ฐานข้อมูลคลังความรู้ กศน.ตำบล

หน่วยงาน/สถานศึกษา contains
หมวดหมู่บทความ contains
หน้า 
 of 16
     จำนวนหน้าบันทึก 51 to 100 of 798
    
 
หน่วยงาน/สถานศึกษา
บทความ (Thailand Knowledge Portol :TKP)
หมวดหมู่บทความ
พื้นที่บทความ
51. กศน.อำเภอแม่ทา วัดทาสบเส้า แหล่งท่องเที่ยว ตำบลทาสบเส้า
52. กศน.อำเภอแม่ทา วัดทาดอยแก้ว แหล่งท่องเที่ยว ตำบลทาสบเส้า
53. กศน.อำเภอแม่ทา วัดทาศาลา แหล่งท่องเที่ยว ตำบลทาสบเส้า
54. กศน.อำเภอแม่ทา การทำลำไยนอกฤดู ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องสมุดประชาชน อ.แม่ทา
55. กศน.อำเภอแม่ทา การทำแหนมเห็ด ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องสมุดประชาชน อ.แม่ทา
56. กศน.อำเภอแม่ทา การทอผ้ามือทอผ้ากระเหรี่ยงบ้านแม่ขนาด ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องสมุดประชาชน อ.แม่ทา
57. กศน.อำเภอแม่ทา วัดทาขุมเงิน แหล่งท่องเที่ยว ตำบลทาขุมเงิน
58. กศน.อำเภอแม่ทา วัดทาสวนหลวง แหล่งท่องเที่ยว ตำบลทาขุมเงิน
59. กศน.อำเภอแม่ทา วัดทาศรีป้าน แหล่งท่องเที่ยว ตำบลทาขุมเงิน
60. กศน.อำเภอแม่ทา คุณจุฬาลักษณ์ อุดอ้าย ภูมิปัญญาการทำสีไม้แกะสลัก ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลทาทุ่งหลวง
61. กศน.อำเภอแม่ทา วัดศรีมงคลเหมืองลึก แหล่งเรียนรู้ ตำบลทาทุ่งหลวง
62. กศน.อำเภอแม่ทา หมู่บ้านไม้แกะสลัก บ้านหนองยางฟ้า แหล่งเรียนรู้ ตำบลทาทุ่งหลวง
63. กศน.อำเภอแม่ทา แหล่งเรียนรู้ วัดทากาศ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน แหล่งเรียนรู้ ตำบลทากาศ
64. กศน.อำเภอแม่ทา ภาษากะเหรี่ยง ศิลปวัฒนธรรม ตำบลทากาศ
65. กศน.อำเภอแม่ทา ครก กระเดื่องตำข้าว (เฉ่อโหม่) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศศช.บ้านม่อนหิน
66. กศน.อำเภอแม่ทา การเลี้ยงผี ศิลปวัฒนธรรม ศศช.บ้านม่อนหิน
67. กศน.อำเภอแม่ทา ผ้าทอกะเหรี่ยง ศิลปวัฒนธรรม ศศช.บ้านม่อนหิน
68. กศน.อำเภอแม่ทา ช่างแกะสลัก อาชีพ ศศช.บ้านปงผาง
69. กศน.อำเภอแม่ทา บ้านปงผาง แหล่งท่องเที่ยว ศศช.บ้านปงผาง
70. กศน.อำเภอแม่ทา ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุ ศิลปวัฒนธรรม ศศช.บ้านปงผาง
71. กศน.อำเภอแม่ทา ประเพณีสงฆ์น้ำรูปจำลองเจ้าพ่อผาด่าน ศิลปวัฒนธรรม ตำบลทากาศ
72. กศน.อำเภอแม่ทา สลากภัต ศิลปวัฒนธรรม ครูอาสาฯ กลุ่มตำบลทาปลาดุก,สบเส้า,ทุ่งหลวง
73. กศน.อำเภอแม่ทา งานปอยหลวง ศิลปวัฒนธรรม ครูอาสาฯ กลุ่มตำบลทาปลาดุก,สบเส้า,ทุ่งหลวง
74. กศน.อำเภอแม่ทา สะพานขาวทาชมภู แหล่งท่องเที่ยว ครูอาสาฯ กลุ่มตำบลทาปลาดุก,สบเส้า,ทุ่งหลวง
75. กศน.อำเภอแม่ทา การจักสาน แหล่งเรียนรู้ ศศช.บ้านห้วยฮ่อมใน
