บันทึกค่าสาธารณูปโภค หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน

สถานศึกษา contains
ประจำเดือน contains
   
Page 
 of 5
     Records 26 to 50 of 109
    
 
สถานศึกษา
ประจำเดือน
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ำประปา
ค่าน้ำมัน
ค่าโทรศัพท์
ค่าอินเทอร์เน็ต
ค่ามือถือ
ค่าไปรษณีย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น
26. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง พฤศจิกายน 1,088.68 160.00 0.00 107.00 7,181.70 0.00 0.00 0.00 8,537.38
27. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง ธันวาคม 1,091.99 270.00 0.00 119.84 4,290.90 0.00 0.00 0.00 5,772.73
28. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง มกราคม 1,004.85 235.00 0.00 113.42 4,290.90 0.00 0.00 0.00 5,644.17
29. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง กุมภาพันธ์ 922.09 260.00 0.00 107.00 6,430.70 0.00 0.00 0.00 7,719.79
30. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง มีนาคม 1,175.41 520.00 0.00 107.00 6,430.70 0.00 0.00 0.00 8,233.11
31. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง เมษายน 856.06 515.00 0.00 107.00 749.00 0.00 0.00 0.00 2,227.06
32. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง พฤษภาคม 1,028.32 380.00 0.00 119.84 749.00 0.00 0.00 0.00 2,277.16
33. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง มิถุนายน 956.41 490.00 0.00 136.96 749.00 0.00 0.00 0.00 2,332.37
34. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง กรกฎาคม 996.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 996.49
35. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง ตุลาคม 823.80 428.00 0.00 117.70 2,762.60 0.00 0.00 0.00 4,132.10
38. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง พฤศจิกายน 2,046.82 365.94 0.00 115.56 3,051.50 0.00 0.00 0.00 5,579.82
39. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง ธันวาคม 2,110.33 470.80 0.00 111.28 3,051.50 0.00 0.00 0.00 5,743.91
40. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง มกราคม 1,836.40 577.80 0.00 115.56 3,051.50 0.00 0.00 0.00 5,581.26
41. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง กุมภาพันธ์ 1,924.94 577.80 0.00 0.00 3,905.50 0.00 0.00 0.00 6,408.24
42. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง มีนาคม 2,487.59 781.64 0.00 109.14 3,905.50 0.00 0.00 0.00 7,283.87
43. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง เมษายน 2,580.67 1,011.69 0.00 126.26 749.00 0.00 0.00 0.00 4,467.62
44. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง พฤษภาคม 2,378.07 735.63 0.00 0.00 749.00 0.00 0.00 0.00 3,862.70
45. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง มิถุนายน 2,496.09 850.65 0.00 131.42 749.00 0.00 0.00 0.00 4,227.16
46. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง กรกฎาคม 2,926.96 758.63 0.00 117.70 749.00 0.00 0.00 0.00 4,552.29
47. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง สิงหาคม 2,818.53 804.64 0.00 109.14 749.00 0.00 0.00 0.00 4,481.31
48. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง กันยายน 0.00 781.64 0.00 121.98 749.00 0.00 0.00 0.00 1,652.62
49. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา ตุลาคม 663.42 192.60 0.00 107.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 2,463.02
50. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา พฤศจิกายน 433.63 192.60 0.00 107.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 2,233.23
      รวม: 34,647.55 รวม: 11,360.06 รวม: 0.00 รวม: 2,307.80 รวม: 58,094.00 รวม: 0.00 รวม: 0.00 รวม: 0.00 รวม: 106,409.41
Page 
 of 5
     Records 26 to 50 of 109
    
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน