บันทึกค่าสาธารณูปโภค หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน

สถานศึกษา contains
ประจำเดือน contains
   
Page 
 of 5
     Records 101 to 109 of 109
    
 
สถานศึกษา
ประจำเดือน
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ำประปา
ค่าน้ำมัน
ค่าโทรศัพท์
ค่าอินเทอร์เน็ต
ค่ามือถือ
ค่าไปรษณีย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น
101. ห้องสมุด/ตำบล เวียงหนองล่อง กุมภาพันธ์ 1,122.03 1,674.00 0.00 0.00 2,642.90 0.00 0.00 0.00 5,438.93
102. ห้องสมุด/ตำบล เวียงหนองล่อง มีนาคม 1,302.46 1,740.00 0.00 0.00 2,642.90 0.00 0.00 0.00 5,685.36
103. ห้องสมุด/ตำบล เวียงหนองล่อง เมษายน 1,117.19 1,710.00 0.00 0.00 2,642.90 0.00 0.00 0.00 5,470.09
104. ห้องสมุด/ตำบล เวียงหนองล่อง พฤษภาคม 1,645.88 1,164.00 0.00 0.00 2,642.90 0.00 0.00 0.00 5,452.78
105. ห้องสมุด/ตำบล เวียงหนองล่อง มิถุนายน 1,836.46 1,482.00 0.00 0.00 2,642.90 0.00 0.00 0.00 5,961.36
106. ห้องสมุด/ตำบล เวียงหนองล่อง กรกฎาคม 1,148.50 1,518.00 0.00 0.00 2,642.90 0.00 0.00 0.00 5,309.40
107. ห้องสมุด/ตำบล เวียงหนองล่อง สิงหาคม 1,120.86 1,566.00 0.00 0.00 2,642.90 0.00 0.00 0.00 5,329.76
108. ห้องสมุด/ตำบล เวียงหนองล่อง กันยายน 1,212.23 2,450.00 0.00 0.00 2,642.90 0.00 0.00 0.00 6,305.13
109.     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      รวม: 10,505.61 รวม: 13,304.00 รวม: 0.00 รวม: 0.00 รวม: 21,143.20 รวม: 0.00 รวม: 0.00 รวม: 0.00 รวม: 44,952.81
Page 
 of 5
     Records 101 to 109 of 109
    
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน