[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


..::  ปรัชญา : เรียนรู้คู่คุณธรรม มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            วิสัยทัศน์ : “ประชาชนในพื้นทีอำเภอลี้ ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”           อัตลักษณ์ : “เป็นคนดี มีคุณธรรม ”            เอกลักษณ์ : “มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ::..
 

เนื้อหา : แหล่งเรียนรู้
หมวดหมู่ : ศูนย์การเรียนชุมชน
หัวข้อเรื่อง : TKP (Thailand Knowledge Portal) อำเภอลี้

อังคาร ที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ.2563


กศน.อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้รวบรวมแหล่งเรียนรู้ในระดับอำเภอ ทั้งทางด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน แหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่โดดเด่นในอำเภอให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์  https://sites.google.com/dei.ac.th/lipubliclibrary/home

เข้าชม : 466


ศูนย์การเรียนชุมชน 5 อันดับล่าสุด

      TKP (Thailand Knowledge Portal) อำเภอลี้ 7 / เม.ย. / 2563
      กลุ่มออมทรัพย์บัญชีครัวเรือน 23 / ก.ย. / 2557
      ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 23 / ก.ย. / 2557
      ศูนย์วิจัยหัตถกรรมผ้าทอ 23 / ก.ย. / 2557
      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 23 / ก.ย. / 2557


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอลี้
ที่ว่าการอำเภอลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110โทรศัพท์ 0-5397-9484 
โทรสาร  0-5397-9484 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   กศน.อำเภอลี้