76. กศน.อำเภอแม่ทา บ้านห้วยฮ่อมใน แหล่งท่องเที่ยว ศศช.บ้านห้วยฮ่อมใน
77. กศน.อำเภอแม่ทา การปลูกผักสวนครัว อาชีพ ศศช.บ้านห้วยฮ่อมใน
78. กศน.อำเภอแม่ทา วัดปงแม่ลอบ แหล่งท่องเที่ยว ศศช.กลุ่มห้วยฮ่อม
79. กศน.อำเภอแม่ทา การทำฝายกั้นน้ำเพื่อใช้ในช่วงฤดูแล้ง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศศช.กลุ่มห้วยฮ่อม
80. กศน.อำเภอแม่ทา การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งเรียนรู้ ศศช.กลุ่มห้วยฮ่อม
81. กศน.อำเภอแม่ทา ศศช.บ้านห้วยฮ่อมนอก แหล่งเรียนรู้ ศศช.บ้านห้วยฮ่อม
82. กศน.อำเภอแม่ทา ครกกระเดื่องตำข้าว (เฌอ – อัง – ชื่อ – บือ) แหล่งเรียนรู้ ศศช.บ้านห้วยฮ่อม
83. กศน.อำเภอแม่ทา การเพาะเห็ดขอนไม้ (เห็ดบดเห็ดลม) อาชีพ ศศช.บ้านห้วยฮ่อม
84. กศน.อำเภอแม่ทา ส่งเสริมวัฒนธรรม ความพอเพียง กินที่ปลูก ปลูกที่กิน ปลูกกินในครัวเรือน ศิลปวัฒนธรรม ศศช.บ้านห้วยเหี๊ยะ
85. กศน.อำเภอแม่ทา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฝายชะลอน้ำ น้ำคือชีวิต จากภูมิปัญญาของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศศช.บ้านห้วยเหี๊ยะ
86. กศน.อำเภอแม่ทา การส่งเสริมอาชีพ การทำไม้กวาดดอกหญ้า อาชีพ ศศช.บ้านห้วยเหี๊ยะ
87. กศน.อำเภอแม่ทา การทำแนวกันไฟเพื่ออนุรักษ์แหล่งต้นน้ำ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศศช.บ้านหลวงใหม่
88. กศน.อำเภอแม่ทา ผ้าทอกะเหรี่ยง อาชีพ ศศช.บ้านขุนก๋อง
89. กศน.อำเภอแม่ทา สวนเกษตรลุงหวัน แหล่งเรียนรู้ ศศช.บ้านขุนก๋อง
90. กศน.อำเภอแม่ทา ด้านหัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศศช.บ้านขุนก๋อง
91. กศน.อำเภอแม่ทา กิจกรรมให้ความรู้เรื่องมาตรฐานแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยGPA พืช ไม้ผล แหล่งเรียนรู้ ศศช.บ้านหลวงใหม่
92. กศน.อำเภอแม่ทา ห้องสมุดชาวดอย แหล่งเรียนรู้ ศศช.บ้านหลวงใหม่
93. กศน.อำเภอแม่ทา บ้านแม่สะแง๊ะ แหล่งท่องเที่ยว ศศช.บ้านแม่สะแง๊ะ
94. กศน.อำเภอแม่ทา การปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อความมั่นคงทางด้านสุขภาพ อาชีพ ศศช.บ้านแม่สะแง๊ะ
95. กศน.อำเภอแม่ทา การขยายพันธุ์ไม้ผล อาชีพ ศศช.บ้านแม่สะแง๊ะ
96. กศน.อำเภอแม่ทา ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" กลุ่มผาด่าน แหล่งเรียนรู้ ศศช.กลุ่มผาด่าน
97. กศน.อำเภอแม่ทา ลานกลางเต็นท์ขุนตาล แหล่งท่องเที่ยว ตำบลทาปลาดุก
98. กศน.อำเภอแม่ทา อุโมงค์ขุนตาล แหล่งท่องเที่ยว ตำบลทาปลาดุก
99. กศน.อำเภอแม่ทา สะพานขาวทาชมภู แหล่งท่องเที่ยว ตำบลทาปลาดุก
100. กศน.อำเภอแม่ทา ศศช.บ้านผาด่าน แหล่งเรียนรู้ ศศช.บ้านผาด่าน
    จำนวน: 50    
หน้า 
 of 16
     จำนวนหน้าบันทึก 51 to 100 of 798
    
@กลุ่มงานสารสนเทศ