของงบลงทุน พรวรา  
1044 0210.02/1549 22พ.ย.56 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเิกสารหลักฐานสัญญาเช่าและใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่ดินวัดฉางข้าวน้อย(ใต้) นาถชิดา  
1045 0210.02/12429 12ธ.ค.56 เลขาธิการ กศน. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 เพื่อการศึกษาต่อเนื่องประจำปี พ.ศ. 2557 ธนากร  
1046 0210.02/12446 13ธ.ค.56 เลขาธิการ กศน. ขอส่งเอกสารประมาณราคาก่อสร้างรายงานปรับปรุงห้องสมุดประชาชน นาถชิดา  
1047 ลพ0003/ว0846 19ธ.ค.56 คลังจังหวัดลำพูน ขอเลื่อนกำหนดโครงการฝึกอบรมการกำกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับผู้บริหารในส่วนภูมิภาค พรวรา  
1048 ลพ0017.3/ว20144 16ธ.ค.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขอขอบคุณ ลาวัลย์ ธนพันธ์ลาป่วย
1049 0210.6801/1529 20ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง การสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ ธนากร  
1050 0210.12/ว595 20ธ.ค.56 ผอ.สถาบันพัฒนา กศน. ภาคเหนือ การรับเอกสารชุดการเรียนทางไกลหลักสูตรอาเซียนศึกษา จักร์พันธ์  
1051 0210.6804/2712 19ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกค่าหนังสือพิมพ์เดือน พ.ย.56 จำนวน 23,570 บาท พรวรา  
1052 0210.6804/2622 2ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกค่าหนังสือพิมพ์กศน.ตำบลเดือนต.ค.56 จำนวน 1,150 บาท พรวรา  
1053 0210.6804/2695 11ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกค่าหนังสือพิมพ์เดือนพ.ย.56 จำนวน 1,050 บาท พรวรา  
1054 0210.6804/2702 13ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกค่าน้ำดื่มเดือน ธ.ค.56 จำนวน 108 บาท พรวรา  
1055 0210.6804/2728 20ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกค่าตอบแทนบรรณารักษ์เดือน ธ.ค.56 จำนวน 9,140 บาท พรวรา  
1056 0210.6804/2735 20ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 1,120 บาท พรวรา  
1057 0210.6804/2688 9ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 2,240 บาท พรวรา  
1058 0210.6804/2666 2ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง รายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได้ เดือน พ.ย.56 พรวรา  
1059 0210.6804/2730 20ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง รายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได้เดือน ธ.ค.56 พรวรา  
1060 0210.6804/2729 20ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง รายงานสรุปยอดรวมและใบปะหน้าการประเมินการรู้หนังสือของประชากรไทยและความต้องการกิจกรรม กศน.ตำบล ธนากร  
1061 0210.6804/2721 20ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกค่าตอบแทนครู ศรช. ประจำเดือน ธ.ค.56 จำนวน 11,680 บาท พรวรา  
1062 0210.6804/2723 20ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกค่าเงินประกันสังคมเดือนธ.ค.56 จำนวน 249 บาท พรวรา  
1063 0210.04/5910 13ธ.ค.56 เลขาธิการ กศน. สื่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย จักร์พันธ์  
1064 สนช.082/2556 1พ.ย.56 นายกสมาคมชาวเหนือ โครงการส่งเสริมการเรียนปริญญาตรีและมีงานทำระหว่างเรียน จักร์พันธ์  
1065 0207/4793 13ธ.ค.56 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ การส่งเสริมการเรียนปริญญาตรีและมีงานทำระหว่างเรียน จักร์พันธ์  
1066 ลพ0017.3/ว20467 20ธ.ค.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขอเลื่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูน นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 12/56 ลาวัลย์ ธนพันธ์ลาป่วย
1067 ลพ0017.3/ว20480 20ธ.ค.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมต้อนรับผู้แทนพระองค์และร่วมพิธีมอบถุงพระราชทาน ลาวัลย์ ธนพันธ์ลาป่วย
1068 นร1008.5/7 21ก.พ.56 รองเลขาธิการ ก.พ. การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ พัชรา  
1069 ลพ520003/3584 17ธ.ค.56 นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเช่าบ้านของข้าราชการ/พนักงาน ปุณิกา  
1070 0210.6807/1367 17ธ.ค.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าเดินทางไปราชการ 2,960 บาท ปุณิกา  
1071 0210.6807/1366 17ธ.ค.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าเดินทางไปราชการ 1,320 บาท ปุณิกา  
1072 0210.6807/1395 19ธ.ค.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าไฟฟ้า จำนวน 3,543.65 บาท ปุณิกา  
1073 0210.6807/1364 17ธ.ค.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4,225 บาท ปุณิกา  
1074 0210.6807/1397 19ธ.ค.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าตอบแทนครูเดือนธ.ค.56 จำนวน 23,360 บาท ปุณิกา  
1075 0210.6807/1396 19ธ.ค.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าประกันสังคมเดือนธ.ค.56 จำนวน 934 บาท ปุณิกา  
1076 0210.6807/1386 18ธ.ค.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าตอบแทนบรรณารักษ์เดือนธ.ค.56 จำนวน 9,140 บาท ปุณิกา  
1077 0210.6807/1365 17ธ.ค.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าหนังสือ กศน.ตำบล จำนวน 30,000 บาท ปุณิกา  
1078 0210.05/6079 24ธ.ค.56 เลขาธิการกศน. การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2557 จักร์พันธ์  
1079 0210.6802/1598 20ธ.ค.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าจ้างเหมาบรรณารักษ์เดือนธ.ค.56 จำนวน 9,140 บาท ปุณิกา  
1080 0210.6802/1570 13ธ.ค.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง ส่งรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อหนังสือเรียน(ภาคเรียนที่ 2/56) ธนากร  
1081 0210.07/5982 18ธ.ค.56 เลขาธิการ กศน. อนุมัติหลักการให้โครงการจัดการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านอาเซียนศึกษาเป็นโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน กศน. จักร์พันธ์  
1082 0210.6806/919 16ธ.ค.56 ผอ.กศน.แม่ทา ขออนุมัติโครงการ ธนากร  
1083 0210.6806/929 25ธ.ค.56 ผอ.กศน.แม่ทา ขอเบิกค่าล่วงเวลาบรรณารักษ์เดือนธ.ค.56 จำนวน 500 บาท ปุณิกา  
1084 0210.6808/674 20ธ.ค.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง รายงานผลการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูลอัตราการรู้หนังสือของประชากรไทยวัยแรงงาน ธนากร  
1085 0210.6808/678 20ธ.ค.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง ขอลาพักผ่อนและให้ข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่ง พัชรา  
1086 0210.6803/409 23ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านธิ ขออนุมัติโครงการ ธนากร  
1087 นร6126(2)/2556 2ธ.ค.56 อสมท. ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนของรางวัลเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 ธนพันธ์  
1088 0210.6801/1535 25ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง แจ้งข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จักร์พันธ์  
1089 0210.6805/1059 19ธ.ค.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกเงินค่าหนังสือแบบเรียนภาคเรียนที่ 2/56 จำนวน 169,000 บาท ปุณิกา  
1090 0210.6805/1077 25ธ.ค.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 3,220 บาท ปุณิกา  
1091 0210.6805/1073 25ธ.ค.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 8,714.70 บาท ปุณิกา  
1092 0210.117/5972 18ธ.ค.56 เลขาธิการ กศน. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ชญานิษฐ์  
1093 0210.117/5991 18ธ.ค.56 เลขาธิการกศน. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพิ่มเติม ชญานิษฐ์  
1094 0210.6701/2700 16ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมืองลำปาง ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จักร์พันธ์  
1095 ลพ0118/ทร251 20ธ.ค.56 นายอำเภอเมืองลำพูน ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนประชากร ชญานิษฐ์  
1096 0210.117/5989 18ธ.ค.56 เลขาธิการ กศน. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ชญานิษฐ์  
1097 ลพ0031/ว20638 25ธ.ค.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เชิญร่วมกิจกรรม"ลำพูนลานบุญล้านนาครั้งที่1"ภายใต้โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธวิถีธรรม (สวดมนต์ข้ามปี) ธนพันธ์  
1098 ลพ0017.1/ว20633 25ธ.ค.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน แผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดลำพูนประจำปี 2556 ปราณี  
1099 0210.6801/1541 26ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกเงินค่าตอบแทนครู ศรช. เดือนธ.ค.56 จำนวน 70,080 บาท ปุณิกา  
1100 0210.6801/1542 26ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกเงินค่าประกันสังคมครูศรช.เดือนธ.ค.56 จำนวน 2,802 บาท ปุณิกา  
1101 0210.6807/1420 20ธ.ค.56 ผอ.กศน.ลี้ แจ้งบุคลากรลาออกและขอเรียกลำดับต่อไป พัชรา  
1102 ชม75501/1067 20ธ.ค.56 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ส่งคำสั่งแก้ไขเงินเดือนข้าราชการ พัชรา  
1103 0210.12/ว532 18พ.ย.56 ผอ.กศน.ภาคเหนือ ส่งเอกสาร"รายงานผลการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ" วิชุดา  
1104 0210.12/ว541 20พ.ย.56 ผอ.กศน.ภาคเหนือ ส่งเอกสาร"รายงานผลการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ" วิชุดา  
1105 0210.12/ว548 27พ.ย.56 ผอ.กศน.ภาคเหนือ ส่งเอกสาร"คู่มือปฏิบัติงานหัวหน้า กศน.ตำบลในเขตภาคเหนือ" วิชุดา  
1106 0210.12/ว544 22พ.ย.56 ผอ.กศน.ภาคเหนือ ส่งสื่อเอกสารภาษาอังกฤษเพื่อการบริการในโรงแรม วิชุดา  
1107 0210.6802/1312 24ต.ค.56 กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกเงินงบประมาณจำนวน 100 บาท พรวรา  
1108 0210.6802/1607 24ธ.ค.56 กศน.ทุ่งหัวช้าง รายงานค่าสาธารณูปโภค ลาวัลย์  
1109 0210.6802/1525 2ธ.ค.56 กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกเงินค่าน้ำปาปา จำนวน 190 บาท พรวรา  
1110 0210.6802/1608 24ธ.ค.56 กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกเงินค่าโทรศัพท์จำนวน 244.98 บาท พรวรา  
1111 0210.6802/1555 11ธ.ค.56 กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกเงินค่าวัสดุจำนวน 3,450 บาท พรวรา  
1112 0210.6802/1556 11ธ.ค.56 กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกเงินค่าหนังสือพิมพ์เดือนพ.ย.56 จำนวน 600 บาท พรวรา  
1113 0210.6802/1557 11ธ.ค.56 กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าวารสารหนังสือพิมพ์ จำนวน 695 บาท พรวรา  
1114 0210.6802/1610 24ธ.ค.56 กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกเงินค่าวัสดุไฟฟ้าจำนวน 105 บาท พรวรา  
1115 0210.6802/1617 26ธ.ค.56 กศน.ทุ่งหัวช้าง แจ้งรายละเอียดครุภัณฑ์ (โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง) นาถชิดา  
1116 0210.6805/1086 26ธ.ค.56 กศน.ป่าซาง การสำรวจความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการเรียนรู้กศน.ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2557 จักร์พันธ์  
1117 0210.6805/1072 25ธ.ค.56 กศน.ป่าซาง เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล จำนวน 581 บาท พรวรา  
1118 0210.6805/1076 25ธ.ค.56 กศน.ป่าซาง เบิกเงินค่าเดินทางไปราชการจำนวน 1,100 บาท พรวรา  
1119 0210.6805/1075 25ธ.ค.56 กศน.ป่าซาง เบิกเงินค่าโทรศัพท์จำนวน 1,626.49บาท พรวรา  
1120 0210.6805/1074 25ธ.ค.56 กศน.ป่าซาง เบิกเงินค่าโทรศัพท์จำนวน 203.30 บาท พรวรา  
1121 0210.6805/1083 26ธ.ค.56 กศน.ป่าซาง รายงานข้อมูลผู้ผ่านการเทียบระดับ กศน.พื้นฐาน จักร์พันธ์  
1122 0210.6805/1087 26ธ.ค.56 กศน.ป่าซาง ขออนุมัติโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ธนากร  
1123 0210.6801/1546 26ธ.ค.56 กศน.ป่าซาง เบิกเงินค่าจ้างเหมา จำนวน 6,500 บาท พรวรา  
1124 0210.6801/1532 24ธ.ค.56 กศน.เมือง เบิกเงินค่าเดินทางไปราชการจำนวน 2,672 บาท พรวรา  
1125 0210.6801/1534 25ธ.ค.56 กศน.เมือง เบิกเงินค่าวัสดุ จำนวน 1,000 บาท พรวรา  
1126 0210.6801/1538 26ธ.ค.56 กศน.เมือง เบิกเงินค่าจ้างเหมาจำนวน 9,140 บาท พรวรา  
1127 0210.6801/1539 26ธ.ค.56 กศน.เมือง เบิกเงินค่าวัสดุจำนวน 2,248 บาท พรวรา  
1128 0210.6801/1540 26ธ.ค.56 กศน.เมือง เบิกค่าจัดจ้างไวนิลจำนวน 450 บาท พรวรา  
1129 0210.6801/1543 26ธ.ค.56 กศน.เมือง เบิกเงินค่าเช่ารถยนต์จำนวน 3,000 บาท พรวรา  
1130 0210.6801/1544 26ธ.ค.56 กศน.เมือง เบิกเงินค่าเช่ารถยนต์จำนวน 2,400 บาท พรวรา  
1131 0210.6804/ 20ธ.ค.56 กศน.บ้านโฮ่ง เบิกเงินค่าวัสดุจำนวน 3,000 บาท พรวรา  
1132 0210.6804/2731 20ธ.ค.56 กศน.บ้านโฮ่ง เบิกเงินค่าวสดุจำนวนเงิน 3,154 บาท พรวรา  
1133 0210.03/6032 20ธ.ค.56 เลขาธิการ กศน. การส่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จักร์พันธ์  
1134 0210.02/12631 19ธ.ค.56 เลขาธิการ กศน. โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ธนากร  
1135 0210.12/ว595 20ธ.ค.56 ผอ.กศน.ภาคเหนือ การรับเอกสารชุดการเรียนทางไกลหลักสูตรอาเซียนศึกษา จักร์พันธ์  
1136 0210.118/417 19ธ.ค.56 เลขาธิการ กศน. สืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ธนพันธ์  
1137 ลพ0005/4942 25ธ.ค.56 สพม. ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและจัดกิจกรรมงานวันคงพิการจังหวัดลำพูน ประจำปี 2556 จักร์พันธ์  
1138 0210.07/5930 13ธ.ค.56 เลขาธิการ กศน. ขอความร่วมมือจัดสอบปลายภาคและสอบซ่อมนักศึกษาสถาบัน กศน.ภาคเหนือภาคเรียนที่ 2/2556 วิชุดา  
1139 0210.6807/1410 20ธ.ค.56 กศน.ลี้ เบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1,900 บาท พรวรา  
1140 0210.6807/1420 20ธ.ค.56 กศน.ลี้ แจ้งบคุลากรลาออกและขอเรียกลำดับต่อไป พัชรา  
1141 0210.6803/1408 20ธ.ค.56 กศน.ลี้ แจ้งข้อมูลผู้สมชิกการประเมินเทียบระดับการศึกษาปี2/2556 วิชุดา  
1142 0210.6807/1452 26ต.ค.56 กศน.ลี้ รายงานการรับและนำฝากเช่นนอกงบประมาณ พรวรา  
1143 0210.6807/1405 20ธ.ค.56 กศน.ลี้ เบิกเงินค่าวัสดุจำนวน 700 บาท พรวรา  
1144 Ref139.39/113 18ธ.ค.56 ยูเนสโก ส่งมอบปฏิทินและสมุดบันทึก ธนพันธ์  
1145 Ref139/1113 27ธ.ค.56 ผอ.การเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน การประชุมชี้แจงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2557 ธนพันธ์  
1146 0210.6806/930 25ธ.ค.56 ผอ.กศน.แม่ทา ขอเบิกเงินครูประจำกลุ่ม จำนวน 3,200 บาท ปุณิกา  
1147 0210.6806/931 27ธ.ค.56 ผอ.กศน.แม่ทา รายงานการจัดเก็บข้อมูลอัตราการรู้หนังสือของประชาชนวัยแรงงานอำเภอแม่ทา ธนากร  
1148 0210.117/6026 20ธ.ค.56 เลขาธิการ กศน. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ชญานิษฐ์  
1149 0210.02/12674 23ธ.ค.56 เลขาธิการ กศน. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2557 งบเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ชญานิษฐ์  
1150 0210.117/12644 20ธ.ค.56 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอส่งสำเนาหนังสือเรื่องการใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นต์อิทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน ปุณิกา  
1151 0210.120/740 25ธ.ค.56 สำนักงาน กศน. ขอส่งสำเนารายงานผลการนิเทศติดตามสนามสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดฯ วิชุดา  
1152 0210.04/5979 18ธ.ค.56 เลขาธิการกศน. การสำรวจความต้องการอาสาสมัครครูจีนปีการศึกษา2557 วิชุดา  
1153 0210.06/6065 23ธ.ค.56 เลขาธิการ กศน. การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงาน กศน. วิชุดา  
1154 0210.07/6069 23ธ.ค.56 เลขาธิการ กศน. การชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาไกล"หลักสูตรอาเซียนศึกษา" วิชุดา  
1155 0210.96/ว049 16ธ.ค.56 ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ขอเชิญร่วมงานมหากรรมเกษตรธรรมชาติครั้งที่ 16 ธนพันธ์  
1156 0206.1/1046 16ธ.ค.56 สำนักงาน กคศ. จัดส่งสำเนาหนังสือ "เรียนรู้อดีตลิขิตปัจจุบันสร้างสรรค์อนาคต" ธนพันธ์  
1157 0222/1474 24ธ.ค.56 ผอ.สำนักงานศึกษาธิการภาค1 เกียรติบัตรการจัดอบรมภาษาอังกฤษและภาษาที่สามเพื่อการสื่อสาร วิชุดา  
1158 0210.04/6168 27ธ.ค.56 เลขาธิการ กศน. ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จและร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ ธนพันธ์  
1159 0210.04/6115 25ธ.ค.56 เลขาธิการ กศน. ประเด็นสำคัญที่ไทยควรดำเนินการก่อนและหลังปี 2558 วิชุดา  
1160 0210.04/6115 25ธ.ค.56 เลขาธิการ กศน. ประเด็นสำคัญที่ไทยควรดำเนินการก่อนและหลังปี 2558 วิชุดา  
1161 0210.04/6123 25ธ.ค.56 สำนักงาน กศน. แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินทางการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ธนพันธ์  
1162 0210.118/6172 27ธ.ค.56 เลขาธิการ กศน. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะ พัชรา  
1163 036/2556 30ธ.ค.56 ประธานคณะกรรมการชุมชนจามเทวี ขอความอนุเคราะห์ยืมเวทีจัดงานวันเด็กแห่งชาติชุมชนจามเทวี สมพร  
1164 0210.29(นป)/23 2ม.ค.57 ผอ.กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เชิญประชุม ปราณี  
1165 0210.6808/679 27ธ.ค.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง รายงานผลการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูลอัตราการรู้หนังสือของประชากรไทยวัยแรงงาน ธนากร  
1166 0210.6808/680 27ธ.ค.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง รายงานผลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ ลาวัลย์  
1167 0210.6808/681 27ธ.ค.56 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง ขออนุมัติโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทำประจำปีงบประมาณ2557 ธนากร  
1168 - 30พ.ย.56 บ.แจ่มฟ้าพลาซ่า ขอความอนุเคราะห์ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติ ธนพันธ์  
1169 0210.29(ภค)/10 2ม.ค.57 ผอ.กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ขอเข้าร่วมจัดนิทรรศการและเชิญประชุม วิชุดา  
1170 0210.29(ภค)/13 2ม.ค.57 ผอ.กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์รถตู้ราชการ ธนพันธ์  
1171 0210.6801/0004 2ม.ค.57 ผอ.กศน.เมือง อนุมัติเบิกเงิน จำนวน 1,790 บาท พรวรา  
1172 0210.6801/0001 2ม.ค.57 ผอ.กศน.เมือง อนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนครูประจำกลุ่มเป็นเงิน 9,600 บาท พรวรา  
1173 0210.6801/0002 2ม.ค.57 ผอ.กศน.เมือง เบิกเงินจำนวน 13,760 บาท พรวรา  
1174 0210.6801/0003 2ม.ค.57 ผอ.กศน.เมือง อนุมัติเบิกเงินจำนวน 4,650 บาท พรวรา  
1175 0210.6802/1357 6ธ.ค.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 310 บาท พรวรา  
1176 0210.6802/006 2ม.ค.57 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 11,580 บาท พรวรา  
1177 0210.6802/007 2ม.ค.57 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 8,770 บาท พรวรา  
1178 0210.6802/008 2ม.ค.57 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 1,000 บาท พรวรา  
1179 0210.6802/1618 26ธ.ค.57 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าเดินทางไปราชการจำนวน 890 บาท พรวรา  
1180 0210.6802/004 2ม.ค.57 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง รายงานค่าสารธารณูปโภค ลาวัลย์  
1181 0210.6802/1554 11ธ.ค.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 1,030 บาท พรวรา  
1182 0210.6802/1621 27ธ.ค.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกเงินค่าล่วงเวลาบรรณารักษ์ห้องสมุดจำนวน 500 บาท พรวรา  
1183 0210.6802/1609 24ธ.ค.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าสาธารณูปโภค จำนวน 2,523.21 บาท พรวรา  
1184 0210.6802/1610 24ธ.ค.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกเงินจำนวน 350 บาท พรวรา  
1185 0210.6802/002 2ม.ค.57 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกเงินค่าหนังสือพิมพ์ห้องสมุดประชาชนเดือนธ.ค.56จำนวน 620 บาท พรวรา  
1186 0210.6802/003 2ม.ค.57 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกเงินจำนวน 655 บาท พรวรา  
1187 0210.6802/005 2ม.ค.57 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าจ้างเหมาทำความสะอาดจำนวน 6,500 บาท พรวรา  
1188 0210.6805/1084 26ธ.ค.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกค่าตอบแทนครูศรช.จำนวน 11,680 บาท พรวรา  
1189 0210.6805/1085 26ธ.ค.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกค่าประกันสังคมครูศรช. จำนวน 467 บาท พรวรา  
1190 0210.6805/1082 26ธ.ค.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกเงินงบประมาณจำนวน 600 บาท พรวรา  
1191 0210.6805/1089 26ธ.ค.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกเงินงบประมาณจำนวน 6,000 บาท พรวรา  
1192 0210.6805/1088 26ธ.ค.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกเงินงบประมาณจำนวน 9,000 บาท พรวรา  
1193 0210.6805/1078 25ธ.ค.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกเงินงบประมาณจำนวน 21,000 บาท พรวรา  
1194 0210.6805/1068 23ธ.ค.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกเงินค่าเดินทางไปราชการจำนวน 2,832 บาท พรวรา  
1195 0210.6805/1069 25ธ.ค.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกเงินค่าหนังสือพิมพ์กศน.ตำบลเดือนพ.ย.56 จำนวน 1,680 บาท พรวรา  
1196 0210.6805/1070 25ธ.ค.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกค่าหนังสือพิมพ์ห้องสมุดเดือนพ.ย.56 จำนวน 1,355 บาท พรวรา  
1197 0210.6805/1071 25ธ.ค.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกเงินงบประมาณจำนวน 36,000 บาท พรวรา  
1198 0210.6805/1090 26ธ.ค.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกเงินค่าจ้างบรรณารักษ์จำนวน 9,140 บาท พรวรา  
1199 0210.6805/1080 26ธ.ค.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกเงินงบประมาณจำนวน 840 บาท พรวรา  
1200 0210.6805/1081 26ธ.ค.56 ผอ.กศน.ป่าซาง อนุมัติเงินจำนวน 900 บาท พรวรา  
1201 0210.6805/1091 26ธ.ค.56 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกเงินค่าจ้างเหมารถยนต์จำนวน 5,600 บาท พรวรา  
1202 0210.6805/1079 26ธ.ค.56 ผอ.กศน.ป่าซาง อนุมัติเบิกเงินจำนวน 5,000 บาท พรวรา  
1203 0210.6805/0004 2ม.ค.57 ผอ.กศน.ป่าซาง ส่งรายงานการรับ-จ่ายรายได้สถานศึกษา พรวรา  
1204 0210.04/6079 24ธ.ค.56 สำนักปลัด การรณงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่57 ธนพันธ์  
1205 0210.118/4003 25ธ.ค.56 สำนักงานกศน. รายชื่อผู้ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู พัชรา  
1206 0210120/742 26ธ.ค.56 สำนักงานกศน. แก้ไขคำสั่งมาเพื่อทราบ ปราณี  
1207 0210118/6061 23ธ.ค.56 สำนักงานปลัด การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ พัชรา  
1208 ลพ0017.2/ว20809 27ธ.ค.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน การเตรียมความพร้อมของจังหวัดลำพูนในการวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี58 วิชุดา  
1209 0210.04/6115 25ธ.ค.56 สำนักงานปลัด ประเด็นำสคัญที่ไทยควรดำเนินการก่อนและหลังปี 58 วิชุดา  
1210 021004/6123 25ธ.ค.56 สำนักงานปลัด เรื่องการสมัชชาสุขภาพแห่งช่าง ธนพันธ์  
1211 0210.121/6104 24ธ.ค.56 สำนักงานปลัด การบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายรายหัวนักศึกษาพิการ ปราณี  
1212 0210.121 24ธ.ค.56 สำนักงานปลัด การเบิกจ่ายและขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนรายการสิ่งอำนวยความสะดวก ธนากร  
1213 021002/6043 20ธ.ค.56 สำนักงานปลัด จัดส่งนโยบายและจุดเน้นงานสำนักงานกศน.ประจำปีงบประมาณ57 ธนากร  
1214 0222/1289 28ธ.ค.56 สำนักงานศึกษาภาค ส่งรายงานผลการตรวจราชการบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์รอบที่ 2 ธนากร  
1215 520753/ว07 2ม.ค.57 ผอ.สกสค.จ.ลำพูน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการเปิดรับสมัครสมาชิก ชพค.ชพส.เป็นกรณีพิเศษ ธนพันธ์  
1216 0521.21003/ว093 11ธ.ค.56 ผอ.สนง.การศึกษาต่อเนื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการจัดส่งผู้เข้ารับการอบรม ธนพันธ์  
1217 0210.6807/1450 20ธ.ค.56 ผอ.กศน.ลี้ ขอเบิกค่าตอบแทนครูศรช.เดือนธ.ค.56 จำนวน 11,680 บาท ปุณิกา  
1218 0210.6807/1451 20ธ.ค.56 ผอ.กศน.ลี้ ขอเบิกค่าประกันสังคมเดือนธ.ค.56 จำนวน 467 บาท ปุณิกา  
1219 0210.6807/1349 11ธ.ค.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าซื้อสื่อจำนวน 197,000 บาท ปุณิกา  
1220 0210.6805/0005 3ม.ค.57 ผอ.กศน.ป่าซาง รายงานค่าสาธารณูปโภค ลาวัลย์  
1221 0210.6801/ว0010 3ม.ค.57 ผอ.กศน.เมือง รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ปุณิกา  
1222 534/2556 27ธ.ค.56 ผจก.บ.จันวาณิชย์จำกัด ขอส่งมอบผลคะแนนการสอบตามรายวิชาเป็นรายบุคคลในการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิชุดา  
1223 0210.6801/0014 6ม.ค.57 ผอ.กศน.เมือง การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ปราณี  
1224 0210.6801/0009 6ม.ค.57 ผอ.กศน.เมือง เบิกเงินโครงการอบรม จำนวน 1,180 บาท ปุณิกา  
1225 0210.6801/0011 6ม.ค.57 ผอ.กศน.เมือง เบิกเงินค่าวัสดุ จำนวน 1,955 บาท ปุณิกา  
1226 0210.6801/0012 6ม.ค.57 ผอ.กศน.เมือง เบิกเงินค่าวัสดุ จำนวน 1,218 บาท ปุณิกา  
1227 0210.6801/0013 6ม.ค.57 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่ารักษาพยาบาล จำนวน 2,470 บาท ปุณิกา  
1228 กค0422.2/พิเศษว 4ธ.ค.56 กรมบัญชีกลาง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการหมวด1ค่าห้องและค่าอาหาร ปุณิกา  
1229 กค0422.2/พิเศษว 4ธ.ค.56 กรมบัญชีกลาง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ปุณิกา  
1230 0206.6 ธ.ค.56 สำนักงาน กคศ. ขอข้อมูลระยะเวลาในการปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานราชการลูกจ้างประจำพนักงานจ้างเหมาบริการครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากงบ พัชรา  
1231 ลพ0017.3/ว20548 24ธ.ค.56 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน การขอใช้พื้นที่ในผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ธนพันธ์  
1232 ลพ0013.3/ว111 6ม.ค.57 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน โครงการพัฒนาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศไทย จักร์พันธ์  
1233 0210.117/12773 25ธ.ค.56 สำนักงานปลัด ส่งสำเนาหนังสือเรื่องการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน ปุณิกา  
1234 0210.117/6090 24ธ.ค.56 สำนักงานปลัด ส่งสำเนาหนังสือเรื่องพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ ปุณิกา  
1235 0210.6801/1016 6ม.ค.57 ผอ.กศน.เมือง แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่ง พัชรา  
1236 0210.12/610 27ธ.ค.56 ผอ.กศน.ภาคเหนือ ส่งวุฒิบัตรการอบรมบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด พัชรา  
1237 ลพ005/ว0053 6ม.ค.57 พัฒาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประชุมทบทวนแผนและบูรณาการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุปี2557 จักร์พันธ์  
1238 0210.6802/001 2ม.ค.57 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าหนังสือพิมพ์บ้านอัจฉริยะจำนวน 15,480 บาท พรวรา  
1239 0210.6807/002 2ม.ค.57 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าเดินทางไปราชการจำนวน 960 บาท พรวรา  
1240 0210.6807/001 2ม.ค.57 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าเดินทางไปราชการจำนวน 720 บาท พรวรา  
1241 0210.6807/003 3ม.ค.57 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าโทรศัพท์จำนวน 773.61 บาท พรวรา  
1242 0210.6807/1456 27ธ.ค.56 ผอ.กศน.ลี้ เบิกค่าโทรศัพท์เพือน พ.ย.56 จำนวน 223.63 บาท พรวรา  
1243 0210.6802/1629 31ธ.ค.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง ส่งแบบรายงานการนิเทศ/แบบรายงานการจัดกิจกรรมของครู ศศช. ปราณี  
1244 0210.6802/1546 9ธ.ค.56 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง ส่งแบบรายงานนิเทศ/แบบรายงานการจัดกิจกรรมของครู ศศช. ปราณี  
1245 0210.6807/1399 20ธ.ค.56 ผอ.กศน.ลี้ แจ้งรายงานการสรุปผลการสำรวจการประเมินการรู้หนังสือของประชากรไทย(ครั้งที่2)ระหว่าง 16-20ธ.ค.56 ธนากร  
1246 0210.6802/040 8ม.ค.57 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง ขอส่งสรุปผลการปฏิบัติงานของครู ศศช. อำเภอทุ่งหัวช้างปี 2556 ปราณี  
1247 ลพ0702/0081 8ม.ค.57 ผอ.การเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน ขออนุญาติบุคลากรเข้ารับการอบรมวิทยากรเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป (กรณียุบสภา) ธนพันธ์  
1248 0210.04/64 7ม.ค.57 เลขาธิการ กศน. การประกวดคัดเลือกผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนดีเด่น จักร์พันธ์  
1249 0207/12 3ม.ค.57 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ธนากร  
1250 ลพ51007/0007 8ม.ค.57 ประธานคณะกรรมการยกระดับการพัฒนาเรียนรู้ระดับจังหวัด เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บและรวบรวมฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ธนากร  
1251 0210.6802/025 6ม.ค.57 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง ขอขอบคุณ ธนพันธ์  
1252 0210.6802/016 6ม.ค.57 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง ขอขอบคุณ ธนพันธ์  
1253 0210.6808/001 3ม.ค.57 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง รายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได้สถานศึกษา พรวรา  
1254 0210.6808/007 3ม.ค.57 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง รายงานผลการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูลอัตราการรู้หนังสือของประชากรไทยวัยแรงงาน ธนากร  
1255 0210.6808/012 7ม.ค.57 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง ส่งรายงานส่งข้อมูลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จักร์พันธ์  
1256 0210.6808/011 7ม.ค.57 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง เบิกค่าซื้อหมึก จำนวน 2,600 บาท พรวรา  
1257 0210.6808/010 7ม.ค.57 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง ขอเบิกเงินค่าหนังสือพิมพ์ เดือนธ.ค.56 จำนวน 9,840 บาท พรวรา  
1258 0210.6808/009 7ม.ค.57 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง เบิกเงินค่าหนังสือพิมพ์เดือนธ.ค.56 จำนวน 660 บาท พรวรา  
1259 0210.6808/008 7ม.ค.57 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง เบิกค่าวารสารหนังสือพิมพ์เดือนธ.ค.56 จำนวน 1,625 บาท พรวรา  
1260 0210.6808/006 3ม.ค.57 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง เบิกค่าจ้างถ่ายเอกสารเดือนพ.ย.-ธ.ค.56 จำนวน 2,524 บาท พรวรา  
1261 0210.6808/005 3ม.ค.57 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง เบิกค่าโทรศัพท์มือถือเดือนธ.ค.56 จำนวน 529.33 บาท พรวรา  
1262 0210.6808/004 3ม.ค.57 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง เบิกค่าจ้างป้ายไวนิล จำนวน 2,625 บาท พรวรา  
1263 0210.6808/003 3ม.ค.57 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง เบิกค่าไฟฟ้าเดือนธ.ค.56 จำนวน 1,188.04 บาท พรวรา  
1264 0210.6804/007 3ม.ค.57 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง รายงานสรุปยอดรวมและใบปะหน้าการประเมินการรู้หนังสือของประชากรไทยและความต้องการกิจกรรม กศน.ระดับอำเภอ ธนากร  
1265 0210.6804/2754 27ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง รายงานสรุปยอดรวมและใบปะหน้าการประเมินการรู้หนังสือของประชากรไทยและความต้องการกิจกรรม กศน. ระดับอำเภอ ธนากร  
1266 0210.6804/010 3ม.ค.57 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกค่าหนังสือพิมพ์วารสารเดือน ธ.ค.56 จำนวน 23,670 บาท พรวรา  
1267 0210.6804/015 3ม.ค.57 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกค่าน้ำดื่ม จำนวน 161 บาท พรวรา  
1268 0210.6804/2748 20ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 700 บาท พรวรา  
1269 0210.6804/017 3ม.ค.57 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกค่าจ้างทำตรายาง จำนวน 980 บาท พรวรา  
1270 0210.6804/016 3ม.ค.57 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกค่าจ้างทำตรายาง จำนวน 900 บาท พรวรา  
1271 0210.6804/2751 20ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกค่าวัสดุ จำนวน 597 บาท พรวรา  
1272 0210.6804/2753 26ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกค่าไฟฟ้าจำนวน 1,192.61 บาท พรวรา  
1273 0210.6803/380 25พ.ย.56 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกค่าจ้างพิมพ์แบบเรียน จำนวน 41,800 บาท พรวรา  
1274 0210.6803/410 26ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกค่าโทรศัพท์ห้องสมุดเดือน ต.ค.56 จำนวน 222.56 บาท พรวรา  
1275 0210.6803/411 26ธ.ค.56 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกค่าโทรศัพท์ห้องสมุดเดือนธ.ค.56 จำนวน 151.94 บาท พรวรา  
1276 0210.6803/003 6ม.ค.57 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกค่าล่วงเวลาบรรณารักษ์ จำนวน 500 บาท พรวรา  
1277 0210.6803/002 6ม.ค.57 ผอ.กศน.บ้านธิ การให้ผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาลกรณีสถานพยาบาลเดิมออกจากระบบประกันสังคมในปี 2557 ธนพันธ์  
1278 0210.6803/004 6ม.ค.57 ผอ.กศน.บ้านธิ รายงานการใช้ค่าสาธารณูปโภค ลาวัลย์  
1279 0210.6802/031 7ม.ค.57 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง ส่งรายชื่อนักศึกษาขอเข้าสอบสำรอง N-Net จักร์พันธ์  
1280 ลพ52507/14 6ม.ค.57 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการดำเนินงานตำบลต้นแบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมปี 2557 จักร์พันธ์  
1281 0210.117/6144 26ธ.ค.56 เลขาธิการ กศน. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ชญานิษฐ์  
1282 0210.117/6149 26ธ.ค.56 เลขาธิการ กศน. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ชญานิษฐ์  
1283 0210.117/6137 26ธ.ค.56 เลขาธิการ กศน. มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2557 ชญานิษฐ์  
1284 0210.6807/010 6ม.ค.57 ผอ.กศน.ลี้ ส่งเงินสั่งจองค่าไดอารี่ กศน. 2557 ธนพันธ์  
1285 0210.6801/0018 7ม.ค.57 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าวัสดุจำนวน 800 บาท พรวรา  
1286 0210.6801/1521 19ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1,500 บาท พรวรา  
1287 0210.6801/1488 12ธ.ค.56 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าซื้อใบลงทะเบียนจำนวน 65,000 บาท พรวรา  
1288 0210.6803/008 9ม.ค.57 ผอ.กศน.บ้านธิ การสำรวจความต้องการอาสาสมัครครูจีนปีการศึกษา2557 จักร์พันธ์  
1289 0210.6803/005 7ม.ค.57 ผอ.กศน.บ้านธิ จัดส่งหลักฐานเพื่อขออนุมัติเงินค่าไปรษณีย์ จำนวน 555 บาท พรวรา  
1290 0210.04/104 9ม.ค.57 เลขาธิการ กศน. การประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ ธนพันธ์  
1291 0210.6805/0017 9ม.ค.57 ผอ.กศน.ป่าซาง รายงานการดำเนินงานสำรวจผู้ไม่รู้หนังสือฯและจำนวนประชากรในพื้นที่ ชญานิษฐ์  
1292 0210.6805/0007 3ม.ค.57 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกค่าไฟฟ้าห้องสมุดประชาชนเดือนธ.ค.56 จำนวน 551.23 บาท พรวรา  
1293 0210.6805/0008 3ม.ค.57 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกค่าโทรศัพท์เดือนพ.ย.56 จำนวน 269.37 บาท พรวรา  
1294 0210.6805/0009 3ม.ค.57 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกค่าโทรศัพท์ห้องสมุดเดือนพ.ย.56 จำนวน 293.18 บาท พรวรา  
1295 0210.6805/0010 3ม.ค.57 ผอ.กศน.ป่าซาง ส่งเบิกค่าอินเตอร์เน็ตจำนวน 631.30 บาท พรวรา  
1296 0210.6805/0015 6ม.ค.57 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกค่าโทรศัพท์มือถือ จำนวน 2,703.65 บาท พรวรา  
1297 0210.6805/0006 3ม.ค.57 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกค่าไฟฟ้า จำนวน 3,639.16 บาท พรวรา  
1298 0210.117/107 9ม.ค.57 เลขาธิการ กศน. ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลค่าใช้จ่ายปีงบประมาณพ.ศ.2556 พรวรา  
1299 ลพ0018.1/ว69 2ม.ค.57 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2557 ธนพันธ์  
1300 ลพ0017.3/ว191 7ม.ค.57 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปีพ.ศ.2556 พัชรา  
1301 5109.04134/005 9ม.ค.57 ผอ.เขตการศึกษาเขต1 การจัดงานวันครูประจำปี2557 พัชรา  
1302 ลพ0003/ว218 6ม.ค.57 จังหวัดลำพูน ส่งสำเนาหนังสือจำนวน 9 เรื่อง พรวรา  
1303 0210.6806/019 9ม.ค.57 ผอ.กศน.แม่ทา รายงานการรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได้สถานศึกษา จันทนา  
1304 0210.09/019 10ม.ค.57 ผอ.กศน.ภาคตะวันออก ขอความอนุเคราะห์สถานที่ศึกษาดูงาน ธนพันธ์  
1305 0210.6805/0022 9ม.ค.57 ผอ.กศน.ป่าซาง ขออนุญาตไปราชการและแต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่ง พัชรา  
1306 0210.6806/013 7ม.ค.57 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าวัสดุ 2,990 บาท จันทนา  
1307 0210.6806/014 7ม.ค.57 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าวัสดุ 4,900 บาท จันทนา  
1308 0210.6806/015 7ม.ค.57 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าหนังสือพิมพ์จำนวน 19,780 บาท จันทนา  
1309 0210.6806/016 7ม.ค.57 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกเงินค่าวัสดุ จำนวน 14,000 บาท จันทนา  
1310 0210.6806/008 7ม.ค.57 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกเงินค่าหนังสือพิมพ์เดือนธ.ค.56 จำนวน 620 บาท จันทนา  
1311 0210.6806/009 7ม.ค.57 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกเงินค่าวารสารหนังสือพิมพ์เดือนธ.ค.56 จำนวน 1,140 บาท จันทนา  
1312 0210.6806/010 7ม.ค.57 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์จำนวน 2,600 บาท จันทนา  
1313 0210.6806/012 7ม.ค.57 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าวัสดุจำนวน 3,837 บาท จันทนา  
1314 0210.6806/021 9ม.ค.57 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าโทรศัพท์จำนวน 315.12 บาท จันทนา  
1315 0210.6806/022 9ม.ค.57 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าไฟฟ้าเดือนธ.ค.56 จำนวน 1,082.80 บาท จันทนา  
1316 0210.6806/023 9ม.ค.57 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าวัสดุ จำนวน 3,600 บาท จันทนา  
1317 0210.6806/024 9ม.ค.57 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าวัสดุจำนวน 1,000 บาท จันทนา  
1318 0210.6806/025 9ม.ค.57 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าจ้างทำป้ายจำนวน 10,080 บาท จันทนา  
1319 0210.04/154 10ม.ค.57 เลขาธิการ กศน. ขอเชิญเข้ารับการอบรมค่ายผู้นำต้นแบบของ กศน. เพื่อพัฒนาการเกษตรไทยสู่อาเซียนรุ่นที่ 1 พัชรา  
1320 0210.29/231 9ม.ค.57 ผอ.กศน.จ.เชียงใหม่ แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ กรุงธน  
1321 0210.6808/013 10ม.ค.57 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง รายงานผลการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูลอัตราการรู้หนังสือของประชากรไทยวัยแรงงาน ธนากร  
1322 ลพ0003/ว361 10ม.ค.57 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน โครงการฝึกอบรมการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในจังหวัดลำพูน นาถชิดา  
1323 ลพ0017.3/ว191 7ม.ค.57 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2556 พัชรา  
1324 0210.67/ว023 10ม.ค.57 ผอ.กศน.จ.ลำปาง แจ้งกำหนดการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่างานประชุมวิชาการ กพด. ปี 2557 จักร์พันธ์  
1325 ลพ0005/112 9ม.ค.57 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ลำพูน ขอความอนุเคราะห์ในการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ย้ายสำนักงานฯเป็นการชั่วคราว ธนพันธ์  
1326 ลพ0005/ว085 8ม.ค.57 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ลำพูน ขออขอบคุณที่ร่วมเป็นเกียรติและจัดกิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดลำพูนประจำปี 2556 จักร์พันธ์  
1327 0210.03/14 3ม.ค.57 เลขาธิการ กศน. การรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพในประจำปีงบประมาณ 2557 ปราณี  
1328 ลพ0704/ว0004 8ม.ค.57 ผอ.กกต.ลำพูน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูู้แทนราษฎรในวันที่ 2 ก.พ.57 จักร์พันธ์  
1329 520753/ว016 7ม.ค.57 ผอ.สกสค. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย พัชรา  
1330 ลพ0013.2/ว8 8ม.ค.57 ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งวอดล้อม ขอเชิญส่งผลงานด้านอนุรักษ์เข้าประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 16 ประจำปี 57 จักร์พันธ์  
1331 0207/32 3ม.ค.57 สำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ ส่งหนังสือรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ธนากร  
1332 - - หจก.รอยัลริช 888 ขอเสนอหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัชรา  
1333 0210.117/113 9ม.ค.57 เลขาธิการ กศน. การกำหนดเกณฑ์การปันส่วนต้นทุนต่อหน่วยผลผลิคปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พรวรา  
1334 ลพ0017.3/256 7ม.ค.57 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พัชรา  
1335 0210.6806/027 13ม.ค.57 ผอ.กศน.แม่ทา ขอยืมเงินทดรองจ่าย 30,240 บาท พรวรา  
1336 0210.6806/028 13ม.ค.57 ผอ.กศน.แม่ทา แจ้งรายชื่อคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบN-Net ครั้งที่ 2 ปี 2556 วิชุดา  
1337 ลพ0031/ว11 9ม.ค.57 วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ขอเชิญเป็นเกียรติและร่วมสนับสนุนบัตรชมการแสดง"บรรยายธรรมะอารมณ์ดีเดลิเวอรี่" ธนพันธ์  
1338 พม3001/2557 6ม.ค.57 โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า ขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ครูดีเด่น"รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" จักร์พันธ์  
1339 0235/20 6ม.ค.57 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โครงการทำดีเพื่อพ่อหลวงต่อต้านยาเสพติด ธนพันธ์  
1340 ลพ0005/ว353 10ม.ค.57 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุระดับจังหวัด ธนากร  
1341 - 10ม.ค.57 บริษัทอันลิมิตพริ้มติ้งจำกัด เสนอราคาแบบเรียน/คู่มือประกอบการเรียนการสอนโครงการยกระดับการศึกษาประชาชนให้จบม.6ใน8เดือน ชุติมา  
1342 0210.6804/050 13ม.ค.57 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง ขอรับรองหนังสือเงินเดือน ปุณิกา  
1343 0210.6804/003 3ม.ค.57 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง ส่งเบิกค่าโทรศัพท์มือถือเดือนธ.ค.57 จำนวน 195.78 บาท ปุณิกา  
1344 0210.6804/005 3ม.ค.57 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนว 2,792 บาท ปุณิกา  
1345 0210.6804/019 6ม.ค.57 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกค่าโทรศัพท์สำนักงานเดือนธ.ค.57 จำนวน 293.18 บาท ปุณิกา  
1346 พิเศษ01/2557 14ม.ค.57 เลขาประชาสังคมจังหวัดลำพูน ขอเชิญประชุม ดนัย  
1347 พิเศษ/2557 14ม.ค.57 ประธานเครือข่ายองค์กรชุมชน ขอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2555-2556 ดนัย  
1348 ว04/57 8ม.ค.57 เจ้าอาวาสวัดวังทอง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศล ธนพันธ์  
1349 0210.6805/0026 14ม.ค.57 ผอ.กศน.ป่าซาง แผนการป้องกันยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาปีงบประมาณ 2557 จักร์พันธ์  
1350 0210.6805/0024 14ม.ค.57 ผอ.กศน.ป่าซาง ส่งรายชื่อคณะกรรมการระดับสนามสอบ N-Net ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จักร์พันธ์  
1351 0210.6805/ 14ม.ค.57 ผอ.กศน.ป่าซาง ขอหนังสือรับรองเงินเดือน พรวรา  
1352 0210.04/65 7ม.ค.57 เลขาธิการ กศน. การประกวดผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จักร์พันธ์  
1353 0210.04/ 7ม.ค.57 เลขาธิการ กศน. การประกวดคัดเลือกผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนดีเด่น จักร์พันธ์  
1354 0210.04/6162 27ธ.ค.56 เลขาธิการ กศน. ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประกวดผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จักร์พันธ์  
1355 0210.6808/014 13ม.ค.57 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง ส่งเบิกค่ารักษาพยาบาลจำนวน 1,036 บาท พรวรา  
1356 0210.6808/015 13ม.ค.57 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 768 บาท พรวรา  
