ฐานข้อมูลคลังความรู้ กศน.ตำบล

หน่วยงาน/สถานศึกษา contains
หมวดหมู่บทความ contains
หน้า 
 of 17
     จำนวนหน้าบันทึก 1 to 50 of 807
    
 
หน่วยงาน/สถานศึกษา
บทความ (Thailand Knowledge Portol :TKP)
หมวดหมู่บทความ
พื้นที่บทความ
1. กศน.อำเภอแม่ทา การออมทรัพย์บ้านผาด่าน ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน แหล่งเรียนรู้ ศศช.บ้านผาด่าน
2. กศน.อำเภอแม่ทา อ่างเก็บน้ำแม่เส้า แหล่งท่องเที่ยว ห้องสมุดประชาชน อ.แม่ทา
3. กศน.อำเภอแม่ทา เพาะเห็ด อาชีพ ตำบลทาแม่ลอบ
4. กศน.อำเภอแม่ทา ข้าวซ้อมมือ อาชีพ ตำบลทาแม่ลอบ
5. กศน.อำเภอแม่ทา อาหารไทยเพื่อการค้า อาชีพ ตำบลทาแม่ลอบ
6. กศน.อำเภอแม่ทา อ่างเก็บน้ำแม่เมย แหล่งท่องเที่ยว ห้องสมุดประชาชน อ.แม่ทา
7. กศน.อำเภอแม่ทา สถานีรถไฟศาลาแม่ทา แหล่งท่องเที่ยว ห้องสมุดประชาชน อ.แม่ทา
8. กศน.อำเภอแม่ทา แหล่งเรียนรู้ วัดทาดอยคำ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน แหล่งเรียนรู้ ตำบลทากาศ
9. กศน.อำเภอแม่ทา แหล่งเรียนรู้ วัดทาดอยแช่ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน แหล่งเรียนรู้ ตำบลทากาศ
10. กศน.อำเภอแม่ทา แหล่งเรียนรู้ วัดทาหมื่นข้าว ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน แหล่งเรียนรู้ ตำบลทากาศ
11. กศน.อำเภอแม่ทา วัฒธนธรรมสืบสานชาติพันธุ์กะเหรี่ยง บ้านแม่ขนาด ศิลปวัฒนธรรม ตำบลทากาศ
12. กศน.อำเภอแม่ทา แหล่งเรียนรู้ อุทยานอารามสงฆ์ บ้านป่าเลาไพรวิเวกธรรม แหล่งเรียนรู้ ตำบลทากาศ
13. กศน.อำเภอแม่ทา แหล่งเรียนรู้ด้านปราชญ์การเกษตร แหล่งเรียนรู้ ตำบลทากาศ
14. กศน.อำเภอแม่ทา การทำแหนมเห็ด อาชีพ ตำบลทาแม่ลอบ
15. กศน.อำเภอแม่ทา ตะกร้าถักเชือกร่ม ผลิตภัณฑ์ตำบลทาทุ่งหลวง อาชีพ ตำบลทาทุ่งหลวง
16. กศน.อำเภอแม่ทา กระเป๋าถักเชือกร่ม ผลิตภัณฑ์ตำบลทาทุ่งหลวง อาชีพ ตำบลทาทุ่งหลวง
17. กศน.อำเภอแม่ทา ภูมิปัญญาไม้แกะสลัก ของดีตำบลทาทุ่งหลวง (นายกิจเกษม แก้วกาศ) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลทาทุ่งหลวง
18. กศน.อำเภอแม่ทา อ่างเก็บน้ำแม่เส้า แหล่งท่องเที่ยว ตำบลทาสบเส้า
19. กศน.อำเภอแม่ทา การปลูกผักกูดปลอดภัย แหล่งเรียนรู้ ตำบลทาสบเส้า
20. กศน.อำเภอแม่ทา สมเด็จพระพุทธามหาชัย ศิลปวัฒนธรรม ตำบลทาสบเส้า
21. กศน.อำเภอแม่ทา วัดดอยอีฮุย ศิลปวัฒนธรรม ศศช.บ้านหลวงใหม่
22. กศน.อำเภอแม่ทา แหล่งเรียนรู้ด้านปราชญ์การเกษตรโคกหนองนาโมเดล แหล่งเรียนรู้ ตำบลทากาศ
23. กศน.อำเภอแม่ทา การทำผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติ อาชีพ ตำบลทากาศ
