ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2559

Page 
 of 133
     Records 1 to 20 of 2655
    
ที่
วันที่ส่ง
เลขที่ส่ง
ที่ ศธ.
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ปฏิบัติ
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ 1
ไฟล์แนบ 2
1 1/10/2558 1668 0210.68/1668 1/10/2558 ผอ. เลขาธิการ กศน. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการสายงานนักจัดการทั่วไป อำนวยการ      
2 1/10/2558 1669 0210.68/1669 1/10/2558 ผอ. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร การเงิน      
3 1/10/2558 1670 0210.68/ว1670 1/10/2558 ผอ. ผอ.ทุกอำเภอ การติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ กศน. จังหวัด กลุ่มเหล่าดอยประจำปีงบประมาณ2558 ยุทธศาสตร์      
4 1/10/2558 1671 0210.68/1671 1/10/2558 ผอ. ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง อำนวยการ      
5 1/10/2558 1672 0210.68/1672 1/10/2558 ผอ. เลขาธิการ กศน. การปรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำนวยการ      
6 1/10/2558 1673 0210.68/1673 1/10/2558 ผอ. ผอ.กศน.ลี้ แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง อำนวยการ      
7 1/10/2558 1674 0210.68/1674 1/10/2558 ผอ. ผอ.ทุกอำเภอ เชิญเข้าอบรมสัมมนา อำนวยการ      
8 1/10/2558 1675 0210.68/ว1675 1/10/2558 ผอ. ผอ.ทุกอำเภอ การจ้างครูในสังกัด สำนักงาน กศน. อำนวยการ      
9 2/10/2558 1676 0210.68/ว1676 2/10/2558 ผอ. ผอ.ทุกอำเภอ การบันทึกข้อมูลการเดินทางไปราชการ อำนวยการ      
10 2/10/2558 1677 0210.68/1677 2/10/2558 ผอ. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ส่งประกาศเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษาให้กับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมฯ ส่งเสริมฯ เครือข่าย      
11 2/10/2558 1678 0210.68/ว1678 2/10/2558 ผอ. ผอ.ทุกอำเภอ ขอให้รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปีงบประมาณ2558 พัสดุ      
12 2/10/2558 1679 0210.68/1679 2/10/2558 ผอ. ผอ.กศน.เมือง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม อำนวยการ      
13 2/10/2558 1680 0210.68/ว1680 2/10/2558 ผอ. ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง,บ้านธิ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม อำนวยการ      
14 2/10/2558 1681 0210.68/ว1681 2/10/2558 ผอ. ผอ.ทุกอำเภอ การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง อำนวยการ      
15 2/10/2558 1682 0210.68กค/ว1682 2/10/2558 ผอ. ผอ.ทุกอำเภอ การดำเนินงานจัดการเรียนธรรมศึกษาในสถานดศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมฯ เครือข่าย      
16 2/10/2558 1683 0210.68กผ/1683 2/10/2558 ผอ. เลขาธิการ กศน. การรายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตามตัวชี้วัด 1.6 ประจำปีงบประมาณ2558 ยุทธศาสตร์      
17 2/10/2558 1684 0210.68กอ/1684 2/10/2558 ผอ. ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแกำ้ขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558 อำนวยการ      
18 2/10/2558 1685 0210.68/1685 2/10/2558 ผอ. กบข. ส่งแบบขอรับเงินจากกองทุนกรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน การเงิน      
19 2/10/2558 1686 0210.68/1686 2/10/2558 ผอ. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร การเงิน      
20 2/10/2558 1687 0210.68/1687 2/10/2558 ผอ. กบข. ขอรับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ การเงิน      
Page 
 of 133
     Records 1 to 20 of 2655
    
พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