[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


..::  ปรัชญา : เรียนรู้คู่คุณธรรม มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            วิสัยทัศน์ : “ประชาชนในพื้นทีอำเภอลี้ ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”           อัตลักษณ์ : “เป็นคนดี มีคุณธรรม ”            เอกลักษณ์ : “มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ::..
 
 
 

  การจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          1  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่

 
 

1

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์วิจัยเกษตรโครงการหลวง  ต.แม่เหี๊ยะ        อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

 

2

โครงการค่ายลูกเสือวิสามัญคุณธรรม  สมานฉันท์  สามัคคี  หลีกหนียาเสพติด

ค่ายลูกเสือหริภุญไชย    ต.ศรีบัวบาน  อ.เมือง    จ.ลำพูน

 

3

โครงการค่ายชีวิตสดใส  พลังใจเข้มแข็ง

วัดพระพุทธบาทผาหนาม  ต.ป่าไผ่  อ.ลี้  จ.ลำพูน

 

4

โครงการ  กศน.รวมใจ  ต้านภัยยาเสพติด

สนามโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ต.ลี้  อ.ลี้  จ.ลำพูน

 

5

โครงการแข่งขันกีฬาเปตองสัมพันธ์  ร่วมใจต้านภัย

ยาเสพติด  กศน.ตำบลแม่ลาน

สนามกีฬาเปตอง บ้านเด่นเหม้า  ต.แม่ลาน  อ.ลี้  จ.ลำพูน

 

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่

 
 

6

โครงการแข่งขันกีฬา  กศน.อำเภอลี้  สัมพันธ์  รวมใจต้านภัยยาเสพติด

สนามกีฬาที่ว่าการ

อำเภอลี้  ต.ลี้  อ.ลี้ 

จ.ลำพูน

 

7

โครงการแรลลี่คุณธรรม  จริยธรรม กศน.อำเภอลี้

วัดพระธาตุดวงเดียว    วัดพระธาตุห้าดวง  และวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม  อ.ลี้  จ.ลำพูน

 

8

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ 

กศน.เกมส์  กลุ่มโซนหล่ายดอย

สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่    จ.เชียงใหม่

 

9

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ 

กศน.เกมส์  กลุ่มภาคเหนือ

สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย

 

10

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ศูนย์  ICT  ชุมชนตำบลนาทราย

 

11

โครงการวิทยาศาสตร์การเรียนรู้ การขยายพันธ์พืช

กศน.ตำบลนาทราย

 

12

โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  วัดพระบาทผาผึ้ง/ วัดนาเลี่ยง /วัดโมรีศรีวิชัย /วัดแม่หว่างลุ่ม

พื้นที่ตำบลนาทราย

 

13

โครงการพัฒนาชุมชนปลูกป่าสืบชะตาฝ่าย    ( การเลี้ยงผีขุน )

ป่าต้นน้ำ ม.6  ตำบลแม่ลาน

 


ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่

 
 

14

อบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรพลิกฟื้นแผ่นดินสู่ความพอเพียง

ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านตำบลป่าไผ่

 

15

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ศูนย์เรียนรู้ICT ชุมชนตำบลป่าไผ่

 

16

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน

บ้านห้วยแหนพัฒนา  ตำบลป่าไผ่

 

17

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทอดผ้าป่าและเลี้ยงโรงทาน

วัดป่าไผ่  ตำบลป่าไผ่

 

18

โครงการปลูการอ่านสานปัญญา 2 เมษา  รักการอ่าน

กศน.ตำบลนาทราย

 


      

         เข้าชม : 987
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอลี้
ที่ว่าการอำเภอลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110โทรศัพท์ 0-5397-9484 
โทรสาร  0-5397-9484 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   กศน.อำเภอลี้