[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


..::  ปรัชญา : เรียนรู้คู่คุณธรรม มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            วิสัยทัศน์ : “ประชาชนในพื้นทีอำเภอลี้ ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”           อัตลักษณ์ : “เป็นคนดี มีคุณธรรม ”            เอกลักษณ์ : “มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ::..
 

เนื้อหา : Download
หมวดหมู่ : งานประกันคุณภาพ
หัวข้อเรื่อง : มาตรฐานและตัวบ่งชี้ กศน. อ.ลี้

ศุกร์ ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2555


มาตรฐานและตัวบ่งชี้ กศน. อ.ลี้

เข้าชม : 748


งานประกันคุณภาพ 5 อันดับล่าสุด

      มาตรฐานและตัวบ่งชี้ กศน. อ.ลี้ 28 / ก.ย. / 2555


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอลี้
ที่ว่าการอำเภอลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110โทรศัพท์ 0-5397-9484 
โทรสาร  0-5397-9484 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   กศน.อำเภอลี้