1357 0210.6808/016 14ม.ค.57 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง เบิกค่าจ้างเหมาบรรณารักษ์เดือนม.ค.57 จำนวน 9,140 บาท พรวรา  
1358 0210.6808/117 14ม.ค.57 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง รายงานข้อมูลการสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/กิจกรรมการเรียนรู้ของประชากรไทยวัยแรงงาน ชญานิษฐ์  
1359 0210.6806/037 14ม.ค.57 ผอ.กศน.แม่ทา ขอเบิกค่าตอบแทนครู ศรช. เดือน ม.ค.57 จำนวน 11,680 บาท พรวรา  
1360 0210.6806/036 14ม.ค.57 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าเงินประกันสังคมครู ศรช. เดือน ม.ค.57 จำนวน 584 บาท พรวรา  
1361 0210.6806/002 6ม.ค.57 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าไฟฟ้าห้องสมุดเดือน ธ.ค.56 จำนวน 402.79 บาท พรวรา  
1362 0210.6806/003 6ม.ค.57 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าน้ำประปาห้องสมุดประชาชนเดือน ธ.ค.56 จำนวน 353.10 บาท พรวรา  
1363 0210.6806/033 14ม.ค.57 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าจ้างเหมาบรรณารักษ์เดือนม.ค.57 จำนวน 9,140 บาท พรวรา  
1364 0210.6806/032 14ม.ค.57 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าจ้างเหมานักการภารโรงเดือน ม.ค.57 จำนวน 6,500 บาท พรวรา  
1365 0210.6806/034 14ม.ค.57 ผอ.กศน.แม่ทา แจ้งรายชื่อผู้เรียนหลักสูตร ศศช. ชญานิษฐ์  
1366 0210.6806/035 14ม.ค.57 ผอ.กศน.แม่ทา แจ้งรายชื่อผู้เรียนหลักสูตรส่งเสริมการรู้หนังสือ (ศศช.) ชญานิษฐ์  
1367 กค04334/วพิเศษ1 14ม.ค.57 อธิบดีกรมบัญชีกลาง แนวทางการดำเนินการในระบบ e-Gp ในช่วงเวลาที่ระบบ e-Gp ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ นาถชิดา  
1368 0210.29(ภค)/312 15ม.ค.57 ผอ.กศน.จ.เชียงใหม่ ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯและร่วมงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนถิ่นทุรกันดาร ธนพันธ์  
1369 0210.6801/0029 14ม.ค.57 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 450 บาท พรวรา  
1370 0210.6801/0028 14ม.ค.57 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าวัสดุ จำนวน 7,339 บาท พรวรา  
1371 0210.6805/0014 6ม.ค.57 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกค่าหนังสือพิมพ์บ้านหนังสืออัจฉริยะเดือนธ.ค.56 จำนวน 36,900 บาท ปุณิกา  
1372 0210.6805/0019 9ม.ค.57 ผอ.กศน.ป่าซาง เบิกค่าหนังสือพิมพ์เดือนธ.ค.56 จำนวน 1,980 บาท ปุณิกา  
1373 0210.6801/0027 14ม.ค.57 ผอ.กศน.เมือง ส่งหลักฐานสัญญาจ้างพนักงานราชการ พัชรา  
1374 ลพ0031/ว543 15ม.ค.57 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดลำพูน ธนพันธ์  
1375 0210.6802/066 15ม.ค.57 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบ N-Net ประจำภาคเรียนที่ 2/56 วิชุดา  
1376 0210.04/219 15ม.ค.57 เลขาธิการ กศน. การฝึกอบรมทางการลูกเสือ พัชรา  
1377 0210.6802/041 15ม.ค.57 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าวัสดุจำนวน 3,360 บาท จันทนา  
1378 0210.6802/076 17ม.ค.57 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าจ้างเหมาบรรณารักษ์ห้องสมุดเดือน ม.ค.57 จำนวน 9.140 บาท จันทนา  
1379 0210.6802/033 7ม.ค.57 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าเดินทางไปราชการจำนวน 800 บาท จันทนา  
1380 0210.6802/032 7ม.ค.57 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 1,030 บาท จันทนา  
1381 0210.6802/009 2ม.ค.57 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าโทรศัพท์มือถือเดือนธ.ค.56 จำนวน 1,000 บาท จันทนา  
1382 0210.6802/060 14ม.ค.57 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าเดินทางไปราชการจำนวน 800 บาท จันทนา  
1383 0210.6802/046 9ม.ค.57 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน2,860 บาท จันทนา  
1384 0210.6802/061 14ม.ค.57 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง แจ้งบุคลากรครู กศน.ตำบลลาออก พัชรา  
1385 0210.04/ว93 9ม.ค.57 เลขาธิการ กศน. การจัดทำคำของบประมาณช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติเพื่อขอใช้งบกลาง ธนากร  
1386 0210.03/83 8ม.ค.57 เลขาธิการ กศน. กำหนดสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิชุดา  
1387 ลพ0020.2/649 13ม.ค.57 ที่ดินจังหวัดลำพูน สืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ธนพันธ์  
1388 0210.12/ว013 10ม.ค.57 ผอ.สถาบัน กศน.ภาคเหนือ รายงานผลการคัดเลือกบุคลากร/หน่วย/สถานศึกษา/เครือข่ายที่จัดและหรือสนับสนุนกิจกรรมการศึกษานอกระบบและกศน.ดีเด่น พัชรา  
1389 0210.6806/045 15ม.ค.57 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าตอบแทนครูประจำกลุ่มเดือนม.ค.57 จำนวน 9,600 บาท จันทนา  
1390 0210.6806/084 15ม.ค.57 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 7,200 บาท จันทนา  
1391 0210.6806/040 15ม.ค.57 ผอ.กศน.แม่ทา รายงานรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาประเภทเงินรายได้สถานศึกษา จันทนา  
1392 0210.6806/041 15ม.ค.57 ผอ.กศน.แม่ทา จัดส่งรายงานค่าสาธารณูปโภค ลาวัลย์  
1393 0210.6803/016 15ม.ค.57 ผอ.กศน.บ้านธิ จัดส่งรายชื่อคณะกรรมการระดับสนามสอบ วิชุดา  
1394 0210.6803/018 15ม.ค.57 ผอ.กศน.บ้านธิ จัดส่งบทสรุปสำหรับผู้บริหาร ปราณี  
1395 0210.6806/043 15ม.ค.57 ผอ.กศน.แม่ทา สรุปผลการปฏิบัติงานครูศศช.ประจำปีงบประมาณ 2556 วิชุดา  
1396 ลพ51007/ว0051 7ม.ค.57 อบจ.ลำพูน ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งภาคพืนเอเซียแปซิฟิคคร้ังที่ 4 ธนพันธ์  
1397 ลพ0017.3/ว627 16ม.ค.57 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขอเชิญเฝ้าฯรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ธนพันธ์  
1398 ลพ0018.1/ว653 16ม.ค.57 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน การเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่"ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2557 วิชุดา  
1399 0210.6804/073 17ม.ค.57 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกค่าจ้างเหมาบรรณารักษ์เดือนธ.ค.56 จำนวน 9,140 บาท ปุณิกา  
1400 0210.6804/064 17ม.ค.57 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกค่าตอบแทนครูศรช.เดือนม.ค.57 จำนวน 11,680 บาท ปุณิกา  
1401 0210.6804/069 17ม.ค.57 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง เบิกค่าประกันสังคมเดือนม.ค.57 จำนวน 467 บาท ปุณิกา  
1402 0210.6802/081 17ม.ค.57 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง ส่งแบบรายงานสรุปยอดรวมใบปะหน้าการประเมินการรู้หนังสือของประชากรไทย ธนากร  
1403 0210.6802 15ม.ค.57 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง ส่งแบบรายงานผู้สำรวจการศึกษาหลักสูตร 51 จักร์พันธ์  
1404 0210.6802 15ม.ค.57 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง ส่งโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ธนากร  
1405 0210.04/6174 27ธ.ค.56 สำนักงานปลัด หลักเกณฑ์การแข่งขันความสามารถพิเศษของนักศึกษา กศน. สุดยอดครั้งที่ 2 จักร์พันธ์  
1406 0305/ว4002 25ธ.ค.56 สำนักงานกศน. ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินงานโครงการประกวดการเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี เพื่อบรรจุลงในเททโนโลยีipodหรือmp3และสื่อสมัยใหม่ จักร์พันธ์  
