[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


..::  ปรัชญา : เรียนรู้คู่คุณธรรม มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            วิสัยทัศน์ : “ประชาชนในพื้นทีอำเภอลี้ ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”           อัตลักษณ์ : “เป็นคนดี มีคุณธรรม ”            เอกลักษณ์ : “มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ::..
 

เนื้อหา : Download
หมวดหมู่ : โปรแกรม
หัวข้อเรื่อง : โปรแกรม ITw 2.0 ( หลักสูตร 51 ทั่วประเทศ ) รุ่นวันที่ 21 พ.ย. 55

เสาร์ ที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555


 

 โปรแกรม ITw 2.0 ( หลักสูตร 51 ทั่วประเทศ ) รุ่นวันที่ 21 พ.ย. 55 

 เชิญดาวน์โหลดโปรแกรม ITw 2.0 ( หลักสูตร 51 ทั่วประเทศ ) รุ่นวันที่ 21 พ.ย. 55

- เพิ่มรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (เมนู 1-A-1-4) ตามตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ของการประกันคุณภาพภายใน เป็นคะแนนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้เลย ไม่ต้องเสียเวลายุ่งยากในการคำนวณ ( ใส่ค่าขีดจำกัดล่างของภาคเรียน 2/53 ถึง 1/55 ไว้ให้แล้ว )
- ปรับตัวแปรระบบเกณฑ์การตัดสินคะแนนปลายภาควิชาบังคับ เป็นต้องผ่าน 30% (โปรแกรมปรับให้อัตโนมัติ)
- เพิ่มแผนการลงทะเบียนสำหรับ การเทียบโอนทหาร และ เทียบโอน ป.4
- เพิ่มกลุ่มเป้าหมาย English Program (หมายเลข 23)
- ปรับใบ รบ. ให้เรียงตามภาคเรียน วิชาบังคับ/เลือก รหัสวิชา
- ปรับคะแนน NT ให้ใส่ทศนิยมได้
- เพิ่มการอ่านคะแนน NT จากแฟ้มข้อมูลของสทศ. (เมนู 1-5-3)
- แก้ไขการตรวจสอบ GPA ระดับจังหวัด ให้คิดหน่วยกิตตามค่าตารางรหัสวิชาของอำเภอ
- เพิ่มรายงานตารางสอบ (เมนู 1-6-7) และแก้ไขให้พิมพ์ตารางสอบได้ในหน้าจอสอบถามข้อมูล
- แก้ไขการสร้างข้อมูลสถิติในส่วนที่เป็นรายงานผู้คาดว่าจะจบให้ถูกต้อง
- แก้ไขการบันทึกข้อมูลผู้คาดว่าจะจบ ให้เลือกช่วงรหัสสถานศึกษาและระดับชั้นได้
- แก้ไขข้อผิดพลาดอื่นๆ เช่น เรื่องการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ลบข้อมูลซ้ำไม่ถูกต้อง
- แก้ไขพิมพ์ใบรบ.ภาษาอังกฤษ โดยเพิ่มช่องใส่สัญชาติ ศาสนา วุฒิเดิม โดยดึงจากตารางรหัส

link สำหรับ download โปรแกรมติดตั้ง
https://dl.dropbox.com/u/15540884/itw51_21112012_setup.zip
หรือ
http://www.4shared.com/zip/RC8Wvyjz/itw51_21112012_setup.htmlเข้าชม : 1060


โปรแกรม 5 อันดับล่าสุด

      แบบประเมินคัดเลือก 8 ก.ย.55 7 / มิ.ย. / 2556
      แบบรวบรวมข้อมูลภาคสนามการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 23 / พ.ค. / 2556
      โปรแกรม EIS 56 9 / ม.ค. / 2556
      โปรแกรม ITw 2.0 ( หลักสูตร 51 ทั่วประเทศ ) รุ่นวันที่ 21 พ.ย. 55 24 / พ.ย. / 2555
      โปรแกรม ITW51 รุ่น 2.0 วันที่ 1 เมษายน 2555 12 / พ.ย. / 2555


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอลี้
ที่ว่าการอำเภอลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110โทรศัพท์ 0-5397-9484 
โทรสาร  0-5397-9484 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   กศน.อำเภอลี้