[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


..::  ปรัชญา : เรียนรู้คู่คุณธรรม มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            วิสัยทัศน์ : “ประชาชนในพื้นทีอำเภอลี้ ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”           อัตลักษณ์ : “เป็นคนดี มีคุณธรรม ”            เอกลักษณ์ : “มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ::..
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
22 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565
เข้าชม : [34]
28 / มี.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกวดขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 กศน.ชาเลนจ์ ประจำปี 2565
การประกวดขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 กศน.ชาเลนจ์ ประจำปี 2565
เข้าชม : [74]
1 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมลงนามน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 5 ธันวาคม 2564 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
ขอเชิญร่วมลงนามน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
เข้าชม : [160]
23 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สืบสานประเพณีลอยกระทง
สืบสานประเพณีลอยกระทง 19 พฤศจิกายน 2564
เข้าชม : [223]
21 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
เข้าชม : [200]
1 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมลงนามรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องด้วย 13 ตุลาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
เข้าชม : [209]
5 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักศึกษา กศน. และประชาชนทั่วไป ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2564
ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักศึกษา กศน. และประชาชนทั่วไป ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2564
เข้าชม : [256]
5 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
เข้าชม : [219]
21 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญผู้รับบริการทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามผ่านช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
ผ่านช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
เข้าชม : [231]
8 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-net ครั้งที่ 2 ณ สนามสอบโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
กศน.อำเภอลี้ ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-net ครั้งที่ 2
เข้าชม : [273]
4 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาใหม่
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้วตั้งแต้บัดนี้ ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563
เข้าชม : [354]
4 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบหน้ากากอนามัยและเจลล์ล้างมือ
ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 กศน.อำเภอลี้ นำโดย นางพิรุณทิพย์ ทุ่งสูง ผอ.กศน.อำเภอลี้ และนางสาวมะลิวรรณ ศรีแก้ว ครู คศ.1 ได้มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 1,590 ชิ้น และเจลล้างมือให้กับกำนันทั้ง 8 ตำบล ในพื้นที่อำเภอลี้ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน
เข้าชม : [304]
4 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ฝึกอาชีพตามโครงการ 1อำเภอ1อาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563-4 มีนาคม 2563 จัดกิจกรรมฝึกอาชีพตามโครงการ 1อำเภอ1อาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า ณ ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์และฝึกอาชีพ กศน.อำเภอลี้
เข้าชม : [308]
4 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ฝึกทักษะชีวิตการทำหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอร์เพื่อป้องกันโรคโคโรน่า 2019
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ฝึกทักษะชีวิตการทำหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอร์เพื่อป้องกันโรคโคโรน่า 2019 ระหว่าง วันที่ 9-13 มีนาคม 2563 เป้าหมาย 180 คน
เข้าชม : [266]
4 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
“Big cleaning day ด้วยแอลกอฮอล์ 80% ฆ่าเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 “
วันที่ 23 มีนาคม 2563 นางพิรุณทิพย์ ทุ่งสูง ผอ.กศน.อำเภอลี้ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรม “Big cleaning day ด้วยแอลกอฮอล์ 80% ฆ่าเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 “เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ณ กศน.อำเภอลี้ และ กศน.ตำบล ทั้ง 8 ตำบลในพื้นที่อำเภ
เข้าชม : [209]
12 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2561
วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2561
เข้าชม : [229]
12 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอลี้
โครงการพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอลี้
เข้าชม : [383]
12 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 2561
ค่ายเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 2561
เข้าชม : [195]
12 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเน็ตประชารัฐในชุมชน
โครงการอบรมเน็ตประชารัฐในชุมชน
เข้าชม : [178]
12 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอบ N-NET ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
การสอบ N-NET ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
เข้าชม : [340]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอลี้
ที่ว่าการอำเภอลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110โทรศัพท์ 0-5397-9484 
โทรสาร  0-5397-9484 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   กศน.อำเภอลี้