1407 0210.02/239 9ม.ค.57 สำนักงาน กศน. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 งบอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ธนากร  
1408 ลพ0018/ว506 ม.ค.57 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขอเชิญประชุม ธนพันธ์  
1409 ลพ0018/ว509 ม.ค.57 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน โครงการทำดีเพื่อพ่อหลวงต่อต้านยาเสพติด ธนพันธ์  
1410 0210.117/107 9ม.ค.57 สำนักงาน กศน. ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พรวรา  
1411 0210.117/110 9ม.ค.57 สำนักงาน กศน. การกำหนดเกณฑ์การปันส่วนต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงบประมาณพ.ศ. 2556 พรวรา  
1412 0210.12/ว003 8ม.ค.57 สถาบันกศน.ภาคเหนือ แจ้งผลการอบรมครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยแม่ฟ้าหลวง (ศศช)ปี 56 พัชรา  
1413 0210.20/026 2ม.ค.57 สำนักงาน กศน.กำแพงเพชร ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2556 ธนากร  
1414 0222/30 20ม.ค.57 สำนักงานศึกษา ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นคณะทำงานโครงการกลุ่มจังหวัด/ประจำปีงบประมาณ 2557 จักร์พันธ์  
1415 0210.6803/026 17ม.ค.57 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกเงินจำนวน 9,140 บาท พรวรา  
1416 0210.6803/027 17ม.ค.57 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกเงินจำนวน 6,500 บาท พรวรา  
1417 0210.6803/024 17ม.ค.57 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกเงินค่าถ่ายเอกสารจำนวน 4,900 บาท พรวรา  
1418 0210.6803/025 17ม.ค.57 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกเงินค่าวัสดุห้องสมุดจำนวน 2,000 บาท พรวรา  
1419 0210.6803/023 17ม.ค.57 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกเงินค่าวัสดุห้องสมุดจำนวน 2,048บาท พรวรา  
1420 0210.6803/022 17ม.ค.57 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกเงินค่าหนังสือพิมพ์กศน.ตำบลเดือนธ.ค.56 จำนวน 360 บาท พรวรา  
1421 0210.6803/021 17ม.ค.57 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกเงินค่าหนังสือพิมพ์วารสารห้องสมุดเดือนธ.ค.56 จำนวน 1,865บาท พรวรา  
1422 0210.6803/020 17ม.ค.57 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกเงินค่าหนังสือพิมพ์โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะเดือนธ.ค.56 จำนวน 15,480 บาท พรวรา  
1423 0210.6803/006 1ม.ค.57 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกเงินจำนวน 109.37 บาท พรวรา  
1424 0210.6803/015 13ม.ค.57 ผอ.กศน.บ้านธิ เบิกเงินจำนวน 2,000 บาท พรวรา  
1425 0210.6806/030 13ม.ค.57 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกเงินจำนวน 8,100 บาท พรวรา  
1426 0210.6806/047 17ม.ค.57 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกเงินจำนว 3,200 บาท พรวรา  
1427 0210.6806/048 17ม.ค.57 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกเงินจำนวน 3,200 บาท พรวรา  
1428 0210.6806/049 17ม.ค.57 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกเงินจำนวน 3,200 บาท พรวรา  
1429 0210.6806/050 17ม.ค.57 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกเงินจำนวน 3,200 บาท พรวรา  
1430 0210.6806/051 17ม.ค.57 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกเงินจำนวน 3,200 บาท พรวรา  
1431 0210.6806/052 17ม.ค.57 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกเงินจำนวน 3,200 บาท พรวรา  
1432 0210.6806/046 16ม.ค.57 ผอ.กศน.แม่ทา ส่งสรุปพิธีเปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราธิราชบรมราชินีนาถ จักร์พันธ์  
1433 0210.6806/083 15ม.ค.57 ผอ.กศน.แม่ทา เบิกเงินจำนวน 107บาท พรวรา  
1434 0210.6806/053 17ม.ค.57 ผอ.กศน.แม่ทา ส่งใบตอบรับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำชั้นความรู้สูง พัชรา  
1435 0210.6806/054 17ม.ค.57 ผอ.กศน.แม่ทา รายงานการจัดเก็บข้อมูลอัตราการรู้หนังสือของประชาชนวัยแรงงานอำเภอแม่ทา ธนากร  
1436 0210.6806/056 21ม.ค.57 ผอ.กศน.แม่ทา อนุญาตลาพักผ่อน พัชรา  
1437 0210./230 9ม.ค.57 สำนักงานปลัด ประกาศคณะกรรมการ พสธ. ธนพันธ์  
1438 ลพ0010/096 22ม.ค.57 สำนักงานสหกรณ์ลำพูน ส่งสำเนารายงานการประชุมและเอกสารแผนงาน/โครงการ ธนพันธ์  
1439 0210.03/1057 27ม.ค.57 กลุ่มพัฒนา แนวทางการเทียบโอนผลการเรียนจากความรู้และประสบการณ์กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จักร์พันธ์  
1440 05134/103 22ม.ค.57 เขต 1 การคัดเลือกเข้ารายการพลเรือนดีเด่นประจำปี 56 พัชรา  
1441 0210.6807/074 17ม.ค.57 ผอ.กศน.ลี้ รายงานการเบิกจ่ายและขอรับการจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนรายการสิ่งอำนวยความสะดวก ชญานิษฐ์  
1472 ลพ005/ว0307 23ม.ค.57 พมจ.ลำพูน ขอเชิญประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการและการขอกู้ยืมเงินกองทุนประกอบอาชีพของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ ธนพันธ์  
1442 0210.12/ว018 14ม.ค57 ผอ.กศน.ภาคเหนือ การจัดการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาบุคลากรกศน.ด้านอาเซียนศึกษา จักร์พันธ์  
1443 0210.04/ว246 17ม.ค.57 เลขาธิการกศน. ขอเชิญส่งผลงานด้านการอนุรักษ์เข้าประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 ธนพันธ์  
1444 0210.118/109 20ม.ค.57 สำนักงาน กศน. ส่งเสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเรื่องขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ พัชรา  
1445 0210.04/288 21ม.ค.57 เลขาธิการ กศน. การสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ธนพันธ์  
1446 0210.118/129 21ม.ค.57 สำนักงาน กศน. ส่งหนังสือเรื่องรัฐบาลอินเดียมอบทุนการศึกษาปีการศึกษา 2014-2015 จักร์พันธ์  
1447 0210.12/ว029 22ม.ค.57 กศน.ภาคเหนือ การส่งข้อสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 1 ปี 2557 จักร์พันธ์  
1448 ลพ0012/27 17ม.ค.57 ขนส่งจังหวัดลำพูน แจ้งผลการสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ธนพันธ์  
1449 0210.6807/060 15ม.ค.57 ผอ.กศน.ลี้ รายงานสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ธนพันธ์  
1450 0210.6807/1254 20ธ.ค.57 ผอ.กศน.ลี้ เบิกเงินค่าวัสดุ จำนวน 2,500 บาท พรวรา  
1451 ลพ0017.3/ว ม.ค.57 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูนนายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 1/57 ธนพันธ์  
1452 ลพ0017.1/ว874 22ม.ค.57 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน แนวทางการดำเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มีภาพและเสียงของนายกรัฐมนตรี ธนพันธ์  
1453 ลพ0019.4/ มค.57 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด ชญานิษฐ์  
1454 0210.6801/0024 13ม.ค.57 ผอ.กศน.เมือง การสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จักร์พันธ์  
1455 0210.6801/0046 ม.ค.57 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าน้ำดื่มประจำเดือนธ.ค.56 จำนวน 420 บาท พรวรา  
1456 0210.6801/0051 22ม.ค.57 ผอ.กศน.เมือง เบิกเงินค่าวัสดุ จำนวน 5,000 บาท พรวรา  
1457 0210.6801/0050 22ม.ค.57 ผอ.กศน.เมือง เบิกเงินค่าวัสดุจำนวน 15,750 บาท พรวรา  
1458 0210.6801/0045 22ม.ค.57 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าวัสดุจำนวน 26,250 บาท พรวรา  
1459 0210.6801/0040 21ม.ค.57 ผอ.กศน.เมือง