บทความคลังความรู้

หน่วยงาน/สถานศึกษา contains
หมวดหมู่บทความ contains
ได้รางวัล contains
 
หน่วยงาน/สถานศึกษา
บทความ (Thailand Knowledge Portol :TKP)
หมวดหมู่บทความ
พื้นที่บทความ
ได้รางวัล
201. กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง บั้งไฟบ้านหนองผำ ศิลปวัฒนธรรม ศศช.บ้านหัวข้อ-หนองผำ  
202. กศน.อำเภอเมืองลำพูน พระธาตุสองพี่น้อง แหล่งท่องเที่ยว ตำบลอุโมงค์  
203. กศน.อำเภอเมืองลำพูน ลูกประคบสมุนไพร (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีบัวบาน) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลศรีบัวบาน  
204. กศน.อำเภอเมืองลำพูน เกษตรพื้นบ้านกับผักท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลศรีบัวบาน  
205. กศน.อำเภอเมืองลำพูน เห็ดสวรรค์สามรส บ้านทุ่งยาว อาชีพ ตำบลศรีบัวบาน  
206. กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง ประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ ศิลปวัฒนธรรม ตำบลหนองยวง  
207. กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงหนองล่อง แหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชน อ.เวียงหนองล่อง  
208. กศน.อำเภอลี้ พิธีเปลี่ยนผ้ารูปเหมือนและสรงน้ำองค์สามครูบา ศิลปวัฒนธรรม ตำบลลี้  
209. กศน.อำเภอลี้ พรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า อาชีพ ตำบลดงดำ  
210. กศน.อำเภอลี้ ดาบน้ำลี้ศิริเวียงชัย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลแม่ลาน  
211. กศน.อำเภอลี้ ใจบ้าน หรือสะดือเมือง พระพุทธบาทห้วยต้ม ศิลปวัฒนธรรม ตำบลนาทราย  
212. กศน.อำเภอลี้ ผ้าย้อมดิน ถิ่นครูบา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลป่าไผ่  
213. กศน.อำเภอลี้ วัดห้วยบง (ว่องวัฒนสินวนาราม) แหล่งท่องเที่ยว ตำบลศรีวิชัย  
214. กศน.อำเภอลี้ จากฝีมือการประดิษฐ์ สู่การกระจายรายได้อย่างยั่งยืนให้ชุมชน อาชีพ ห้องสมุดประชาชน อ.ลี้  
215. กศน.อำเภอลี้ หมู่บ้านน้ำบ่อน้อย ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน แหล่งท่องเที่ยว ตำบลนาทราย  
216. กศน.อำเภอลี้ สารพัดประโยชน์ ข้าวตอกของชาวเมืองเหนือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลแม่ตืน  
217. กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง งานจักสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศศช.บ้านป่าก่อ  
218. กศน.อำเภอบ้านโฮ่ง ทางรถไฟสายเก่า เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์กิ่วคอควาย แหล่งท่องเที่ยว ตำบลศรีเตี้ย  
219. กศน.อำเภอป่าซาง พิธีปู่จาข้าวลดเคราะห์ ศิลปวัฒนธรรม ตำบลท่าตุ้ม  
220. กศน.อำเภอป่าซาง วัดฉางข้าวน้อยใต้ แหล่งท่องเที่ยว ตำบลป่าซาง  
221. กศน.อำเภอป่าซาง การเย็บผ้าอุ่น (ชุดสำลี) อาชีพ ตำบลปากบ่อง  
222. กศน.อำเภอเมืองลำพูน อินทยงยศ ถนน 100 ปี ที่ยังมีชีวิต แหล่งท่องเที่ยว ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชฯ  
223. กศน.อำเภอเมืองลำพูน วัดจามเทวี แหล่งท่องเที่ยว ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชฯ  
224. กศน.อำเภอเมืองลำพูน เทศกาลโคมแสนดวง ศิลปวัฒนธรรม ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชฯ  
225. กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง อนุสาวรีย์เจ้าแม่จามรี และเจ้าป้อปันมะหาด บ้านดอนมูล แหล่งเรียนรู้ ศศช.บ้านแม่บอนเหนือ  
226. กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง การทำข้าวเหนียวมูล (สังขยา) อาชีพ ตำบลทุ่งหัวช้าง  
227. กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง หลังคาหญ้าคากับการนำมาประกอบอาชีพในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศศช.บ้านดอยวงค์  
228. กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง ประเพณีแห่ช้างเผือกตามวิถีของบ้านห้วยไร่ และ บ้านหนองหลัก ศิลปวัฒนธรรม ห้องสมุดประชาชน อ.ทุ่งหัวช้าง  
229. กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง บ้านห้วยไร่ แหล่งท่องเที่ยว ตำบลตะเคียนปม  
230. กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง จักสานไม้ใผ่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลบ้านปวง  
231. กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง เกษตรพึ่งพาตนเอง แหล่งเรียนรู้ ศศช.บ้านป่าก่อ  
232. กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดห้วยห้าง แหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชน อ.ทุ่งหัวช้าง  
233. กศน.อำเภอเมืองลำพูน ไม้กวาดทางมะพร้าว ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลเหมืองง่า  
234. กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง ประเพณีสรงน้ำพระธาตุอารามหนองผำ ศิลปวัฒนธรรม ศศช.บ้านหัวข้อ-หนองผำ  
235. กศน.อำเภอลี้ สื่อเรียนรู้ เพื่อคนพิการ กศน.อำเภอลี้ แหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชน อ.ลี้  
236. กศน.อำเภอลี้ Li Nfe ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์และฝึกอาชีพ ศสกร.อำเภอลี้ แหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชน อ.ลี้  
237. กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง ประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์บ้านดงหลวง ศิลปวัฒนธรรม ห้องสมุดประชาชน อ.เวียงหนองล่อง  
238. กศน.อำเภอเมืองลำพูน ศูนย์วัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ ตำบลอุโมงค์  
239. กศน.อำเภอเมืองลำพูน ฟ้อนหริภุญชัย ศิลปวัฒนธรรม ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชฯ  
240. กศน.อำเภอลี้ การปักผ้าลายโบราณปกาเกอะญอพระบาทห้วยต้ม อาชีพ ห้องสมุดประชาชน อ.ลี้  
241. กศน.อำเภอลี้ แหล่งจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น ศูนย์วิจัยงานหัตถกรรมบ้านห้วยต้ม อาชีพ ตำบลนาทราย  
242. กศน.อำเภอป่าซาง วัดฉางข้าวน้อยเหนือ แหล่งท่องเที่ยว ตำบลป่าซาง  
243. กศน.อำเภอป่าซาง สร้างอาชีพสร้างรายได้ แหล่งเรียนรู้ ตำบลป่าซาง  
244. กศน.อำเภอป่าซาง พระสีวลี แหล่งท่องเที่ยว ตำบลป่าซาง  
245. กศน.อำเภอป่าซาง การทำโคมล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลบ้านเรือน  
246. กศน.อำเภอป่าซาง ประเพณีถวายข้าวแช่ แห่หงส์ธงตะขาบ ศิลปวัฒนธรรม ตำบลบ้านเรือน  
247. กศน.อำเภอลี้ "ปลาส้มแก่งก้อหลวง" ของฝากจากบ้านก้อท่า อาชีพ ตำบลก้อ  
248. กศน.อำเภอบ้านโฮ่ง "อภิวัฒน์ฟาร์มม้าขาว หนึ่งเดียวในลำพูน" แหล่งเรียนรู้เชิงเกษตร แหล่งเรียนรู้ ตำบลป่าพลู  
249. กศน.อำเภอลี้ ผลิตภัณฑ์ การทำไม้กวาดดอกหญ้า อาชีพ ตำบลแม่ตืน  
250. กศน.อำเภอลี้ โฮมสเตย์ชุมชนพระบาทห้วยต้ม แหล่งท่องเที่ยว ตำบลนาทราย  
    จำนวนที่พบ: 50      
หน้า 
 of 10
     จำนวนบันทึก 201 to 250 of 492
    
@กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน