[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


..::  ปรัชญา : เรียนรู้คู่คุณธรรม มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            วิสัยทัศน์ : “ประชาชนในพื้นทีอำเภอลี้ ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”           อัตลักษณ์ : “เป็นคนดี มีคุณธรรม ”            เอกลักษณ์ : “มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ::..
 


เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : ประกาศสอบราคาหนังสือเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2557

จันทร์ ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557


 

ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลี้

เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียนพื้นฐาน

ประจำปีงบประมาณ 2558

2/2557

--------------------------------------

ด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลี้  โดยได้รับมอบอำนาจจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามคำสั่งที่ ๑๘๐๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  และคำสั่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ ๑๗๗๖/๒๕๕๓ ลงวันที่  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  ได้มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียนพื้นฐาน ภายในวงเงิน  198,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มี คำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

ผู้เสนอราคาจะต้องปิดผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานกรรมการเปิดซองกำหนดยื่นซองเสนอราคาภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่  16 ธันวาคม  ๒๕๕7 ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลี้  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 17 ธันวาคม ๒๕๕7 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  และยึดถือเวลาจากนาฬิกาที่กำหนดไว้ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลี้ ณ สถานที่เปิดซองเสนอราคา  และสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับซองสอบราคาเมื่อเกินกำหนดเวลารับซอง  โดยเด็ดขาด  และไม่รับซองเสนอราคาทางไปรษณีย์ 

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาและตัวอย่างได้ที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่  16 ธันวาคม  ๒๕๕7   ในวันเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๙๗๙-๔๘๔ ทั้งนี้ในการดำเนินการจัดทำสัญญา จะจัดทำต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วเท่านั้น

 

       ประกาศ ณ วันที่  28  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ ๒๕๕7

 ( นายฉกาจ   สุวรรณา )

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลี้เข้าชม : 369


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ผลการคัดเลือกผลงานวิชาการแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 30 / ส.ค. / 2565
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 22 / มิ.ย. / 2565
      การประกวดขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 กศน.ชาเลนจ์ ประจำปี 2565 28 / มี.ค. / 2565
      ขอเชิญร่วมลงนามน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 5 ธันวาคม 2564 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 1 / ธ.ค. / 2564
      สืบสานประเพณีลอยกระทง 23 / พ.ย. / 2564


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอลี้
ที่ว่าการอำเภอลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110โทรศัพท์ 0-5397-9484 
โทรสาร  0-5397-9484 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   กศน.อำเภอลี้