ฐานข้อมูลคลังความรู้ กศน.ตำบล

หน่วยงาน/สถานศึกษา contains
หมวดหมู่บทความ contains
หน้า 
 of 5
     จำนวนหน้าบันทึก 1 to 50 of 249
    
 
หน่วยงาน/สถานศึกษา
บทความ (Thailand Knowledge Portol :TKP)
หมวดหมู่บทความ
พื้นที่บทความ
1. กศน.อำเภอแม่ทา อ่างเก็บน้ำแม่เส้า แหล่งท่องเที่ยว ห้องสมุดประชาชน อ.แม่ทา
2. กศน.อำเภอแม่ทา เพาะเห็ด อาชีพ ตำบลทาแม่ลอบ
3. กศน.อำเภอแม่ทา ข้าวซ้อมมือ อาชีพ ตำบลทาแม่ลอบ
4. กศน.อำเภอแม่ทา อาหารไทยเพื่อการค้า อาชีพ ตำบลทาแม่ลอบ
5. กศน.อำเภอแม่ทา อ่างเก็บน้ำแม่เมย แหล่งท่องเที่ยว ห้องสมุดประชาชน อ.แม่ทา
6. กศน.อำเภอแม่ทา สถานีรถไฟศาลาแม่ทา แหล่งท่องเที่ยว ห้องสมุดประชาชน อ.แม่ทา
7. กศน.อำเภอแม่ทา แหล่งเรียนรู้ วัดทาดอยคำ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน แหล่งเรียนรู้ ตำบลทากาศ
8. กศน.อำเภอแม่ทา แหล่งเรียนรู้ วัดทาดอยแช่ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน แหล่งเรียนรู้ ตำบลทากาศ
9. กศน.อำเภอแม่ทา แหล่งเรียนรู้ วัดทาหมื่นข้าว ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน แหล่งเรียนรู้ ตำบลทากาศ
10. กศน.อำเภอแม่ทา วัฒธนธรรมสืบสานชาติพันธุ์กะเหรี่ยง บ้านแม่ขนาด ศิลปวัฒนธรรม ตำบลทากาศ
11. กศน.อำเภอแม่ทา แหล่งเรียนรู้ อุทยานอารามสงฆ์ บ้านป่าเลาไพรวิเวกธรรม แหล่งเรียนรู้ ตำบลทากาศ
12. กศน.อำเภอแม่ทา แหล่งเรียนรู้ด้านปราชญ์การเกษตร แหล่งเรียนรู้ ตำบลทากาศ
13. กศน.อำเภอแม่ทา การทำแหนมเห็ด อาชีพ ตำบลทาแม่ลอบ
14. กศน.อำเภอแม่ทา ตะกร้าถักเชือกร่ม ผลิตภัณฑ์ตำบลทาทุ่งหลวง อาชีพ ตำบลทาทุ่งหลวง
15. กศน.อำเภอแม่ทา กระเป๋าถักเชือกร่ม ผลิตภัณฑ์ตำบลทาทุ่งหลวง อาชีพ ตำบลทาทุ่งหลวง
16. กศน.อำเภอแม่ทา ภูมิปัญญาไม้แกะสลัก ของดีตำบลทาทุ่งหลวง (นายกิจเกษม แก้วกาศ) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลทาทุ่งหลวง
17. กศน.อำเภอแม่ทา อ่างเก็บน้ำแม่เส้า แหล่งท่องเที่ยว ตำบลทาสบเส้า
18. กศน.อำเภอแม่ทา การปลูกผักกูดปลอดภัย แหล่งเรียนรู้ ตำบลทาสบเส้า
19. กศน.อำเภอแม่ทา สมเด็จพระพุทธามหาชัย ศิลปวัฒนธรรม ตำบลทาสบเส้า
20. กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง การจักสาน อาชีพ ตำบลวังผาง
21. กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก อาชีพ ตำบลหนองยวง
22. กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง เกษตรทฤษฏีใหม่ แหล่งเรียนรู้ ตำบลหนองยวง
23. กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง วัดหนองยวง แหล่งท่องเที่ยว ตำบลหนองยวง
24. กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง บ้านท่าหลุกชุมชนต้นแบบการจัดการขยะในชุมชนและครัวเรือน แหล่งเรียนรู้ ตำบลหนองล่อง
25. กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง ฝายวังปาน แหล่งท่องเที่ยว ตำบลหนองล่อง
26. กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง แม่หญิงล้านนา งดงามล้ำค่า...สู่ตุ๊กตาดินเผา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลวังผาง
27. กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง กาดนัดบ้านเวียง แหล่งท่องเที่ยว ตำบลวังผาง
28. กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง วัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ รื่นรมย์ศิลป์ถิ่นล้านนา แหล่งท่องเที่ยว ห้องสมุดประชาชน อ.เวียงหนองล่อง
29. กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง วัดเก่าท่าช้าง แหล่งท่องเที่ยว ห้องสมุดประชาชน อ.เวียงหนองล่อง
30. กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง กาละแมลำไยต้าจ๊าง อาชีพ ห้องสมุดประชาชน อ.เวียงหนองล่อง
31. กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง กระติบข้าวขวัญเวียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลหนองล่อง
32. กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง เฮือนหม่อน Coffee แหล่งท่องเที่ยว ห้องสมุดประชาชน อ.เวียงหนองล่อง
33. กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง สวนเกษตรธรรมชาติแสงจันทร์ แหล่งเรียนรู้ ตำบลหนองล่อง
34. กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ อาชีพ ตำบลหนองยวง
35. กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง (หนองปลิง) แหล่งเรียนรู้ ตำบลวังผาง
36. กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง ประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ ศิลปวัฒนธรรม ตำบลหนองยวง
37. กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงหนองล่อง แหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชน อ.เวียงหนองล่อง
38. กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง ประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์บ้านดงหลวง ศิลปวัฒนธรรม ห้องสมุดประชาชน อ.เวียงหนองล่อง
39. กศน.อำเภอเมืองลำพูน การทำฮอร์โมนไข่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลเหมืองง่า
40. กศน.อำเภอเมืองลำพูน จ๊างมั่ง แฮนด์เมด ผลิตภัณฑ์ปักด้วยมือ อาชีพ ตำบลบ้านกลาง
41. กศน.อำเภอเมืองลำพูน “เลี้ยงไก่” ต้นทางของการเกิดก๊าชชีวภาพ สร้างพลังงานทดแทน สู่ชุมชน แหล่งเรียนรู้ ตำบลหนองหนาม
42. กศน.อำเภอเมืองลำพูน ไร่นาสวนผสม แหล่งเรียนรู้ ตำบลบ้านแป้น
43. กศน.อำเภอเมืองลำพูน วัดบ้านม่วงต้นฝึ้ง แหล่งเรียนรู้ ตำบลบ้านแป้น
44. กศน.อำเภอเมืองลำพูน พระเจ้าทองทิพย์ แหล่งท่องเที่ยว ตำบลบ้านแป้น
45. กศน.อำเภอเมืองลำพูน โคมไฟผ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลมะเขือแจ้
46. กศน.อำเภอเมืองลำพูน โกเก๋โรงผัก อาชีพ ตำบลมะเขือแจ้
47. กศน.อำเภอเมืองลำพูน วัดปูเลย แหล่งท่องเที่ยว ตำบลมะเขือแจ้
48. กศน.อำเภอเมืองลำพูน ห้างนาเจ้า แหล่งเรียนรู้ ตำบลอุโมงค์
49. กศน.อำเภอเมืองลำพูน ป.ล.ย. สะแล่งโอสถ อาชีพจากรุ่นสู่รุ่น อาชีพ ตำบลมะเขือแจ้
50. กศน.อำเภอเมืองลำพูน สืบสานภูมิปัญญา ผ้าทอยกดอกลำพูน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลเวียงยอง
    จำนวน: 50    
หน้า 
 of 5
     จำนวนหน้าบันทึก 1 to 50 of 249
    
@กลุ่มงานสารสนเทศ