[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


..::  ปรัชญา : เรียนรู้คู่คุณธรรม มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            วิสัยทัศน์ : “ประชาชนในพื้นทีอำเภอลี้ ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”           อัตลักษณ์ : “เป็นคนดี มีคุณธรรม ”            เอกลักษณ์ : “มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ::..
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
1 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคาหนังสือเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2557
สอบราคาหนังสือเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2557 ภายในวงเงิน 198,000.- บาท
เข้าชม : [361]
23 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาชนกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต
ประชาชนกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต ปปชร่มกับกศน.อำเภอลี้
เข้าชม : [338]
23 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าค่ายลูกเสือชลบุรี
เข้าค่ายลูกเสือชลบุรี
เข้าชม : [362]
1 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กีฬาภาคเหนือ วันที่ 26-28 สิงหาคม 2557
กีฬาภาคเหนือ วันที่ 26-28 สิงหาคม 2557 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร
เข้าชม : [392]
18 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้านสุขอานามัยการเจริญพันธุ์ในเขตภาคเหนือ
โครงการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้านสุขอานามัยการเจริญพันธุ์ในเขตภาคเหนือ ณ กศน.ตำบลนาทราย วันที่ 24 กรกฏาคม 2557
เข้าชม : [314]
18 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ก้าวไกลสู่อาเซียน
ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ก้าวไกลสู่อาเซียน ณ กศน.ตำบลนาทราย ระหว่าวันที่ 11-13 มิ.ย 2557
เข้าชม : [231]
18 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างความปรองดองสมานฉันท์สามัคคีชีวิตปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างความปรองดองสมานฉันท์สามัคคีชีวิตปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด ณ วัดพระธาตุดวงเดียว วันที่ 1 ก.ค. 2557
เข้าชม : [204]
18 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
โคงการการจัดการเรียนรู้เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 18 กรกฏาคม 2557 ณ กศน.ตำบลลี้
เข้าชม : [251]
8 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้ ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระหว่างวันที่ 14 - 16 กรกฏาคม 2557 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน
เข้าชม : [208]
8 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย โดย..สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดลำพูน ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน
เข้าชม : [194]
8 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาลูกเสือวิสามัญสู่การเป็นลูกเสือ 3D
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาลูกเสือวิสามัญสู่การเป็นลูกเสือ 3D ระหว่างวันที่ 21 -23 พ.ค. 2557ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า
เข้าชม : [211]
10 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อตกลงการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา MOU
บันทึกข้อตกลงการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา MOU ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลี้กับวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
เข้าชม : [249]
10 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ สานรัก สมานฉันท์ สานสัมพันธ์ เศรษฐกิจพอเพียง
ณ ศูนย์ปราชณ์ชาวบ้าน ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน วันที่ 8 กรกฎาคม 2557
เข้าชม : [266]
20 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องสมุดประชาชนอำเภอลี้
ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องสมุดประชาชนอำเภอลี้
เข้าชม : [337]
28 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
รับสมัครนักศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เข้าชม : [269]
3 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกวดคัดเลือกผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนดีเด่น
การประกวดคัดเลือกผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนดีเด่น
เข้าชม : [275]
13 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ
กำหนดการการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗
เข้าชม : [323]
12 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สวัสดีปีใหม่ 2557
สวัสดีปีใหม่ 2557
เข้าชม : [208]
9 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงนามถวายพระพร 5 ธันวาคม 2556
ลงนามถวายพระพร 5 ธันวาคม 2556
เข้าชม : [228]
19 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2/2556
ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2/2556
เข้าชม : [229]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอลี้
ที่ว่าการอำเภอลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110โทรศัพท์ 0-5397-9484 
โทรสาร  0-5397-9484 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   กศน.อำเภอลี้