24. กศน.อำเภอแม่ทา ศาลเจ้าพ่อผาด่าน แหล่งท่องเที่ยว ศศช.กลุ่มผาด่าน
25. กศน.อำเภอแม่ทา อ่างเก็บน้ำแม่เมย แหล่งท่องเที่ยว ตำบลทาปลาดุก
26. กศน.อำเภอแม่ทา การทำอาหารเพื่อสุขภาพ อาชีพ ตำบลทาแม่ลอบ
27. กศน.อำเภอแม่ทา การจักรสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศศช.บ้านห้วยฮ่อมใน
28. กศน.อำเภอแม่ทา การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ อาชีพ ศศช.กลุ่มผาด่าน
29. กศน.อำเภอแม่ทา แหล่งเรียนรู้มุมส่งเสริมรักการอ่าน แหล่งเรียนรู้ ศศช.บ้านห้วยเหี๊ยะ
30. กศน.อำเภอแม่ทา การเลี้ยงวัวนม อาชีพ ครูอาสาฯ กลุ่มตำบลทาปลาดุก,สบเส้า,ทุ่งหลวง
31. กศน.อำเภอแม่ทา การเพาะเห็ดไมคอร์ไรซา อาชีพ ตำบลทาแม่ลอบ
32. กศน.อำเภอแม่ทา การทำผ้าปักลาย อาชีพ ตำบลทาแม่ลอบ
33. กศน.อำเภอแม่ทา ขัวแตะ วัดทาสบเมย แหล่งท่องเที่ยว ตำบลทาขุมเงิน
34. กศน.อำเภอแม่ทา ไม้แกะสลัก ตำบลทาขุมเงิน แหล่งเรียนรู้ ตำบลทาขุมเงิน
35. กศน.อำเภอแม่ทา วัดถ้ำจอมธรรม แหล่งท่องเที่ยว ตำบลทาขุมเงิน
36. กศน.อำเภอแม่ทา ผ้าไหมยกดอก อาชีพ ตำบลทาขุมเงิน
37. กศน.อำเภอแม่ทา การทำโคมล้านนา แหล่งเรียนรู้ ตำบลทาขุมเงิน
38. กศน.อำเภอแม่ทา พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลทาสบเส้า
39. กศน.อำเภอแม่ทา ตลาดบ้านทาดอยแก้ว (กาดบ้านทา) แหล่งท่องเที่ยว ตำบลทาสบเส้า
40. กศน.อำเภอแม่ทา ศาลเจ้าพ่อขุนตาล แหล่งเรียนรู้ ตำบลทาสบเส้า
41. กศน.อำเภอแม่ทา ตานก๋วยสลาก ศิลปวัฒนธรรม ตำบลทาสบเส้า
42. กศน.อำเภอแม่ทา แหล่งเรียนรู้เกษตรลำไยแปลงใหญ่อำเภแม่ทา แหล่งเรียนรู้ ตำบลทากาศ
43. กศน.อำเภอแม่ทา ผลิตภัณฑ์งานสีธรรมชาติและผ้าทอกะเหรี่ยงดอยยาว อาชีพ ตำบลทากาศ
44. กศน.อำเภอแม่ทา วัดทาหนองยางไคล แหล่งเรียนรู้ ตำบลทาทุ่งหลวง
45. กศน.อำเภอแม่ทา ผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านแม่ขนาด อาชีพ ตำบลทากาศ
46. กศน.อำเภอแม่ทา สวนภูดินพรรณไม้ แหล่งท่องเที่ยว ตำบลทาทุ่งหลวง
47. กศน.อำเภอแม่ทา คุณไกรสร ตันกาศ สล่าไม้แกะสลัก ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลทาทุ่งหลวง
48. กศน.อำเภอแม่ทา ผางประทีป ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลทาแม่ลอบ
49. กศน.อำเภอแม่ทา ตุงล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลทาแม่ลอบ
50. กศน.อำเภอแม่ทา ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลทาแม่ลอบ แหล่งเรียนรู้ ตำบลทาแม่ลอบ
    จำนวน: 50    
หน้า 
 of 17
     จำนวนหน้าบันทึก 1 to 50 of 807
    
@กลุ่มงานสารสนเทศ