ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2559

Page 
 of 457
     Records 1 to 20 of 9126
    
ที่
วันที่รับ
เลขที่รับ
ที่ ศธ.
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ผู้รับ
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ 1
ไฟล์แนบ 2
1 1/10/2558 6355 0210.6804/2108 28ก.ย.58 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง ผอ. สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาต่อเนื่องประจำปีงบประมาณ2558 นางสาวนภาวัลย์ ฝั้นพรม      
2 1/10/2558 6356 0210.6806/984 28/09/2558 ผอ.กศน.แม่ทา ผอ. การประเมินผลการปฏิบัติงานครูศูนย์การเรียนชุมชน น.ส.พัชรา รับมา      
3 1/10/2558 6357 0210.6804/2109 30/09/2558 ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง ผอ. การประเมินผลการปฏิบัติงานครูศูนย์การเรียนชุมชน น.ส.พัชรา รับมา      
4 1/10/2558 6359 0210.121/5073 30/09/2558 เลขาธิการ กศน. ผอ. การจ้างครูในสังกัด สำนักงาน กศน. น.ส.พัชรา รับมา   011058-2.pdf  
5 1/10/2558 6360 0210.118/5059 29/09/2558 เลขาธิการ กศน. ผอ. การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 (1 ต.ค58) น.ส.พัชรา รับมา   011058-1.pdf  
6 1/10/2558 6361 0210.6807/1093 29/09/2558 ผอ.กศน.ลี้ ผอ. รายงานการรับและนำฝากเงินนอกงบประมาณ น.ส.จุฬารัตน์ เตวี      
7 1/10/2558 6362 1572/2558 23/09/2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ผอ. ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจำปี2558 นางธนพันธ์ เรืองผึ้ง      
8 1/10/2558 6363 0210.6801/1236 30/09/2558 ผอ.กศน.เมือง ผอ ขอส่งสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานครูศูนย์การเรียนชุมชนประจำปี2558 น.ส.พัชรา รับมา      
9 1/10/2558 6364 0210.04/5081 30/09/2558 เลขาธิการ กศน. ผอ. การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง น.ส.พัชรา รับมา   021058-1.pdf  
10 1/10/2558 6365 6125/ว232 25/09/2558 ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ผอ. ขออนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากร น.ส.จันทร์จิรา อุดกันทา      
11 1/10/2558 6366 0210.130/5054 29/09/2558 เลขาธิการ กศน. ผอ. แจ้งขยายเวลาการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์(E-Exam) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2558 น.ส.จันทร์จิรา อุดกันทา      
12 2/10/2558 6367 ลพ0017.3/ว14609 1/10/2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผอ. ขอให้รายงานการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางสาวนภาวัลย์ ฝั้นพรม   021058-4.pdf  
13 2/10/2558 6368 ลพ0019.2/ว14583 30/09/2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผอ. การดำเนินงานโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่ 3 นางสาวนภาวัลย์ ฝั้นพรม   021058-2.pdf  
14 2/10/2558 6369 0210.118/3010 21/09/2558 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผอ. ขอส่งประกาศจำนวน 3 เรื่อง น.ส.พัชรา รับมา      
15 2/10/2558 6370 0210.02/4960 23/09/2558 เลขาธิการ กศน. ผอ. ส่งข้อมูลจำนวนนักศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา 2558 นายธวัชชัย อร่ามดิลกรัตน์      
16 2/10/2558 6371 0210.118/3015 21/09/2558 สำนักงาน กศน. ผอ. ขอส่งสำเนาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษาการเปิดและปิดสถานศึกษา(ฉบับที่ 2) นายจักรพันธ์ มหาไม้      
17 2/10/2558 6372 0210.04/ว4831 18/09/2558 เลขาธิการ กศน. ผอ. แจ้งกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวงปีการศึกษา2558 นายจักรพันธ์ มหาไม้      
18 2/10/2558 6373 0210.04/4817 17ก.ย.58 เลขาธิการ กศน. ผอ. การดำเนินงานจัดการเรียนธรรมศึกษาในสถานดศึกษากระทรวงศึกษาธิการ นายจักรพันธ์ มหาไม้   021058-5.pdf  
19 2/10/2558 6374 มศป0700/881 16ก.ย.28 ผอ.ม.ศรีปทุม ผอ. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา2558 นายจักรพันธ์ มหาไม้      
20 2/10/2558 6375 0210.118/3137 2/10/2558 ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ ผอ. การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแกำ้ขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558 น.ส.พัชรา รับมา      
Page 
 of 457
     Records 1 to 20 of 9126
    
พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